Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку на одній сторінці

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, впорядковані за кодом спеціальності, науковим ступенем та роком захисту, на нашому сайті:

Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – 2000 р.

Автор Назва Тип
Бардаш Сергій Володимирович Інвентаризація на підприємствах: питання методології і практики (на прикладі підприємств роздрібної торгівлі Житомирської області) к.е.н.
Бруханський Руслан Феоктистович Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) к.е.н.
Буханець Дмитро Григорович Облік та звітність в страхових компаніях (методологічні та організаційні аспекти) к.е.н.
Василюк Марія Михайлівна Облік і аналіз послуг спеціальної техніки і технологічного транспорту при експлуатації родовищ у нафтогазодобувних об’єднаннях к.е.н.
Вовк Лілія Степанівна Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України) к.е.н.
Гаценко Олена Петрівна Облік необоротних активів в умовах формування ринкових відносин к.е.н.
Герасимович Інна Анатоліївна Управлінський облік і функціонально-вартісний аналіз технологічних затрат (на прикладі плодоовочепереробних підприємств України) к.е.н.
Гордієнко Микола Іванович Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств к.е.н.
Данилюк Ірина Вадимівна Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) к.е.н.
Канцуров Олег Олександрович Облік власного капіталу в сільськогосподарських підприємствах к.е.н.
Кащена Наталія Борисівна Облік і аналіз корпоративних цінних паперів к.е.н.
Левицька Світлана Олексіївна Облік і аудит операцій в іноземній валюті к.е.н.
Литвин Надія Богданівна Облік і аналіз валютних операцій комерційних банків України к.е.н.
Петрук Олександр Михайлович Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області) к.е.н.
Прибега Ігор Євгенійович Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі підприємств швейної промисловості України) к.е.н.
Приходько Володимир Сергійович Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика к.е.н.
Романів Ростислав Володимирович Формування та функціонування системи управлінського обліку на промислових підприємствах (на прикладі підприємств лакофарбової промисловості України) к.е.н.
Торопова Ірина Семенівна Облік витрат виробництва і контроль формування собівартості рибопродукції к.е.н.
Цуканова Ольга Володимирівна Облік і аналіз заробітної плати у підприємствах торгівлі к.е.н.
Чумакова Ірина Юріївна Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області) к.е.н.
Шендригоренко Марина Трохимівна Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств м.Кривого Рогу) к.е.н.

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – 2001 р.

Автор Назва Тип
Бикова Наталя Леонідівна Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу) к.е.н.
Большакова Ольга Юріївна Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб’єктів підприємницької діяльності к.е.н.
Бондар Валерій Петрович Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва) к.е.н.
Бондар Микола Іванович Облік і аудит основних засобів (на матеріалах аграрних підприємств Київської області) к.е.н.
Бутинець Тетяна Анатоліївна Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія к.е.н.
Гавриловська Людмила Миколаївна Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України) к.е.н.
Гавришко Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) к.е.н.
Гнатишин Людмила Богданівна Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств к.е.н.
Гудзовата Оксана Олегівна Облік та аналіз фінансових результатів в умовах електронної обробки даних (на прикладі діяльності заготівельного комплексу споживчої кооперації України) к.е.н.
Драч Світлана Василівна Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м’ясокомбінатів України) к.е.н.
Житний Валерій Євгенійович Удосконалення аналізу операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах к.е.н.
Занько Борис Михайлович Облік, аналіз та аудит товарних запасів на підприємствах торгівлі к.е.н.
Карапетян Едуард Томікович Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) к.е.н.
Ковач Світлана Іванівна Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва к.е.н.
Козак Вадим Григорович Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”) к.е.н.
Малишенко Вадим Анатолійович Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банкрутства і санації к.е.н.
Мачуга Надія Зіновіївна Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) к.е.н.
Нечай Павло Юлійович Облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності к.е.н.
Озеран Алла Володимирівна Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України к.е.н.
Паламарчук Олександр Іванович Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств к.е.н.
Писаренко Тетяна Миколаївна Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області) к.е.н.
Питель Святослав Васильович Облік і аналіз власного капіталу: методика та організація (на прикладі акціонерних товариств промисловості України) к.е.н.
Погрібна Олена Павлівна Облік і контроль затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (на матеріалах підприємств гірничовидобувної галузі) к.е.н.
Пономаренко Олег Миколайович Облік цінних паперів (теоретичні та організаційні аспекти) к.е.н.
Смірнова Ірина Володимирівна Облік та розподіл витрат незавершеного виробництва к.е.н.
Сопко Валерія Василівна Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України) к.е.н.
Сук Петро Леонідович Облік витрат на виробництво продукції рослинництва к.е.н.
Сунь Лінь Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів к.е.н.
Тарасова Тетяна Олексіївна Організаційно-методичні аспекти обліку і аналізу товароруху в підприємствах роздрібної торгівлі к.е.н.
Тріль Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) к.е.н.
Трофімова Тетяна Вікторівна Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств плодоовочевої консервної промисловості України) к.е.н.
Шара Євгенія Юріївна Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств к.е.н.
Швабій Костянтин Іванович Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку к.е.н.
Шевчук Віра Романівна Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробництва України) к.е.н.
Шевчук Олег Анатолійович Облік, аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб’єктів господарювання к.е.н.

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – 2002 р.

Автор Назва Тип
Буфатіна Ірина Валеріївна Інформаційні та методологічні засади формування і аналізу фінансових звітів підприємств к.е.н.
Василик Ольга Остапівна Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом к.е.н.
Венгренович Наталя Романівна Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва к.е.н.
Гливенко Валентина Василівна Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області) к.е.н.
Голяш Ірина Дмитрівна Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсевну продукцію к.е.н.
Горбатюк Наталія Миколаївна Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах к.е.н.
Давидов Юрій Григорович Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) к.е.н.
Диба В’ячеслав Михайлович Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України) к.е.н.
Должанський Андрій Миколайович Облік і контроль виробничих витрат у поліграфії (на матеріалах малих підприємств західного регіону України) к.е.н.
Завитій Ольга Петрівна Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) к.е.н.
Зубко Алла Борисівна Організація обліку в акціонерних товариствах к.е.н.
Калюга Євгенія Василівна Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика) д.е.н.
Канєва Тетяна Володимирівна Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ к.е.н.
Канурна Зінаїда Федорівна Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства к.е.н.
Кіндрацька Любомира Максимівна Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика д.е.н.
Кірданов Михайло Григорович Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України) к.е.н.
Корнієнко Юлія Юріївна Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах к.е.н.
Крамаренко Яна Юріївна Облік та аналіз операцій з валютними деривативами в комерційних банках України к.е.н.
Крупка Ярослав Дмитрович Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація д.е.н.
Кузнецова Світлана Анатоліївна Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) к.е.н.
Кузьмінський Юрій Анатолійович Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій д.е.н.
Кундеус Олександр Михайлович Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) к.е.н.
Лайчук Світлана Михайлівна Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика к.е.н.
Лебедзевич Яна Вікторівна Фінансові результати та іх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика к.е.н.
Лукашова Інна Олександрівна Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів к.е.н.
Любенко Андрій Миколайович Методика і організація контролю в бюджетних установах к.е.н.
Максименко Анна Вікторівна Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках к.е.н.
Мельничук Ірина Володимирівна Облік і контроль експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання к.е.н.
Михайлицька Наталія Валентинівна Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві к.е.н.
Назарова Каріна Олександрівна Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі к.е.н.
Нападовська Любов Василівна Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств д.е.н.
Некрасова Наталія Ігорівна Облік та аналіз доходів, витрат і прибутку банку к.е.н.
Ніпіаліді Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) к.е.н.
Овчарик Роман Юрійович Аудиторський ризик в АПК к.е.н.
Олійник Оксана Вікторівна Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів) к.е.н.
Павликівська Ольга Іванівна Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості) к.е.н.
Пархоменко Валерій Миколайович Реформування бухгалтерського обліку в Україні: методологічне та нормативне забезпечення к.е.н.
Пархоменко Наталія Миколаївна Облік та аналіз фінансових результатів (на прикладі авіаремотних підприємств України) к.е.н.
Польова Олена Леонідівна Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку к.е.н.
Примостка Людмила Олександрівна Аналіз банківської діяльності: теорія і практика д.е.н.
Редько Катерина Олександрівна Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств к.е.н.
Свідерський Дмитро Євгенович Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств (на прикладі цукрових заводів асоціації “Київцукор”) к.е.н.
Стефаненко Маргарита Миколаївна Стратегічний аналіз прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості к.е.н.
Стеців Ігор Ігорович Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств) к.е.н.
Сурніна Катерина Станіславівна Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств к.е.н.
Суха Олена Ростиславівна Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах к.е.н.
Цвігун Інна Анатоліївна Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин к.е.н.
Шайкан Андрій Валерійович Облік та аналіз витрат і доходів за центрами відповідальності к.е.н.
Шиш Анатолій Миколайович Аналіз розвитку податкових відносин к.е.н.
Юрченко Катерина Григорівна Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції к.е.н.

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – 2003 р.

Автор Назва Тип
Адамик Оксана Василівна Податкові розрахунки і звітність у системі бухгалтерського обліку: організація та методика здійснення (на прикладі торгівельних підприємств західного регіону України) к.е.н.
Аль Фасфус Фуад Сулейман Махмуд Облік і аудит запасів: світова практика та особливості в Україні к.е.н.
Бандура Звенислава Любомирівна Формування інформаційних облікових потоків управління витратами виробництва к.е.н.
Бєлоусов Анатолій Анатолійович Облік і внутрішній аудит основних засобів в портах морського транспорту к.е.н.
Бігдан Інна Анатоліївна Облік і аудит нематеріальних активів к.е.н.
Брадул Олександр Михайлович Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК “Укррудпром”) к.е.н.
Власова Олена Євгенівна Організація управлінського обліку (на прикладі підприємств олійно-жирової галузі) к.е.н.
Горецька Людмила Леонідівна Активи в національних системах бухгалтерського обліку к.е.н.
Гуторова Ельвіра Анатоліївна Удосконалення обліку і контролю цінних паперів на підприємствах к.е.н.
Гушко Сергій Володимирович Облік і аудит виробничих витрат в умовах функціонування інформаційних систем підприємства к.е.н.
Давидюк Тетяна Вікторівна Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування к.е.н.
Дергільова Галина Сергіївна Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування к.е.н.
Жиглей Ірина Вікторівна Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки к.е.н.
Замета Олена Григорівна Облік і аналіз витрат виробництва: управлінський аспект (на матеріалах виноградарських господарств Автономної Республіки Крим) к.е.н.
Канак Йосип Васильович Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і доходів на підприємствах із виробництва стінових матеріалів к.е.н.
Каплун Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості к.е.н.
Коваленко Олена Валеріївна Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах к.е.н.
Коваль Петро Федорович Облік і контроль діяльності підсобних сільських господарств бюджетних установ к.е.н.
Коновалова Оксана Володимирівна Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) к.е.н.
Коробко Оксана Миколаївна Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання к.е.н.
Король Світлана Яківна Облік в управлінні основною діяльністю готелю к.е.н.
Крішталь Тетяна Едуардівна Методика аналізу ліквідності комерційного банку к.е.н.
Левченко Олександра Мартинівна Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку к.е.н.
Лихацька Катерина Віталіївна Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва захищеного грунту к.е.н.
Мельничук Вікторія Василівна Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика к.е.н.
Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) к.е.н.
Мох’д І.М. Аль Нажжар Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області) к.е.н.
Нестеренко Ірина Володимирівна Організація обліку та аналізу виробничих витрат в підприємствах рекламної діяльності к.е.н.
Осадча Юлія Миколаївна Облік нерухомості в АПК к.е.н.
Перевозова Ірина Володимирівна Облік і аналіз фінансових результатів підприємств газотранспортного комплексу України к.е.н.
Погребняк Наталія Миколаївна Організація і методи управлінського обліку в рослинництві к.е.н.
Поплюйко Андрій Миколайович Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області) к.е.н.
Попова Наталя Іванівна Управлінський облік і аналіз у флюсо-доломітному виробництві к.е.н.
Почапська Людмила Василівна Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості друкованих видань к.е.н.
Проданчук Михайло Андрійович Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань к.е.н.
Семениченко Юлія Костянтинівна Аналіз ефективності кредитних операцій банку к.е.н.
Сєкіріна Наталія Володимирівна Удосконалення обліку операцій з реалізації товарів на умовах договору комісії к.е.н.
Сухоребра Олена Пилипівна Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області) к.е.н.
Ткаченко Надія Марківна Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України д.е.н.
Фадєєва Ганна Миколаївна Облік і аналіз затрат в хлібопекарських підприємствах к.е.н.
Хмелевський Сергій Миколайович Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) к.е.н.
Чередніченко Тетяна Володимирівна Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ м. Києва) к.е.н.
Шерстюк Олександр Леонідович Контрольно-аналітичні оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств к.е.н.
Шигун Марія Михайлівна Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку к.е.н.
Яцишин Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві к.е.н.

Автореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту – 2004 р.

Автор Назва Тип
Бєляков Олексій Олександрович Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств торгівлі к.е.н.
Бойчук Антоніна Анатоліївна Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України) к.е.н.
Бондар Тетяна Анатоліївна Облік і контроль лізингових процесів: сучасний етап та перспективи розвитку к.е.н.
Боярова Олена Анатоліївна Облік виробництва сільськогосподарської продукції к.е.н.
Будько Оксана Володимирівна Облік і аналіз фінансових результатів підприємств чорної металургії к.е.н.
Вдовенко Наталія Михайлівна Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі рибницьких господарств внутрішніх водойм України) к.е.н.
Вовк Вікторія Миколаївна Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства к.е.н.
Вовченко Олександр Леонідович Облік і аналіз банківського фінансування капітальних вкладень к.е.н.
Гаращенко Ольга В’ячеславівна Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку к.е.н.
Головченко Олександр Олександрович Облік і контроль виробничих витрат у житлово-комунальному господарстві к.е.н.
Грінчук Микола Степанович Облік і контроль витрат виробництва і реалізації продукції швейної промисловості к.е.н.
Дорош Ніна Іванівна Методологічні та організаційні аспекти аудиту д.е.н.
Євтушенко Сергій Миколайович Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку к.е.н.
Замула Ірина Валеріївна Облік і контроль операцій з добривами у сільськогосподарських підприємствах: еколого-управлінський аспект к.е.н.
Засадний Богдан Андрійович Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств к.е.н.
Зюкова Марія Михайлівна Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) к.е.н.
Іваніна Олена Олександрівна Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту к.е.н.
Калайтан Тетяна Вікторівна Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування к.е.н.
Кириченко Валентина Володимирівна Методика обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів (на прикладі промислових підприємств Вінницької області) к.е.н.
Ковальчук Тетяна Миколаївна Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація д.е.н.
Кондрюк Леся Василівна Облік оперативної оренди в сільському господарстві України к.е.н.
Краєвський Володимир Миколайович Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління к.е.н.
Кручок Наталія Степанівна Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств к.е.н.
Кузик Наталія Петрівна Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві к.е.н.
Курило Ганна Михайлівна Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств к.е.н.
Лангазова Вікторія Володимирівна Організація обліку в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах к.е.н.
Леонова Лілія Олександрівна Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) к.е.н.
Лозовицький Сергій Павлович Методичні і організаційні аспекти обліку й аудиту холдингових компаній к.е.н.
Мисака Ганна Вікторівна Облік та аналіз витрат обігу на підприємствах роздрібної торгівлі: організація та методологія к.е.н.
Михайлова Тетяна Петрівна Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) к.е.н.
Міщенко Світлана Миколаївна Облікова політика в системі управління банком к.е.н.
Мошенський Сергій Захарович Облік і контроль вексельних операцій к.е.н.
Новодворська Вікторія Вікторівна Облік і контроль витрат у громадському харчуванні в умовах ринкової економіки к.е.н.
Остапчук Тетяна Петрівна Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення к.е.н.
Папінко Віта Зеновіївна Облік і аналіз природоохоронної діяльності підприємств хімічної промисловості України к.е.н.
Петрик Олена Анатоліївна Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти д.е.н.
Позняковська Наталія Миколаївна Облік і звітність доходів і видатків місцевих бюджетів: організація та методика к.е.н.
Примаченко Олена Леонідівна Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області) к.е.н.
Разборська Олена Олександрівна Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств к.е.н.
Ретюнських Олена Борисівна Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках к.е.н.
Сайко Олена Василівна Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) к.е.н.
Сенів Богдан Григорович Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств к.е.н.
Сметанко Олександр Васильович Методика та організація обліку і аудиту витрат у туристській галузі (на прикладі туристських підприємств Автономної Республіки Крим) к.е.н.
Снігурська Людмила Петрівна Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку к.е.н.
Сушко Наталія Іванівна Реформування бухгалтерського обліку виконання державного бюджету к.е.н.
Тринька Людмила Ярославівна Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м'ясоконсервної промисловості) к.е.н.
Урбан Наталія Михайлівна Методика та організація оцінки активів в обліку і аудиті к.е.н.
Хомин Петро Якимович Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення д.е.н.
Янчев Андрій Володимирович Облік та аналіз відтворення основних засобів к.е.н.
Ярощук Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства к.е.н.

Примітка:

До 2007 р. дисертації захищалися за кодом спеціальності 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. З 2007 р. дисертації захищаються за кодом спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Трансформація коду спеціальності з 08.06.04 в 08.00.09 відбулася на підставі наказу Вищої атестаційної комісії України від 24.10.2006 р. № 503.