Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств

Бібліографічний опис

Мельничук В. В. Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мельничук Вікторія Василівна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

В дисертаційній роботі узагальнено теоретичні і практичні аспекти діючих систем обліку і аудиту власного капіталу аграрних підприємств та розроблено практичні рекомендації щодо їх удосконалення в умовах ринкової економіки, проаналізовано механізм формування основних складових власного капіталу. В роботі конкретизовано визначення власного капіталу та його складових як економічної категорії, обґрунтовано концепцію обліку власного капіталу на аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання, внесено пропозиції щодо уточнення методики обліку пайового капіталу в сільськогосподарських виробничих кооперативах та фермерських господарствах. Розроблена методика обліку власного капіталу в приватних підприємствах. Обґрунтовано методику розрахунку частини вартості майна, яке отримує засновник (учасник) при виході з ТОВ. Визначено напрямки вдосконалення методики обліку додаткового капіталу аграрних підприємств. Внесено пропозиції щодо вдосконалення форм звітності з руху власного капіталу підприємства на основі оптимізації їх структури. Визначено основні напрямки підвищення ефективності проведення аудиту власного капіталу аграрних підприємств.

Розроблено методику (алгоритм) проведення аудиту власного капіталу для досягнення мети аудиту щодо забезпечення власника інформацією про структуру і рух власного капіталу підприємства.

Ключові слова

капітал, власний капітал, аграрні підприємства, засновник, статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, методика обліку капіталу, аудит, методика аудиту статутного капіталу

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: актуальність теми

Невпинний перехід України до ринкової економіки, розширення та поглиблення ринкового середовища у всіх сферах діяльності цілком закономірно викликає необхідність реформування обліку та контролю. Це зумовлює введення нових економічних категорій та уточнення раніше діючих. Одним із напрямків перетворень в аграрному секторі країни стало впровадження економічних відносин на основі приватної власності на землю та отримання селянами земельних і  майнових паїв у процесі реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств.

В умовах аграрної реформи широкого розповсюдження набуває дослідження процесів трансформації відносин власності. Основним джерелом, де акумулюється та систематизується відповідна інформація, є бухгалтерський облік. Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників підприємства, розподіл результатів його діяльності, особливості відносин власності. На сучасному етапі реорганізації аграрних підприємств і в майбутньому виняткове значення мають вдосконалення методики обліку реформування відносин власності та власного капіталу.

Незважаючи на те, що власний капітал як економічна категорія використовується досить  часто, питання методики його обліку і аудиту залишаються дискусійними, що й обумовило дослідження даного питання стосовно аграрних підприємств. У розробку теоретичних і методичних проблем відносин власності, зокрема трансформації власності та реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств, значний внесок зробили українські вчені- економісти В.Я. Амбросов, М.Я.Дем’яненко, С.І.Дем’яненко, М.Й. Малік, О.М. Онищенко, В.В. Юрчишин. Проблеми обліку та його побудови в новостворених приватних підприємствах розглядали в своїх роботах Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Голов, В.М.Жук, О.О. Канцуров, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, В.Б.Моссаковський, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, В.В.Сопко, Л.К. Сук  та інші. Проте у підходах вчених існують відмінності стосовно методики відображення в обліку формування і руху власного капіталу, окремих його елементів. Отже, проблему розробки методології, конкретних алгоритмів обліку та аудиту вважати завершеною не можна, тим більше, що умови господарювання динамічно змінюються і висувають нові вимоги щодо вдосконалення системи інформації.

Значимість вказаної проблематики та необхідність вирішення визначених питань обумовили  вибір теми дисертаційного дослідження та основні напрямки удосконалення обліку та аудиту власного капіталу аграрних підприємств.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101U002947. Відповідно до наукової програми автором проведено дослідження, пов’язані з методологією обліку і аудиту власного капіталу агропромислових підприємств, а саме: розроблена методика обліку пайового капіталу в сільськогосподарських виробничих кооперативах та фермерських господарствах; методика розрахунку частки майна засновника при його виході з товариства з обмеженою відповідальністю; розроблено рекомендації з удосконалення організації і проведення аудиту власного капіталу аграрних підприємств.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вивчення, критична оцінка діючих теоретичних та методичних засад  відображення в обліку власного капіталу, узагальнення діючої практики і розробка на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення системи обліку і аудиту формування й функціонування власного капіталу в аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.

Мета дисертаційного дослідження визначила основні завдання, спрямовані на її досягнення:

 • дослідити і уточнити сутність категорії власний капітал та його структуру;
 • визначити роль обліку і аудиту власного капіталу в системі управління підприємством при переході на форми господарювання, засновані на приватній власності;
 • проаналізувати існуючі теоретичні і методологічні засади та практику відображення в обліку формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання;
 • дослідити систему обліку власного капіталу на аграрних формуваннях і внести пропозиції щодо її вдосконалення ;
 • визначити напрямки використання інформації про наявність і рух власного капіталу для прийняття рішень, пов’язаних з діяльністю підприємств різних організаційно-правових форм господарювання;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення методики аудиту власного капіталу на аграрних формуваннях.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є облік і аудит власного капіталу в аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, правових, методичних та прикладних питань обліку і аудиту власного капіталу в аграрних формуваннях.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: методи дослідження

Методологічною основою дисертації є системний підхід до розкриття процесів формування і функціонування власного капіталу. Дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення теоретичних засад і сучасного стану обліку й аудиту власного капіталу в аграрних підприємствах.

До основних загальнонаукових методів дослідження, що застосовувались автором, належать індукція і дедукція, системний аналіз економічних процесів та синтез його результатів, логічний та історичний підхід до вивчення економічних категорій і практики ведення обліку власного капіталу. При дослідженні методик проведення аудиту застосовувались методи наукової абстракції, порівняння, вибіркового обстеження та групування, монографічний та елементи економіко-статистичного методу.

Інформаційною основою дисертації є законодавчі акти, міжнародні та національні стандарти обліку і звітності, інші нормативно-правові документи, інструктивні матеріали статистичних органів та державних органів управління сільським господарством, статистичні щорічники, дані первинного, аналітичного та синтетичного обліку, річні та оперативні звіти сільськогосподарських підприємств, розробки науково-дослідних установ, роботи вчених в галузі обліку та аудиту, результати особистих спостережень автора практики ведення обліку власного капіталу на аграрних підприємствах.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в уточненні і рекомендаціях до впровадження пропозицій щодо вдосконалення обліку і аудиту формування та функціонування власного капіталу аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання.

Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі основні положення:

 • уточнено сутність та визначення категорії “власний капітал” та склад його елементів як об’єкта обліку в аграрних підприємствах;
 • обґрунтована концепція обліку власного капіталу та особливості її застосування на аграрних підприємствах різних форм власності відповідно до законодавчих вимог та правового регулювання майнових відносин;
 • вдосконалено методику обліку формування пайового капіталу сільськогосподарських виробничих кооперативів за рахунок вступних, пайових і додаткових внесків, а також методику обліку пайового капіталу фермерських господарств;
 • запропоновано методику обліку власного капіталу у приватних сільськогосподарських підприємствах (статутного капіталу, формування і використання нерозподіленого прибутку);
 • вдосконалено методику розрахунку частини вартості майна, що його отримує засновник (учасник) при виході з товариства з обмеженою відповідальністю, яка враховує наявність нерозподіленого прибутку, непокритого збитку, додаткового та резервного капіталу;
 • запропоновано новий підхід щодо обліку додаткового капіталу аграрних підприємств в частині вартості об’єктів соціально-культурної сфери, а також нерозпайованої частини пайового капіталу на підприємствах, що є правонаступниками реформованих колективних сільськогосподарських підприємств;
 • удосконалено форми звітності з руху власного капіталу підприємства на основі оптимізації їх структури;
 • уточнено методику проведення аудиту власного капіталу, яка відображає особливості формування і обліку власності аграрних підприємств.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: практичне значення одержаних результатів

Результати дисертаційного дослідження мо­жуть бути використані для по­даль­шого вдо­сконалення обліку процесів формування та  функціонування власного ка­піталу. Практичне зна­чення мають за­про­поновані методичні підходи до вдосконалення існуючого порядку обліку власного капіталу та особливостей його застосування на підприємствах різних організаційно-правових форм відповідно до законодавчих вимог та правового регулювання майнових відносин; методика формування пайового капіталу сільськогосподарських виробничих кооперативів і фермерських господарств (ФГ); методика обліку власного капіталу у приватних сільськогосподарських підприємствах; методика розрахунку частини вартості майна, яке отримує засновник при виході з товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Запропоновані автором методики формування та обліку пайового капіталу селянських (фермерських) господарств прийняті до застосування у фермерському господарстві “Астра” Обухівського району Київської області  (довідка №15 від 07.04.2003р.); методика обліку  статутного капіталу, формування і використання нерозподілених прибутків у приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві “Дніпро” Кагарлицького району Київської області (довідка №557 від 31.03.2003р.); методика розрахунку частини власності майна, що отримує засновник при виході з товариства у ТОВ “Хлібороб” Городищенського району Черкаської області (довідка №35 від 25.03.2003р.); методика обліку додаткового капіталу в частині вартості об’єктів соціально-культурної сфери на недержавних підприємствах системи Укрплемоб’єднання Міністерства аграрної політики України (довідка №40 від 02.04.2003р.).

Окремі положення дисертаційного дослідження використовуються для поглиблення тео­­ретико-методичного забезпечення в навчальному процесі кафедри обліку аналізу та аудиту в АПК Київського на­ці­о­наль­­ного економічного університету (довідка від 15.04.2003р.).

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: апробація результатів дисертації

Основні теоретичні та методологічні розробки дисертаційної роботи доповідались автором та оприлюднені  на міжнародній науково-практичній конференції “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы” (м. Горки, Республіка Білорусь 08-09 червня 2000р.); на науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, КНЕУ 16-18 жовтня 2000р.); на V Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ-Житомир-Донецьк 05-07 березня 2002р.); на Міжнародній науково-практичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств”” (Київ, КНЕУ 16-17 травня 2002р.).

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: обсяг та структура дисертаційної роботи

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації  195 сторінок, вона містить 11 таблиць на 9 сторінках, 32 рисунка на  22 сторінках,  6 додатків на 7 сторінках. Список використаних джерел містить 177 найменувань і займає 15 сторінок.

Облік і аудит власного капіталу аграрних підприємств: список публікацій за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано  тринадцять наукових праць, загальний обсяг публікацій, що належать особисто автору дисертаційного дослідження, становить 3,5  дру­к. арк., з яких 6 – у фахових виданнях, 7 – в інших виданнях

У наукових фахових виданнях:

 1. Мельничук В.В. Питання формування та обліку статутного капіталу аграрних підприємств. // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1(14).- Рівне.-2002.-С.103-115.- 0,7д.а.
 2. Мельничук В.В. Аудит в аграрних підприємствах. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 134.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.- С.168-173.-0,23д.а.
 3. Мельничук В.В. Формування та використання резервного капіталу аграрних підприємств. // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3(16).-Рівне.-2002.-С.55-60.-0,23 д.а.
 4. Мельничук В.В. Облік пайового капіталу в сільськогосподарських кооперативах. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск №149.- Дніпропетровськ: ДНУ,2002.-С.152-159.- 0,35 д.а.
 5. Мельничук В.В. Шляхи використання та облік нерозподілених прибутків аграрних підприємств. – Економіка та підприємництво: Зб.наук.праць молодих учених та аспірантів.-Вип.9/ Відп. ред С.І. Дем’яненко.-К.:КНЕУ, 2002.-С.174-181.- 0,34 д.а.
 6. Мельничук В.В. Облік додаткового капіталу та шляхи його вдосконалення. – Вісник ЖІТІ. Серія: економічні науки.- №21,2002.-С.142-146.- 0,4 д.а.

В інших виданнях:

 1. Мельничук В.В. Организация учёта собственного капитала в аграрных предприятиях // Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции (г.Горки 8-9 июня 2000г.) Часть 1.- С.88-89.- 0,1 д.а.
 2. Мельничук В.В. Облік пайового капіталу в селянських (фермерських) господарствах // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-18 жовтня 2000р. –К.: КНЕУ,2000.-С.234-236.- 0,1 д.а.
 3. Мельничук В.В. Облік формування власного капіталу в приватних аграрних підприємствах // Проблеми формування ринкової економіки. Спецвипуск Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. Міжвідомчий науковий збірник. Спеціальний випуск / К.:КНЕУ,2000.-С.390-391.-0,1 д.а.
 4. Мельничук В.В. Облік додаткового капіталу у аграрних підприємствах.// Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”.- Том13. Економіка.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002- С.13 –15.- 0,1 д.а.
 5. Мельничук В.В. Аудит статутного капіталу підприємств.// Економіка.Фінанси.Право.-№6, 2002.-С.14-20.- 0,5 д.а.
 6. Мельничук В.В. Аналіз використання прибутку сільськогосподарських підприємств.// Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємств”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 трав. 2002р. /Відп. за вип. Л.М.Кіндрацька.-К.:КНЕУ,2002.-С.311-314.- 0,15 д.а.
 7. Мельничук В.В. Питання управління та оцінки майна товариств з обмеженою відповідальністю.-Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць.- Спец. Вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки.-К.:КНЕУ, 2003.-С.444-448.- 0,2д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітал підприємства” за посиланням:

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог