Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств м.Кривого Рогу)

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств м.Кривого Рогу)

Бібліографічний опис

Шендригоренко М. Т. Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів (на прикладі гірничовидобувних підприємств м.Кривого Рогу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шендригоренко Марина Трохимівна – Київ, 2000. – 19 с.

Анотація

Обгрунтовано нові підходи до вирішення питань організації обліку, контролю та аналізу матеріальних ресурсів відповідно до сучасних вимог управління. Розроблено пропозиції стосовно удосконалення порядку класифікації матеріальних ресурсів на гірничовидобувних підприємствах. Запропоновано нові форми документів, розроблені з застосуванням АРМ бухгалтера і наведено у вигляді машинограми. Визначено напрямки удосконалення методики аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, ефективність яких підтверджено практично. Рекомендовано методику аналізу показників матеріаломісткості та матеріаловіддачі продукції з урахуванням особливостей гірничовидобувного виробництва.

Ключові слова

класифікація, АРМ бухгалтера, машинограми, матеріаломісткість, матеріаловіддача

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: актуальність теми дослідження

Нові політичні і економічні реалії вимагають нових підходів до управління, пошуку таких їх форм, які б відповідали ринковим відносинам. Ефективно керувати самостійним підприємством набагато складніше, ніж підприємством, що працювало в умовах адміністративної системи господарювання. Отже, економічні перетворення, які здійснюються в Україні, нерозривно пов`язані з пошуком принципово нових методів управління   виробництвом і, зокрема, матеріальними ресурсами, котрі є одними із визначальних чинників. Відтак, особливої актуальності набуває проблема подальшого вдосконалення методики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу матеріальних ресурсів  з максимальним наближенням її до  міжнародних стандартів.

Реформування  системи  бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, продиктоване  не лише причинами методологічного характеру, а  й суто прикладними аспектами діяльності  підприємств, і тому повинно базуватися на логічному  комплексному підході. Важливим кроком, зробленому у цьому напрямку, стало прийняття Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які регламентують перехід України до нової системи обліку та статистики. Окрім цього, наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 був затверджений план рахунків бухгалтерського обліку та інструкція щодо його використання.

Таким чином, значно змінилася методика обліку в цілому та, зокрема, матеріальних ресурсів. Однак, є ряд проблем, котрі потребують ретельного дослідження й розробки відповідних рекомендацій.

Стан вивчення проблеми

Слід відзначити, що першочергові питання, які характеризують порядок обліку, контролю і аналізу надходження та використання матеріальних ресурсів детально розглядалися багатьма економістами, і це відтворено ними у  статтях, навчально-методичній літературі.

Однак, окремі питання стосовно організації обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів на підприємстві недостатньо досліджені, і тому вони  потребують науково обґрунтованих рекомендацій. Так, поки що чітко не визначені економістами напрямки вдосконалення обліку операцій з надходження, відпуску та використання матеріальних ресурсів, а також контролю за їх збереженням на базі широкого  застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Певні зміни доцільно внести до методики аналізу матеріальних ресурсів з урахуванням специфічних особливостей виробництв, притаманних різним галузям промисловості.

Отже, на практиці не сповна реалізуються можливості обліку, контролю та економічного аналізу. У більшості підприємств  не створені відповідні умови, котрі б сприяли підвищенню ефективності  облікових та аналітичних робіт. А  оскільки належним чином  не налагоджена система внутрішнього контролю, то відсутні надійні перепони фактам несвоєчасного оприбуткування матеріальних ресурсів, їх крадіжок та   марнотратства, котрі нерідко виникають під час господарської діяльності.

Таким чином, наявні проблеми в організації обліку і контролю надходження, руху та відпуску матеріальних ресурсів, а також недостатність дослідження питань, пов`язаних з аналізом ефективності їх використання,   визначили значимість та актуальність теми дисертаційної роботи.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану науково – дослідних робіт Київського національного економічного університету з теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: особистий внесок здобувача

Особистий внесок автора полягає в розробці практичних пропозицій по вдосконаленню  методики обліку, контролю та аналізу матеріальних ресурсів  на підприємствах гірничовидобувної галузі.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка методологічних принципів і організаційних основ вдосконалення обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів на підприємствах гірничовидобувної галузі з урахуванням  міжнародного досвіду і розвитку ринкових відносин в Україні.

Для досягнення зазначеної  мети визначені такі задачі:

 • вивчити економічну сутність матеріальних ресурсів;
 • дослідити методи оцінки матеріальних ресурсів, що використовуються у практичній діяльності гірничовидобувних підприємств;
 • критично оцінити діючу методику обліку матеріальних ресурсів і розробити рекомендації  щодо її вдосконалення;
 • дослідити систему внутрішнього контролю за надходженням, збереженням і використанням матеріальних ресурсів;
 • розглянути методику обліку  і контролю матеріальних ресурсів з впровадженням у практичну діяльність сучасної комп`ютерної техніки і створення на її основі автоматизованих робочих місць;
 • з’ясувати доцільність діючої методики аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, а також визначити головні заходи по її вдосконаленню;
 • дослідити стан  аналітичної роботи на гірничовидобувних підприємствах по визначенню ефективності використання матеріальних ресурсів у виробничому циклі.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: предмет і об’єкт дослідження

Предметом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку, контролю та аналізу матеріальних ресурсів у гірничовидобувній галузі.

Об’єктом дослідження є організація і методологія бухгалтерського обліку  гірничовидобувних підприємств  м. Кривого Рогу.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: методи дослідження

Метологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення сучасного стану бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів та їх оцінки. На підставі діалектичного методу наукового пізнання у роботі проведено аналіз і синтез загальних понять, поєднання історичного і логічного в еволюції бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. У  процесі дослідження широко застосовувалися прийоми групування, статистичних порівнянь, а також методи аналізу, спостереження, узагальнення та графічного зображення даних.

При дослідженні використані законодавчі акти України, нормативні документи, роботи провідних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, а також  власних досліджень автора дисертації.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення методики обліку, контролю та аналізу матеріальних ресурсів   з  використанням  сучасної  комп’ютерної  техніки  на  гірничовидобувних підприємствах.

Внаслідок проведеного дослідження сформульовані такі теоретичні положення і практичні висновки:

 • визначена економічна сутність матеріальних ресурсів;
 • розроблено пропозиції щодо застосування методів оцінки матеріальних ресурсів у гірничовидобувній галузі;
 • вдосконалено  порядок класифікації матеріальних ресурсів, який використовується на шахтах з метою зменшення обігу документів;
 • запропоновано рекомендації по вдосконаленню методики обліку і контролю використання матеріальних ресурсів  підприємствами гірничовидобувної галузі;
 • розроблено пропозиції, які сприяють підвищенню ефективності  облікових функцій бухгалтерського складу при  надходженні, збереженні та відпуску матеріальних ресурсів;
 • визначено  напрямки вдосконалення методики обліку і контролю матеріальних ресурсів з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки;
 • розроблено удосконалені форми машинограм з обліку і контролю операцій з матеріальними ресурсами;
 • запропоновано рекомендації з вдосконалення  методики аналізу  забезпеченості підприємства  матеріальними ресурсами;
 • визначені напрямки вдосконалення наявної методики аналізу показників ефективності використання матеріальних ресурсів.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: практичне значення одержаних результатів

Сформульовані в процесі дисертаційного дослідження пропозиції у частині вдосконалення методики обліку, контролю і аналізу  матеріальних ресурсів, які грунтуються на раціональному і ефективному їх використанні, мають  практичну цінність. Результати дослідження рекомендовані до впровадження на гірничовидобувних підприємствах і у навчальний процес для підвищення якісного рівня лекційного матеріалу і практичних занять з теми: “Облік, контроль і аналіз матеріальних ресурсів у ринкових умовах”.

Пропозиції, які відображені в дисертації, були впроваджені в практику роботи криворізьких гірничовидобувних підприємств (довідка №01/69 від 25.02.2000 р.) Вони пройшли апробацію на шахті ім. Леніна, яка входить до складу Криворізького державного залізорудного комбінату (довідка № 03/77 від 15.02.2000р.).

Підсумки наукового дослідження знайшли відтворення у п`яти методичних розробках, котрі впроваджені в навчальний процес і використовуються студентами Криворізького економічного інституту КНЕУ під час практичних та семінарських занять з економічних дисциплін (довідка  № 01-75 від 21.02.2000р.)

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: апробація результатів дисертації

Основні  положення і результати дослідження були представлені на:

 • міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”(м. Львів, 15.05.1997р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” (м.    Дніпропетровськ, 21.05.1999р.).

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 159 сторінок, 16 таблиць, 6 рисунків та 10 додатків. Список використаних джерел становить 203 найменування.

Методика обліку, контролю і аналізу матеріальних ресурсів: список публікацій за темою дисертації

По темі дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,45 д.а., з них 5 – в наукових фахових виданнях – 1,2 д.а.,    2 – матеріали конференції-0,25 д.а.

Список опублікованих  праць за темою дисертації:

в наукових фахових виданнях:

 1. Шендригоренко М.Т. Характеристики і класифікація матеріальних ресурсів за розвитку ринкових відносин. //Проблеми реформування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 6 – К.: КНЕУ, 1998 – с. 154-156-0,3 д.а.
 2. Шендригоренко М.Т. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей у сучасних умовах. //Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих вчених та аспирантів. Вип.2 – К.: КНЕУ, 1998 – с. 128-133-0,4 д.а.
 3. Шендригоренко М.Т. Порядок переоцінки товарно-матеріальних цінностей у сучасних умовах господарювання. //Придніпровський науковий вісник – 1998 – №30 (97) – с. 6-10-0,2 д.а.
 4. Шендригоренко М.Т. Контроль за наявністю та зберіганням товарно-матеріальних цінностей на промисловому підприємстві. //Придніпровський науковий вісник – 1998 – №47 (144) – с. 44-48-0,2 д.а.
 5. Шендригоренко М.Т. Показники матеріалоємності продукції та їх значення в аналізі ефективності використання матеріальних ресурсів. //Придніпровський науковий вісник – 1998 – №107 (174) – с. 40-42-0,1 д.а.

в інших виданнях:

 1. Погрібна О.П., Бурак М.Т.(Шендригоренко М.Т.) Облік та калькулювання собівартості продукції : проблеми і перспективи. //Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” – Львівська комерційна академія – 1997 с. 239-240-0,1 д.а.(особисто автора-0,05 д.а. – визначення напрямків удосконалення системи обліку витрат).
 2. Шендригоренко М.Т. Вдосконалення методики обліку матеріальних ресурсів з використанням комп’ютерної техніки. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації” – Національна гірнича академія.- Дніпропетровськ, 1999 – с. 192-194-0,2- д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Запаси” за посиланнями:

РубрикаЗапаси

РубрикаВиробничі запаси

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *