Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування

Бібліографічний опис

Давидюк Т. В. Подвійний запис в бухгалтерському обліку: теорія і практика застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Давидюк Тетяна Вікторівна – Київ, 2003. – 21 с.

Анотація

У дисертації уточнено визначення економічної та правової сутності поняття “подвійний запис”; узагальнено та систематизовано історичні умови, фактори та причини виникнення в обліку подвійного запису; обґрунтовано застосування філософських методів при дослідженні механізму дії подвійного способу реєстрації фактів господарського життя; визначено місце подвійного запису в інформаційно-документній системі бухгалтерського обліку. За результатами дослідження функціональних можливостей потрійного та четверного записів доведено оптимальність та достатність в бухгалтерському обліку подвійного запису. На основі встановлення існуючого функціонального зв’язку між об’єктами бухгалтерського спостереження обґрунтовано дію закону подвійності в нових умовах господарювання.

У роботі за даними аналізу можливостей найбільш поширених комп’ютерних програм доведено, що в умовах комп’ютеризації при відображенні кожної господарської операції здійснюється безперервний контроль, що свідчить про посилення контрольного значення подвійного запису. Розроблено практичні рекомендації з комп’ютеризації процесу формування бухгалтерських проводок з різними аналітичними рівнями та розрізами; запропоновано методичні підходи до моделювання господарських процесів підприємства, заснованої на побудові інформаційних моделей, визначено роль подвійного запису при їх побудові.

Ключові слова

закон бухгалтерського обліку, метод бухгалтерського обліку, подвійний запис, система бухгалтерського обліку, факти господарського життя, функції обліку

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: актуальність теми

Кожний наступний етап розвитку науки закономірно пов’язаний із попереднім. Бухгалтерський облік удосконалюється завдяки розумній інтерпретації та доповненню досягнень вчених і практиків попередніх епох. Однак, така інтерпретація не повинна бути механічним перенесенням старих ідей у сьогодення, пасивним запозиченням усього змісту теорій та гіпотез. Сприйняття старих ідей у нових умовах обов’язково включає елемент критичного аналізу, виявлення суперечностей між існуючим і бажаним та їх творче вирішення.

Нескінченний процес людського пізнання в певний момент розвитку бухгалтерського обліку примушує суттєво перебудувати систему знань про подвійний запис. Цей процес спрямований на пошук та інтерпретацію оригінальних ідей, нове висвітлення питань, що розкриваються у бухгалтерському обліку.

Стан вивчення проблеми

У розвиток теорії й методології бухгалтерського обліку вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, О.Ф. Галкін, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Лінник, І.В. Малишев, Є.В. Мних, П.П. Німчинов, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець; зарубіжні дослідники: С.М. Барац, В.Д. Бєлов, М.О. Блатов, А.М. Вольф, О.М. Галаган, Л.І. Гомберг, О.І. Гуляєв, М.В. Дембінський, М.Ф. фон Дітмар, М.І. Кутер, М.С. Лунський, В.Г. Макаров, М.Ю. Медведєв, В.Ф. Палій, М.С. Помазков, М.І. Попов, О.П. Рудановський, Є.Є. Сіверс, Я.В. Соколов. Провідні теоретики та практики бухгалтерського обліку існування подвійного запису пояснювали з позицій матеріалістичної діалектики, персоналізму, персоніфікації.

Проблемам комп’ютеризації облікового процесу із застосуванням подвійного запису значну увагу в своїх працях приділили: Б.В. Алахов, О.О. Додонов, В.П. Завгородній, К.Е. Каллас, А.М. Кузьмінський, К.Н. Нарібаєв, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Л.М. Чернелевський, М.Г. Чумаченко.

Значним внеском у дослідження проблеми подвійного запису є праці М.С. Помазкова, присвячені визначенню місця та ролі подвійного запису в облікових теоріях. З цієї проблеми захистив докторську дисертацію один із засновників української наукової бухгалтерської школи І.В. Малишев. Сутність подвійного запису вчений пояснював виходячи з теорії трудової вартості, з подвійності, зумовленої подвійним характером процесу обміну, наявністю в товарі споживчої й обмінної вартостей. Аналіз праць І.В. Малишева свідчить про високий ступінь їх науковості, глибину розкритих проблем, важливість запропонованих рішень. Однак висновки та пропозиції вченого були побудовані на економічних засадах планової економіки, а тому не можуть в повній мірі відтворювати проблеми ринкових відносин.

Наші попередники з об’єктивних причин не могли передбачити факторів, що сьогодні впливають на розвиток бухгалтерського обліку: вони не мали змоги працювати з інформаційними базами, створення яких стало можливим із впровадженням сучасних комп’ютерних технологій, не могли дослідити більшу кількість літературних джерел, які в комплексі забезпечують системність у вивченні сутності подвійного запису.

Дослідження сутності подвійного запису

в бухгалтерському обліку дозволяє подолати труднощі в процесі пізнання нових господарських явищ, пояснити раніше невідомі господарські факти або виявити неповноту старих способів пояснення відомих фактів господарського життя підприємств. При цьому важливо прослідкувати історичний шлях розвитку подвійного запису, визначити його роль і місце в системі бухгалтерського обліку. Нового підходу до вирішення потребує питання застосування подвійного запису в умовах використання комп’ютерних технологій із застосуванням методу моделювання.

Необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення теорії й практики застосування подвійного запису в бухгалтерському обліку з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової облікової теорії і практики визначили актуальність теми дисертаційного дослідження.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету за темою № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням практики застосування подвійного запису в умовах комп’ютеризації облікового процесу.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: мета та задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування ролі та значення подвійного запису в бухгалтерському обліку, розробка принципів його практичної реалізації при моделюванні та комп’ютеризації облікового процесу.

Для досягнення мети в дисертації поставлено такі завдання:

 • обґрунтувати доцільність використання філософського підходу для пояснення економічної та правової сутності подвійного запису;
 • дослідити та узагальнити історичні умови і причини виникнення в обліку подвійного запису, розкрити й проаналізувати тенденції та фактори впливу на його розвиток;
 • дослідити генезис методу бухгалтерського обліку й обґрунтувати місце подвійного запису як елемента його системи;
 • проаналізувати передумови виникнення потрійного та четверного способів реєстрації фактів господарського життя, оцінити їх можливості порівняно з подвійним записом;
 • розкрити властиву кожному факту господарського життя економічну подвійність і визначити вплив цієї подвійності на розвиток бухгалтерського обліку;
 • обґрунтувати об’єктивність існування контрольного значення подвійного запису та його посилення в умовах комп’ютеризації облікового процесу;
 • надати практичні рекомендації з комп’ютеризації процесу формування бухгалтерських проводок із розрізами аналітики, що відповідатимуть потребам різних користувачів, для їх запровадження в найбільш поширених комп’ютерних програмах;
 • розробити методичні підходи до моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку, дослідити роль подвійного запису при моделюванні господарських процесів з метою їх облікової інтерпретації.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є факти господарського життя та способи їх відображення в бухгалтерському обліку.

Предмет дослідження охоплює сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних із застосуванням подвійного запису в бухгалтерському обліку в умовах його комп’ютеризації та моделювання господарських процесів.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів подвійного запису використовувалися методи індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку подвійного запису; методи теоретичного узагальнення, групування і порівняння – для визначення та уточнення економічної та правової сутності подвійного запису. При дослідженні філософського аспекту подвійного запису використовувався історико-логічний метод. Застосовуючи системний підхід, методи аналізу та синтезу доведено, що бухгалтерський облік є цілісною системою, основними складовими якої виступають елементи методу бухгалтерського обліку. За допомогою методу наукової абстракції обґрунтовано сутність закону подвійності.

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з бухгалтерського обліку, матеріали конференцій, симпозіумів та семінарів з проблем теорії бухгалтерського обліку.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні та узагальненні існуючих облікових теорій і виведенні на основі діалектичного характеру господарських явищ закону подвійності, який діє в бухгалтерському обліку і зумовлює використання його методу, а також у вирішенні комплексу практичних питань, пов’язаних із проявом подвійного запису в умовах моделювання та комп’ютеризації облікового процесу.

В процесі дослідження отримано наступні результати, яким характерна

наукова новизна:

 • доповнено на основі комплексного підходу визначення економічної та правової сутності подвійного запису, що полягає у відображенні в бухгалтерському обліку економічної подвійності фактів господарського життя та їх юридичної форми; обґрунтовано місце подвійного запису в документо-інформаційній системі, а також підтверджено, що подвійний запис в поєднанні з рахунками бухгалтерського обліку утворює замкнене коло інформаційних зв’язків;
 • систематизовано історичні умови та напрями розвитку подвійного запису, зокрема, виділено технічний, контрольний і методологічний напрями, а також причини та фактори, що сприяли виникненню в бухгалтерському обліку подвійного запису, зокрема, наявність кредитних відносин, обміну, приватної власності;
 • доведено, що серед існуючих способів (потрійного, четверного) подвійний запис є оптимальним та достатнім способом реєстрації фактів господарського життя, оскільки завдяки його використанню забезпечується оперативність, аналітичність і достовірність облікової інформації;
 • набуло подальшого розвитку обґрунтування в нових умовах господарювання дії закону подвійності, який виражає існуючий між об’єктами бухгалтерського обліку функціональний взаємозв’язок, їх структуру в статиці, що змінюється внаслідок здійснення фактів господарського життя підприємства;
 • розроблено макропроцедурні описи господарських операцій з використанням алгоритмів обробки даних, які забезпечують автоматичне формування бухгалтерських проводок з різними рівнями та розрізами аналітики, що сприяє значному підвищенню оперативності збору та реєстрації облікових даних, можливості здійснення контролю за правильністю відображення об’єктів бухгалтерського обліку, суттєво знижує імовірність допущення помилок;
 • вперше запропоновано методичні підходи до моделювання господарських процесів підприємств, що забезпечують формування із множини альтернативних кореспонденцій рахунків бухгалтерських проводок, адекватних економічній природі фактів господарського життя та їх юридичній формі, встановлення на їх основі зв’язку процесу генерації альтернативних кореспонденцій з їх оцінкою та прийняттям управлінських рішень. Як додаткову модель запропоновано систему аналітичних рахунків, що сприяє встановленню послідовності формування даних за рівнями аналітичного обліку та умовами відбору об’єктів аналізу, визначеними потребами користувачів облікової інформації.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: практичне значення одержаних результатів

Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності, оперативності, повноти й аналітичності інформації, отриманої завдяки використанню подвійного запису в умовах використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку та моделювання господарських процесів. Результати дисертаційного дослідження в частині запропонованих автором методичних підходів до моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку впроваджені у практичну діяльність підприємств харчової промисловості Житомирської області (ДП “Ружин-молоко”, довідка № 42 від 20 березня 2003 р.; ВАТ “Корнинський цукровий завод”, довідка № 344А від 04 квітня 2003 р.), що дозволило забезпечити формування кореспонденцій рахунків, адекватних економічній і юридичній природі фактів господарського життя, типових для підприємств харчової промисловості.

Окремі результати дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсів “Теорія бухгалтерського обліку”, “Інформаційні системи та технології обліку”, “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку”, а також при написанні автором у співавторстві монографії “Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект” (довідка № 44-55/448 від 21 квітня 2003 р.).

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто автору. Наукові результати, наведені в дисертаційній роботі, включають уточнення поняття “подвійний запис”, узагальнення існуючих облікових теорій, обґрунтування необхідності застосування філософських методів при встановленні дії подвійного запису в бухгалтерському обліку, визначення місця подвійного запису в системі бухгалтерського обліку, формулювання закону бухгалтерського обліку на основі діалектичного підходу, обґрунтування прояву подвійного запису у комп’ютерних системах бухгалтерського обліку, дослідження ролі подвійного запису при моделюванні господарських процесів.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на четвертій міжміській міжвузівській конференції викладачів, студентів та молодих вчених (м. Житомир, 2001 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2002” (м. Дніпропетровськ, 2002 р.); міжнародній науковій конференції “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 2002 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень” (м. Дніпропетровськ, 2002 р.).

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: структура, зміст та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 190 сторінках друкованого тексту. Робота містить 14 таблиць, 40 рисунків, 20 додатків. Список використаних джерел нараховує 203 найменування.

Подвійний запис в бухгалтерському обліку: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано монографію у співавторстві (особисто автора – 14,44 др. арк.), 8 наукових статей у фахових виданнях загальним обсягом 5,58 др. арк., 2 тез доповідей загальним обсягом 0,30 др. арк. З інших публікацій (довідкових видань та підручників), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача (9,7 др. арк.).

Монографії, статті у фахових журналах та збірниках наукових праць:

 1. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект”: Монография. / Н.М. Малюга, Т.В. Давидюк. Под ред. проф. Ф.Ф. Бутынца и проф. Я.В. Соколова – Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с. (особистий внесок автора – розкрито історико-філософський аспект подвійного запису, досліджено його місце та роль як елементу методу в системі бухгалтерського обліку, проведено порівняльний аналіз потрійного та четверного способів реєстрації фактів господарського життя із подвійним, досліджено контрольне значення подвійного запису та встановлено порядок його реалізації в умовах комп’ютеризації обліку, обґрунтовано об’єктивність існування в бухгалтерському обліку закону подвійності, визначено місце подвійного запису в моделюванні облікового процесу).
 2. Давидюк Т.В. Історико-філософський аналіз подвійного запису // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир. – 2003. – № 1(23). – С. 95-102.
 3. Давидюк Т.В. Взаємозв’язок подвійного запису з іншими елементами методу бухгалтерського обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ. – 2002. – № 163. – С. 219-223.
 4. ДавидюкТ.В. Юридичний та економічний аспекти подвійного запису в облікових теоріях // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2002. – № 22. – С. 79-90.
 5. Давидюк Т.В. Трактування подвійного запису в економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2002. – № 20. – С. 59-67.
 6. Малюга Н.М., ДавидюкТ.В. Трактування подвійного запису національними школами // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2002. – № 21. – С. 136-141 (особистий внесок автора – розкрито порядок трактування сутності подвійного запису представниками російської облікової школи).
 7. Давидюк Т.В.  Порівняльний аналіз подвійної та потрійної систем обліку // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 17. – С. 74-81.
 8. Давидюк Т.В.  Закони бухгалтерського обліку: еволюція наукових поглядів // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 16.– С. 44-50.
 9. Давидюк Т.В. Микола Семенович Помазков // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – Житомир. – 2001. – № 14. – С. 18-21.

Тези доповідей:

 1. Давидюк Т.В. Історія подвійного запису // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2002”. Том 9. Економіка – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 34-36.
 2. Давидюк Т.В. Місце подвійного запису в системі бухгалтерського обліку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень”. Том 20. Економіка – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 36-38.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с. (особистий внесок автора – розкрито сутність термінів: дебет, кредит, подвійний (диграфічний) запис, простий (уніграфічний) запис, кореспонденція рахунків, облік подвійний (диграфічний), облік простий (уніграфічний), господарська операція).
 2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. (особистий внесок автора – розкрито порядок реалізації подвійного запису в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку, способи введення операцій в таких комп’ютерних програмах: “1С: Бухгалтерия 7.7”, “Парус-Предприятие 7.11”, “Галактика”).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Теорія бухгалтерського обліку” за посиланням:

РубрикаТеорія бухгалтерського обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог