Методика і організація контролю в бюджетних установах

Методика і організація контролю в бюджетних установах

Бібліографічний опис

Любенко А. М. Методика і організація контролю в бюджетних установах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Любенко Андрій Миколайович – Львів, 2002. – 19 с.

Анотація

Обгрунтовано суть економічного контролю та його функції за раціональним використанням бюджетних коштів і збереженням державної власності, а також необхідність реформування існуючої системи державного контролю за умов переходу до ринкових відносин. Запропоновано методичні та організаційні підходи до проведення ревізій і перевірок в установах бюджетної сфери, зокрема, освіти та охорони здоров’я. Наведено порядок проведення та зміст комплексної ревізії виконання бюджету міста (району) з виділенням основних етапів та напрямків ревізії. Визначено, що контроль у середовищі автоматизованих інформаційних систем є частиною загальної системи внутрішнього контролю бюджетної установи. Розроблено порядок документування виявлених фінансових порушень, оформлення наслідків ревізій і перевірок. Наведено конкретні управлінські рішення, які повинен приймати керівник за результатами ревізії залежно від виявлених порушень.

Ключові слова

державний контроль, бюджетні кошти, методика і організація контролю, бюджетні установи, документування фінансових порушень, фінансово-господарська діяльність, державна контрольно-ревізійна служба України

Методика і організація контролю в бюджетних установах: актуальність теми дослідження

Становлення і розвиток незалежної держави потребують вдосконалення, а в окремих аспектах і перебудови існуючої системи економічного контролю, викликаного зміною господарського механізму й управління. Враховуючи наявний економічний та людський потенціал, а також місце України у світовому співтоваристві, ці перетворення не можуть залишатися поза увагою держави, а потребують керованості та чіткого визначення подальших пріоритетних напрямів розвитку.

Значні недоліки та прорахунки в державному управлінні за роки здобуття незалежності Україною стали причиною виникнення та утвердження багатьох негативних явищ, таких як підвищення рівня безробіття, зниження реальної купівельної спроможності населення, неефективне використання природних ресурсів держави та небезпечне втручання в навколишнє середовище.

Суттєво послабились функції державного контролю за збереженням державної власності. Тому стало частим явищем зловживання в фінансово-економічній сфері, а це – умисне приховування прибутків від оподаткування, нецільове, неефективне та незаконне використання бюджетних коштів керівниками різних рівнів, розкрадання державного та комунального майна.

Поряд з цим, як показує досвід, у розвинутих країнах держава активно здійснює функцію контролю за ефективністю використання майна та фінансових ресурсів.

Діюче фінансове і податкове законодавство України зумовлює внесення  відповідних змін до методики й організації контролю за витрачанням державних коштів, оскільки традиційні форми та методи контролю, що діяли в умовах командно-адміністративної системи, є неспроможними забезпечувати належний рівень державного контролю за використанням коштів бюджетів усіх рівнів, який відповідно до Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від  26.01.93р. №2939-ХІІ здійснюється органами державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРС).

З моменту прийняття вказаного Закону пройшло більше восьми років, протягом яких прийнято Конституцію України і суттєво змінено законодавство держави, в тому числі фінансово-бюджетне та податкове. Прийнято Бюджетний кодекс України. Проте, зміни і доповнення до Закону не вносилися, хоча практика діяльності служби свідчить про гостру необхідність таких змін.

Стан вивчення проблеми

Огляд літературних джерел показує, що питання методики та організації контролю в різних аспектах висвітлюють автори: І.А. Білобжецький, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, П.Т. Ворончук, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Є.П. Дедков, Р.Т. Джога, В.П. Завгородній, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.М. Онищук, Є.В.Мних, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.В. Сопко,  Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук. Проте названі вчені розглядають проблеми контролю, ревізії та аудиту, які стосуються суб’єктів господарювання в цілому, а не конкретно бюджетних установ. Проблемами методики та організації контролю в бюджетних установах  займалося незначне коло науковців, а саме: М.М.Каленський, В.І.Крисюк, О.В.Юрченко та ін.

Система державного контролю в Україні за ефективним і раціональним використанням фінансових ресурсів та майна знаходиться на етапі становлення. Існує низка невирішених питань, пов’язаних з визначенням особливостей контролю за використанням державних ресурсів бюджетними установами, а також потребує подальших досліджень і розробок організаційних та методичних засад здійснення контрольних повноважень держави та її органів.

Зазначене вище, а також необхідність дослідження питання визначення місця і розмежування функцій кожного органу державного економічного контролю, недостатня розробленість теоретичних і методичних підходів щодо формування контрольних функцій ДКРС, підвищення їх значимості в удосконаленні механіз­му управління державною власністю і фінансовими ресурсами обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання та основні напрями дослідження.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до кафедральної теми “Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання”, затвердженої вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року. Особисто автором розроблена методика проведення ревізії бюджетних установ.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: мета і задачі дослідження

Метою дисертації є розробка теоретичних, методичних та організаційних положень і практичних рекомендацій з удосконалення  контролю органами ДКРС України, посиленню їх економічних функ­цій у підвищенні ефективності діяльності бюджетних установ.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

 • визначити роль та функції контрольно-ревізійного підрозділу (КРП) в забезпеченні державної політики підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів установами та організаціями;
 • узагальнити зарубіжний досвід з питань організації державного контролю за використанням бюджетних коштів з метою його запровадження у вітчизняну практику;
 • проаналізувати і систематизувати діючі методичні та організаційні підходи щодо здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю бюджетних установ і організацій;
 • обґрунтувати методичні підходи до визначення типових видів порушень чинного законодавства з боку бюджетних установ з питань раціонального використання бюджетних коштів та збереження держав­ної власності;
 • розробити методичні підходи до оцінки законності витрачання бюджетних коштів за результатами ревізій та перевірок.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: об’єкт і предмет дослідження

Обєктом дослідження є діяльність та контрольний процес в бюджетних установах України.

Предметом дослідження є  методика та організація здійснення державного контролю за раціональним використанням фінансових ресурсів в бюджетних установах і збереженням державної власності.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилось із застосуванням діалектичного методу пізнання явищ і процесів. В межах цього загального методу використано конкретні методи: абстрагування, аналогію, індукцію, дедукцію, синтез, аналіз. Для розкриття змісту контролю застосовано метод системного підходу. У визначенні методики та організації контролю використано специфічні методи, зокрема: графічний, проектування, моделювання – при створенні схем, структури та послідовності етапів контролю. Статистичні методи і прийоми, в тому числі вибіркове дослідження, групування, узагальнення, використані для вивчення стану методики та організації контролю в бюджетних установах.

Інформаційною основою здійснення досліджень є вітчизняні та зарубіжні публікації з питань методики й організації державного контролю в установах і організаціях, що отримують бюджетні кошти, статистична звітність ДКРС України, аналітичні розрахунки, законодавчо-нормативна база України, яка регулює відносини власності, формує вимоги до збереження державної власності та використання бюджетних коштів.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в теоретичному обґрунтуванні й удосконаленні методики та організації контролю за використанням бюджетних коштів і збереженням державної власності, засади яких відповідають сучасним умовам управління та здійснення контрольної діяльності.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • сформоване власне бачення місця ДКРС України в системі державного контролю та обґрунтовано його економічні функції як важелі впливу держави на забезпечення раціонального використання бюджетних коштів і збереження її власності;
 • запропоновано нову трьохрівневу методику ревізії бюджетної установи, а також організацію контролю за збереженням державної власності, суть якої в тому, що на першому з них виявляють загальні недоліки в роботі організації чи установи, на другому – застосовують ревізійні прийоми, направлені на виявлення ознак, що вказують на можливість конкретних порушень (відхилення фактичних даних від очікуваних величин, невідповідність між взаємопов’язаними показниками тощо) і на третьому – проводиться детальна ревізія на тих ділянках, на яких виявлені суттєві недоліки;
 • внесено зміни у діючу методику проведення комплексної ревізії бюджетних установ і організацій, використання якої дозволить локалізувати її об’єкти, уточнити порядок реалізації наслідків ревізій і перевірок для забезпечення матеріального відшкодування заподіяних збитків;
 • запропоновано напрями удосконалення чинного законодавства з питань збереження державної власності та раціонального використання бюджетних коштів на базі теоретичних положень здійснення контролю та практичного досвіду роботи ДКРС;
 • запропоновано варіанти управлінських рішень, залежно від характеру виявлених порушень, прийняття яких сприятиме усуненню недоліків та їх попередження в діяльності бюджетних установ;
 • на основі вивчення досвіду зарубіжних країн щодо проведення перевірок (аудиту) в державному секторі економіки запропоновано удосконалену методику перевірки ефективності управління в бюджетній сфері за певною системою ознак (недосконале управління, недостатньо кваліфіковані кадри бухгалтерських та економічних служб, слабкий внутрішній контроль, помилки і випадки шахрайства, необґрунтовані рішення, сумнівні господарські операції та ін.);
 • запропоновано власну систему оцінки надійності контролю у середовищі автоматизованих інформаційних систем за критичними елементами та їх групами.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає у розробці методичних та організаційних підходів до проведення ревізій і перевірок в установах бюджетної сфери з питань збереження державної власності та раціонального використання бюджетних коштів. Результати дослідження, пропозиції та рекомендації, викладені в дисертаційній роботі знайшли своє впровадження в Головному контрольно-ревізійному управлінні України (довідка №01-14/314 від 04.12.2001), Контрольно-ревізійному управлінні у Львівській області (довідка №02-15м/1955 від 23.04.2002), Управлінні МВСУ у Львівській області (довідка №ПВ/735 від 14.11.2001), Головному управлінні освіти і науки (довідка №1-11/1472 від 03.12.2001) та Управлінні охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації (довідка №940/1 від 22.04.2002).

Методика і організація контролю в бюджетних установах: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є одноосібно написаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до методики та організації контролю в бюджетних установах. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: апробація результатів дисертації

Основні положення, результати, висновки та пропозиції проведеного дослідження знайшли відображення у наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, доповідалися на Міжвузівській конференції ДУ “Львівська політехніка” “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” у 2000 році (м.Львів), науково-практичних конференціях “Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізм її реалізації в регіонах України” у 2000 році (м.Львів) та “Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи Україні” у 2001 році (м.Львів).

Методика і організація контролю в бюджетних установах: обсяг та структура роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 239 cторінок, у тому числі 4 таблиць, що розміщені на 5 сторінках, 18 рисунків – на 11 сторінках,  23 додатки – на 46 сторінках. Список використаних джерел становить 236 найменувань і займає 18 сторінок.

Методика і організація контролю в бюджетних установах: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційної роботи відображені у 7 публікаціях загальним обсягом 2,5 др. ар., 5 з яких надруковано у фахових наукових виданнях обсягом 2,1 др.ар.

У фахових наукових виданнях:

 1. Любенко А.М. Державний контроль бюджетних коштів. – Торгівля, комерція, підприємництво. – Львів: “Коопосвіта” ЛКА, 1999. – С.113-115. (0,3 др.ар.)
 2. Любенко А.М. Значення органів державного економічного контролю у вдосконаленні системи управління економічними процесами в Україні. – Трансформація економічної системи в України. Науковий збірник. Випуск 6. – Львів: Інтереко, 2000. – С.304-307. (0,3 др.ар.)
 3. Романів Є.М., Любенко А.М. З досвіду організації проведення комплексних перевірок виконання бюджетів міст і районів. – Фінанси України. – 2000. – №3. С.135-137. (0,2 др.ар.)
 4. Любенко А.М. Економічна сутність форм і видів державного фінансового контролю. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Податкова та фінансово-кредитна політика держави і механізми її реалізації в регіонах України. Випуск XXIV / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів: “ДПА Друк”. 2001 .- С.382-397. (0,8 др.ар.)
 5. Любенко А.М. Перспективи вдосконалення фінансової звітності підприємства в країні. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Науковий збірник. Спецвипуск 7. – Львів: Інтереко, 2001. – С.83-90. (0,5 др.ар.)

 В інших наукових виданнях:

 1. Любенко А.М. Про організацію та проведення комплексних перевірок виконання бюджетів міст і районів. Фінансовий контроль. – 2000. – №1. – С.26-27. (0,3 др.ар.)
 2. Любенко А.М. Реформування системи бухгалтерського обліку та її вплив на контроль в  бюджетній  сфері.  Проблеми  розвитку  фінансової  системи та обліку. –  Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – С.47-48. (0,1 др.ар.)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Бюджетні установи” за посиланням:

РубрикаДержавний сектор (бюджетні установи)

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог