Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств

Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств

Бібліографічний опис

Паламарчук О. І. Принципи і форми інтеграції функції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Паламарчук Олександр Іванович – Луганськ, 2001. – 17 с.

Анотація

Досліджено теоретичні та методичні положення у галузі бухгалтерського обліку для поглиблення його орієнтації на уникнення та послаблення загроз економічної безпеки промислових підприємств. Висвітлено існуючу систему організації бухгалтерського обліку промислового підприємства. Наведено принципи та форми інтеграції обліку з іншими функціями управління у питаннях уникнення загроз безпеки. Обгрунтовано необхідність інтеграції функції обліку з функціями планування, контролю, аналізу, регулювання. Запропоновано організаційні та інформаційні рішення, що створюють умови суттєвого поглиблення орієнтації обліку на посилення економічної безпеки підприємств. Доведено, що інтеграція функції обліку з іншими функціями управління підприємством передбачає зосередження сукупності функцій та персоналу у відділах, які безпосередньо здійснюють управління економічними процесами основних сфер діяльності підприємств: інвестиціями, фінансовим та матеріальним забезпеченням, виробництвом, збутом.

Ключові слова

облік, економічна безпека, загрози, інтеграція, підприємство, управління, інформаційна модель

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: актуальність теми

Економічна безпека – одна з основних, життєво важливих складових національної безпеки і недооцінка зовнішніх і внутрішніх загроз, що знижують економічну захищеність підприємств, а отже, їхня стійкість у ринковому середовищі, може привести до катастрофічних наслідків – аж до руйнування економіки країни.

Загроза економічній безпеці набуває небаченого раніше масштабу в нинішніх умовах, коли економіка України, насамперед промисловість, переживає глибокий спад, і, навпаки, тенденція посилення криміногенної обстановки в сфері економіки має стійкий характер. Звичайно, можливості її ослаблення пов’язані з проведенням такої економічної політики, що створює умови для економічного росту за рахунок збільшення виробничих інвестицій, стимулювання інновацій і технологічного прогресу, зростання доходів від трудової діяльності і т.ін. Але необхідні також зусилля, що мають метою посилити боротьбу з економічною злочинністю, послабивши її вплив на життєдіяльність промислових підприємств.

Облік, як одна з основних функцій управління підприємством, створює інформаційні передумови для контролю і регулювання всіх тих відхилень у діяльності виробничих і управлінських структур підприємств, що знижують можливість досягнення цілей і тим самим являють загрозу економічній безпеці, загрозу втрати стійкості, навіть припинення життєдіяльності підприємства.

Стан вивчення проблеми

Протягом багатьох років становлення і розвитку вітчизняного обліку дослідниками-попередниками отримані значні результати в його теорії, методології, методиці. Однак, по-перше, у кожному з цих напрямків є ще ряд серйозних дискусійних і невирішених питань, що мають давні глибокі коріння. По-друге, життя постійно, особливо сьогодні, вносить істотні зміни в практику обліку, і це потребує адекватних наукових рішень. Нарешті, по-третє, проблема економічної безпеки промислових підприємств настільки серйозна, що вирішувати поверхнево пов’язані з нею питання обліку явно недостатньо. Потрібні спеціальні цілеспрямовані дослідження, що дозволили б поглибити орієнтацію обліку на цілі забезпечення економічної безпеки підприємства.

Актуальність досліджень зростає ще і тому, що в 2000 році прийняті національні положення (стандарти) і план рахунків бухгалтерського обліку, що вимагають осмислення, оцінки і удосконалювання як у широкому їхньому значенні, так і в контексті проблеми економічної безпеки підприємства.

Ці обставини і стали підставою для вибору теми дисертаційного дослідження, визначили її актуальність та практичну важливість.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана в Одеському державному економічному університеті відповідно до теми “Удосконалювання обліку і аудиту суб’єктів господарювання”, яка виконувалася у рамках загальної теми “Методи діагностики і функціонування багаторівневого механізму підтримки розвитку підприємницької діяльності (суб’єкт господарювання, регіон, галузь, народне господарство)” (номер державної реєстрації 0194V045511) тематичного плану міжвузівських наукових і науково-технічних програм на 1997-1999 роки, затвердженого наказом Міністерства освіти України №37 від 13.02.1997 р. За участю здобувача визначено основні задачі та сформульовано принципи організації обліку і побудови бухгалтерських моделей з метою забезпечення економічної безпеки підприємства, а також визначено напрямки та доцільні форми інтеграції обліку з іншими функціями управління підприємством в інтересах забезпечення його економічної безпеки.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці принципів і форм інтеграції обліку з іншими функціями управління підприємством в інтересах забезпечення його економічної безпеки.

Відповідно до цієї мети в дисертації поставлені та вирішені такі завдання:

 • обгрунтовано необхідність та показані передумови поглиблення орієнтації обліку на цілі попередження і ослаблення економічних загроз діяльності підприємства;
 • розглянуто сутність та класифіковано погрози економічній безпеці підприємства, ресурси, господарські процеси та підрозділи підприємства;
 • визначено місце і показано значення обліку серед інших функцій управління підприємством для забезпечення його економічної безпеки;
 • сформульовано мету, основні задачі, принципи організації обліку і побудови бухгалтерських моделей у контексті забезпечення економічної безпеки підприємства;
 • визначено напрямки та доцільні форми інтеграції обліку з іншими функціями управління підприємством в інтересах забезпечення його економічної безпеки;
 • обгрунтовано і упорядковано систему об’єктів оперативного обліку, розширено і поглиблено інформаційні моделі витрат, у відношенні яких актуальні загрози, що виникають під впливом змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є існуюча система організації бухгалтерського обліку промислового підприємства.

Предмет дослідження склали принципи та форми інтеграції обліку з іншими функціями управління у відвертанні загроз економічній безпеці підприємства.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: методи дослідження

Теоретичну основу дослідження склали положення класиків економічної науки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених з організації обліку на підприємстві. Методологічною основою дослідження являється системний підхід, який використовувався при розробці загальної логіки орієнтації обліку на підприємстві на цілі забезпечення його економічної безпеки, при класифікації економічних об’єктів і центрів загроз безпеці, при обгрунтуванні доцільних форм інтеграції обліку з іншими функціями управління промисловим підприємством. В процесі дослідження також використано способи угрупування та статистичних порівнянь (при визначені збитків від економічних злочинів), методи експертних оцінок та контрольних запитань (при обстежені стану оперативного та бухгалтерського обліку на підприємствах), методи функціонально-логічного аналізу та організаційного моделювання (при розробці організаційних форм інтеграції обліку з іншими функціями управління) та інші методи наукового пізнання економічних та управлінських процесів.

У роботі використано законодавчі та нормативні документи з регулювання системи господарського обліку, матеріали і рекомендації науково-практичних конференцій та семінарів.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в постановці та вирішенні завдання поглиблення орієнтації обліку на промислових підприємствах на запобігання та послаблення загроз його економічній безпеці, на її забезпечення.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:

 • визначено місце і показано значення обліку серед інших функцій управління промисловим підприємством в запобіганні загроз його економічній безпеці;
 • розроблено класифікацію загроз економічній безпеці промислового підприємства за їх видами, джерелами виникнення і сферами діяльності;
 • розкриті цілі, головні завдання функції обліку, принципи його організації та інформаційного моделювання в забезпеченні економічної безпеки підприємства;
 • обгрунтовано доцільність організаційної інтеграції основних підсистем обліку з функціями планування, контролю, аналізу, регулювання в центрах виникнення загроз економічній безпеці підприємства;
 • запропоновано форми організаційної інтеграції обліку з іншими функціями управління в центрах виникнення загроз, визначено склад оперативної інформації, необхідної для запобігання загроз економічній безпеці промислового підприємства;
 • розроблено моделі аналітичного обліку витрат у сферах виробництва і постачання, які дозволяють підвищити ефективність обліку за рахунок своєчасного виявлення відхилень від встановлених норм та нормативів витрат.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: практичне значення одержаних результатів

Впровадження у практику розроблених в дисертації положень дозволяє підвищити рівень економічної безпеки підприємства за рахунок використання інформаційних можливостей обліку для проведення контролю, аналізу і регулювання господарських операцій і сукупних процесів, своєчасного виявлення відхилень від встановлених правил, норм і інших еталонних характеристик у сфері постачання та виробництва в інтересах підтримки стійкості підприємства та відвертання загроз його економічній безпеці.

Практична цінність дослідження обумовлена таким:

 • методичні рекомендації з використання рахунків-екранів класу 8 “Витрати по елементах” і класу 9  “Витрати діяльності” дозволяють відокремити у синтетичному і деталізувати в аналітичному обліку витрати на матеріальне забезпечення, згрупувати відхилення від норм витрат матеріалів та розцінок на оплату праці, відокремити витрати різних цільових напрямків, які утворюються в зв’язку із залученням сторонніх структур для надання різних послуг;
 • визначений склад необхідної інформації про об’єкти оперативного обліку, у відношенні яких актуальні загрози розкрадань, зловживань та безгосподарності, надає можливість підприємствам своєчасно запобігати загрозам економічній безпеці у своєї діяльності;
 • запропоновані форми організаційної інтеграції обліку з іншими функціями управління промисловим підприємством передбачають зосередження сукупності означених функцій і персоналу у підрозділах підприємства, що безпосередньо здійснюють управління економічними процесами на підприємстві. Це дозволяє суттєво посилити щільність зв’язків між економістами різної функціональної спеціалізації та покращити їх взаємодію з оперативно-виробничим персоналом при вирішенні питань щодо забезпечення економічної безпеки підприємства;
 • запропонована класифікація загроз економічній безпеці промислового підприємства дозволяє поглибити аналіз та контроль економічного стану підприємства, що надає можливість своєчасно виявити негативні фактори впливу на стан економічної безпеки промислового підприємства.

Отримані результати дисертаційної роботи підготовлені до практичного використання у формі методичних рекомендацій. Положення, що містяться в дисертації, знайшли практичне застосування в рішенні актуальних задач обліку, пов’язаних з посиленням економічної безпеки підприємств,

зокрема:

 • класифікація загроз економічній безпеці за окремими ознаками використовується в аналізі економічних злочинів, який ведеться в ГУБОЗ МВС України та в його регіональних управліннях з метою послаблення криміногенної обстановки в економіці (довідка № 9/9 – 112 від 27.09.2000 р.), а також у КРУ Державної контрольно-ревізійної служби України в Одеській області з метою підвищення якості ревізій, що проводяться на промислових підприємствах за завданнями правоохоронних органів (довідка № 15-01-14/318 від 8.02.2001 р.);
 • методика аналітичного обліку відхилень витрат матеріалів і заробітної плати від діючих норм пройшла апробацію і прийнята до використання в ВАТ “Одеський завод “Центролит” (довідка № 15 від 7.02.2001 р.);
 • положення дисертації стосовно класифікації економічних об’єктів, загроз безпеці, мети і задач обліку, принципів його організації, посилення взаємозв’язку обліку з функціями планування, контролю, аналізу, поглиблення аналітичного обліку витрат використовуються у навчальному процесі в Одеському державному економічному університеті в курсах “Теорія бухгалтерського обліку”, “Ревізія і контроль”, “Основи аудиту”, “Управлінський облік” (довідка № 09-10/93-сі від 2.02.2001 р.).

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: особистий внесок здобувача

Полягає в обгрунтуванні поглиблення сукупності теоретичних і методичних положень з орієнтації обліку на посилення економічної безпеки підприємства. Автором обгрунтовано і визначено мету, головні завдання і принципи організації обліку і побудови бухгалтерських моделей у контексті економічної безпеки підприємства, показано перевагу і необхідність системного підходу до орієнтації обліку на її забезпечення. Безпосередньо автором розроблено класифікацію загроз економічній безпеці, варіанти розміщення облікового персоналу в центрах виникнення загроз з метою поглиблення інтеграційних процесів в управлінні, розроблені моделі аналітичного обліку витрат на постачання та виробництво.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації докладалися та схвалені на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “XX вік і розвиток менеджменту” (Варна, 1999 р.),
 • “Підприємство в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (Львів, 2000 р.),
 • “Теорія управлення організацією: стан та перспективи” (Київ-Трускавець, 2000 р.),
 • на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету (Одеса, 1999, 2000 рр.).

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: структура і обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, які викладено на 174 сторінках машинописного тексту, у тому числі 7 таблиць і 14 рисунків, які наведено на 16 сторінках. Список використаних джерел із 121 найменування подано на 11 сторінках, 5 додатків – на 12 сторінках.

Функції обліку в посиленні економічної безпеки підприємств: список публікацій за темою дисертації

Результати дослідження опубліковано в 11 наукових працях, серед яких – 8 статей у збірниках наукових праць, 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,7 д. а., в тому числі особисто автору належать 3,3 д. а.

 1. Паламарчук А.И. Организационная интеграция функций управления в системе обеспечения зкономической безопасности предприятий // Тр. Одесско-го политех. ун-та: Научн. и произв.-техн. сб. по техн. и естеств. наукам. Випуск 3(9)- Одесса: 1999. – С.247-251.

 2. Паламарчук 0.І. Класифікація загроз економічної безпеки підприємств

  //3б. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту. Випуск 3 – Одеса: ОДЕУ. – 1999. – С.63-68.

 3. Паламарчук 0.І. Принципи формування системи господарського обліку -аспект економічної безпеки // 3б. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту. Випуск 4 – Одеса: ОДЕУ – 1999. – С. 179-183.

 4. Паламарчук А.И. Ориентация учета на цели обеспечения экономической безопасности предприятий – общий подход // Экономические инновации: Структурные и институционные преобразования в переходной зкономике. Сб. научн. раб. – Одесса: Ин-т пробл. рынка и экон.-экол. иссл. НАН Украины, 1999. -С.95-102.

 5. Паламарчук А.И. Углубление управленческой ориентации учета в интере-сах обеспечения экономической безопасности предприятий // Тр. Одесского по-литех. ун-та: Научн. и произв.-техн. сб. по техн. и естеств. наукам.Выпуск 1(10) – Одесса: 2000.-С.256-260.

 6. Валуев Б.И., Паламарчук А.И. Возможность углубления интеграции данных оперативного и бухгалтерского учета в основных центрах угроз зкономической безопасности предприятий // Тр. Одесского политех. ун-та: Научн. и произв.-техн. сб. по техн. и естеств. наукам. Выпуск 2(11) – Одесса, 2000. – С.218-221.

Особистий внесок автора: визначено шляхи інтегрування різних видів господарського обліку.

 1. Паламарчук 0.І., Сініцина ТА. Класифікація об’єктів управління промислового підприємства // 3б. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту. Випуск 7 – Одеса: ОДЕУ. – 2000. – С.294-297.

Особистий внесок автора: поглиблено класифікацію організаційних структур підприємства, що є центрами загроз економічній безпеці.

 1. Паламарчук 0.І. Завдання обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – №1. – С.236-240.

 2. Паламарчук 0.І. Загрози економічній безпеці підприємницької діяльності // 3б. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку”. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – С.64-65.

 3. Паламарчук 0.І. Бухгалтерський облік у запобіганні загроз економічній безпеці підприємств // 3б. тез доповідей наук. конф. – Одеса: ОДЕУ, 2000. – С.110.

 4. Паламарчук А.И. Общий подход к ориентации системы управления на цели обеспечения зкономической безопасности предприятий // Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. Теорія управління організацією: стан та перспективи. – Київ-Трускавець: НТУУ “КПІ”; КНЕУ; ДДПУ, 2000. – С.137-138.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Всі матеріали на тему “Упралінський облік” за посиланням:

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *