Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м’ясокомбінатів України)

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м'ясокомбінатів України)

Бібліографічний опис

Драч С. В. Економічний аналіз виробничих запасів підприємств (на прикладі м’ясокомбінатів України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Драч Світлана Василівна – Тернопіль, 2001. – 19 с.

Анотація

Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання вдосконалення обліку й економічного аналізу виробничих запасів м’ясокомбінатів. Грунтуючись на вимогах ринкових відносин, доведено необхідність удосконалення системи обліку й аналізу даних запасів. Запропоновано зміни у діючій класифікації виробничих запасів, які повніше враховують специфіку м’ясокомбінатів і сприяють раціональній побудові обліково-аналітичної системи. Надано рекомендації щодо організації автоматизованих робочих місць у холодильному цеху та на складі м’ясокомбінату. Вперше запропоновано модифіковану за сучасними потребами методику оперативного та прогнозного аналізу виробничих запасів. Розглянуто напрямки вдосконалення та рекомендовано методичні заходи для економічного аналізу, які дозволяють підвищити ефективність управління.

Ключові слова

виробничі запаси, класифікація, організація, методика, оперативний аналіз, прогнозний аналіз, облік, автоматизоване робоче місце бухгалтера

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: актуальність теми

М`ясна галузь переробної промисловості є однією з вагомих галузей української економіки. Її ефективний розвиток безпосередньо спрямований на задоволення життєво необхідних потреб населення у м`ясопродуктах, забезпечення швидкого грошового обігу, значних валютних надходжень, формування експортного потенціалу держави. Сьогодні підприємства м`ясної галузі потребують суттєвого реформування структури управління господарською діяльністю. При цьому велике значення має визначення мінімальної величини виробничих запасів на м`ясокомбінатах, оскільки матеріальні витрати на цих підприємствах займають найбільшу питому вагу. Оптимізація виробничих запасів – один із головних факторів виходу  м`ясокомбінатів із кризового стану. Це зумовлює необхідність по-новому визначити роль, місце і зміст економічного аналізу виробничих запасів, обґрунтувати його методологію в системі управління. Адже в ринкових відносинах у вигіднішому положенні виявляються ті підприємства, котрі вміють краще аналізувати виробничу ситуацію і приймати ефективні рішення (в тому числі й щодо оптимізації виробничих запасів), швидше адаптуватися до змін кон`юнктури.

У цих умовах висуваються нові вимоги до організації економічної інформації, до методики аналізу виробничих запасів із застосуванням економіко-математичних методів.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії та практики економічного аналізу виробничих запасів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких зарубіжних вчених-аналітиків, як: А.Ф.Аксененка, С.Б.Барнгольц, Л.А.Бернстайн, М.В.Козлова, Ж.Рішара, Н.А.Русака, В.І.Стражева, А.Д.Шеремета та інших. Серед вітчизняних учених ця проблема знайшла відображення в працях  В.П.Завгороднього, І.І.Каракоза, Б.М.Литвина, Є.В.Мниха, П.Я.Поповича, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших.

Однак ряд проблем організації та методики економічного аналізу виробничих запасів потребують подальших досліджень та наукових розробок. Дослідження на м`ясокомбінатах України показали, що аналіз виробничих запасів проводиться переважно на базі підсумків роботи за звітний період. Внаслідок цього резерви виявляються із запізненням, а результати аналізу не можуть бути своєчасно і  ефективно використані. Застосування економіко-математичних прийомів аналізу виробничого процесу на досліджуваних підприємствах практично відсутнє.

В умовах ринкової економіки необхідно здійснювати прогнозування змін показників діяльності м`ясокомбінатів, а також глибше вивчати невикористані резерви. У цьому зв`язку важливим є застосування математичних моделей, на основі яких можна розраховувати очікувані результати по всіх параметрах функціонування підприємства.

Складність економічних зв`язків, підвищення ритму виробництва вимагають орієнтації економічного аналізу виробничих запасів на його оперативність, тобто здійснення аналітичних досліджень у ході виробничого процесу. За результатами аналізу керівники різних рівнів  матимуть оперативну інформацію про факти відхилень результатів діяльності об`єкта, що досліджується, від бажаного стану, про характер і причини відхилень.

Прийняття ефективних рішень щодо використання виробничих запасів можливе тільки за умови швидкої обробки потоків інформації за допомогою комп`ютерної техніки.

Тому виникає необхідність критичної оцінки існуючої практики економічного аналізу виробничих запасів, розробки економіко-математичних методів прогнозування, підвищення ролі оперативного економічного аналізу в системі управління, застосування комп`ютерів, створення на цій основі автоматизованих систем управління виробничими запасами. Саме науково-теоретична та практична значимість цих проблем зумовили вибір теми та цільове спрямування дисертаційного дослідження, визначити його мету та головні завдання.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства за темою “Організація оперативного економічного аналізу діяльності підприємств і об`єднань в умовах ринкової економіки” (рішення кафедри від 12 жовтня 2000 р. № 2).

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є  виявлення передумов, теоретичне та практичне обґрунтування удосконалення організації і методики аналізу виробничих запасів та раціональна організація обчислювальних робіт на  м’ясокомбінатах в сучасних умовах господарювання.

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних наукових та практичних задач:

 • дослідити особливості економіки м’ясокомбінатів, шляхи вдосконалення структури управління ними;
 • уточнити класифікацію та методи оцінки виробничих запасів з урахуванням галузевих особливостей м’ясокомбінатів;
 • проаналізувати організаційний аспект та діючу систему бухгалтерського обліку як одного із видів інформаційного забезпечення економічного аналізу виробничих запасів;
 • запропонувати раціональну схему організації економічного аналізу виробничих  запасів;
 • розробити систему показників та методику економічного аналізу виробничих запасів;
 • запропонувати методику оперативного економічного аналізу виробничих запасів;
 • визначити основні напрямки прогнозованого аналізу виробничих запасів та розробити його методику.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано рух  виробничих запасів м’ясокомбінатів. Дослідження проводилися на ВАТ “Шепетівський м’ясокомбінат”, ВАТ “Хмельницькм’ясо”, ВАТ “Кам`янець-Подільський м’ясокомбінат” ВАТ “Новоград-Волинський м’ясокомбінат” та ВАТ “Тернопільський м’ясокомбінат”.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти аналізу виробничих запасів на цих м’ясокомбінатах.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використовується дедуктивний та індуктивний методи дослідження. В основі наукового дослідження використано такі способи:

 • порівняння показників в динаміці та з результатами різних підприємств однієї галузі,
 • розробка системи узагальнюючих і часткових показників,
 • групування,
 • порівняння відносних величин,
 • економіко-математичне моделювання.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна роботи полягає у розгорнутому концептуальному системному підході до  економічного аналізу виробничих запасів на м’ясокомбінатах, зокрема:

 • дістало подальший розвиток визначення економічної категорії “виробничі запаси”;
 • на основі наукового узагальнення діючої класифікації виробничих запасів запропоновано її зміни та визначено доцільність групування запасів на м’ясокомбінатах;
 • узагальнено практичні аспекти діючої методики обліку виробничих запасів та обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення носіїв облікової інформації про виробничі запаси;
 • розроблено систему показників економічного аналізу виробничих запасів м’ясокомбінатів;
 • обґрунтовано необхідність вдосконалення бухгалтерського обліку запасів відповідно до Національних стандартів для одержання більш об`єктивної інформації;
 • удосконалено методологічні та організаційні основи економічного аналізу виробничих запасів на м’ясокомбінатах;
 • запропоновано нову схему організації автоматизованих робочих  місць у холодильному цеху та складі м’ясокомбінату;
 • вперше запропоновано модифіковану щодо сучасних потреб методику оперативного та прогнозного аналізу виробничих запасів на м’ясокомбінатах.

Запропонований у роботі підхід створює науково-обґрунтоване комплексне методично-інформаційне забезпечення для потенційних користувачів аналітичної інформації стосовно виробничих запасів і допомагає підприємствам м`ясної галузі здійснювати ефективне управління виробничими запасами в умовах динамічного ринкового середовища.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в уточненні  та розробці науково-методичних і конкретно-прикладних  положень щодо вдосконалення аналізу виробничих запасів  м’ясокомбінатів в умовах економічного реформування.

Запропоновану модель економічного аналізу виробничих запасів м’ясокомбінату як підсистеми його комплексного аналізу можна використати, щоб організувати такий аналіз на підприємствах м`ясної галузі України з метою забезпечення їх необхідною аналітичною інформацією стосовно виробничих запасів, складання заходів щодо їх оптимізації.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при запровадженні на м’ясокомбінатах національного нормативу бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, а також в процесі реформування аналізу виробничих запасів.

Матеріали дисертації можна застосовувати в навчальному процесі, зокрема, для читання курсів економічного аналізу, бухгалтерського обліку. Розроблені положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Хмельницького інституту економіки і підприємництва.

Запропоновані в дисертаційному дослідженні рекомендації та пропозиції щодо організації аналізу виробничих запасів ухвалені до впровадження в практичну діяльність ВАТ “Шепетівський м’ясокомбінат” та ВАТ “Тернопільський м’ясокомбінат”, що підтверджується відповідними довідками цих підприємств.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати викладені в дисертації, отримані автором особисто.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: апробація результатів дисертації

Окремі пропозиції, розроблені дисертантом, були оприлюднені й одержали схвальні оцінки на науково-практичних конференціях, зокрема:

 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Підприємництво на Хмельниччині: історія і сучасність” (м.Хмельницький, 1998 р.);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Становлення і розвиток підприємництва в Україні” (м.Хмельницький, 1999 р.);
 • ІІ Міжнародній конференції “Стратегічний маркетинг та інноваційний менеджмент:  теорія та практика, проблеми підготовки фахівців” (м.Київ, 2000 р.);
 • науково-практичній конференції “Реформування агропромислового комплексу України: проблеми теорії та практики” (м.Запоріжжя, 2000 р.).

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: структура та обсяг роботи

Дисертаційна робота викладена на 179 сторінках, складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел у кількості 198 найменувань, має  18 таблиць, 24 рисунки, 14 додатків, які розміщені на 62 сторінках.

Економічний аналіз виробничих запасів підприємств: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукових досліджень опубліковано 2 статті у наукових журналах, 3 статті – у збірниках наукових праць, 2 статті – у матеріалах і тезах конференцій загальним обсягом 2,3 друкованого аркуша.

Список опублікованих праць:

 1. Драч С.В. Виробничі запаси: міжнародні стандарти і оподаткування // Вісник бухгалтера і аудитора, 1999. – № 8. – С.23-26.
 2. Драч С.В. Загальні принципи аналізу виробничих запасів підприємств // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України / Збірник наукових праць. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1998. – С.339-343.
 3. Драч С.В. Класифікація виробничих запасів на підприємствах переробної промисловості // Наукові записки. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1999. – С.131-135.
 4. Драч С.В. Облік виробничих запасів на основі застосування технологій рішення комплексів завдань по автоматизованих робочих місцях бухгалтера // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія: економічні науки. – Хмельницький: Технологічний університет Поділля, 1999. – С.61-64.
 5. Драч С.В. Перспективний аналіз виробничих запасів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України / Збірник наукових праць. – Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2000. – С.347-350.
 6. Драч С.В. Взаємозв`язок виробничих запасів з виробництвом і суспільством // Становлення і розвиток підприємництва в Україні / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький, 1999. – С.209-214.
 7. Драч С.В. Організація економічного аналізу виробничих запасів // Маркетинг в Україні / ІІ Міжнародна конференція “Стратегічний маркетинг та інноваційний менеджмент: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців”. Випуск 4. – м.Київ, 26-27 жовтня 2000 р. – С.30-31.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробничі запаси” за посиланнями:

РубрикаВиробничі запаси

РубрикаАналіз виробничих запасів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *