Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу)

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу)

Бібліографічний опис

Бикова Н. Л. Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бикова Наталя Леонідівна – Київ, 2001. – 19 с.

Анотація

Обгрунтовано нові підходи до вирішення питань організації обліку й аналізу паливно-енергетичних ресурсів відповідно до сучасних вимог управління як особливого різновиду господарських засобів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення класифікації паливно-енергетичних ресурсів на гірничо-збагачувальних підприємствах. Визначено основні напрямки удосконалення організації та методики обліку паливно-енергетичних ресурсів, що не набувають форми виробничих запасів. Подано рекомендації щодо вдосконалення методики оперативного контролю використання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням можливостей АРМ бухгалтера. Рекомендовано методику аналізу ефективності енергозабезпечення всього технологічного циклу. Розроблено економіко-математичні моделі питомого електроспоживання з урахуванням особливостей гірничо-збагачувального виробництва.

Ключові слова

паливно-енергетичні ресурси, класифікація, облік, АРМ-бухгалтера, аналіз, енергозабезпечення, економіко-математична модель

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: актуальність теми дослідження

В комплексі проблем, безпосередньо пов’язаних з ринковою трансформацією економіки України, важлива роль належить подоланню кризового стану в енергетиці. Стан паливно-енергетичного комплексу визначає стан національної економіки в цілому. Від його розвитку залежать масштаби, темпи та техніко-економічні показники усього виробництва, зокрема промисловості. Власний паливно-енергетичний потенціал України відповідає рівню більшості країн Європи, однак ефективність його використання значно нижча від середньосвітового рівня.

Вирішення проблеми енергозбереження потребує максимальної мобілізації в даному напрямку всіх структурних елементів господарського механізму і буде багато в чому залежати від якості управлінських рішень, що знаходиться у прямій залежності від достатності отриманої керівниками обліково-аналітичної інформації. Це закономірно передбачає глибокі зміни в організації методики бухгалтерського обліку і економічного аналізу використання паливно-енергетичних ресурсів підприємства відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Сучасний рівень розвитку теорії бухгалтерського обліку, економічного аналізу, впровадження в Україні загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і аналітичної методології визначають праці М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, С.Ф.Голова, В.М.Добровського, В.І.Єфіменка, В.П.Завгороднього, С.Є.Івахненка, М.В.Кужельного, Є.В.Мниха, В.Я.Савченка, В.В.Сопка, М.Г.Чумаченка, А.Д.Шеремета.

Одним з найбільш актуальних питань методики бухгалтерського обліку і економічного аналізу є необхідність поєднання специфіки окремих галузей виробництва з особливостями обліку паливно-енергетичних ресурсів, поняття і склад яких у нормативних і літературних джерелах чітко не визначені.

Нині облік паливно-енергетичних ресурсів залишається слабкою ланкою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. У нормативних актах організація обліку твердого і рідкого палива регламентується положеннями з обліку матеріалів. Однак застосування їх об’єктивно не може розповсюджуватись на газоподібне паливо, електричну і теплову енергію, інші проміжні енергоносії. В спеціальній літературі паливно-енергетичні ресурси підприємства також не розглядаються як самостійний об’єкт бухгалтерського обліку.

Існуюча облікова інформація стає на перешкоді контролю за збереженням та ефективністю використання палива та енергії на підприємствах. Особливої актуальності набувають методики аналізу ефективності енергозабезпечення та енергоспоживання з урахуванням специфіки окремих виробництв.

Таким чином, стратегічне значення для України паливно-енергетичних ресурсів та проблеми в організації обліку їх надходження, руху та споживання, а також недостатність дослідження питань, пов’язаних з аналізом ефективності енергозабезпечення та енергоспоживання, визначили  актуальність теми дисертаційної роботи, її мету та основні напрямки досліджень.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження обліку і аналізу паливно-енергетичних ресурсів виконувалось відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту в промисловості Київського національного економічного університету з теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, реєстраційний номер 0198V000785.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: особистий внесок здобувача

Особистий внесок автора полягає в розробленні пропозицій щодо вдосконалення методики обліку паливно-енергетичних ресурсів на гірничо-збагачувальних підприємствах гірничорудної галузі. Зокрема, здобувачем підготовлено розділ “Система рахунків бухгалтерського обліку паливно-енергетичних ресурсів”.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка методологічних і прикладних питань обліку і аналізу паливно-енергетичних ресурсів підприємства з урахуванням особливостей гірничо-збагачувальних виробництв.

Для досягнення зазначеної мети в дисертації визначено наступні задачі:

 • конкретизувати поняття паливно-енергетичних ресурсів підприємства;
 • уточнити склад паливно-енергетичних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку і економічного аналізу;
 • дослідити діючу класифікацію паливно-енергетичних ресурсів, розробити рекомендації щодо її уточнення і доповнення;
 • проаналізувати діючу практику обліку окремих видів палива й енергії на гірничо-збагачувальних підприємствах, визначити її недоліки та шляхи їх усунення;
 • обґрунтувати порядок організації бухгалтерського обліку паливно-енергетичних ресурсів, що не набувають форми виробничих запасів;
 • розробити модель синтетичного й аналітичного обліку паливно-енергетичних ресурсів;
 • визначити шляхи підвищення ефективності бухгалтерського контролю надходження і використання паливно-енергетичних ресурсів підприємства;
 • розробити методику аналізу ефективності енергозабезпечення гірничо-збагачувальних підприємств;
 • вивчити динаміку і структуру споживання палива та енергії гірничо-збагачувальними підприємствами з метою визначення шляхів подолання зростання енергоємності продукції;
 • обґрунтувати критерій і показники економічної ефективності енергоспоживання;
 • виявити можливості економіко-математичного моделювання планових рішень в енергоспоживанні.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація і методологія бухгалтерського обліку гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького басейну, які відрізняються великим рівнем паливо- та енергоємності.

Предметом дослідження виступає методологія бухгалтерського обліку і економічного аналізу паливно-енергетичних ресурсів гірничо-збагачувальних підприємств Криворізького басейну в умовах реформування бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: методи дослідження

В основу дисертаційного дослідження покладений діалектичний підхід до вивчення сучасного стану бухгалтерського обліку паливно-енергетичних ресурсів та їх оцінки. Методи дослідження ґрунтуються на системному аналізі економічних явищ і синтезі їх результатів, поєднанні історичного і логічного в еволюції існуючих методик обліку і аналізу паливно-енергетичних ресурсів та стану їх інформаційного забезпечення. У процесі дослідження використані методи спостереження, узагальнення, порівняння, групування, математичного моделювання, факторного аналізу, статистичних методів та графічного зображення даних.

При дослідженні використані законодавчі та нормативні акти України, наукові праці і методичні розробки, праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація, практичні дані, а також власні дослідження автора дисертації.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: наукова новизна одержаних результатів

Міститься у розроблених рекомендаціях та пропозиціях щодо вдосконалення методики обліку і аналізу паливно-енергетичних ресурсів на гірничо-збагачувальних підприємствах. Наукову новизну дисертаційної роботи характеризують наступні наукові положення:

 • конкретизовано поняття паливно-енергетичних ресурсів підприємства як особливого різновиду господарських засобів;
 • запропоновано новий підхід до класифікації паливно-енергетичних ресурсів підприємства, уточнено їх склад;
 • запропоновано модель синтетичного і аналітичного обліку паливно-енергетичних ресурсів;
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики організації обліку паливно-енергетичних ресурсів, що не набувають форми виробничих запасів;
 • визначено можливості обліку паливно-енергетичних ресурсів за центрами відповідальності з позицій контролю та забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень;
 • удосконалено методику оперативного контролю використання паливно-енергетичних ресурсів в умовах АРМ-бухгалтера, розроблено нові документи для виявлення відхилень від норм витрачання їх у виробництві;
 • запропоновано модель аналізу ефективності енергозабезпечення по всьому його технологічному циклу;
 • визначено залежність показників ефективності електроспоживання від гірничо-геологічних і виробничих факторів гірничо-збагачувальних підприємств.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: практичне значення одержаних результатів

Розроблені в дисертації підходи, методи та отримані результати мають практичне значення і впровадженні на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу:

 • ВАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат” (довідка № 58-10/9794 від 06.11.2000р.),
 • ВАТ “Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів “Механобрчормет” (довідка № 0-35-293 від 18.11.2000р.).

Результати дисертаційного дослідження впроваджені на шести дочірніх підприємствах Державної акціонерної компанії “Укррудпром” (довідка № УР 02/36 від 10.01.2001р.). Результати теоретичних досліджень використовуються для підвищення якісного рівня лекційного матеріалу і практичних занять з навчальних дисциплін “Фінансовий облік” та “Економічний аналіз”. Деякі положення дисертаційної роботи використані при написанні методичних вказівок з бухгалтерського обліку та економічного аналізу, які впроваджені в навчальний процес (довідка Криворізького економічного інституту КНЕУ № 01-550 від 11.12.2000р.).

Встановлено залежність показників ефективності споживання електроенергії на збагачення від гірничо-геологічних і виробничих факторів з метою наукового обґрунтування нормування і планування витрачання електроенергії на гірничо-збагачувальних підприємствах.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації були подані та обговорювались на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м. Тернопіль, 23-24 вересня 1999р.);
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000р.).

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: структура, зміст та обсяги дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг роботи –155 сторінок друкованого тексту. Дисертація вміщує 33 таблиці на 26 сторінках, 23 рисунки на 19 сторінках, 14 додатків на 37 сторінках. Список використаних джерел містить 126 найменувань.

Облік і аналіз паливно-енергетичних ресурсів: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертації опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 1,45 друкованих аркуша, в тому числі 5 статей обсягом 1,35 друкованих аркуша надруковано у наукових фахових виданнях, 1 теза доповіді на науковій конференції обсягом 0,1 друкованих аркуша.

Публікації:

в наукових фахових виданнях:

 1. Бикова Н.Л. Методичні аспекти аналізу енерговитрат // Економіст. – 1999. – №5 (75). – С. 57 – 58. – 0,25 друкованих аркуша.
 2. Чувашева Н.Л. (Бикова Н.Л.). Проблемы и направления совершенствования учета топливно-энергетических ресурсов, не принимающих форму производственных запасов // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств / Наукові записки ТАНГ. Вип.1. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – С. 101 – 103. – 0,25 друкованих аркуша.
 3. Бикова Н.Л. Паливно-енергетичні ресурси як об’єкт бухгалтерського обліку та економічного аналізу // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип.34. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 8 – 13. – 0,3 друкованих аркуша.
 4. Бикова Н.Л. Аналізу раціонального енергоспоживання – першорядна увага // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип.35. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 44 – 50. – 0,25 друкованих аркуша.
 5. Чувашева Н.Л. (Бикова Н.Л.). Основні напрямки підвищення якості бухгалтерської інформації як умови перебудови управління паливно-енергетичними ресурсами підприємства // Економіка та підприємництво: Збірник наукових праць молодих учених та аспірантів. Вип.4. – К.: КНЕУ, 2000. – С.231-239.-0,3 друкованих аркуша.

в інших виданнях:

 1. Бикова Н.Л. Сучасний підхід до обліку енергозбереження в інформаційній системі гірничорудного підприємства // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік.”- ЖІТІ.-2000.-С.11– 0,1 друкованих аркуша.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Запаси” за посиланнями:

РубрикаЗапаси

РубрикаВиробничі запаси

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *