Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України)

Бібліографічний опис

Мачуга Н. З. Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мачуга Надія Зіновіївна – Львів, 2001. – 19 с.

Анотація

Обгрунтовано необхідність реорганізації системи охорони здоров’я в умовах формування ринкових відносин, переходу від бюджетного фінансування до змішаної системи фінансового забезпечення діяльності лікувальних закладів, яка включає в себе страхову медицину, благодійні внески юридичних і фізичних осіб, оплату лікування безпосередньо пацієнтами. Запропоновано методику аналітичного і синтетичного обліку витрат і результатів госпрозрахункової діяльності, побудовану на засадах “витрати-випуск” в розрізі центрів виникнення витрат і центрів відповідальності. Дано конкретні пропозиції щодо організації процесу зведення витрат на виробництво і калькулювання собівартості платних медичних послуг. Розроблена методика економічного контролю рівня витрат і результатів госпрозрахункової діяльності медичних закладів.

Ключові слова

заклад охорони здоров’я, страхова медицина, платні медичні послуги, облік витрат, облік результатів, калькулювання собівартості, центри обліку витрат, центри відповідальності, об’єкти контролю, контроль витрат і результатів

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: актуальність теми

Інтеграція України в Європейський союз сприяє реформуванню галузей соціально-культурної сфери, в тому числі і охорони здоров’я. Це пов’язано з невідповідністю рівня медичних послуг вимогам, які ставляться до них в умовах функціонування ринку. Відсутність належного фінансування галузі, недосконалий механізм впливу на якість медичної допомоги та управління цим процесом дає підстави стверджувати про необхідність переходу існуючої системи охорони здоров’я до системи змішаного фінансування, включаючи й медичне страхування. При цьому ми не заперечуємо, враховуючи нинішній рівень життя населення, необхідності подальшого розвитку державної медицини.

Однак в умовах недостатнього бюджетного фінансування вона не в змозі якісно виконувати свої функції і змушена займатись пошуком додаткових коштів, одним з основних джерел яких є медичне страхування. В якості джерел фінансування у закладах охорони здоров’я країн з розвинутою ринковою економікою виступають також благодійні внески та оплата за лікування безпосередньо клієнтами в касу або на рахунок в банку. Очевидно, що перехід насамперед державних медичних закладів на систему медичного страхування вимагає попереднього формування його методичних та організаційних засад, виходячи не тільки із загальних принципів, але й специфіки розвитку економіки України, національного законодавства і, навіть, ментальності народу.

Стан вивчення проблеми

Дослідженням проблем методологічного і методичного забезпечення системи медичного страхування в Україні займалась такі вчені як: В. Базилевич, К. Базилевич, П. Ворончук,               О. Голяченко, Є. Дедков, Р. Джога, В. Калита, Л. Кіндрацька, А. Козаченко, Б. Корецький,            С. Литвин, В. Онищук, М. Павловський, А. Панчишин, М. Петрик, О. Руденко, С. Ткаченко,        М. Щерба, О. Шуляк  та інші. Серед зарубіжних вчених слід відзначити Джона Гендерсона, Елістера Магуайра, Гевіна Муні, Джозефа Е. Стінгліца.

Однак в опублікованих ними працях мова в основному іде про необхідність підприємницької діяльності в сфері охорони здоров’я, висвітлюються лише окремі аспекти методики та організації страхової медицини. Очевидно, що організація госпрозрахункової діяльності в медичних закладах вимагає і належного інформаційного забезпечення та контролю за цим процесом. Але діюча в даний час система бухгалтерського обліку цим вимогам не відповідає, оскільки зорієнтована вона лише на фіксацію витрачання бюджетних коштів. Відповідно, відсутня і методика контролю ефективності надання медичних послуг за рахунок позабюджетних коштів, понесених при цьому затрат та отриманих результатів.

Саме перераховані вище обставини і обумовили вибір теми дисертаційної роботи, коло досліджуваних проблем. Дисертаційне дослідження автора підтверджує актуальність вибраної теми.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана Франка і належить до державно-бюджетної теми: “Діагностика і підтримка ділового партнерства господарюючих систем”, номер державної реєстрації 0197V017009. Особисто автором сформульовані концептуальні засади госпрозрахункової діяльності медичних закладів, розроблена методика обліку та контролю понесених при цьому витрат і одержаних результатів.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: мета і задачі дослідження

Метою роботи є дослідження питань організації госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах, формування концептуальних засад позабюджетного фінансування, розробка методики бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю понесених витрат та одержаних результатів.

Для досягнення зазначеної мети в роботі вирішувались наступні задачі:

 • аналіз діяльності закладів охорони здоров’я України та обгрунтування необхідності переходу на систему медичного страхування;
 • визначення центрів виникнення витрат і центрів відповідальності закладів охорони здоров’я;
 • розробка методики обліку за принципом “витрати-випуск” стосовно умов багатопрофільного лікувального закладу;
 • дослідження особливостей калькулювання собівартості медичних послуг;
 • визначення суті, місця та об’єктів контролю процесу надання платних медичних послуг;
 • розробка методики контролю рівня витрат та ефективності результатів госпрозрахункової діяльності закладів охорони здоров’я.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є процес функціонування закладів охорони здоров’я України в умовах ринкової економіки.

Предметом дослідження виступають методологічні та організаційно-методичні проблеми обліку і контролю госпрозрахункової діяльності медичних закладів.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: методи дослідження

Для розв’язання перерахованих задач у роботі застосовано загальні наукові методи пізнання, теорії ринкової економіки, принципи системного аналізу. Крім того у дисертації використано такі методи дослідження, як: системного підходу, логічного аналізу, моделювання, порівняльного аналізу, групування, оптимізації, синтезу.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • теоретично обгрунтовано необхідність переходу закладів охорони здоров’я на систему страхової медицини та використання інших позабюджетних (альтернативних) джерел фінансування;
 • на основі детального аналізу зарубіжних та вітчизняних літературних джерел, узагальнення окремих фактів з практичного досвіду сформовано концептуальну модель страхової медицини, адаптовану до реального стану розвитку економіки України та платоспроможності населення.
 • сформульовано теоретичні засади обліку та визначено центри виникнення витрат лікувальних закладів і центри відповідальності, що дозволить організувати чіткий облік і контроль за формуванням їх величини в розрізі окремих структурних підрозділів;
 • запропоновано методику обліку госпрозрахункової діяльності закладів охорони здоров’я за принципом “витрати-випуск”, практичне використання якої дозволить фіксувати на рахунках і в облікових регістрах понесені витрати та одержані результати з, практично одночасним, визначенням фінансового результату;
 • розроблено методику розрахунку нормативної вартості медичних послуг в розрізі окремих видів захворювань, яка служить підставою для визначення ціни послуги;
 • запропоновано методику узагальнення витрат, пов’язаних з госпрозрахунковою діяльністю, та калькулювання собівартості окремих видів медичних послуг, використання якої дозволить сформувати інформаційну базу для контролю рівня економічної ефективності останніх;
 • визначено об’єкти економічного контролю і розроблено на основі цього методику контролю за рівнем витрат та ефективністю наданих платних медичних послуг.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: практичне значення отриманих результатів

Полягає в забезпеченні лікувальних закладів, які провадять госпрозрахункову діяльність, методикою обліку понесених при цьому витрат, розрахунку вартості медичних послуг та одержаних результатів. Це дозволить  мати готову систему інформаційного забезпечення при запровадженні та функціонуванні закладів охорони здоров’я за рахунок не лише бюджетних, але й позабюджетних джерел  фінансування.

Важливим науковим внеском є розроблена методика організації економічного контролю за рухом альтернативних до бюджетних джерел фінансування, витрат та результатів госпрозрахункової діяльності лікувальних закладів.

Основні положення дисертації знайшли практичне втілення в діяльності Підволочиської районної лікарні Тернопільської області, прийняті до розгляду Тернопільським міським управлінням охорони здоров’я, що підтверджується відповідними довідками. Висновки і пропозиції роботи використовуються в навчальному процесі Тернопільського комерційного інституту.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: особистий внесок здобувача

Всі наукові результати, одержані в процесі дисертаційного дослідження і винесені на захист, отримані автором особисто. Більшість публікацій – одноосібні. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ідеї і розробки, які є результатом особистої роботи здобувача.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: апробація результатів роботи

Основні положення дисертаційної роботи знайшли відображення та схвалення в доповідях на:

 • ювілейній науковій конференції “Бухгалтерський облік в ринкових умовах” (м. Свіщов, Болгарія, 1996);
 • третій міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти” (м. Ялта-Форос, 1998);
 • міжвузівській науковій конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 2000).

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: обсяг та структура роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи 182 сторінки машинописного тексту, у тому числі: 13 таблиць на 9 сторінках, 25 рисунків на 3 сторінках і 9 додатків. Список використаних джерел складається з 179 найменувань і займає 16 сторінок.

Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,1 друкованих аркушів.

У наукових фахових виданнях:

 1. Мачуга Н.З. Методика калькулювання собівартості медичних послуг // Регіональна економіка. – 1999. – № 2. – С. 178-184. (0,4 д.а.).
 2. Мачуга Н.З. Облік затрат госпрозрахункової діяльності за центрами виникнення та центрами відповідальності // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1999. – № 12. – С. 27-29. (0,3 д.а.).
 3. Мачуга Н.З. Фінансування закладів охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – № 9. – С. 270-273. (0,3 д.а.).
 4. Мачуга Н.З. Проблеми становлення медичного страхування в Україні // Банківська справа. – 2000. – № 5. – С. 23-26. (0,3 д.а.).

В інших  виданнях:

 1. Гуцайлюк З.В., Тарас В.М., Гуцайлюк Н.З. Питання трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах формування ринкових відносин в економіці України // Доповіді ювілейної наукової конференції “Бухгалтерський облік в ринкових умовах”. – Болгарія, Свіщов, 1996. – С. 51-57. (0,3 д.а.).
 2. Мачуга Н.З. Контроль рівня затрат та ефективності результатів госпрозрахункової діяльності закладів охорони здоров’я // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 394-396. (0,2 д.а.).
 3. Гуцайлюк Н.З., Мачуга Р.І. Страхова медицина: проблеми становлення в Україні // Матеріали третьої міжн. наук. конф. “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: регіональні і соціально-економічні аспекти”. – Ялта-Форос, 1998. – С. 126-127. (0,2 д.а.).
 4. Мачуга Н.З. Проблема функціонування контролю за якістю медичних послуг // Зб. тез доповідей міжвузівської конф. “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”. – Львів, 2000. – С. 45-46. (0,1 д.а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік у державному секторі” за посиланням:

РубрикаОблік у державному секторі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *