Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України)

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції

Бібліографічний опис

Морозова-Герасимович Н. А. Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції (на прикладі плодоовочеконсервних підприємств України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Морозова-Герасимович Наталія Анатоліївна – Київ, 2003. – 22 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженням теоретичних і методологічних аспектів удосконалення управлінського обліку і аналізу затрат на забезпечення якості продукції. Досліджено економічну сутність якості продукції та її місце і роль в системі управління якістю продукції. Вивчено, проаналізовано та узагальнено виникнення і розвиток цих систем в Україні та в країнах з ринковою економікою та вплив їх базових концепцій на необхідність організації обособленого (окремого) управлінського обліку і аналізу затрат на забезпечення якості продукції. Доведено, що вказаний облік і аналіз може бути побудований тільки на поопераційній класифікації затрат на якість продукції, стосовно попередільної технології виготовлення плодоовочеконсервної продукції, яка розроблена автором особисто. Обґрунтовано і розроблено методичні та організаційні засади побудови управлінського обліку затрат на забезпечення якості продукції та їх як оперативного аналізу так і наступного за результатами місяця, кварталу, року – на основі функціонально-вартісного аналізу, який на відміну від традиційного, більше відповідає поопераційному обліку затрат і дає можливість розкрити глибинні резерви їх скорочення або оптимізації.

Ключові слова

плодоовочеконсервні підприємства, система управління якістю продукції, технологічні поопераційні затрати, управлінський облік затрат на якість, оперативний облік і аналіз затрат на забезпечення якості, функціонально-вартісний аналіз

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: актуальність теми

В 1994 році 38 Конгрес Європейської організації по контролю якості  констатував, що нове XXI століття повинно стати століттям якості на противагу століттю продуктивності, яке закінчується. Це пов’язано з тим, що конкуренція є  головним регулятором ринку, а головним фактором конкурентоспроможності товару є його якість. Досягнення конкурентоспроможності продукції пов’язано з дотриманням високих нормативних вимог при її виготовленні, і в першу чергу, міжнародних стандартів, а також при її сертифікації.

Якість, техніко-економічний рівень виробів залишаються однією із найбільших проблем в економіці України. Для виходу на зовнішні ринки збуту життєво необхідне впровадження міжнародних стандартів якості, які передбачають також і системний облік затрат на забезпечення якості продукції, основними складовими яких є:

 • виявлення затрат по забезпеченню заданого рівня якості в процесі виробництва;
 • забезпечення необхідного рівня якості виготовлюваної продукції при мінімізації загальних затрат на її виробництво і реалізацію;
 • аналіз затрат на якість продукції.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і прикладних розробок з питань методики обліку і аналізу затрат на забезпечення якості продукції обумовила вибір теми дослідження та її актуальність.

Стан вивчення проблеми

За кордоном дослідження, пов’язані з затратами на забезпечення якості продукції, почали здійснюватися в 50-х роках ХХ століття. А в 1964 році Європейська організація по контролю якості (ЄОКЯ) провела першу конференцію з цих проблем. Надалі, на кожному міжнародному форумі з питань управління якістю, проблемам обліку затрат на якість приділяли багато уваги. Варто підкреслити, що в Асоціації по контролю якості США навіть створено спеціальний комітет, який займається дослідженням питань вартості якості.

В колишньому СРСР, і зокрема в Україні, проблемами обліку затрат на якість почали займатися з 70-років. В науковому плані ці дослідження відносилися, в першу чергу, до визначення поняття і класифікації затрат, тобто визначення їх складу і структури, групування за певною ознакою. Вагомий вклад в розробку цих питань внесли такі вчені-економісти як Аксененко О.Ф., Бутинець Ф.Ф., Бородкін О.С., Валуєв Б.І., Гуцайлюк З.В., Житня І.І., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В., Ластовецький В.О., Литвин Ю.Я., Линник В.Г., Маргуліс А.Ш., Мних Є.В., Новіченко П.П., Палій В.Ф., Саблук П.Т., Сопко В.В.,  Шеремет О.Д., Шкарабан С.І., Чумаченко М.Г. і інші.

В той же час цілий ряд аспектів обліку затрат на якість залишаються недослідженими. Сьогодні відсутня єдина, загальноприйнята класифікація затрат на забезпечення  якості. Діюча система бухгалтерського обліку практично не містить інформацію, що відображає економічну сторону забезпечення заданого рівня якості: про дійсні затрати на забезпечення якості продукції, про величину затрат на доробку неякісної продукції, не відображається взаємозв’язок якості з затратами виробництва. Особливо гостро ці проблеми постають перед підприємствами, що впроваджують міжнародні стандарти якості, де затрати на забезпечення якості є одним із елементів системи якості, яка вимагає їх системного обліку і відповідної звітності. Формування вказаної інформації може забезпечити тільки управлінський облік, бо в діючій системі фінансового обліку вона включається в склад різних рахунків затрат.

Все це ускладнює визначення економічного ефекту заходів по забезпеченню і підвищенню якості, вибір і оцінку факторів, що впливають на якість і на прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету і належить  до теми “Облік, аналіз, контроль в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198 U000785. Роль автора у виконанні цієї теми полягає в розробці пропозицій щодо методики обліку та аналізу затрат на забезпечення якості продукції на  плодоовочеконсервних підприємствах України.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: мета та задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є вдосконалення організації і  методики управлінського обліку і аналізу в частині затрат на забезпечення якості продукції на плодоовочеконсервних підприємствах України.

Відповідно до зазначеної мети в роботі поставлені такі задачі:

 • розкрити сутність економічної категорії “якість продукції”, встановити її місце як складової господарського механізму в системі управління якістю продукції плодоовочеконсервних підприємств;
 • дослідити і оцінити місце і роль обліку затрат на якість продукції в діючій організації управління якістю;
 • визначити основні задачі управлінського обліку затрат на забезпечення якості в системі управління якістю продукції стосовно конкурентних умов діяльності  плодоовочеконсервних підприємств;
 • визначити підходи, що дозволяють класифікувати затрати на забезпечення якості;
 • розробити методику та регістри аналітичного та синтетичного обліку затрат на забезпечення якості продукції і порядок їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • удосконалити для плодоовочеконсервних підприємств методику визначення собівартості продукції з врахуванням її якості;
 • розробити рекомендації по вдосконаленню оперативного обліку і аналізу затрат на забезпечення якості продукції;
 • удосконалити методику проведення наступного аналізу затрат на якість і втрат від невідповідності продукції заданим параметрам на основі функціонально-вартісного аналізу, що враховує попередільний характер технології, порівняно до традиційного по статтях і елементах затрат;
 • встановити залежність впливу рівня затрат на якість продукції на фінансові результати плодоовочеконсервного підприємства.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фактичний стан обліку та аналізу затрат на забезпечення якості продукції на плодоовочеконсервних підприємствах різних регіонів України: як крупних плодоовочеконсервних комбінатів і заводів, а також невеликих цехів в складі сільськогосподарських підприємств і “Укоопспілки”.

Предметом дослідження є методологія та організація управлінського обліку затрат на забезпечення якості плодоовочеконсервних підприємств: обґрунтування  порядку і методів збору, обробки, накопичення інформації про ці затрати, її аналізу і доведення до керівництва нижчої, середньої і вищої ланки, для прийняття управлінських рішень.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є чинні законодавчі і нормативні документи, що регулюють організацію обліку в Україні; міжнародні нормативи щодо практики управлінського обліку і досліджень у його галузі; вітчизняна та зарубіжна спеціальна література. Для досліджень використовувались облікові і статистичні дані плодоовочеконсервних підприємств України.

Дослідження базується на поєднанні діалектичних і історичних методів пізнання економічних процесів, на використанні прийомів теоретичного і емпіричного дослідження:

 • абстрагування,
 • дедукція,
 • індукція,
 • аналіз,
 • синтез,
 • спостереження,
 • вимірювання.

При обчисленні та обробці інформації використані такі методи дослідження як:

 • групування та структурні і аналітичні порівняння,
 • прийоми елімінування та відносних і середніх величин,
 • методи схематичного та графічного зображення даних.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в постановці проблеми, теоретичному обґрунтуванні і розробці методичних положень, направлених на вдосконалення обліку затрат на забезпечення якості продукції, аналізі факторів, які їх формують на плодоовочеконсервних підприємствах, що дає можливість синтезувати інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень по управлінню підприємством, виявляти і використовувати наявні резерви підвищення якості продукції, що виготовляється. Реалізація цього підходу дозволила одержати такі нові наукові  результати:

 • уточнено економічну сутність затрат на забезпечення якості продукції, як необхідного складового елемента системи управління якістю продукції в ринкових умовах діяльності плодоовоченсервних підприємств, на основі чого визначено задачі їх обліку;
 • обґрунтовано фактори, які формують затрати на забезпечення якості на всіх стадіях виробництва, на основі яких, вперше, для плодоовочеконсервних підприємств, розроблена облікова класифікація вказаних затрат: за цільовими напрямками; за видами робіт (операцій) по стадіях (переділах) виробництва; по місцях і центрах їх виникнення; за причинами; періодичністю; за ступенем передбачуваності та відшкодування;
 • вперше, для плодоовочеконсервних підприємств, розроблено і запропоновано методику та регістри аналітичного і синтетичного обліку затрат на забезпечення якості продукції, що забезпечує інформацією для створення цілісної системи управління якістю продукції – як цього вимагають міжнародні та національні стандарти якості;
 • запропоновано нові методичні підходи визначення собівартості плодоовочеконсервної продукції з урахуванням її якості;
 • дано рекомендації по вдосконаленню діючого плану рахунків, з метою одержання постійної узагальнюючої інформації про затрати на якість продукції, що дає можливість передбачити в складі місячних калькуляцій собівартості окрему статтю “Затрати на забезпечення якості продукції”, а в річній статистичній звітності про продукцію – окрему довідку про затрати на якість;
 • знайшли подальший розвиток оперативний облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції, на основі розроблених дисертантом уніфікованих і спільних для оперативного і бухгалтерського обліку первинних документів і накопичувальних відомостей;
 • розроблена і рекомендована для практичного застосування на плодоовочеконсервних підприємствах методика наступного  аналізу втрат від невідповідності продукції заданим параметрам її якості, викликаних внутрішніми і зовнішніми причинами, на основі функціонально-вартісного аналізу.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: практичне значення одержаних результатів

Розроблена та вдосконалена в дисертації методика управлінського обліку і аналізу затрат на забезпечення якості має як наукове так і прикладне значення та може бути використана плодоовочеконсервними підприємствами України з метою забезпечення підвищення контролю за якістю продукції, що виготовляється. Основні результати дисертаційної роботи прийняті до впровадження та знайшли застосування в діяльності Державного Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України (довідка № 11-14/196 від 3 грудня 2002 року) та ВАТ “Білоцерківський консервний завод” (довідка № 2 від 2 грудня 2002 року).

Основні положення та висновки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі при викладанні курсу “Бухгалтерський облік в галузях економіки” в Київському національному економічному університеті (довідка КНЕУ  від 6 грудня 2002 року).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною завершеною роботою здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає в розробці науково-обгрунтованих теоретичних та організаційно-методичних засад управлінського обліку і аналізу затрат на забезпечення якості продукції для плодоовочеконсервних підприємств України. Наукові положення, розробки та пропозиції, що містяться в роботі, одержано автором самостійно. Із 14 опублікованих праць, 12 підготовлені без співавторства особисто здобувачем. Внесок автора в спільно опубліковані роботи конкретизовано у списку публікацій.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: апробація результатів дослідження

Основні результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію:

 • на республіканській науково-практичній конференції “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки, яка відбулася 5-6 жовтня 2000 р. в м.Києві;
 • на Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених, яка відбулася в листопаді 2000 році в м.Донецьку;
 • на міжнародній науковій конференції „Розвиток науки про бухгалтерський облік”, яка відбулася 23-24 листопада 2000 р. в м.Житомирі;
 • на міжнародній науковій конференції „Розвиток науки про бухгалтерський облік”, яка відбулася 23-24 листопада 2000 р. в м.Житомирі;
 • на VIII Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть”, яка відбулася  24-26 травня 2001 року в м.Києві;
 • на Всеукраїнській науково-практичній  конференції “Економіка України: сучасні проблеми капіталотворення та напрямки інтеграції в світове господарство”, яка відбулася 21-22 грудня 2001 року в м.Умані;
 • на Міжнародній науковій конференції, яка відбулася  в травні 2002 року в м.Житомирі;
 • на Республіканській науково-практичній конференції, яка відбулася в листопаді 2002 року в м.Дніпропетровську.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи 184 сторінки друкованого тексту, у тому числі 22 таблиці на 20 сторінках, 2 рисунки на 2 сторінках, 3 схеми на 3 сторінках, 13 додатків на 17 сторінках. Список використаних джерел містить 149 найменувань на 12  сторінках.

Управлінський облік і аналіз затрат на забезпечення якості продукції: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертації опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 2,8 д.а., в тому числі 6 статей обсягом 1,8 д.а. надруковані у наукових фахових виданнях.

У фахових виданнях:

 1. Морозова-Герасимович Н.А. Роль учета и анализа издержек производства в разрезе ассортимента продукции. Зб. наукових праць Східноукраїнського національного університету. – Луганськ. № 3, листопад 2000.- С.255-258. – 0,2 друк.арк.
 2. Морозова-Герасимович Н.А. Облік і аналіз витрат на забезпечення і підвищення якості продукції. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. Випуск 13, квітень 2001.- С.20-22. – 0,2 друк.арк.
 3. Морозова-Герасимович Н.А., Герасимович А.М. Облік витрат на забезпечення і підвищення якості продукції. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 52, грудень, 2001.- С.18-20. – 0,2 друк.арк.

Особистий внесок: викладено методику обліку затрат на забезпечення якості продукції (обсяг авторської частини – 0,1 друк.арк.).

 1. Морозова-Герасимович Н.А. Сфери відповідальності та центри витрат у системі виробничого обліку. Зб. наукових праць Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль. Випуск 8, 2001. – С. 106-110. – 0,25 друк.арк.
 2. Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади побудови обліку затрат на забезпечення і підвищення якості продукції. Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. Випуск 18, липень 2002. – С.71-81. – 0,5 друк.арк.
 3. Морозова-Герасимович Н.А. Оперативний аналіз затрат на забезпечення якості плодоовочеконсервної продукції. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. Економіка: Проблеми теорії і практики. Випукс 157, жовтень 2002.- С.90-99. – 0,45 друк.арк.

В інших виданнях:

 1. Морозова-Герасимович Н.А. Роль аудиту валових витрат в оптимізації оподаткування підприємства // Збірник тез та текстів виступів на Республіканській науково-практичній конференції з аудиту, 5-6 жовтня 2000. м.Київ. Житомир: ЖІТІ, 2000.-  С. 96-97. – 0,1 друк.арк.
 2. Морозова-Герасимович Н.А. Облік витрат на забезпечення і підвищення якості продукції // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина ІІ. Житомир, 23-24 листопада 2000 р. ЖІТІ. 2000. – С. 124. – 0,1 друк.арк.
 3. Морозова-Герасимович Н.А. Зниження собівартості промислової продукції на основі аудиту витрат виробництва // Праці Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених. Видавництво Донецького національного університету, листопад 2000. – С. 206-207. – 0,1 друк.арк.
 4. Морозова-Герасимович Н.А. Поопераційні витрати в системі управлінського аналізу // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Теорія і практика управління організацією з погляду тисячоліть”, 24-26 травня, 2001., К., 2001.- С. 171. – 0,1 друк.арк.
 5. Морозова-Герасимович Н.А. Фінансовий аспект обліку і аналізу витрат на якість продукції // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції „Економіка України: сучасні проблеми капіталотворення та напрямки інтеграції в світове господарство”, С. 21-22 грудня 2001., Умань. 2001.- С. 12-13. – 0,1 друк.арк.
 6. Морозова-Герасимович Н.А. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Колективний навчальний посібник за редакцією д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир, ПП “Рута”, 2001. – 286 С. – 18,1 друк.арк.

Особистий внесок: викладення обліку витрат в темі 8 “Облік витрат, доходів і результатів діяльності” (обсяг авторської частини – 0,3 друк.арк.).

 1. Морозова-Герасимович Н.А. Калькулювання собівартості продукції з урахуванням її якості на плодоовочеконсервних підприємствах // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції, “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє”, травень 2002., Житомир: ЖІТІ, 2002.- С. 53-55. – 0,1 друк.арк.
 2. Морозова-Герасимович Н.А. Особливості аналізу впливу затрат на якість плодоовочеконсервної продукції на фінансові результати // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень”, 28 жовтня – 4 листопада 2002 року. Том 23 Економіка. Дніпропетровськ. Наука і освіта. 2002.- С. 29-30. – 0,1 друк.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Загальновиробничі витрати” за посиланням:

РубрикаВитрати загальновиробничі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог