Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції

Бібліографічний опис

Корнієнко Ю. Ю. Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції у комплексних виробництвах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Корнієнко Юлія Юріївна – Луганськ, 2002. – 20 с.

Анотація

Показано відсутність єдиного підходу до теоретичних аспектів управлінського обліку. Конкретизовано функції обліку в системі управління підприємством та здійснено їх розмежування між різними обліковими підсистемами. Запропоновано багаторівневу модель обліку витрат ком-плексного виробництва, яка забезпечує їх розмежування за місцями виникнення витрат, носіями, видами витрат і дозволяє накопичити інформацію про собівартість продукції на субрахунках ра-хунку 23 “Виробництво.” Систематизовано чинники, які зумовлюють доцільність використання попередільного методу обліку витрат. Уточнено визначення нормативного методу управління ви-робництвом. Удосконалено класифікацію витрат на виробництво з позицій управління ними. До-ведено, що система бюджетування є основою оперативного контролю та дозволяє оцінювати ефе-ктивність управлінських рішень. Запропоновано механізм розрахунку бюджетних показників для ковбасного виробництва м’ясопереробного підприємства. Розроблено управлінську структуру м’ясопереробного підприємства і сформульовано функції підрозділів управління витратами. Створено комплекс методичних матеріалів щодо калькулювання собівартості супутньої продукції комплексного виробництва та розподілу непрямих витрат між видами продукції, що виробляється підприємством.

Ключові слова

комплексне виробництво, м’ясопереробне підприємство, витрати, собівартість, управлінський облік, місця виникнення витрат, центри відповідальності, рахунок, калькуляція, бюджетування

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: актуальність теми дослідження

Економічна система, що складається в Україні, заснована на ринкових відносинах, вона обумовлює необхідність якісних змін економічних важелів управління, у тому числі й обліку. Розмаїтість організаційних структур підприємств, відсутність централізованого регулювання їхньої діяльності, умови конкурентного середовища, що швидко змінюються, вимагають від облікової системи інформації, котра адекватно відбивала б як внутрішню діяльність, так і зовнішнє середовище. Вирішення цього завдання полягає в серйозних змінах, пов’язаних із розширенням кола облікових об’єктів, наданням гнучкості у використанні існуючих і розробці нових методик обліку, зміною місця бухгалтера в управлінні господарськими процесами. Виділення в самостійну систему внутрішньогосподарського (управлінського) обліку підвищує його роль в оперативному, тактичному і стратегічному управлінні виробництвом. Ця облікова система накопичує інформацію, що забезпечує створення оптимальної системи управління витратами і основним завданням якої є забезпечення вигідних позицій підприємства у конкурентному середовищі.

У витратах знаходять висвітлення всі сторони господарської діяльності підприємства, тому що практично будь-яке управлінське рішення приводить до їх виникнення. Критичне вивчення літературних джерел показує, що в розробку нових напрямків обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості зроблено вагомий внесок вітчизняними й закордонними вченими. Однак дослідження з обліку витрат у комплексних виробництвах, що мають значні особливості, практично майже відсутні. До кінця не вирішені і вимагають подальшого, більш досконалого дослідження питання планування й обліку витрат за центрами виникнення і відповідальності, сегментами діяльності, формуванням витрат у комплексному виробництві в розрізі статей калькуляції за об’єктами обліку, локалізацією витрат щодо виробничих процесів і технологічних циклів обробки сировини.

Невідповідність обліково-калькуляційної практики потребам управління комплексним виробництвом, недостатня розробка методологічних питань використання обмеженої собівартості в прийнятті управлінських рішень обумовлюють проблеми, що постійно виникають  у галузі управління витратами підприємства. Необхідність їхнього вирішення з метою удосконалення діючої практики нагромадження витрат і їх зниження визначили вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність, цільову спрямованість дисертаційних досліджень і їх практичну значимість.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи отримано під час виконання науково-дослідної роботи на кафедрі обліку й аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за темою ГН-50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 01004006296). Внесок автора полягає в розробці рекомендацій з розподілу непрямих витрат комплексного виробництва між видами продукції з використанням коефіцієнта поглинання.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: мета й завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є удосконалення теоретичних засад та обґрунтування управлінських аспектів обліку стосовно витрат і калькулювання собівартості продукції комплексних виробництв на підставі розробки і впровадження в практику обліку систем накопичення витрат та калькулювання собівартості продукції, що дають змогу здійснювати управління витратами. Реалізація визначеної мети знайшла відображення у вирішенні комплексу завдань:

 • визначено основні положення створення обліково-інформаційної системи забезпечення прийняття управлінських рішень;
 • оцінено вплив технологічних процесів комплексної переробки сировини на методологію бухгалтерського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції;
 • дано критичний аналіз діючої системи обліку витрат і калькулювання собівартості  продукції комплексних виробництв і визначено основні напрямки її удосконалення;
 • обґрунтовано і розроблено класифікацію витрат м’ясопереробних підприємств за стадіями технологічного циклу на основі принципів управлінського обліку;
 • розроблено рекомендації з удосконалення обліку й контролю фактичних витрат м’ясопереробного підприємства на основі бюджетування;
 • досліджено можливість застосування системи калькулювання неповних витрат у комплексних виробництвах;
 • проаналізовано ефективність практичного використання підходів до обліку та оцінки супутньої продукції комплексного виробництва;
 • запропоновано коефіцієнт розподілу накладних витрат комплексного виробництва для прийняття управлінських рішень.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступає процес обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комплексних виробництв.

Предмет дослідження склали теоретичні питання, принципи, логіка, методи і практичні аспекти управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комплексних виробництв.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: методи дослідження

Методологічною основою дисертаційної роботи є класичні положення економічної теорії, теорії бухгалтерського обліку щодо обліку ресурсного потенціалу підприємства, загальнонаукові принципи проведення досліджень. Праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених послугували теоретичною базою проведення досліджень. Правове поле дисертаційного дослідження забезпечили нормативно-законодавчі акти, що регламентують процес обліку витрат підприємств. Джерелами інформації послугували офіційні статистичні матеріали, інформаційно-аналітичні огляди, матеріали науково-практичних конференцій різного рівня, дані фінансової звітності та поточного обліку м’ясопереробних підприємств Луганської області.

З метою забезпечення вірогідності та обґрунтованості результатів дослідження було використано широке коло методів: логічного аналізу (при побудові класифікації витрат з метою управління та розробки методики планування витрат); маржинального аналізу (при дослідженні ефективності обробки супутньої продукції); порівняльного аналізу (при оцінці діючої системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комплексного виробництва); балансовий метод (при аналізі складу і структури витрат підприємства); індексний метод (при розробці методики розподілу непрямих витрат комплексних виробництв).

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: наукова новизна одержаних результатів

Основний науковий результат роботи полягає у формуванні принципових підходів до обліку витрат з комплексної переробки сировинних ресурсів і розробці на цій основі процесу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комплексних виробництв, що забезпечує прийняття раціональних управлінських рішень. Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

 • уточнено сутність обліково-інформаційної системи прийняття управлінських рішень як функції управління, що забезпечує прямий і непрямий вплив на формування облікової інформації й побудову облікового процесу;
 • обґрунтовано процедуру бухгалтерського обліку витрат і калькулювання собівартості продукції комплексного виробництва за стадіями технологічного циклу переробки сировини;
 • удосконалено класифікацію виробничих витрат комплексного виробництва на основі їхнього поділу за центрами відповідальності, носіями витрат у залежності від особливостей  технології м’ясопереробної промисловості та впливу на споживчі якості продукції;
 • одержав подальшого розвитку процес накопичення виробничих витрат як інструмент управління собівартістю продукції комплексних виробництв;
 • визначено порядок розрахунку планових показників і обліку фактичних виробничих витрат на основі бюджетування діяльності підприємства;
 • уперше на концептуальному рівні розроблено управлінський процес обліку й розподілу непрямих витрат комплексного виробництва, який базується на розрахунку коефіцієнта поглинання витрат, що забезпечує оцінку вигідності виробництва і продажу кожного окремого виду продукції.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: практичне значення одержаних результатів

Розроблені в дисертації підходи, засоби й отримані результати являють собою методичну основу обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції комплексного виробництва. Вони дозволили розробити комплект методичних матеріалів з обліку витрат та калькулювання собівартості продукції м’ясопереробного підприємства, що забезпечує прийняття управлінських рішень щодо зниження витрат і забезпечення конкурентних переваг.

До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, відносяться пропозиції щодо:

 • організації обліку витрат за стадіями технологічного процесу, що дозволяє визначити внесок керівника кожного центру відповідальності в загальний розмір витрат підприємства і підвищити відповідальність менеджерів усіх рівнів управління;
 • бюджетування доходів і витрат на виробництво продукції, яка виготовляється, що забезпечує порівнянність кошторисних і фактичних показників і можливість використання управління витратами за відхиленнями для швидкого реагування на зміну ринкових умов і пошуку вигідних комбінацій ціни й обсягу виробництва;
 • створення системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що відбиває специфіку підприємств комплексної переробки сировини;
 • можливості використання системи калькулювання неповних витрат у комплексних виробництвах для прийняття управлінських рішень щодо визначення обсягів діяльності й вибору їхніх оптимальних варіантів у розрізі асортименту продукції, що випускається;
 • обліку й калькулювання собівартості супутньої продукції м’ясопереробного підприємства, що дозволяє підвищити його прибутковість.

Отримані результати дисертаційної роботи підготовлені до практичного використання у формі методичних рекомендацій і впроваджені на м’ясопереробних підприємствах Луганської області, підтвердженням чого виступають відповідні документи, що містяться в додатку до дисертації: ЗАТ “Луганський м’ясокомбінат” (довідка № 02/14 від 15.01.2002 р.), ЗАТ “Краснодонський м’ясокомбінат” (довідка № 4/01-18 від 22.01.2002 р.), ЗАТ “Лисичанський м’ясокомбінат” (довідка № 104/15-32 від 26.03.2002 р.).

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Положення, результати, висновки та рекомендації дослідження є особистим здобутком автора.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: апробація результатів дослідження

Результати дисертаційних досліджень було викладено й одержано схвалення на V та VII міжнародних науково-практичних конференціях “Університет і регіон” (м. Луганськ, 1999 р., 2001 р.), на міжнародній науково-практичній конференції “Психологічні та соціально-економічні проблеми трансформації сучасного суспільства” (м. Луганськ, 2001 р.), на науково-практичній конференції “Економіко-математичне моделювання і інформаційні технології у ринковій економіці” (м. Луганськ, 2001 р.).

Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у викладанні дисципліни “Управлінський облік”.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 163 сторінках машинописного тексту, у тому числі 8 таблиць і 6 рисунків, які наведено на 6 сторінках. Список використаних джерел із 186 найменувань подано на 17 сторінках, 18 додатків – на 20 сторінках.

Удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції:  список публікацій за темою дисертації

Основні результати досліджень опубліковані в 10 наукових працях, серед яких – 6 статей у наукових журналах, 3 статті – у збірниках наукових праць, 1 публікація у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 2,8 д.а., які особисто належать автору.

Публікації:

 1. Корниенко Ю.Ю. Анализ влияния системы калькулирования “директ-костинг” на формирование финансовых результатов мясоперерабатывающих предприятий // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління.– 2002. – №1 (17). – С.80-86.
 2. Корниенко Ю.Ю. Бюджетирование в системе планирования деятельности мясоперерабатывающих предприятий // Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, науковці – підприємствам і установам регіону, студентська наука – регіону, довузівська підготовка – Мала академія наук України. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СНУ, 2001. – С.164-166.
 3. Корниенко Ю.Ю. Использование системы управленческого учета на мясоперерабатывающих предприятиях // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2001. – №1 (35). – С.87-92.
 4. Корниенко Ю.Ю. Методика калькулирования себестоимости про-дукции комплексных производств в современных условиях // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2000. – №9 (31), ч. ІІ. – С.88-92.
 5. Корниенко Ю.Ю. Необходимость комплексного использования сырьевых ресурсов в условиях рыночных отношений // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – №3 (25). – С.83-88.
 6. Корниенко Ю.Ю. Особенности учета побочных продуктов комплексных производств // Проблеми педагогіки вищої школи на сучасному етапі, наукове забезпечення вирішення регіональних проблем, економіка, менеджмент і маркетинг, малий та середній бізнес. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету. – Луганськ: СНУ. – 2000. – С.173-175.
 7. Корниенко Ю.Ю. Проблемы учета производственных затрат и кальку-лирования себестоимости продукции комплексных производств // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2000. – №4 (26), ч.ІІ. – С.99-103.
 8. Корниенко Ю.Ю. Роль и задачи бухгалтеров-аналитиков в обеспечении функционирования и совершенствования управленческого учета // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 1998. – №5 (15), ч.ІІ. – С.35-37.
 9. Корниенко Ю.Ю. Управленческий учет как элемент системы бухгалтерского учета. Предпосылки появления управленческого учета в Украине // Ступенева підготовка фахівців в університеті та нові технології навчання, наукове забезпечення рішення регіональних проблем, економічні проблеми. Зб. наук. праць СУДУ. – Луганськ: СУДУ. – 2000. – С.112-114.
 10. Корниенко Ю.Ю. Вопросы учета и оценки отходов комплексных производств // Материалы научно-практической конференции “Экономико-матема-тическое моделирование и информационные технологии в рыночной экономике”. – Луганск: ВНУ, 2000. – С.103-104.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *