Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК “Укррудпром”)

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств

Бібліографічний опис

Брадул О. М. Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств (на прикладі шахт ДАК “Укррудпром”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Брадул Олександр Михайлович – Київ, 2003. – 16 с.

Анотація

В дисертаційному дослідженні розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань, що присвячені методиці обліку і аналізу затрат діяльності гірничодобувних підприємств (з підземним способом видобутку), в умовах переходу до ринкової економіки і реструктуризації галузі. В роботі знайшло відображення питання побудови фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат, за умови реформування бухгалтерського обліку до вимог міжнародних стандартів. Запропоновано напрямки удосконалення методики нормування обліку і контролю затрат і обчислення собівартості 1т. видобутої руди за різних умов, а також розроблене (за допомогою СКБД) програму обліку затрат, на рудних шахтах, яка дає значний економічний ефект при побудові системи обліку. Визначено основні напрямки чинникового аналізу затрат і запропоновано можливість їх прогнозування, на основі використання пакетів прикладних програм. Крім того, запропоновано шляхи раціонального використання ресурсів гірничорудних підприємств і зниження собівартості видобутої руди.

Ключові слова

затрати, статті затрат, елементи затрат, калькуляція, собівартість, норми затрат, інформаційні системи, ефективність, руда, виробництво

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: актуальність теми

В умовах переходу до ринкової економіки, визначення стратегії розвитку гірничодобувної галузі і поліпшення структури гірничо-металургійного комплексу є важливим  завданням економічної політики держави. Для зменшення економічної залежності України головним завданням є розвиток ефективних  технологій виробництва, в тому числі на вітчизняних гірничодобувних підприємствах в особливості з підземним способом видобутку в Криворізькому басейні, який найбільш відповідає вимогам  державної програми  ресурсозбереження.

Розвиток гірничодобувної галузі включає: зміну технології видобутку руди, зменшення затрат на виробництво, розвиток  інфраструктури, побудову потужної маркетингової служби, виведення з експлуатації збиткових шахт, ефективне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств галузі.

Успішне управління діяльністю гірничодобувних підприємств неможливе без вдосконалення системи обліку та аналізу виробничих затрат та собівартості видобутої руди. Прийняття оперативних управлінських рішень щодо доцільності використання ресурсів, розміру та видів затрат і формування собівартості руди підземного видобутку, стає можливим за допомогою  бухгалтерського обліку і аналізу затрат,  від яких в основному залежить якість і оперативність управління виробництвом.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню питань обліку і аналізу затрат в умовах ринкових економічних відносин присвячені праці фахівців, зокрема Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, В.І. Єфименка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, А.М. Кузьмінського, В.Г. Линника, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка. Окремо слід відмітити роботи з обліку і аналізу затрат та визначення собівартості руди таких відомих вчених, як Ю.С. Ігумнова, В.Г. Корєнєва, А.С. Маргуліса, В.В. Осмоловського, Г.В. Реви.

Діюча методика обліку та аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах (підземного видобутку) України не  відповідає сучасним умовам господарювання.  Потребують подальшого дослідження і вирішення наступні питання: вдосконалення класифікації затрат для фінансових та внутрішньогосподарських (управлінських) цілей;  визначення виробничої собівартості  руди підземного видобутку; побудова ефективної системи внутрішньогосподарського обліку; удосконалення обліку затрат в умовах використання ЕОМ; вдосконалення методів аналізу затрат гірничодобувного підприємства і можливості їх прогнозування з високою ймовірністю для прийняття управлінських рішень.

Необхідність подальшої розробки питань обліку і аналізу затрат на підприємствах гірничодобувної галузі в сучасних умовах господарювання  обумовила вибір теми дослідження та її актуальність.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана  відповідно  до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного  університету з теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства (номер державної реєстрації 0198U000785)”. В процесі розробки теми, особистий внесок здобувача полягає: в запропонованій класифікації затрат і структури собівартості руди підземного видобутку; розробці проекту галузевого плану рахунків; розроблених методах і варіантах побудови внутрішньогосподарського обліку затрат;  розробці моделі факторного аналізу затрат;  адаптації існуючих програмних продуктів для обліку і аналізу затрат гірничодобувних підприємств; уточненні і доопрацюванні методики нормування затрат.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є   вдосконалення методики бухгалтерського обліку і аналізу затрат на підприємствах гірничодобувної галузі, з підземним способом видобутку, розробка практичних рекомендацій стосовно їх вдосконалення на основі використання сучасних облікових і аналітичних систем, форм, та методик.

Відповідно до поставленої мети дисертаційної роботи передбачено вирішення наступних конкретних завдань:

 • розкрити основні характерні особливості гірничодобувної галузі, які впливають на побудову обліку та аналізу;
 • критично оцінити нормативно-правову базу, теоретичні положення, які викладені в спеціальній літературі;
 • обґрунтувати доцільність діючої системи обліку і аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах з підземним способом видобутку;
 • визначити роль обліку і аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах в умовах конкретного виробництва;
 • дослідити склад і класифікацію затрат на рудних шахтах у фінансовому та внутрішньогосподарському обліку;
 • дослідити діючу методику обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості руди у фінансовому обліку та визначити напрямки її удосконалення;
 • дослідити особливості технології і організації виробництва на шахтах і їх впливу на організацію внутрішньогосподарського обліку затрат та обчислення повної собівартості руди;
 • удосконалити методику обліку затрат в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації і використання пакетів прикладних програм;
 • розробити рекомендації щодо системи економічного аналізу затрат на рудних шахтах;
 • запропонувати вдосконалення методики системного та прогнозного аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження  є облік і аналіз затрат на підприємствах гірничодобувної галузі.

Предметом дослідження є  діюча практика обліку і аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах з підземним способом видобутку.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: методи дослідження

Методологічною основою досліджень є системний підхід щодо визначення категорії затрат їх формуванню, обліку і аналізу. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи індукції та дедукції, абстрагування та конкретизації, групування, моделювання, аналізу та синтезу, що ґрунтується на основі матеріалістичної діалектики.

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є роботи українських та закордонних фахівців в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю затрат, економічної теорії, закони і постанови Верховної Ради України, Укази Президента України, Кабінету Міністрів України, що стосуються вдосконалення облікової і економічної політики і господарського механізму, а також дані поточного обліку і звітності гірничодобувних підприємств ДАК “Укррудпром”.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у наступному:

 • вперше розроблено класифікацію затрат окремо для фінансового та внутрішньогосподарського обліку на рудних шахтах;
 • доповнено номенклатуру статей затрат і калькулювання собівартості руди;
 • уточнено та розукрупнено план синтетичних рахунків гірничодобувних підприємств враховуючи галузеві особливості;
 • уточнено основні етапи списання розподілених постійних (сталих) загальновиробничих затрат;
 • запропоновано модель побудови внутрішньогосподарського обліку затрат на гірничодобувних підприємствах;
 • уточнено методику нормування затрат при організації внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат;
 • удосконалено облік затрат на шахтах в умовах застосування ЕОМ;
 • розроблено концепцію системного аналізу затрат на гірничодобувних підприємствах і методи управління затратами;
 • удосконалено методику факторного аналізу затрат і собівартості видобутої руди;
 • запропоновано новий напрямок прогнозування затрат гірничодобувних підприємств на основі використання пакетів прикладних програм (STATGRAPHICS).

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні практичних розробок і рекомендацій, які запропоновані у дисертаційному дослідженні, в діяльності на гірничодобувних підприємствах (шахтах) Криворізького басейну України. Це дозволило більш повно і ефективно використовувати обліково-аналітичну інформацію про затрати на кожному етапі процесу видобутку, впливати на їх розмір шляхом виявлення резервів і приймати оперативні управлінські рішення.

Внесені пропозиції, щодо покращення системи обліку і аналізу затрат на видобуток руди на підприємствах ДАК “Укррудпром” знайшли своє впровадження на ВАТ “Суха Балка” (довідка № 668 від 27.02.2003р. ), ШУ КДГМК “Криворіжсталь” (довідка № ШУ-1142 від 28.03.2003р. ), ВАТ “Криворізький залізорудний комбінат” (довідка № 53-01/ВР від 4.04.2003р.).

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення та висновки дисертації доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (Полтава, Полтавський кооперативний інститут, 2001); Першій всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна наукова 2001” (Дніпропетровськ – Донецьк – Харків, ДНУ, 2002);  Міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ – Житомир – Донецьк, ДНУ, 2002) та Міжнародній науково-практичній конференції “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ – Донецьк – Харків, ДНУ, 2002).

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: структура дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи – 281 сторінка, у тому числі 19 таблиць, що розміщені на 19 сторінках, 35 рисунків розміщених на 34 сторінках, 17 додатків, викладених на 44 сторінках. Список використаних джерел містить 180 найменувань і займає 16 сторінок.

Облік і аналіз затрат гірничодобувних підприємств: список публікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 2 друкованих аркуша (в тому числі у співавторстві 0,2 друкованих аркуша).

У фахових виданнях:

 1. Брадул О.М. Удосконалення обліку затрат і калькулювання собівартості в гірничодобувній промисловості в умовах ЕОМ // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип. 127. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –с.16-24. –0,4 д.а.
 2. Брадул О.М. Сучасні підходи до розвитку фінансового обліку затрат на гірничодобувних підприємствах // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип. 145. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –с.39-42. –0,2 д.а.
 3. Брадул О.М. Сучасні підходи до класифікації затрат гірничодобувних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип. 160. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –с.202-207. –0,3 д.а.
 4. Брадул О.М. Побудова моделі чинникового аналізу собівартості підприємств гірничодобувної галузі // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип. 164. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –с.197-202. –0,3 д.а.
 5. Брадул О.М. Методика аналізу матеріальних затрат в гірничодобувній промисловості // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. –Вип.3. –Кіровоград: КДТУ, 2002. –с.286-289. –0,15 д.а.
 6. Брадул О.М. Прогнозний аналіз затрат підприємств гірничодобувної галузі // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. –Вип. 173. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –с.51-56. –0,3 д.а.

В інших виданнях:

 1. Ильина С.Б., Быкова Н.Л, Брадул О.М. Проблемы планирования и контроля затрат промышленного предприятия // Збірник тез Першої всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова, 2001”. –Том 11. Економічні науки. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. –с.26-27. –0,1д.а., (особисто автору належить – 0,05 д.а., де відображено пропозиції щодо вдосконалення методики контролю затрат).
 2. Шило В.П., Ільїна С.Б., Брадул О.М. Концептуальні підходи до розвитку управлінського обліку в Україні // Науково-практичний журнал. “Регіональні перспективи”, №2-3 (15-16), Кременчук, 2001. –с.135-136. –0,1д.а., (особисто автору належить – 0,05 д.а., де запропоновано напрямки вдосконалення системи управлінського обліку в Україні).
 3. Брадул О.М. Побудова аналітичних систем на підприємствах гірничодобувної галузі // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень”. Том 19. Економіка. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –с.38-40. –0,15д.а.
 4. Брадул О.М. Удосконалення методики аналізу матеріальних затрат в гірничодобувній промисловості в умовах ЕОМ // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2002”. Том 8. Економіка. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. –с.8-9. –0,1д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати підприємства” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог