Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області)

Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров'я Волинської області)

Бібліографічний опис

Писаренко Т. М. Облік, аналіз і контроль ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Писаренко Тетяна Миколаївна – Тернопіль, 2001. – 19 с.

Анотація

Розкрито природу та зміст фінансових ресурсів, запропоновано науково обгрунтоване визначення поняття фінансових ресурсів. Висвітлено особливості діючої системи ведення обліку в бюджетних установах. Запропоновано вдосконалити діючий План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розроблено методику обліку фінансових ресурсів установи з урахуванням внесених пропозицій. Викладено методику спрощення первинного обліку основних засобів та системи організації обліку фінансових ресурсів у цілому. Визначено основні методи контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів медичних установ. Наведено результати аналізу ефективності використання фінансових ресурсів в установах охорони здоров’я Волинської області. Проведено кореляційно-регресивний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів установ охорони здоров’я Волинської області, виявлено резерви ефективного використання фінансових ресурсів; запропоновано ряд організаційних заходів щодо підвищення рівня їх використання.

Ключові слова

соціальна (невиробнича) сфера, бюджетна установа, фінансові ресурси, система охорони здоров’я, облік фінансових ресурсів, аналіз ефективності використання фінансових ресурсів, контроль ефективності використання фінансових ресурсів

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: актуальність теми

Україна, як і ряд інших республік колишнього СРСР, перебуває на етапі створення ринкової системи економіки. Необхідними умовами її стабільності є відсутність соціальної напруги і розвиток галузей соціальної інфраструктури. Саме установи освіти, культури, виховання, системи охорони здоров’я та фізичної культури безпосередньо беруть участь у повноцінному відтворенні робочої сили, істотно впливаючи на її якість і вартість. Такі установи традиційно визначали як бюджетні. Оскільки кожна з галузей соціальної сфери має свої особливості, під впливом яких формування нових фінансово-економічних відносин набуває індивідуального характеру, в дисертаційній роботі виділено для проведення наукового дослідження одну галузь – охорону здоров’я.

Становлення бюджетних установ, зокрема охорони здоров’я, потребує відповідних кроків щодо засобів інформаційного забезпечення згаданої сфери діяльності. За цих умов розвиток теорії і практики обліку, аналізу і контролю в бюджетних установах набуває особливої актуальності.

Проблемами бюджетного обліку займалися відомі вітчизняні та зарубіжні економісти С. М. Альошин, І. А. Андрєєв, А. М. Бєлов, Є. П. Воронін, В. А. Голощапов, М. З. Грапп, Є. П. Дєдков, Р. Т. Джога, О. В. Дишкант, З. У. Жутова, А. Г. Звєрєв, Н. І. Іванов, Л. С. Кауцький, Ф. С. Михальчук, І. Н. Полєвой, І. Т. Соборников, В. Якимов та інші. За останні роки вийшли з друку праці Т. П. Вахненка, С. Я. Зубілевич, Л. Д. Сафонової, О. Шуляка, О. О. Чечуліної, І. Д. Фаріона. У переважній частині робіт облік у бюджетних установах розглядають як інструмент забезпечення централізованого управління діяльністю зазначених організацій. Облік у бюджетних установах охорони здоров’я не в повній мірі забезпечений нормативною базою, а існуюча система не відповідає сучасній господарській практиці останніх.

У процесі відпрацювання механізму нових фінансово-економічних відносин у таких установах потребують вивчення питання формування, розподілу та використання фінансових ресурсів, де основне місце займають аналіз і контроль за ефективністю їх використання. Усе це підтверджує актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до напрямку науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”. Напрямок науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту затверджено рішенням вченої ради ЛДТУ 26 вересня 1996 року, протокол № 1. Особисто автор розробила методику обліку і аналізу використання фінансових ресурсів бюджетних установ системи охорони здоров’я.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у розробці методики та організації обліку і аналізу фінансових ресурсів, пошуку резервів їх ефективного використання в установах охорони здоров’я.

З огляду на це в дисертації поставлено такі завдання:

 • розкрити сутність фінансових ресурсів, джерел їх формування у ринковому середовищі;
 • дати критичний аналіз умов господарювання в установах охорони здоров’я при перебудові економіки України;
 • розкрити пріоритетні напрямки політики держави щодо розвитку галузей соціальної інфраструктури;
 • теоретично обгрунтувати систему нових фінансово-економічних відносин бюджетних організацій на матеріалах установ охорони здоров’я і механізм їх реалізації;
 • дати критичний аналіз діючих принципів організації обліку в бюджетних установах;
 • розробити методику обліку фінансових ресурсів бюджетних установ в умовах переходу до казначейської системи виконання бюджету;
 • виробити оптимальні варіанти ефективного використання фінансових ресурсів установ охорони здоров’я;
 • розробити модель резервів ефективного використання фінансових ресурсів у медичних установах;
 • обгрунтувати пропозиції з удосконалення діючої системи нормативних документів щодо використання бюджетних коштів системи охорони здоров’я.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження виступає специфічна форма господарських відносин, пов’язана з процесом розподілу та перерозподілу частини вартості сукупного суспільного продукту, утворенням і використанням на цій основі цільових централізованих грошових фондів суспільного призначення.

Предметом дослідження є методика обліку, аналізу та контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів бюджетних установ системи охорони здоров’я.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: методи дослідження

В роботі використані методи економічного аналізу при дослідженні ефективності витрачання фінансових ресурсів системи охорони здоров’я. Основними прийомами дослідження є порівняння та аналітичне групування, узагальнення. Для виявлення і встановлення аналітичної форми зв’язку між фінансовими ресурсами лікувально-профілактичних установ і факторами, що впливають на їх наявність та ефективність використання, був застосований метод кореляційно-регресивного аналізу.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення обліку, аналізу та контролю ефективності використання фінансових ресурсів у бюджетних установах в умовах ринкової економіки.

Основні результати, що становлять наукову новизну, такі:

 • обгрунтовано необхідність нового тлумачення категорії “Фінансові ресурси”;
 • проведено аналіз механізму функціонування фінансової системи, дано оцінку впливу факторів на формування, розподіл та ефективність використання фінансових ресурсів;
 • доведено необхідність багатоканальної системи надходжень фінансових ресурсів в установи соціальної сфери та в установи охорони здоров’я зокрема;
 • запропоновано основні напрямки реформування облікової системи України в цілому та бюджетної сфери, зокрема, через інтегрований підхід до методологічної побудови обліку в бюджетних установах та перехід до уніфікованого плану рахунків;
 • розроблено методику узагальнення та відображення в обліку інформації щодо величини власного капіталу бюджетної установи;
 • запропоновано та розроблено методику обліку видатків бюджетної установи шляхом приведення у відповідність Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ із діючою економічною класифікацією видатків бюджету;
 • розроблено обліковий регістр, який формуватиметься за допомогою ЕОМ, дано пропозиції щодо комп’ютеризації облікового процесу в бюджетних установах;
 • удосконалено діючу методику комплексного аналізу фінансових ресурсів, виявлено резерви ефективного їх використання;
 • проаналізовано нормативну базу і чинне законодавство з питань контролю та відповідальності за порушення в системі охорони здоров’я, дано пропозиції з метою його посилення;
 • проведено кореляційно-регресивний аналіз ефективності використання фінансових ресурсів установ охорони здоров’я;
 • побудовано економіко-математичну модель оптимального використання фінансових ресурсів медичними установами області;
 • запропоновано концептуальну схему організації надання лікувально-профілактичних та діагностичних послуг у медичній практиці, вдосконалення системи забезпечення медичних закладів медикаментами, спеціальним обладнанням, інструментом.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: практичне значення одержаних результатів

Полягає у можливості застосування запропонованої системи обліку використання фінансових ресурсів, розробленої методики узагальнення інформації щодо величини власного капіталу, елементів спрощення первинного та синтетичного обліку в обліковому процесі бюджетних установ.

Результати дослідження впроваджені в обліковий процес лікувально-профілактичних установ Волинської області (довідка Волинської обласної клінічної лікарні № 871 від 24.11.2000 р., довідка Волинської обласної психіатричної лікарні № 2 (смт Олика Ківерцівського району)  № 3 від 05.01.2001 р.).

Матеріал дисертаційного дослідження використовують у навчальному процесі Луцького державного технічного університету при викладанні дисциплін “Фінанси” та “Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях” (акт впровадження у навчальний процес ЛДТУ № 35 від 23.01.2001 р.).

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: особистий внесок здобувача

Всі представлені в дисертаційному дослідженні рекомендації розробила особисто автор.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: апробація результатів дисертації

Про основні положення дисертації автор доповідала і отримала позитивні відгуки:

 • на науково-практичній конференції “Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика” (Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 1996 р.),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (Тернопіль, 1999 р.),
 • на всеукраїнській науково-практичній конференції “Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні” (Чортків, 2001 р.),
 • на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Луцького державного технічного університету за 1995-2000 рр.,
 • на наукових семінарах кафедри обліку і аудиту ЛДТУ (Луцьк, 1995-2000 рр.).

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту дисертації викладений на 166 сторінках і містить 13 таблиць на 8 сторінках, 16 рисунків на 6 сторінках, 26 формул. Список використаних джерел включає у себе 146 найменувань. У роботі є 18 додатків обсягом 88 сторінок.

Облік, аналіз і контроль фінансових ресурсів у бюджетних установах: перелік публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 18 робіт загальним обсягом 15,7 друк. арк., у т. ч. дві у співавторстві (0,7 друк. арк.), де конкретний внесок дисертанта – 0,3 друк. арк. Наукові праці опубліковані у двох брошурах, трьох наукових журналах, п’яти збірниках наукових праць. П’ять публікацій з вісімнадцяти є фаховими.

У наукових фахових виданнях:

 1. Писаренко Т. М. Напрямки реформування фінансового механізму держави в умовах розвитку ринкових відносин // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. пр. Випуск V, № 3. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – С. 13-26. – 0,8 друк. арк.

 2. Писаренко Т. М. Бюджетний облік на сучасному етапі розвитку України // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: Зб. наук. пр. Випуск V, № 3. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – С. 53-67. – 0,9 друк. арк.

 3. Писаренко Т. М. Процес реформування системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ: Спеціальний випуск № 12. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 50-57. – 0,9 друк. арк.

 4. Писаренко Тетяна. Реформування організації обліку та контролю за державними доходами і видатками // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал ТАНГ: Випуск № 6. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 151-157. – 0,8 друк. арк.

 5. Писаренко Т. Актуальні питання бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Наукові записки. Зб. наук. пр. викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль, 2000. – С. 193-208. – 1,0 друк. арк.

У інших виданнях:

 1. Лещук В., Писаренко Т. Державний бюджет і здоров’я держави // Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика: Зб. наук. пр. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ВДУ “Вежа”, 1996. – С. 278- – 0,1 друк. арк.

 2. Писаренко Т. Охорона здоров’я в Україні: проблемний аспект // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997. – С. 168-170. – 0,1 друк. арк.

 3. Писаренко Т. Особливості обліку в бюджетних установах // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997. – С. 187-189. – 0,1 друк. арк.

 4. Писаренко Т. Зарубіжний досвід державного регулювання економіки // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 1997. – С. 194-197. – 0,1 друк. арк.

 5. Писаренко Т. Організація фінансового контролю, шляхи підвищення його ефективності // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Випуск 2. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 91-97. – 0,3 друк. арк.

 6. Писаренко Т. Шляхи вдосконалення фінансового контролю за використанням фінансових ресурсів бюджетних установ // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Випуск 2. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. -Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 250-254. – 0,1 друк. арк.

 7. Писаренко Т. Вдосконалення обліку в бюджетних установах // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. Ви- пуск 2. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 300-303. – 0,1 друк. арк.

 8. Писаренко Т. М. Теоретичні основи та особливості формування фінансових ресурсів в установах невиробничої сфери. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 62 с. – 3,5 друк. арк.

 9. Писаренко Т. М. Шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у системі охорони здоров’я (на матеріалах установ охорони здоров’я Волинської області). – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 71 с. – 4,3 друк. арк.

 10. Фаріон Іван, Писаренко Тетяна. Шляхи реформування системи охорони здоров’я України // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ: Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 5- – 0,6 друк. арк.

 11. Писаренко Тетяна. Система оподаткування: досвід США // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ: Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 58-64. – 0,4 друк. арк.

 12. Писаренко Тетяна. Проблеми оподаткування в Україні // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ: Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 130-136. – 0,3 друк. арк.

 13. Писаренко Тетяна. Практика ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Науковий журнал ТАНГ: Випуск 1. За ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 294-317. – 1,3 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік фінансування у державному секторі” за посиланнями:

РубрикаОблік у державному секторі

РубрикаФінансування в державному секторі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *