Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії

Бібліографічний опис

Шигун М. М. Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії в умовах ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шигун Марія Михайлівна – Київ, 2003. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням розвитку адаптивної системи аудиту та ревізії із застосуванням вибіркового способу вивчення документів і операцій з використанням комп’ютерних технологій. Об’єктом дослідження виступає методика застосування способів вивчення документів і фактів господарського життя, предметом – комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів застосування способів вивчення документів і фактів господарського життя в аудиті та ревізії.

Досліджено складові системи методів здійснення господарського контролю, показано їх взаємозв’язки, виявлено місце вибіркового способу дослідження в системі методів здійснення господарського контролю, уточнено категорійно-понятійний апарат науки про господарський контроль, удосконалено методику застосування вибіркового способу вивчення документів і операцій шляхом розробки алгоритмів процесу прийняття рішення щодо вибору способу перевірки, визначення обсягу вибіркової сукупності, узагальнення результатів вибіркової перевірки; запропоновано підхід щодо застосування вибіркового способу для вивчення операцій з об’єктами контролю за різних форм ведення обліку; розроблено пакет робочих документів контролера для оформлення робіт, пов’язаних з вибірковим дослідженням і вивченням організації обліку в комп’ютерному середовищі, запропоновано принципи побудови системи комплексної автоматизації аудиторської діяльності, розроблено методику проведення аудиту та ревізії в умовах їх комп’ютеризації.

Ключові слова

господарський контроль, аудит, ревізія, метод, спосіб, прийом, вибірковий спосіб дослідження, вибірка

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: актуальність теми дослідження

Невід’ємним елементом ефективного функціонування економіки країни є дієва система господарського контролю. Удосконалення контролю – одна зі складових загальної системи заходів розвитку механізму державного управління.

В економічному устрої країни спостерігаються глибокі перетворення, проходять процеси глобалізації та гармонізації бухгалтерського обліку. Явища, що відбуваються, здійснюють значний вплив на систему господарського контролю і вимагають її адаптації до нових умов організації та ведення діяльності суб’єктами господарювання, забезпечення потреб управління ними.

Сьогодення викликає до життя нові методи, способи і прийоми вивчення фактів дійсності. Прикладами таких змін є зародження і формування аудиту в Україні, як одного з методів господарського контролю, широке впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність контролерів; поява нових користувачів інформації, яка формується в системі контролю, тощо. Підтримання ефективності господарського контролю за таких умов забезпечується його здатністю гнучко пристосовуватися до умов економічного середовища, що постійно змінюються, а також миттєво реагувати на нові потреби користувачів щодо змісту і характеру необхідної інформації.

Одними з найбільш ефективних напрямів адаптації господарського контролю до нових умов є розвиток методології контролю, що виражається у виявленні, розробці і застосуванні найбільш ефективних способів контролю, в тому числі вибіркового, збагачення методології способами, розробленими іншими науками, науковому обґрунтуванні запровадження комп’ютерних технологій до процесу організації і здійснення контролю тощо. Поряд з появою нових елементів методології контролю, усі її складові потребують глибокого переосмислення, оновлення методичного забезпечення і нормативно-правової регламентації тощо.

Стан вивчення проблеми

До розробки питань теорії і методології контролю вагомий внесок зробили вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.М. Мурашко, М.В. Романів, Є.М. Романів, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач; зарубіжні дослідники: В.Д. Андрєєв, Е.А. Аренс, І.А. Бєлобжецький, М.Г. Бєлов, Ю.О. Данилевський, І.І. Єлісєєва, Л.М. Ізбицький, Є.О. Кочерин, Л.М. Крамаровський, Дж.К. Лоббек, В.А. Полторадня, В.І. Подольський, Дж. Робертсон, В.В. Скобара, В.П. Суйц, О.О. Тєрєхов, О.А. Шпиг, М.Я. Штейнман.

На сьогоднішній день наукового й практичного дослідження потребують питання, пов’язані з організацією і методикою господарського контролю, серед яких: застосування вибіркового способу здійснення контролю, правовий захист контролера при проведенні вибіркових перевірок, належне документування процесу і результатів виконаних робіт, широке використання комп’ютерних технологій в цілях контролю. Вирішення наведених питань повинне проводитися з урахуванням зарубіжного досвіду, накопиченого у країнах з розвинутою ринковою економікою та в системі міжнародного регулювання контрольної діяльності.

У спеціальній літературі проблеми організації і здійснення контролю відповідно до нових умов господарювання розроблені недостатньо. Практично відсутні комплексні наукові праці з питань організації контролю із застосуванням сучасних методів і способів його здійснення. Це призводить до відставання господарського контролю як галузі знань від вимог життя і сучасного рівня розвитку економічної науки.

Протягом всього періоду існування господарського контролю у його практиці застосовувалися вибіркові перевірки, проте до сьогодні питання вибіркового дослідження широкої наукової розробки не отримали. Серед дисертацій, підготовлених і захищених у колишньому СРСР у період 1939-1991 рр., а також в Україні у 1991-2002 рр., у 9-ти розроблялись питання вибіркових досліджень. При цьому лише одна з дисертацій, захищена у 1966 р., присвячена питанням застосування вибіркового способу в господарському контролі.

Відсутність науково обґрунтованої теорії нових методів господарського контролю, яка б враховувала закономірності розвитку економіки України, є однією з основних причин, що гальмують не тільки формування дієвої правової бази аудиту, ревізії, але й практичне створення в державі єдиної системи контролю з елементами, що тісно взаємодіють один з одним.

Отже,

необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо розвитку адаптивної системи контролю, удосконалення теорії і практики дослідження документів і операцій з урахуванням напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених визначили актуальність теми дисертації.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). В межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з розвитком адаптивної системи господарського контролю, а саме: розробкою методики застосування вибіркового способу дослідження в господарському контролі; застосуванням комп’ютерних технологій для комп’ютеризації процесу управління діяльністю суб’єкта контролю, організації і здійснення перевірок із застосуванням автоматизованих прийомів контролю.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є наукова розробка напрямів розвитку адаптивної системи аудиту та ревізії із застосуванням вибіркового способу вивчення документів і операцій та використанням комп’ютерних технологій. Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

 • дослідити способи здійснення контролю, які розроблені в теорії і застосовуються в практиці аудиту та ревізії, з метою встановлення їх переваг і недоліків, виявлення найбільш ефективних серед них; уточнити зміст поняття “вибірковий спосіб дослідження” для цілей аудиту та ревізії;
 • з’ясувати місце вибіркового способу в аудиті та ревізії з метою наукового узагальнення його теоретичних основ;
 • удосконалити методику вибіркового способу при вивченні документів і операцій для підвищення ефективності аудиту та ревізії;
 • розробити класифікацію відхилень, що можуть виникати при застосуванні вибіркового способу дослідження;
 • визначити можливості застосування вибіркового дослідження для вивчення різних об’єктів контролю;
 • удосконалити порядок оформлення процесу і результатів вибіркового дослідження;
 • систематизувати підходи щодо вивчення в ході аудиту чи ревізії організації бухгалтерського обліку в комп’ютерному середовищі;
 • запропонувати практичні рекомендації щодо застосування комп’ютерних технологій в аудиті та ревізії з метою підвищення їх ефективності.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є методика застосування в аудиті та ревізії способів вивчення документів і операцій.

Предметом дисертаційного дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних питань застосування вибіркового способу вивчення документів і операцій в аудиті та ревізії, їх комп’ютеризації.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів способів контролю застосовувались методи індукції та дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку теорії вибіркового способу дослідження; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту понять “метод”, “спосіб”, “прийом”, “вибірковий спосіб дослідження” для цілей господарського контролю. Шляхом застосування методів аналізу і синтезу визначено місце вибіркового способу перевірки в системі методів господарського контролю. Методи причинно-наслідкового зв’язку, формалізації та абстрактно-логічний використовувалися для розробки методики застосування вибіркового способу; спостереження – для визначення стану обліку на досліджуваних підприємствах і можливостей підвищення ефективності господарського контролю. Для визначення особливостей автоматизації діяльності контролерів застосовувались методи моделювання та експерименту.

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем господарського контролю, ревізії та аудиту; законодавчі та нормативні акти з питань державного контролю, аудиторської діяльності; методичні матеріали. У роботі використано результати проведеного анкетного опитування аудиторів та ревізорів, обстеження підприємств Житомирської області.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці напрямів розвитку адаптивної системи аудиту та ревізії шляхом застосування вибіркового способу вивчення документів і операцій з використанням комп’ютерних технологій. Основні положення наукової новизни результатів дослідження полягають у наступному:

 • уточнено понятійний апарат в аудиті та ревізії, зокрема, доведено, що вибіркове дослідження є одним із способів контролю, визначено поняття “вибірковий спосіб дослідження” як систему прийомів вивчення документів і операцій, що складають частину їх сукупності й відібрані з використанням спеціальних методів відбору, застосування яких дозволяє отримати достатньо інформації для формування думки перевіряючого про стан підконтрольного об’єкту і поширення її на всю сукупність елементів, яка підлягала вивченню;
 • вперше теоретично обґрунтовано та узагальнено теорію вибіркового способу дослідження документів і операцій в аудиті та ревізії шляхом визначення її основних складових: видів вибіркового способу, підходів до побудови вибірки, методів відбору елементів, видів вибіркової сукупності;
 • отримала подальшого розвитку методика застосування вибіркового способу для вивчення документів і операцій шляхом розробки алгоритмів процесу прийняття рішення щодо вибору способу проведення перевірки, визначення обсягу вибіркової сукупності, узагальнення результатів вибіркової перевірки з метою підвищення ступеня обґрунтованості та об’єктивності прийнятих перевіряючим рішень;
 • запропоновано класифікацію відхилень при вибірковому дослідженні, використання якої сприяє скороченню витрат на проведення контролю і підвищенню якості аудиту та ревізії, зокрема, виділено наступні ознаки: за відношенням контролера до відхилення, за специфічністю операцій, характером і природою виникнення відхилень, за повторюваністю, відношенням до процесу контролю та узагальненням матеріалів, за причинами неотримання інформації;
 • запропоновано спосіб вибіркового дослідження різних об’єктів контролю в умовах ручної обробки даних (рекомендовано способи здійснення перевірки, види вибіркового дослідження і методи відбору документів та операцій), що дозволяє підвищити ефективність аудиту та ревізії;

також

 • розроблено пакет робочих документів для перевіряючих з метою забезпечення належного оформлення всього комплексу робіт, що здійснюються при застосуванні вибіркового дослідження, що забезпечує підвищення достовірності отриманих контролером даних і покращання якості контрольної діяльності;
 • запропоновано методику вивчення перевіряючим організації бухгалтерського обліку в комп’ютерному середовищі, яка передбачає ознайомлення з організаційною формою обробки даних, рівнем автоматизації вирішення управлінських та бухгалтерських завдань, оцінку системи документообігу підприємства, вивчення способів введення даних і формування облікових записів в інформаційній базі, організації зберігання даних і доступу до них, перевірку надійності автоматизованих засобів внутрішнього контролю, правильності алгоритмів розрахунків і формування звітних показників;
 • запропоновано принципи побудови системи автоматизації аудиторської діяльності, яка забезпечує автоматичне виконання функцій управління діяльністю аудиторської фірми, містить набір автоматизованих прийомів контролю правильності формування звітних форм, проведення розрахунків та аналізу економічних показників; розроблено методику проведення аудиту та ревізії із застосуванням комп’ютерних технологій, що скорочує витрати часу на перевірку, підвищує точність отриманих даних.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволяє підвищити якість проведення аудиту та ревізії, їх ефективність, відповідність результатів господарського контролю сучасним вимогам його користувачів, своєчасність надання якісної інформації за результатами контролю. Отримані результати дослідження надають можливість найповніше використовувати можливості комп’ютерних технологій.

Результати дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсів “Контроль і ревізія”, “Аудит”, “Організація і методика аудиторської діяльності”, “Аудит підприємницької діяльності” (довідка № 44-45/1669 від 06.09.2002 р.). Пропозиції автора щодо внесення змін до національних нормативів аудиту направлено до Аудиторської палати України (довідка № 218–16/07 від 12.02.2003 р.).

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка, зокрема, полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з методикою застосування вибіркового способу дослідження документів і операцій в господарському контролі та застосуванням комп’ютерних технологій у діяльності контролерів.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідалися та обговорювалися на:

 • республіканських науково-практичних конференціях з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (11-12 травня 2000 р., м. Житомир), “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки” (5-6 жовтня 2000 р., м. Київ);
 • всеукраїнській науковій конференції “Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців” (25-26 травня 2001 р., м. Хмельницький);
 • міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (23-24 листопада 2000 р., м. Житомир), “Наука і освіта 2002” (5-7 березня 2002 р., м. Дніпропетровськ);
 • міжрегіональній науково-практичній конференції “Аудиторські ризики і суттєвість в аудиті” (24-25 травня 2002 р., м. Полтава).

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних літературних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 198 сторінках друкованого тексту, в тому числі 28 таблиць – на 33 сторінках, 21 рисунок, що займають 21 сторінку, 21 додаток – на 90 сторінках. Список літературних джерел налічує 205 найменувань і займає 15 сторінок.

Розвиток адаптивної системи аудиту і ревізії: публікації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 5,2 друк. арк., 5 тез доповідей обсягом 1,2 друк. арк.; в інших публікаціях (підручниках та посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 13,8 друк. арк.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 416 с. (особисто автора – 5,02 друк.арк.).
 2. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. (особисто автора – 1,4 друк.арк.).
 3. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с. (особисто автора – 2,1 друк.арк.).
 4. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський облік і контроль: тести. В 2-х частинах. Ч. ІІ: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, І.І. Пилипенко, Л.В. Чижевська; 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, ПП “Бутинець”, 2002. – 384 с. (особисто автора – 2,7 друк.арк.).
 5. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. 2-ге вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с. (особисто автора – 2,6 друк.арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Шигун М.М. Вибіркова перевірка господарських фактів: сутність, необхідність // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 38. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 106 с. – С. 39-48 (0,6 друк.арк.).
 2. Шигун М.М. Вибірковий спосіб дослідження об’єктів в аудиті // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 183-189 (0,7 друк.арк.).
 3. Шигун М.М. Методи, способи і прийоми аудиту та ревізії в економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 16. – С. 152-163 (1,3 друк.арк.).
 4. Шигун М.М. Вибіркова перевірка: термінологічний аспект // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 17. – С. 161-169 (0,9 друк.арк.).
 5. Шигун М.М. Методика проведення вибіркової перевірки документів та операцій // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 126. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2002. – 208 с. – С. 178-187 (0,5 друк.арк.).
 6. Шигун М.М. Відбір документів і операцій для дослідження // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 249-254 (0,7 друк.арк.).
 7. Шигун М.М. Microsoft Excel: застосування в цілях господарського контролю // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 22. – С. 177-181 (0,5 друк.арк.).

Тези доповідей:

 1. Шигун М.М. Необхідність та можливість застосування національного нормативу аудиту № 17 в аудиторській практиці // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту. Удосконалення національних нормативів аудиту. Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 191-196 (0,3 друк.арк.).
 2. Шигун М.М. Вибіркова перевірка: процедури проведення // Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту. Аудит як важливий інструмент ринкової економіки. Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 123-126 (0,2 друк.арк.).
 3. Шигун М.М. Статистичні методи відбору: необхідність застосування в аудиті // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців. Хмельницький: ХІЕП, 2001. – С. 334-337 (0,2 друк.арк.).
 4. Шигун М.М. Методи господарського контролю // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта-2002”. Том 17. Економіка – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – 64 с. – С. 42-43 (0,1 друк.арк.).
 5. Шигун М.М. Ризики в аудиторській діяльності // Збірник тез і текстів виступів на міжрегіональній науково-практичній конференції. Аудиторські ризики і суттєвість в аудиті. Полтава: ВАТ “Вид-во “Полтава”, 2002. – 40 с. – С. 9-14 (0,4 друк.арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аудит і ревізія” за посиланнями:

РубрикаОрганізаця контролю

РубрикаОрганізація аудиту

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог