Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Облік і аудит операцій в іноземній валюті

Бібліографічний опис

Левицька С. О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левицька Світлана Олексіївна – Тернопіль, 2000. – 16 с.

Анотація

Розглянуто проблеми інтеграції України до міжнародного ринку капіталу, економічну позицію України в світі та умови інформаційного забезпечення цих питань. Систематизовано облік операцій в іноземній валюті на основі нормативної вітчизняної бази з урахуванням податкових вимог. Досліджено облік зовнішньоекономічної діяльності закордонних підприємств за принципами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Запропоновано альтернативні варіанти впровадження до вітчизняної облікової практики операцій хеджування валютних ризиків, консолідації фінансової звітності, перерахунку курсових різниць, реєстрації операцій у період після дати складання балансу до його оприлюднення. Визначено шляхи вдосконалення аудиту фінансових результатів зовнішьоекономічної діяльності з залученням досвіду міжнародної аудиторської практики.

Ключові слова

бухгалтерський облік, податковий облік, облік за принципами МСБО, курсові різниці, хеджування валютних ризиків, справедлива вартість, консолідація звітності, аудит, іноземна валюта, закордонне підприємство, власний капітал, фінансові результати

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: актуальність теми дослідження

Досвід становлення України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки та позиції на світогосподарській арені значною мірою залежать від структури, динаміки і ефективності зовнішньоекономічних відносин та торгівлі.

Питання оптимізації зовнішньоекономічної діяльності(ЗЕД) – невід’ємний суттєвий елемент розвитку господарства України сьогодні.  Для розв’язання цих проблем необхідний комплексний підхід до зовнішньої торгівлі  як сфери діяльності, результати якої визначаються економічною політикою держави, обраною моделлю зовнішньоекономічних зв’язків та впливом численних  внутрішніх і зовнішніх  чинників. І оскільки перелічені фактори впливу на результати  зовнішньоекономічної діяльності  регулюються державними законодавчими  актами, пріоритетним постає  як бездоганне дотримання цих законів на всіх етапах ЗЕД, так і рівень відповідності нормативної вітчизняної бази принципам міжнародної облікової практики.

Для підприємств України, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, основними нормативними документами з питань обліку операцій в іноземній валюті є Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”від 22.05.97р. №283\97-ВР та Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96р.№29. Названі законодавчі і нормативні акти регламентують методологію облікового процесу,можливість здійснення перевірок з боку суб’єктів зовнішнього та внутрішнього контролю.  Разом з тим, інтеграція України в світовий ринок капіталу, розвиток видів ЗЕД засвідчують гостру необхідність їх розширення та вдосконалення.

В ході дисертаційного дослідження вивчалась вітчизняна нормативна база з питань організації  та методології обліку  операцій ЗЕД з урахуванням урядових рішень щодо переходу підприємств України на фінансову звітність за принципами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Стан вивчення проблеми

Організації і методиці обліку операцій в іноземній валюті присвячені праці В. В. Бабича, С. Ф. Голова, В. П. Завгороднього, З. В. Задорожного, Я. Д. Крупки, М. В. Кужельного, Ю. Я. Литвина, І. І. Павлюка, В. М. Пархоменка, В. В. Сопка, М. М. Ткаченка та інших. Ці праці містять багато цінних пропозицій та рекомендацій щодо ведення обліку згідно чинного законодавства, зазначаючи разом з тим, що національний облік на даному етапі не відповідає міжнародним вимогам.

Прийнятий в 1999 році Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”доповнює існуючу методологію обліку операцій в іноземній валюті якісно новими принципами: обачності, повного висвітлення, послідовності, превалювання економічного змісту над юридичною формою.Разом з тим, чинні Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) не забезпечують сьогодні впровадження цих принципів в облікову практику підприємств України, які працюють з нерезидентами.

На даний час в  обліку операцій в іноземній валюті залишаються проблемними такі питання:

 • облік курсової різниці на рахунках фінансових результатів в умовах перехідної економіки формує прибуток (збиток), що не відповідає своїй економічній суті;
 • не узгоджені повністю питання бухгалтерського та податкового обліку, зокрема, в перерахунку активів підприємства, виражених в іноземній валюті;
 • відсутність нормативного регулювання таких важливих в зовнішньоекономічній діяльності операцій, як консолідація звітності, страхування валютного ризику, облік суттєвих в фінансовому плані подій після дати складання балансу;
 • відсутність в нормативному обліковому законодавстві альтернативних варіантів, що не дає можливості реалізації підприємствами власного економічно обгрунтованого вибору.

    Усі ці чинники зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, визначили мету, завдання і структуру  роботи.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: зв’язок роботи  з науковими програмами

Напрямок дисертаційного дослідження є складовою частиною комплексної кафедральної держбюджетної науково-дослідної теми “Вдосконалення методики обліку, фінансів, статистики, аналізу та аудиту в умовах переходу до ринкових відносин в Україні” (реєстраційний номер 0196U001027).

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: мета  і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб на основі  нормативної бази, наукової та публіцистичної  інформації, діючої практики  організацій обліку і аудиту операцій в іноземній валюті виявити  діючий стан та вдосконалити методологію і організацію  обліку і аудиту операцій в іноземній валюті у відповідності з сучасними міжнародними вимогами щодо вдосконалення і гармонізації облікового процесу в умовах переходу до ринкової економіки.

Досягнення поставленої мети передбачається шляхом вирішення наступних завдань:

 • вивчити аспекти інтеграції України в міжнародний ринок капіталу;
 • дослідити  категоріальний  апарат;
 • вивчити нормативно обумовлені вимоги щодо інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції;
 • систематизувати вітчизняну практику організації облікового процесу операцій з іноземною валютою за їх класифікацією;
 • дослідити принципи міжнародного обліку операцій з іноземною валютою та досвід побудови обліку досліджуваних об’єктів в зарубіжних країнах;
 • дослідити  методологію і організацію  зовнішнього та внутрішнього аудиту операцій в іноземній валюті;
 • розробити  практичні рекомендації щодо  вдосконалення  та  гармонізації обліку  операцій в іноземній валюті на етапі входження  України в світову рин­кову систему.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: наукова новизна одержаних результатів

Заключається в обгрунтуванні можливості впровадження міжнародних облікових принципів в національний облік і аудит  зовнішньоекономічної діяльності. При цьому:

 • Обгрунтований взаємозв’язок між ефективністю проведення підприємствами України операцій з нерезидентами та методикою їх відображення в обліку.
 • Встановлена невідповідність окремих аспектів вітчизняного обліку вимогам міжнародної облікової практики, обмеженість вітчизняного правового поля шляхом порівняльного аналізу вітчизняної нормативної бази та принципів МСБО з питань обліку операцій в іноземній валюті.
 • Узагальнено організацію та методологію обліку хеджування майбутнього валютного ризику, консолідації звітності, подій після дати складання балансу на прикладі фінансової звітності підприємств за кордоном (до уваги брались підприємства, що працюють за різними національними обліковими системами, які не суперечать міжнародним принципам).
 • Проаналізовані альтернативні варіанти перерахунку курсової різниці, що оптимізують економічну сутність фінансових показників в інфляційний період.
 • Запропонований механізм впровадження перелічених питань, які визнані в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та прийнятими П(С)БО 1,6,20.
 • Узагальнена міжнародна практика внутрішнього та зовнішнього аудиту ЗЕД.
 • Встановлені основні обмеження правового поля аудиторської діяльності в Україні, зокрема, в питаннях внутрішнього аудиту ЗЕД.
 • Розроблена робоча програма аудиту операцій в іноземній валюті для умов їх здійснення за МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: практичне значення одержаних результатів

В дисертаційній роботі розглянута невідповідність сучасної методології і організації обліку і аудиту операцій в іноземній валюті  в Україні потребам їх визнання, оцінки і аудиту в умовах ринкової економіки.

Для усунення суттєвих недоліків розглядається з точки зору можливого впровадження міжнародна практика з питань:

 • обліку консолідації звітності у випадку, коли одне із звітуючих підприємств – нерезидент;
 • обліку хеджування(страхування) майбутнього валютного ризику;
 • обліку операцій після дати складання балансу до моменту його затвердження;
 • перерахунку курсової різниці за альтернативними варіантами згідно МСБО 21;
 • організації зовнішнього та внутрішнього аудиту ЗЕД.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: особистий внесок здобувача

Проведено узагальнення організації та методології обліку операцій в іноземній валюті  на прикладі фінансової звітності підприємств за кордоном. На базі існуючих економічних і нормативних факторів обгрунтована можливість впровадження міжнародних облікових принципів в облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємств України.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати наукового дослідження доповідались на обласній конференції з питань зовнішньоекономічної діяльності (жовтень 1998 р.), на щорічних науково-практичних конференціях Рівненського державного технічного університету (1997-1999 р.р.), знайшли відображення на сторінках статтей, опублікованих в наукових фахових виданнях та задепонованих в ДНТБ України.

Методика перерахунку курсової різниці шляхом коригування вартості імпортних поставок була апробована на ДП “Кентавр” ВАТ “Газотрон” (м.Рівне).

Запропонована методика зовнішнього та внутрішнього аудиту операцій в іноземній валюті впроваджена в організацію проведення аудиту  такими аудиторськими фірмами, як ТОВ “Нива-Аудит”, ТОВ “Полісся-Аудит” (м.Рівне).

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: обсяг та структура дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи – 211 сторінок машинописного тексту (в тому числі 32 сторінки займають додатки). По тексту розміщені 28 таблиць, 4 схеми, 1 графік. Список використаних джерел включає 115 наіменувань.

Облік і аудит операцій в іноземній валюті: список публікацій за темою дисертації

За результатами досліджень опубліковано 7   наукових праць загальним обсягом 0.9 друкованих аркушів.

Публікації по темі дисертації:

 1. Левицька С. О. Особливості відшкодування витрат на службові відрядження в межах України, на територію держав-учасниць СНД та за кордон \\ Збірник статтей за матеріалами науково-технічної конференції Української Державної академії водного господарства. Рівне – 1997, частина шоста. С. 57, 0.1 д.а.
 2. Левицька С. О. Основні принципи обліку і аудиту змін курсів обміну валют за МСБО та можливість їх застосування \\ Вісник Української Державної академії водного господарства. Збірник наукових праць. Випуск 1. Частина 1. Рівне – 1998. С. 326, 0.2 д.а.
 3. Левицька С. О. Визначення курсової різниці в операціях зовнішньоекономічного характеру та її облік за вітчизняними і міжнародними принципами \\ Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту, 1998. – №7 \ Економічні та гуманітарні науки. – С. 127, 0.1 д.а.
 4. Левицька С.О. Консолідована фінансова звітність: вітчизняне законодавство, міжнародні облікові стандарти, альтернативні варіанти перерахунку в світовій практиці \\ Збірник наукових праць “Формування ринкової економіки в Україні” Львівського національного університету імені Івана Франка, п’ятий випуск. Центр ринкознавства “Інтереко”, 1999 – С. 150, 0.2 д.а.
 5. Левицька С. О. Альтернативні методи перерахунку, що застосовуються в міжнародній практиці здійснення процедур консолідації фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності \\ Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Рівне – 1999. С. 190, 0.1 д.а.
 6. Левицька С. О. Методика зовнішнього аудиту операцій в іноземній валюті: вітчизняна практика і принципи регулювання за міжнародними стандартами аудиту \\ Вісник Рівненського державного технічного університету. Збірник наукових праць. Рівне – 1999. С. 187, 0.1 д.а.
 7. Левицька С. О. Вітчизняна і міжнародна практика проведення  та обліку хеджування очікуваних майбутніх операцій \\Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 6. Тернопіль – 1999. С. 142,0.1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Валютні операції” за посиланнями:

РубрикаВалютні операції

РубрикаГрошові кошти

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *