Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань

Облік і контроль результатів операційної діяльності

Бібліографічний опис

Проданчук М. А. Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Проданчук Михайло Андрійович – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному та методологічному обґрунтуванню положень, а також розробці рекомендацій з удосконалення нормативно-методологічної бази системи обліку і контролю результатів операційної діяльності. Запропоновано уточнення економічної категорії “реалізація”, в основу якої покладено синтез та комплексний підхід, який поєднує правову й економічну природу процесу реалізації, внесено пропозиції, щодо зміни назв рахунків і класифікації доходів. З метою забезпечення зіставності інформації обґрунтована методика визначення фінансового результату від операційної діяльності в селянських (фермерських) господарствах та запропоновано нову форму Звіту про фінансові результати для суб’єктів малого підприємництва. Обґрунтовано та запропоновано методику визначення податкового прибутку на рахунках бухгалтерського обліку. З цією метою пропонується форма I розділу Звіту про фінансові результати та методика її складання.

Запропоновано алгоритм та методику проведення внутрішньогосподарського системного контролю, який складається із двох етапів – документального й аналітичного. Документальний контроль дасть змогу встановлювати достовірність даних, що містяться в документах. Аналітичний контроль дасть можливість підвищити ефективність роботи та визначити напрямки розвитку підприємства на основі прогнозування величини витрат, обсягів виробництва і реалізації продукції.

Ключові слова

реалізація, валовий доход, операційна діяльність, фінансовий результат, облікова політика, контроль, податковий прибуток

Облік і контроль результатів операційної діяльності: актуальність теми дослідження

Внаслідок впровадження нового Плану рахунків та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні виникла необхідність розробки  методології й методики визначення кінцевих фінансових результатів операційної діяльності підприємств. У зв’язку із цим потрібно створити систему обліку і контролю результатів операційної діяльності, спроможну задовольняти запити всіх користувачів облікової інформації, особливо потреби менеджменту. Адже тільки за умови існування науково обґрунтованої системи обліку й контролю можливе достовірне обчислення прибутку. Потреба в якісній  економічній інформації, що достовірно  характеризує фінансові результати, стала невідкладною, особливо для сільськогосподарських підприємств. Крім того, вона є важливим джерелом для прийняття господарських рішень різними користувачами. Але, як свідчить практика, економічна інформація не завжди відповідає вимогам менеджменту.

Тому вдосконалення методики обліку й контролю реалізації продукції і визначення результатів  є актуальною проблемою для економіки сільського господарства.

Стан вивчення проблеми

У розробку питань теорії й методології обліку та контролю фінансових результатів суттєвий внесок зробили відомі вітчизняні дослідники: Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюк З.В., Дем’яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б., Огійчук М.Ф., Саблук П.Т., Савчук В.К.,  Сук Л.К., Чумаченко М.Г. та інші вчені. Значних результатів у вирішенні зазначених проблем досягли зарубіжні вчені: Бабо А., Безруких П.С., Бернстайн Л.А., Бланк І.А., Ван Бреда, Друрі К., Соколов Я.В., Хендріксен Е.С., Палій В.Ф., Шеремет А.Д. та ін.

Проте в даний час недостатньо опрацьовані науково-методичні розробки щодо комплексного підходу до обчислення в системі бухгалтерського обліку фінансових результатів операційної діяльності та їх контролю на рівні конкретного підприємства.

Проблема полягає насамперед у тому, що в обліковій теорії і практиці існують два трактування прибутку і дві методики обчислення його показників: облікова та податкова. Податковий прибуток складно ідентифікувати з фінансовими результатами у зв’язку з тим, що його природа та методологія визначення не адекватні основним принципам бухгалтерського обліку й економічному змісту категорії “прибуток”. Методика визначення податкового прибутку побудована на жорстких правилах, що не ув’язані з інформацією про реальний фінансовий результат господарської діяльності. А прибуток, обчислений за методологією бухгалтерського обліку, характеризує реальний фінансовий результат і дає змогу здійснювати контроль фінансового стану підприємства. Тому виникає невідкладна потреба у розробленні методики обчислення прибутку для оподаткування в системі бухгалтерського обліку, з метою максимальної інтеграції його з податковими розрахунками.

Важливість обґрунтованого обчислення фінансових результатів викликає необхідність удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю результатів операційної діяльності як основного джерела доходів, що зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відділенні фінансів, обліку та інвестицій Інституту аграрної економіки УААН і є складовою частиною теми дослідження “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267). Внесок автора полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення методики обліку та контролю результатів операційної діяльності в сільськогосподарських формуваннях.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: мета та завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розроблення рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методичних підходів, прийомів і процедур з обліку й контролю фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань.

Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження вирішувалися такі завдання:

 • дослідити природу та економічну суть категорій “реалізація” та “валові доходи”;
 • узагальнити та систематизувати підходи до класифікації доходів;
 • удосконалити методику визначення кінцевих результатів операційної діяльності та форму Звіту про фінансові результати для суб’єктів малого підприємництва з метою забезпечення зіставності інформації;
 • на основі аналізу існуючих методик визначення результатів операційної діяльності сільськогосподарського підприємства розробити методичні рекомендації обчислення прибутку для оподаткування на базі даних бухгалтерського обліку;
 • удосконалити форму Звіту про фінансові результати, вихідні дані якого можна було б використовувати для визначення прибутку з метою оподаткування та отримання деталізованої інформації щодо розрахунків за податками та зборами;
 • обґрунтувати методологічні основи забезпечення зіставності показників фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань бухгалтерської та статистичної звітності;
 • розробити алгоритм та методику проведення внутрішнього контролю результатів операційної діяльності для сільськогосподарських формувань.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дисертаційного дослідження є  облікові процедури відображення господарських операцій, пов’язаних із визначенням результатів операційної діяльності, та методика проведення внутрішнього контролю на прикладі сільськогосподарських формувань Чернівецької області.

Предметом дисертаційного дослідження є методологічні засади, методика та організація обліку і контролю фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: методи дослідження

В основу теоретичних і методологічних досліджень покладено діалектичний метод пізнання та закони економіки. Використано прийоми індукції і дедукції, системний підхід, порівняння та оцінки для виявлення резервів посилення впливу обліку на ефективність рішень щодо управління результативністю операційної діяльності.

При дослідженні походження, формування й розвитку категорії фінансових результатів від операційної діяльності   у системі обліку та їх поведінки використано історичний метод.

У процесі дослідження результатів операційної діяльності як об’єкта обліку та контролю використані такі аналітичні прийоми:

 • балансовий метод,
 • графічний,
 • групування,
 • методи статистичного та  порівняльного аналізу.

У дисертаційній роботі використано законодавчі й нормативні акти України,  праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем бухгалтерського обліку, матеріали вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, а також результати проведених автором обстежень.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні й удосконаленні теорії та практики обліку і контролю результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань, яка відповідає вимогам трансформаційної економіки.

У процесі дисертаційного дослідження одержано такі основні результати, які характеризують його наукову новизну:

 • доповнено і теоретично обґрунтовано нові класифікаційні ознаки категорій “реалізація” та “валові доходи” як абстракцій ринкових економічних відносин, що створює умови повнішого їх розуміння та правильного використання для прийняття рішень з управління прибутковістю підприємств;
 • уточнено класифікацію доходів, що зумовило потребу внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку, які спрямовані на забезпечення якості систематизованої на бухгалтерських рахунках інформації та підвищення ефективності її використання;
 • удосконалено методику обліку фінансових результатів операційної діяльності для малих підприємств (фермерських господарств) із визначенням на окремому рахунку виробничої собівартості реалізованої продукції, що сприятиме повнішому використанню можливостей обліку в управлінні витратами на виробництво;
 • удосконалено форму фінансової звітності для суб’єктів малого підприємництва з окремим виділенням елементів операційних витрат, впорядкованим поетапним визначенням фінансового результату, що створює можливість інтегрувати бухгалтерську і податкову звітність;
 • розроблено методику визначення прибутку для оподаткування на рахунках бухгалтерського обліку, яка не суперечить основним правилам податкових розрахунків і дає можливість повніше використовувати систематизовану інформацію бухгалтерського обліку;
 • обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення Звіту про фінансові результати:
  • для інтеграції бухгалтерської і податкової звітності запропоновано відображати фактичний прибуток для оподаткування, який розраховується коригуванням фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування на доходи, які підлягають виключенню зі складу валових доходів, та витрати, які підлягають виключенню зі складу валових витрат;
  • доведена потреба у повній інформації про розрахунки за податками і зборами, яку запропоновано реалізувати введенням окремого розділу у Звіті про фінансові результати, що значно підвищить його аналітичність;
 • теоретично обґрунтовані пропозиції щодо єдиних засад розробки облікової політики для забезпечення зіставності інформації фінансової звітності підприємств  галузі, які дозволять повніше використовувати можливості організації обліку підприємницької діяльності та сприятимуть уніфікації обліку;
 • розроблено методику та алгоритм проведення контролю процесів формування фінансових результатів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств, використання яких забезпечить посилення впливу функцій обліку на управління процесами формування прибутку.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: практичне значення одержаних результатів

Впровадження в практичну діяльність запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення в обліку фінансових результатів, що дасть змогу своєчасно одержувати необхідну інформацію для потреб менеджменту, та приймати обґрунтовані рішення зовнішніми користувачами інформації фінансової звітності.

Окремі пропозиції і рекомендації дисертанта впроваджені у практичну діяльність сільськогосподарських формувань Кіцманського району Чернівецької області.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: особистий внесок дисертанта

Усі викладені в дисертаційній роботі рекомендації та пропозиції щодо удосконалення обліку та контролю результатів операційної діяльності розроблені особисто автором і відображені в його опублікованих наукових працях.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертаційного дослідження доповідались й одержали позитивну оцінку науковців на конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми розвитку економіки агропромислового комплексу: соціально-економічні та правові аспекти”, секція “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Запоріжжя, 17 листопада 2000 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція “Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України” (м. Луганськ, 19-20 березня 2002 р.).

Облік і контроль результатів операційної діяльності: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел із 225 найменувань та 13 додатків. Аналітично-цифровий матеріал представлений у 20 рисунках і 22 таблицях. Загальний обсяг роботи становить 221 сторінок комп’ютерного тексту.

Облік і контроль результатів операційної діяльності: публікації за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць обсягом 3,48 др. арк., у тому числі: у фахових виданнях – 7 наукових статей обсягом 2,8 др. арк. та 2 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,5 др. арк., а також підрозділ у колективній монографії загальним обсягом 0,18 др. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Проданчук М.А. Відображення на рахунках кінцевих фінансових результатів: історичний аспект // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки.-2001.- №16.- С. 119-126. (0,6 друк. арк.).
 2. Проданчук М.А. Формування показників фінансових результатів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. –2001. – №2(11). – С. 40-42. (0,2 друк. арк.).
 3. Проданчук М.А. Визнання доходів від реалізації продукції // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2002. -№1(15) С.61-65. (0,3 друк. арк.).
 4. Проданчук М.А. Вплив методики відображення в обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції на фінансовий результат // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит.-2002. –№1(12). – С. 48-51. (0,2 друк. арк.).
 5. Проданчук М.А. До методики визначення фінансових результатів у селянських (фермерських) господарствах // Економіка АПК.-2002. – №5(91).- С. 80-85. (0,5 друк. арк.).
 6. Проданчук М.А. Формування прибутку у балансі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – 2002. – №2(13). – С. 41-44. (0,2 друк. арк.).
 7. Проданчук М.А. Інтеграція бухгалтерського та податкового обліку // Економіка АПК. –2003. – №3(101). – С.106-111. (0,5 друк. арк.).

Тези доповідей:

 1. Проданчук М.А. Облік фінансових результатів від основної діяльності сільськогосподарських формувань // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Вип. 57. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. –С. 42-45. (0,22 друк. арк.).
 2. Проданчук М.А. Вплив методів оцінки матеріальних запасів та методів нарахування амортизації на розмір фінансового результату // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во “Елтон”, – №14.- С. 101-106. (0,28 друк. арк.).

Інші публікації:

 1. Облік формування фінансових результатів від операційної діяльності // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т.2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001– С. 487-489. (0,18 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог