Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України)

вдосконалення фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції

Бібліографічний опис

Сопко В. В. Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сопко Валерія Василівна – Київ, 2001. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним питанням удосконалення фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на переробних підприємствах АПК України.

У дисертації здійснено порівняння фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат виробничої діяльності. Розглянуто та обґрунтовано нові підходи до вирішення актуальних питань організації обліку та контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Запропонована поглиблена класифікація виробничих затрат, проведена їх структуризація та систематизація з урахуванням внутрішніх вимог та особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Уточнені вимоги до інформаційного забезпечення процесу управління. Розроблені пропозиції щодо організації аналітичного обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції з метою прийняття управлінських рішень. Запропоновано структурні схеми побудови внутрішньогосподарського обліку за різними методами.

Ключові слова

фінансовий облік, внутрішньогосподарський облік, затрати, витрати, собівартість продукції, центри витрат, центри відповідальності, прямі та непрямі затрати, постійні та змінні затрати, методи обліку затрат

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: актуальність теми

Вирішити проблему ефективного розвитку та економічного зростання переробних підприємств України неможливо без вдосконалення системи менеджменту. Передусім, менеджменту затрат, доходів та результатів виробничої діяльності. В системі управління виробництвом важливе місце займає бухгалтерський облік, центральне місце в якому посідає облік затрат, доходів та визначення результатів діяльності по виробництву продукції. На основі даних про розмір та види затрат працівники управлінського апарату підприємства отримують інформацію про стан використання ресурсів, формування собівартості продукції на підприємстві, у результаті чого з’являється можливість здійснювати контроль за кількісними та якісними показниками, регулювати процес виробництва, приймати управлінські рішення. Інакше кажучи, задля прийняття своєчасних оперативних і тактичних рішень щодо управління затратами та результатами різних найменувань і гатунків виробів необхідна своєчасна, достовірна і аналітична інформація, яка може бути забезпечена лише бухгалтерським обліком підприємства та безпосередньо залежить від його якості.

Стан вивчення проблеми

Загальні проблеми обліку затрат та калькулювання собівартості продукції в умовах ринкової економіки досліджувались багатьма економістами України. Значну увагу їм приділили в своїх працях Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Герасимович А.М., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Єфіменко В.І., Завгородній В.П., Кірейцев Г.Г., Кузьмінський А.М., Кужельний М.В., Лінник В.Г., Литвин Б.М., Пушкар М.С., Рудницький В.С., Свідерський Є.І., Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Фаріон І.Д., Чумаченко М.Г., Шкарабан С.І. та інші.

Проте питання бухгалтерського обліку затрат і калькулювання собівартості продукції, доходів та результатів на переробних підприємствах АПК України в сучасних умовах ринкової економіки розкриті недостатньо та потребують додаткового дослідження.

Діюча методика бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, що застосовується на переробних підприємствах, не в повній мірі відповідає сучасним умовам господарювання. З іншого боку, використання зарубіжних методик вимагає їх пристосування до специфіки організації виробництва на вітчизняних підприємствах. Недостатньо уваги приділяється питанням:

 • автоматизації бухгалтерського обліку затрат,
 • калькулювання виробничої собівартості продукції,
 • інтеграції технічних засобів обробки і передачі економічної інформації на базі створення АРМ бухгалтера.

Вирішення вищенаведеного:

 • дозволить вийти на новий рівень побудови та організації бухгалтерського обліку затрат,
 • значно підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні підприємницькою діяльністю.

Вирішення завдань вдосконалення методики бухгалтерського обліку затрат та калькулювання собівартості продукції вимагає постійного контролю та аналізу за використанням ресурсів підприємства. Інформацію для такого контролю та аналізу найкраще забезпечує нормативний метод обліку, що особливо важливо стосовно матеріальних затрат, питома вага яких, наприклад,  на хлібопекарних підприємствах може досягати 80%.

Недостатня розробленість питань побудови бухгалтерського обліку затрат та  калькулювання виробничої собівартості продукції, доходів та результатів на переробних підприємствах АПК України обумовила вибір теми дослідження та її актуальність.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету з теми: “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785. Особистий внесок полягає в запропонованій, уточненій методиці калькулювання собівартості в переробній промисловості АПК, а також в пропозиціях більш досконалої методики обліку затрат на виробництво.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: мета і задачі дослідження

Метою дисертації є вдосконалення діючої практики бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на переробних підприємствах АПК за допомогою використання сучасних систем та методик.

Основним завданням дисертаційної роботи є:

 • дослідити економічну суть затрат на виробництво, роль виробничої собівартості продукції в сучасних умовах господарювання, її місце в системі управління підприємства;
 • виявити характерні особливості затрат виробничої діяльності, які притаманні підприємствам переробної промисловості АПК України;
 • розглянути існуючу методику побудови бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на переробних підприємствах АПК та визначити шляхи підвищення її ефективності;
 • визначити місце затрат і собівартості продукції переробних підприємств у системі фінансового обліку;
 • визначити методи управління затратами, собівартістю продукції та їх аналізу, які доцільно використовувати на переробних підприємствах АПК України;
 • розглянути методику бухгалтерського обліку затрат на переробних підприємствах з використанням автоматизованих систем обробки економічної інформації.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарські процеси по створенню суспільно необхідного продукту у сфері матеріального виробництва. А саме облік затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на підприємствах АПК. Для дослідження обрані дві галузі переробної  промисловості АПК України: хлібопекарська та макаронна.

Предметом дослідження є теоретичні засади та діюча практика бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на підприємствах АПК.

У ході дослідження були використані планові та звітні дані переробних підприємств АПК, нормативні матеріали щодо харчової промисловості. При розробці ряду положень дисертації використовувались різноманітні наукові розробки вчених України, колишнього СРСР та інших країн. Основні висновки та пропозиції дисертації зроблені на основі вивчення досвіду роботи переробної промисловості підприємств АПК України та підприємств інших галузей.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи були:

 • праці українських та закордонних економістів у сфері бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції,
 • теорії наукового пізнання,
 • закони, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з питань економічної політики, вдосконалення господарських механізмів та управління підприємством.

Під час роботи використовувалися:

 • матеріали, що містяться в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, контролю та аналізу,
 • спеціальна література з технології та організації виробництва різних виробів,
 • галузеві інструкції та нормативні документи,
 • статистичні дані,
 • інформація наукових та науково-практичних конференцій з проблем бухгалтерського обліку.

У процесі дослідження використовувались методи наукової абстракції, індукції та дедукції, групування, порівняння, аналізу, синтезу, інші інструменти і засоби наукового пізнання.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • розкрита соціально-економічна природа та економіко-правова сутність затрат на виробництво як економічної категорії та об’єктів бухгалтерського обліку, їх відмінність від категорії “витрати”;
 • визначено теоретичні і практичні аспекти вдосконалення існуючої методики бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на переробних підприємствах АПК України та розроблено конкретні пропозиції щодо її покращання;
 • обгрунтовані основні напрямки вдосконалення формування методики бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції на підприємствах переробної промисловості АПК України;
 • розроблена і запропонована до використання на підприємствах та в об’єднаннях хлібопекарської та макаронної промисловості АПК номенклатура калькуляційних статей виробничої собівартості, перелік накладних затрат, а також методика їх розподілу;
 • запропоновано для використання на переробних підприємствах АПК метод обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції за однорідними ознаками та характеристиками технологічного процесу, організаційної структури;
 • запропоновано склад постійних та змінних загальновиробничих затрат підприємства та методику їх розподілу стосовно переробних підприємств АПК України.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що впровадження в практику переробної промисловості запропонованої методики бухгалтерського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції з використанням автоматизованих систем обробки інформації забезпечить своєчасне одержання необхідної інформації керівництвом для здійснення контролю за формуванням собівартості окремих найменувань готової продукції у розрізі центрів відповідальності і оперативного впливу на причини, які призводять до відхилень від діючих норм матеріальних, трудових та інших затрат. Отримані результати дослідження, скеровані на підвищення достовірності, оперативності і аналітичності фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат у розрізі об’єктів калькулювання, дають можливість найповніше виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви відповідного підприємства для підвищення ефективності виробництва, рівня рентабельності та прибутковості.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці галузевих інструкцій з бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського  обліку на переробних підприємствах АПК, побудови їх облікової політики.

Окремі пропозиції автора розглянуті та впроваджуються у практику роботи підприємств переробної промисловості АПК. Вони пройшли апробацію на хлібокомбінатах № 2 та № 6, які є дочірніми підприємствами акціонерного товариства “КИЇВХЛІБ” (довідки  № 182 від 14.05.2001 р. та № 23/117 від 07.05.2001 р.).

Положення дисертаційного дослідження використовуються у навчально-методичній роботі кафедри бухгалтерського обліку Національної Академії Управління (довідка № 02/53 від 06.05.2001 р.), Інституту економіки та права “Крок” (довідка № 220 від 07.05.2001 р.).

Окремі результати дисертаційного дослідження розглянуті та впроваджуються у практичну роботу аудиторської фірми “Де Візу” (довідка № 102 від 16.05.2001 р.).

Внесені автором пропозиції щодо покращання системи фінансового та внутрішньогосподарського обліку затрат та калькулювання виробничої собівартості продукції, методики розподілу непрямих витрат рекомендовані для використання на підприємствах та в об’єднаннях хлібопекарської та макаронної промисловості АПК.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: апробація результатів дисертації

Основні висновки та положення дисертації доповідались на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність”, (м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції  “Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток” (м. Ужгород, 17-18 травня 2000 р.)

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг дисертаційної роботи 229 сторінок, у тому числі 10 таблиць, що займають 7 сторінок, 42 рисунки, що займають 25 сторінок, 21 додаток, що займають 43 сторінки. Список використаної літератури вміщує 209 найменувань (з них 13 авторів з країн далекого зарубіжжя) і займає 17 сторінок.

Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності: список публікацій за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 6  наукових праць, загальним обсягом 3,0 д.а., у тому числі у співавторстві – 2,7 д.а. Особистий внесок автора до опублікованих праць становить 1,8 д.а.

В наукових фахових виданнях:

 1. Сопко Валерія Василівна. Основи побудови обліку прибутку в нових умовах господарювання / Наукові записки: Зб. наукових праць ТАНГ (Тернопільська Академія Народного Господарства). – Тернопіль. – 2000. – С.182-185. – 0,3 д.а.
 2. Сопко В.В., Ценклер Н.І. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції в сучасних умовах економіки та порядок формування фінансових результатів підприємства / Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Випуск № 6. – Ужгород. – 2000. – С. 242-243. – 0,2 д.а. (особисто автора – 0,1 д.а. – визначені напрямки удосконалення системи обліку витрат).
 3. Сопко В.В., Шаповалова А.П. Особливості обліку товарних операцій на підприємствах роздрібної торгівлі по новому Плану рахунків / Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – №5. – С. 54-59. – 0,7 д.а. (особисто автора – 0,5 д.а. – запропоновано структурні схеми обліку витрат, доходів та фінансових результатів).
 4. Сопко Валерія, Байдик Олег. Бухгалтерський облік браку у виробництві / Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №2. – С. 31-37. – 0,8 д.а. (особисто автора – 0,4 д.а. – рекомендовано напрямки по удосконаленню системи обліку втрат від браку).

В інших виданнях:

 1. Сопко В.В., Ценклер Н.І. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції в сучасних умовах економіки / Міжнародна науково-практична конференція “Інформатизація діяльності підприємств малого та середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток”. Спец. випуск журналу “Науковий вісник Ужгородського Державного Університету”. Серія “Економіка”. Випуск № 5. – Ужгород. – 2000. – С. 238-242. – 0,2 д.а. (особисто автора – 0,1 д.а. – визначено напрямки удосконалення системи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції).
 2. Сопко Валерія, Байдик Олег. Внутрішній брак, виявлений в процесі виробництва / Баланс. – 2000. – №43. – С. 37-44. – 0,8 д.а. (особисто автора – 0,4 д.а. – запропоновано структурні схеми обліку втрат від браку).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВитрати виробництва

РубрикаВитрати виробництва: управлінський облік

Всі матеріали на тему “Процес виробництва” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *