Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі підприємств швейної промисловості України)

Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі підприємств швейної промисловості України)

Бібліографічний опис

Прибега І. Є. Облік і аналіз іноземних інвестицій: методика та організація (на прикладі підприємств швейної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Прибега Ігор Євгенійович – Тернопіль, 2000. – 16 с.

Анотація

Розглянуто методичні та організаційні проблеми ведення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій на підприємствах швейної промисловості України. Визначено потребу принципово нових підходів промислової політики щодо інвестиційної діяльності. Досліджено основні фактори, що визначають інвестиційну активність закордонних партнерів. Запропоновано принципи побудови обліку іноземних інвестицій. Обгрунтовано методи фінансового аналізу й оцінки ефективності використання інвестицій. Наведено економіко-математичну модель інвестиційного процесу.

Ключові слова

іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, швейна промисловість, методика, організація, бухгалтерський облік, ефективність, фінансовий аналіз, оцінка, підприємство

Облік і аналіз іноземних інвестицій: актуальність теми

В сучасних умовах господарювання істотно змінюється структура факторів, що впливають на ефективність виробництва. Ринкова модель відносин змушує підприємства та їх колективи використовувати нові форми виробничої життєдіяльності, шукати своє місце у структурі суспільного виробництва. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без ефективної інвестиційної  політики перетворення економіки. Нові організаційно-правові відносини між суб’єктами інвестиційної діяльності потребують глибоких теоретичних досліджень і практичних  кроків ефективного їх здійснення. Особливо гостро постають питання ведення бухгалтерського обліку й аналізу іноземних інвестицій.

Стан вивчення проблеми

Розробкою питань теорії і практики інвестиційної діяльності займалися вітчизняні вчені-економісти М. С. Герасимчук, Б. В. Губський, А. І. Кредісов, А. А. Пересада, А. В. Омельченко,  Б.А. Райсберг, Є. В. Савельєв, І. Г.  Яремчук, а також зарубіжні автори: Д. Грейсон, С. Ю.  Євстратов, А. П. Єрмілов, Ю. А. Калашніков, Д. Є.  Старік, П. Стоун, Дж. Хікс, Ю. І. Юданов та інші. Вони, зокрема, визначили, що інвестиції відіграють важливу роль в ефективному функціонуванні економіки держави. Адже одним із головних завдань, які стоять перед інвестором, є вибір об‘єкта інвестування підприємств, компаній або фірм тих галузей, котрі мають найкращі перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій.

Однак, якщо питання інвестиційної діяльності як на макро- так і на мікрорівнях у принципі досліджені, то проблеми формування інформаційної бази для управління цим процесом повністю не вирішені і становлять, на наш погляд, велику наукову зацікавленість.

В економічній літературі мало пропозицій щодо поліпшення організації обліку й аналізу вкладення іноземного капіталу. Тому практичне створення високоякісної і ефективної системи обліку й аналізу, використання нових організаційних форм дозволить значно розширити коло країн, які хочуть співпрацювати з Україною і підвищити ефективність  виробництва. Але через постійні зміни, що відбуваються в економіці нашої країни, виникає необхідність додаткового наукового вивчення цього питання як у цілому щодо промисловості, так і швейного виробництва зокрема, яке ми вибрали як об‘єкт дослідження.

З огляду на вищесказане можна констатувати актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, яке спрямоване на створення потужної методологічної бази залучення іноземних інвестицій у швейну промисловість України.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ТАНГ і належить до держбюджетної теми: “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: мета і завдання дослідження

Метою і завданнями дослідження є розробка відповідних пропозицій і практичних рекомендацій щодо підвищення економічної активності іноземних інвесторів у розвитку вітчизняних швейних підприємств.

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено наступні завдання:

 • дослідити особливості формування промислової політики та вітчизняного ринку інвестицій;
 • розробити методи залучення іноземних інвестицій у швейне виробництво;
 • узагальнити передовий досвід організації та методики бухгалтерського обліку й аналізу іноземного капіталу;
 • визначити організаційні та методологічні засади ведення обліку й аналізу іноземних інвестицій;
 • сформувати модель бухгалтерського обліку інвестиційного капіталу та результатів інвестиційної діяльності;
 • удосконалити методи фінансового аналізу й оцінки ефективності використання іноземних інвестицій швейного підприємства;
 • розробити економіко-математичну модель інвестиційного процесу.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: наукова новизна отриманих результатів

Новизна проведеного дослідження полягає в удосконаленні бухгалтерського  обліку й аналізу іноземних інвестицій, розробці організаційних і методичних процедур, які відповідають сучасним умовам господарювання, і застосування яких сприятиме підвищенню ефективності управління виробництвом.

На основі наукових досліджень отримано наступні основні результати:

 • розроблена концепція інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах становлення ринкових відносин;
 • визначені актуальні завдання вдосконалення управління інвестиційними процесами;
 • визначено методи управління іноземними інвестиціями;
 • досліджено методологічні засади ведення обліку інвестиційного капіталу та результатів інвестиційної діяльності;
 • уточнено методику фінансового аналізу інвестиційних проектів;
 • розроблені нові підходи до організації фінансового аналізу й оцінки ефективності використання іноземних інвестицій;
 • розраховано коефіцієнт дисконтування та запропонована економіко-математична модель інвестиційного процесу щодо швейного виробництва.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: практичне значення отриманих результатів

Полягає у тому, що реалізація висновків і пропозицій автора сприятиме активному залученню іноземних інвестицій у промислове виробництво. Застосування пропозицій і рекомендацій щодо методики й організації іноземного інвестування поліпшить інвестиційний клімат в Україні.

Окремі пропозиції і рекомендації, висловлені у дисертаційній роботі, ухвалені до впровадження на ВАТ “Маяк” (м. Львів ), ВАТ “Виробнича швейна фірма” (м. Тернопіль ) та КП “Гайсинська швейна фабрика “Віта” (м. Гайсин ).

Деякі положення дисертації використовують у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: особистий внесок здобувача

Особистий внесок здобувача базується на наступних результатах:

 • конкретизовані мета і завдання іноземних інвестицій у промисловості України;
 • розроблені методи залучення іноземних інвестицій у промислове виробництво;
 • досліджено організаційні та методологічні засади ведення обліку іноземних інвестицій;
 • уточнено методику фінансового аналізу та оцінки ефективності використання іноземних інвестицій швейного підприємства;
 • розрахований коефіцієнт дисконтування та визначена межа безпеки, що забезпечує беззбитковість підприємства.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження відображені в доповідях на  Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава, 1999 рік), на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю кафедри економічного аналізу та 30-річчю інституту обліку і аудиту (м. Тернопіль, 1996 рік), у збірнику доповідей науково-практичної конференції молодих вчених “Облік  та аудит: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 1997 рік), на Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми інвестиційної підтримки вітчизняного виробника” (м. Хмельницький, 1999 рік).

Облік і аналіз іноземних інвестицій: обсяг та структура роботи

Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи – 163 сторінки машинописного тексту. В роботі розміщено 25 рисунків на 16 сторінках, 12 таблиць на 7 сторінках, 17 додатків на 21 сторінці. Список літератури охоплює 176 найменувань і займає  12 сторінок.

Облік і аналіз іноземних інвестицій: список публікацій за темою дисертації

За результатами виконаного дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом  2,2 друкованого аркуша, з них належать автору – 1,85 д. а.

Список праць, які автор опублікував за темою дисертаційної роботи:

 1. Прибега І. Є. Особливості інвестиційного співробітництва із закордонними партнерами // Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. – Тернопіль. – 1998. – № 4. – 0,2 д. а.
 2. Прибега І. Є. Економічна оцінка ефективності інвестицій // Науковий журнал “Вісник Технологічного університету Поділля”. – Хмельницький. – 1999. – № 5. – 0,3 д. а.
 3. Прибега І. Є. Особливості роботи швейних підприємств на умовах давальницької сировини // Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. – Тернопіль. – 1999. –  № 12, Спецвипуск. – 0,2 д. а.
 4. Данилюк І. В., Прибега І. Є. Фінансовий аналіз і оцінка інвестиційного проекту // Наукові записки. – Тернопіль, 1999. – 0,3 д. а., у т. ч. автора – 0,15 д. а.
 5. Прибега І. Є. Особливості формування міжнародного інвестиційного ринку // Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. – Тернопіль. – – № 6. – 0,3 д. а.
 6. Прибега І. Є. Аудиторська діяльність в Україні: принципи, види і методи в умовах переходу до ринкових відносин // Науковий вісник кафедри аудиту. – Тернопіль. – 1998. – №1. – 0,1 д. а.
 7. Тріль С. Р., Прибега І. Є. Роль бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. – Тернопіль, 1998. – 0,2 д. а., у т. ч. автора – 0,1 д. а.
 8. Мех Я. В., Прибега І. Є. Обман і помилки при аудиторських перевірках // Тези доповідей Республіканської науково-практичної конференції “Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні”.–Львів,1995. – 0,2 д. а., у т. ч. автора – 0,1 д. а.
 9. Прибега І. Є. Проблеми вдосконалення аудиту матеріальних ресурсів // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри економічного аналізу і 30- річчю інституту обліку і аудиту. – Тернопіль, 1996. – 0,15 д. а.
 10. Прибега І. Є. Особливості ведення обліку матеріалів на складі // Тези доповідей науково-практичної конференції молодих вчених “Облік та аудит: сучасний стан та перспективи розвитку”. – Тернопіль, 1997. – 0,15 д. а.
 11. Прибега І. Є. Проблеми обліку іноземних інвестицій в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкових відносин”. – Полтава, 1999. – 0,2 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції” за посиланнями:

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *