Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства

Бібліографічний опис

Канурна З. Ф. Стратегічні аспекти обліку в системі управління великого машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Канурна Зінаїда Федорівна – Луганськ, 2002. – 19 с.

Анотація

Проаналізовано стан обліку на сучасному етапі економічного розвитку України, виявлено основні проблеми та тенденції його розвитку в умовах великого машинобудівного комплексу. До-сліджено зміст управлінського обліку та встановлено існуючі розходження в підходах до його сутності. Виявлено специфіку організаційної структури великого машинобудівного підприємства та її вплив на побудову облікового процесу і задоволення інформаційних потреб управління різного рівня. Визначено складові умови комплексно-цільового підходу до організації облікових робіт. Розроблено методичні підходи до організації управлінського обліку витрат, доходів і фінансових результатів з розмежуванням по центрах прибутку та відповідальності. Розроблено комплекти внутрішньої звітності для кожного рівня управління підприємства. Сформовано принципи нагро-мадження витрат на основі руху продукції. Запропоновано розрахунок коефіцієнту продуктивності основного ресурсу. Подано послідовність здійснення стратегічного аналізу витрат та відхилень фактичного прибутку від показників бізнес-плану.

Ключові слова

управлінський облік, стратегічний облік, витрати, доходи, нагромадження витрат, документообіг, облікова політика, автоматизована система обробки інформації

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: актуальність теми дослідження

В сучасних умовах господарювання для прийняття ефективних управлінських рішень необхідна інформація як про виробничий потенціал підприємства, так і про те конкурентне середовище, у якому здійснюється виробнича діяльність. Розширення сфери облікового процесу веде до перехрещення традиційного бухгалтерського обліку з елементами планування, прогнозування, економічного аналізу, ціноутворення. Об’єднання різних сфер економічної роботи обумовило появу самостійної галузі знань за назвою “Управлінський облік”.

Розширення облікових рамок не тільки істотно підвищує роль обліку в управлінні виробництвом, але й висуває ряд задач щодо удосконалення методології його ведення для досягнення стратегічних цілей розвитку виробничої сфери, особливо в умовах великого машинобудівного виробничого комплексу. Дані виробничі формування випускають складну, наукомістку техніку й устаткування і відрізняються тривалістю виробничого циклу, складним технологічним ланцюжком, багатобічною внутрішньою та зовнішньою кооперацією. Забезпечити поступальний розвиток таких могутніх виробничих комплексів можливо лише шляхом розробки системи ефективної інформаційної підтримки менеджменту, адаптивної сучасним вимогам за рахунок створення розвиненої інформаційної інфраструктури підприємства. Перспективним напрямом удосконалювання інформаційної бази, досягнення її відповідності сучасному світовому рівню є кардинальна реорганізація традиційної системи бухгалтерського обліку та її перетворення на базі сучасних інформаційних технологій у комплексну систему стратегічного управлінського обліку.

В існуючих наукових розробках зарубіжних та вітчизняних учених викладаються загальнотеоретичні проблеми управлінського обліку. В них не розроблено конкретні практичні методики адаптації закордонних рекомендацій щодо особливостей вітчизняних підприємств. Тому проблема залишається практично мало вивченою і багато в чому невирішеною в області відображення в обліку виробничого потенціалу, нагромадження витрат і використання облікової інформації для розробки стратегії підприємства.

Таким чином, значимість досліджуваної проблеми, відсутність системних розробок щодо її вирішення стосовно великих машинобудівних комплексів обумовили вибір теми дисертаційної роботи, її цільову спрямованість і задачі.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк) за темою: “Стратегія антикризового управління промисловим підприємством в умовах реформування економіки” (номер державної реєстрації 00197U001599), у рамках якої автором розроблено методичні рекомендації щодо адаптації і практичного впровадження стандартів бухгалтерського обліку в систему господарської діяльності підприємств важкого машинобудування та використання облікової інформації для забезпечення прийняття управлінських рішень і розробки стратегічних напрямів розвитку.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування облікової політики підприємства, адекватної ринковим умовам господарювання та вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, розробка на основі системного підходу методичного забезпечення стратегічного управлінського обліку у великому машинобудівному комплексі.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі теоретичні та практичні задачі:

 • досліджено основні проблеми та тенденції розвитку бухгалтерського обліку на сучасному етапі;
 • уточнено поняття й арґументовано об’єктивну необхідність переходу до стратегічного управлінського обліку у великому машинобудівному виробничому комплексі;
 • обґрунтовано концептуальні підходи та розроблено науково-методичні рекомендації щодо удосконалювання організаційної структури бухгалтерської служби великого машинобудівного підприємства;
 • обґрунтовано комплексно-цільовий підхід до організації управлінського обліку;
 • розроблено методичне забезпечення організації стратегічного управлінського обліку на основі використання сучасних комп’ютерних технологій;
 • дано рекомендації щодо обліку виробничого потенціалу великого машинобудівного комплексу;
 • теоретично обґрунтовано концептуальну схему нагромадження та калькуляції витрат у прийнятті управлінських рішень і розробці стратегічних напрямів діяльності;
 • розроблено порядок обліково-інформаційного забезпечення процесу стратегічного управління витратами;
 • забезпечено промислове впровадження результатів дослідження в процес управління  великого машинобудівного виробничого комплексу.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського управлінського обліку у великому машинобудівному  виробничому комплексі.

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку в забезпеченні стратегічних управлінських рішень.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: методи дослідження

Теоретичною основою проведених у роботі досліджень стали методологія і загально наукові принципи проведення комплексних досліджень. Теоретичне обґрунтування побудови стратегічного управлінського обліку здійснено із застосуванням комплексно-цільового системного підходу та логічного моделювання. В роботі використано методи логічного аналізу (при визначенні проблем і тенденцій розвитку обліку), функціонального аналізу (при розробці принципів облікової політики в забезпеченні прийняття управлінських рішень), спостереження й угрупування (при узагальненні інформації про доходи і витрати на рахунках бухгалтерського обліку), факторного аналізу (при розробці стратегії управління витратами), економіко-математичні методи та пакети сучасних прикладних програм, що дозволяють формувати і надавати користувачам необхідну облікову інформацію в режимі реального часу.

Інформаційною базою дисертаційної роботи стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і закордонних учених, офіційні статистичні матеріали, законодавчі та нормативні документи, що реґламентують діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, дані бухгалтерської фінансової і статистичної звітності ЗАТ “Ново-Краматорський машинобудівний завод”.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: наукова новизна отриманих результатів

Основний науковий результат роботи полягає в поглибленні та розвитку теоретичних і науково-методичних основ комплексної системи стратегічного управлінського обліку і впровадження її в практику роботи великого машинобудівного виробничого комплексу.

Наукова новизна найбільш суттєвих одержаних результатів дослідження, що виносяться на захист, полягає у такому:

 • уточнено поняття стратегічного управлінського обліку, як комплексної економічної системи, сформованої на базі сучасних інформаційних технологій, яка охоплює в єдиному інформаційному полі всі блоки і бізнес – процеси виробничо-господарської діяльності великого машинобудівного комплексу;
 • уперше на концептуальному рівні розроблено підходи до формування облікової політики великих заводів важкого машинобудування щодо організації і впровадження комплексної системи стратегічного управлінського обліку, що характеризуються технологією обробки облікової інформації;
 • розроблено принципову нову організаційну структуру бухгалтерської служби великого машинобудівного комплексу в ринкових умовах роботи, що відповідає вимогам створення та розвитку системи стратегічного управлінського обліку і забезпечує потреби управління будь-якого рівня;
 • уточнено, з урахуванням специфіки машинобудівного підприємства, що випускає наукомістку техніку й устаткування, підходи до визначення складу виробничих витрат і розроблено модель їхньої класифікації за місцями виникнення і центрами відповідальності і формування контрактної, нормативної і фактичної собівартості продукції, що випускається;
 • уперше на вітчизняному підприємстві застосовано принципи виробничої логістики для нагромадження та калькуляції витрат на основі видів діяльності і руху продуктів, що дозволяють оцінити можливості кожного виробничого підрозділу й ефективно контролювати ресурси, які будуть використані при реалізації цих можливостей;
 • теоретично обґрунтовано стратегію системного підходу до автоматизації облікових робіт на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: практичне значення отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати являють собою методичну основу стратегічного управлінського обліку, що дозволяє забезпечити інформаційні потреби будь-якої управлінської ланки в режимі реального часу для прийняття оперативних рішень і розробки стратегії.

Практична цінність результатів дослідження обумовлена таким:

 • у контексті проблем посилення управлінської орієнтації бухгалтерського обліку у великому машинобудівному комплексі удосконалено схему організації облікових робіт, порядок і графік документообігу в розрізі структурних підрозділів підприємства і всіх категорій споживачів обліково-аналітичної інформації;
 • за допомогою запропонованого підходу щодо аналізу відхилень від плану прибутку можна здійснювати стратегічне управління витратами та забезпечити досягнення стійкої конкурентної переваги шляхом позиціонування підприємства на ринку;
 • практично реалізовано стратегію системного підходу до автоматизації облікових робіт у великому машинобудівному комплексі на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій, які функціонують у режимі “клієнт-сервер”, що дозволяє уніфікувати інформаційні потоки для потреб управління;
 • розроблено комплект методичних положень і практичних рекомендацій щодо організації стратегічного управлінського обліку на великому машинобудівному підприємстві з урахуванням специфіки його діяльності.

Отримані результати дисертаційного дослідження підготовлено до практичного використання у формі методичних рекомендацій і одержали практичну реалізацію та промислове впровадження на підприємствах машинобудівного комплексу України й організаціях, підтвердженням чого є відповідні документи, що містяться в додатку до дисертації:

 • ЗАТ “Ново-Краматорський машинобудівний завод” (довідка №015/1721 від 12.12.2001р.);
 • ВАТ “Славтяжмаш” (довідка №71/2022 від 18.10.2001р.);
 • Краматорська філія Донецької обласної організації Українського союзу промисловців і підприємців (довідка №01-68 від 09.10.2001р.);
 • Державна податкова інспекція в місті Краматорську (довідка №22885/10/28-013 від 04.10.2001р.).

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі  Донбаської державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ (довідка №13115/164 від 09.10.2001р.), а також у системі постійнодіючої виробничо-економічної освіти ЗАТ “Ново-Краматорський машинобудівний завод” (в подальшому ЗАТ НКМЗ).

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: особистий внесок здобувача

Положення, результати, висновки та рекомендації дослідження є особистим здобутком автора. Конкретний особистий внесок автора в наукові праці, написані у співавторстві, показано в переліку основних опублікованих за темою дисертації праць.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: апробація результатів дисертації

Основні положення проведеного дослідження доповідалися і схвалені:

 • на міжнародній конференції “Наука і освіта, 98” (м. Дніпропетровськ, 1998 р.);
 • на науково-практичній конференції “Проблеми технології, управління й економіки” (Краматорськ, 1999 р.);
 • на науково-практичній конференції “Економіка України на порозі третього тисячоліття” (Краматорськ, 2000 р.);
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика управління в трансформаційний період” (Донецьк, 2000 р.);
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, 2000 р.);
 • неодноразово обговорювалися на засіданнях техніко-економічної ради при Правлінні ЗАТ НКМЗ.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: структура й обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, що викладені на 171 сторінці машинописного тексту. Матеріали дисертації містять 6 таблиць і 10 рисунків, які наведено на 16 сторінках. Список використаних джерел з 156 найменувань подано на 13 сторінках, 5 додатків – на 27 сторінках.

Стратегічні аспекти обліку в системі управління підприємства: список публікацій за темою дисертації

Основні результати виконаного дисертаційного дослідження опубліковано в 16 наукових працях, серед яких – 1 монографія, 7 статей у збірниках наукових праць, 6 статей у наукових журналах і 2 публікації у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 11,2 д.а., з них 5,7 д.а. належать особисто автору.

 1. Еськов А.Л., Канурная З.Ф. Управление издержками производства в АО Ново-Краматорский машиностроительный  завод на основе коммерческой логистики // Вісник Харківського державного технічного університету. Вип. 107.– 2000. – С. 113-117.

Особистий внесок автора: запропоновано принципові положення обліку витрат на виробництво в акціонерному товаристві.

 1. Еськов А.Л., Канурная З.Ф. Оценка финансового состояния в АО НКМЗ // Вестник Международного Славянского университета. – Серия Экономика и Социология. Том ІІІ. – 2000. – № 5. – С.27-29.

Особистий внесок автора: викладено методику аналізу фінансового стану акціонерного товариства.

 1. Еськов А.Л., Канурная З.Ф. Повышение роли учетной информации в принятии управленческих решений по управлению экономикой предприятия // Вісник Харківського державного технічного університету. – Технічний прогрес та ефективність виробництва. Вип. 96. – 2000. –– С. 42-45.

Особистий внесок автора: обґрунтована  роль облікової інформації у прийнятті управлінських рішень.

 1. Канурная З.Ф. Реформирование учетной политики на АО “НКМЗ” с внедрением национальных стандартов // Економіка України на порозі третього тисячоліття. Зб. наук. праць .- Донецьк: ІЕП НАНУ, 2000. – С. 62-72.
 2. Канурная З.Ф. Автоматизація бухгалтерського обліку в сучасних умовах // Продуктивність. – Краматорськ. – 1998. – № 4. – С. 20-21.
 3. Канурная З.Ф. Система внутрифирменного бюджетирования в АО НКМЗ // Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. – 2001. –№ 4(16). –С. 66-70.
 4. Канурная З.Ф. Концептуальные основы построения бухгалтерского учета в условиях рыночных отношений // Економіка розвитку. Вісник Харківського державного технічного університету. – 2001. – № 1 (21). – С. 76-80.
 5. Канурная З.Ф. Совершенствование нормативной базы бухгалтерского учета – позитивный шаг в развитии стратегического управленческого учета // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2001. – №12(46). –
  С. 95-98.
 6. Канурная З.Ф. Повышение эффективности управления активами – важнейший фактор устойчивого развития предприятия // Матер. Всеукраїнськ. наук.-практ. конф. “Теорія та практика управління у трансформаційний період”. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – С. 120-124.
 7. Канурная З.Ф. Переход на новые национальные стандарты бухгалтерского учета // Проблемы технологии, управления и экономики. Ч.1. – Краматорск. – 1999. – С. 125-127.
 8. Канурная З.Ф. Проблемы и пути повышения эффективности информационного обеспечения корпоративного менеджмента // Актуальные проблемы стабилизации и развития экономики. Сб. науч. тр. НАН Украины. – Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк. – 1999. – С. 258-268.
 9. Канурная З.Ф., Еськов А.Л. К вопросу о совершенствовании информационной базы системы корпоративного управления // Вісник Харківського державного економічного університету. – 2000. – № 1(13). – С. 33-35.

Особистий внесок автора: розглянуто напрямки вдосконалення інформаційної бази системи корпоративного управління.

 1. Канурная З.Ф., Храменко Ю.Д. Реструктуризация бухгалтерского аппарата крупного машиностроительного предприятия на примере АО НКМЗ // Матер. Міжнар. наук.-технічн. конф. “Проблеми і практика управління в економічних системах”. – Донецьк, 1998. – № 108 (175). – С. 8-14.

Особистий внесок автора: розглянуто основні напрями реструктуризації бухгалтерського апарату великого машинобудівного підприємства.

 1. Скударь Г.М., Канурная З.Ф. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности по центрам затрат крупного машиностроительного предприятия // “Проблеми формування ринкової економіки”. Спец. випуск “Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів”. – Київ: КНЕУ. – 2001. – С. 247-258.

Особистий внесок автора: обґрунтовано механізм формування центрів витрат великого машинобудівного підприємства.

 1. Скударь Г.М., Канурная З.Ф. Управленческий учет в системе внутрифирменного менеджмента // Економіка промисловості. – 1999. – № 4(6). – С. 31-39.

Особистий внесок автора: розглянуто роль управлінського обліку в системі внутрішнього менеджменту підприємства.

 1. Скударь Г.М., Панков В.А., Канурная З.Ф. Приватизация крупных промышленных предприятий. – К.: Техника, 1995. – 117 с.

Особистий внесок автора: розглянуто основні питання обліку при приватизації великих промислових підприємств.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Управлінський облік доходів, витрат та фінансових результатів” за посиланнями:

РубрикаДоходи від реалізації: управлінський облік

РубрикаВитрати виробництва: управлінський облік

РубрикаФінансові результати: управлінський облік

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *