Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах

Бібліографічний опис

Ткаченко Н. М. Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ткаченко Надія Марківна – Київ, 2003. – 32 с.

Анотація

Обґрунтовано методологію бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України; удосконалено методику обліку формування власного і залученого капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань; обґрунтовано методику обліку оборотних і необоротних активів підприємства. Встановлено найбільш істотні недоліки системи обліку основних засобів. Обґрунтовано визначення термінів: засобів праці, первісної вартості, зносу засобів праці.

Розроблено модель математичного дослідження нарахування амортизації основних засобів і обґрунтовано методику нарахування амортизації; проаналізовано методи оцінки запасів. Розроблено удосконалену методику обліку витрат виробництва за елементами. Удосконалено методику обліку незавершеного виробництва (робіт, послуг); обґрунтовано визначення ціни продажу; розроблено методику визначення рентабельності виробництва продукції (робіт, послуг); удосконалено методику обліку доходів та визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Розроблена і впроваджена кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку за темами дисертаційного дослідження.

Встановлено невідповідність у ряді випадків кореспонденції рахунків у Інструкції № 291 “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” у 24 випадках.

Ключові слова

активи, пасиви, власний капітал, залучений капітал, доходи, витрати, зобов’язання, запаси, фінансові результати

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: актуальність теми дослідження

Становлення ринкової економіки, впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку зумовлюють необхідність нових підходів до організації і ведення бухгалтерського обліку відповідно до нових економічних умов. Система бухгалтерського обліку, що існувала за часів планової економіки, була зумовлена суспільним характером власності та потребами державного управління економікою. Держава в особі галузевих міністерств і установ, плануючих статистичних та фінансових органів виступала головним споживачем інформації, що формувалася в системі бухгалтерського обліку. Завдання, виявлення відхилень від наказових моделей господарської діяльності підприємств і організацій вирішувала система державного фінансового контролю.

У період переходу до ринкової економіки гостро постають питання управління підприємством як суб’єктом ринкових відносин. Тому потрібен був пошук нових підходів до визначення мети діяльності підприємств, обґрунтування економічних передумов досягнення оптимальних розмірів прибутку, який забезпечував би конкурентоспроможність підприємства на ринку і визначав би перспективи його розвитку. Відбуваються істотні зміни в системі організації і техніці ведення бухгалтерського обліку, пов’язані із постійним удосконаленням законодавчої бази (законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України), введенням податкового обліку, нестабільністю методології бухгалтерського обліку.

Реформування системи бухгалтерського обліку й звітності, необхідної як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам; перехід підприємств України на національні стандарти бухгалтерського обліку, зумовлений рамками реалізації стратегічного курсу України на входження до світового економічного простору вимагає узгодження законодавства України з законодавством розвинутих країн світу, роздержавлення і приватизації національного господарства; реформування економічних відносин в Україні. Удосконалення методологічних засад функціонування системи бухгалтерського обліку як засобу контролю за веденням фінансово-господарської діяльності підприємств, за їх рентабельністю та відсутність концептуально цілісного організаційно-методологічного обґрунтування бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України, – зумовили необхідність і актуальність даного дисертаційного дослідження.

Стан вивчення проблеми

Методологічні і організаційні питання та впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку є предметом наукових досліджень багатьох вчених України. Різні аспекти цієї проблеми досліджують провідні вітчизняні науковці: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, І.С. Белебаха, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, А.М. Герасимович, В.В. Деречин, І.П. Житна, В.П. Завгородній, В.Б. Захожай, М.В. Кужельний, М.М. Коцупатрий, Г.Г. Кірєйцев, Л.Н. Котенко, В.В. Костенко, В.Г. Линник, В.О. Ластовецький, Є.В. Мних, Ю.І. Осокіна, Ю.І. Осадчий, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкарь, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, П.Т. Саблук, Л.К. Сук, Н.В. Чебанова, М. Г. Чумаченко, Л.М. Чернелевський, В.Г. Швець, В.О. Шевчук, С.І. Шкарабан.

У працях цих вчених досліджуються зміни, безпосередньо пов’язані зі становленням ринкової економіки, реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, впровадженням національних стандартів бухгал­терського обліку; викладено засади фінансового обліку та звітності за міжнародними стандартами; розкривається  сутність концептуальних засад підготовки та подання фінансової звітності за національними стандартами бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандарта­ми бухгалтерського обліку.

Необхідно зазначити, що реформування системи бухгалтерського об­ліку яке відбулося з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерсь­кого обліку, позитивно вплинуло на розширення інформаційних можли­востей бухгалтерського фінансового обліку.

Проте праці вчених не є вичерпними щодо методології’ та методики становлення бухгалтерського фінансового обліку в Україні з перехід­ною економікою, щодо визначення понять до впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку, трактовки термінів у різних зако­нодавчих актах, встановлення доцільності паралельно існуючих двох напрямів нарахування амортизації, передбачених податковим законодавс­твом та П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Потребує остаточного розв’язання проблема функціонування системи бухгалтерського обліку відповідно до податкового законодавства.

Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень опрацюван­ня теоретичних і практичних проблем методології бухгалтерського фі­нансового обліку за умов реформування облікової системи спричинили вибір теми дисертаційної роботи.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту Українського державного університету харчових технологій за темою “Розробка рекомендацій щодо обліку, планування і калькулювання собівартості готової продукції в харчовій промисловості України (реєстраційний номер 711/287)”. У межах наукової програми автором проведено дослідження методологічних питань щодо організації і обгрунтування впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування концепції методології та організації бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України з різними формами власності з використанням національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і розробка на цій основі рекомендацій, спрямованих на вирішення проблем формування бухгалтерського фінансового обліку.

Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань спрямованих на її досягнення:

 • дослідити питання методології бухгалтерського фінансового обліку в управлінні економікою підприємств України на основі застосування загальноприйнятих у міжнародній практиці передумов і принципів;
 • сформулювати класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення згідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;
 • сформувати систему рахунків бухгалтерського фінансового обліку за економічним змістом, призначенням і структурою згідно з діючим Планом рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій;
 • розробити методику податкового обліку з ПДВ за подіями;
 • дослідити механізми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 • дослідити методи оцінки вартості виробничих запасів на прикладі даних харчової промисловості;
 • обгрунтувати концепцію амортизаційної політики в Україні з розробкою математичної моделі амортизації засобів праці;
 • розробити методику обліку формування витрат за елементами та калькулювання собівартості продукції, з метою удосконалення ціноутворення;
 • розробити методику обліку незавершеного виробництва (наданих робіт, послуг);

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку на підприємствах України з різними формами власності, реформована з урахуванням національних положень і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової діяльності за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні засади бухгалтерського обліку на підприємствах України з різними формами власності в умовах становлення ринкової економіки, законодавча та нормативна бази України.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: методи дисертаційного дослідження

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є критичне осмислення та синтез концепцій і положень впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку, що стосуються предмета дослідження, законодавчих та нормативних актів України, які регламентують питання бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу проблем реформування системи бухгалтерського обліку, облікових процесів і явищ, обліку операцій, обґрунтованих напрямів їх удосконалення на підприємствах з різними формами власності та практична реалізація.

У дисертації використовувалися такі методи: спостереження, порівняльний, аналітичний, класифікації, нормативно-правовий, зіставлення, математичного моделювання, графічний, економіко-статистичний та ін.

Інформаційною базою підготовки дисертації стали матеріали науково-дослідних робіт, виконаних автором на кафедрі обліку і аудиту Українського державного університету харчових технологій, безпосередня участь у впровадженні національних стандартів бухгалтерського обліку, інформація з різноманітних публікацій у пресі, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, План рахунків і Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, Основи фінансового обліку (переклад з англійської), закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, Міністерства праці, Міністерства статистики, Державної податкової адміністрації та ін., праці вітчизняних та іноземних вчених, постійне спілкування з практиками – головними бухгалтерами, аудиторами, ревізорами шляхом проведення науково-практичних семінарів.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в обґрунтуванні цілісної методологічно-практичної бази системи бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України з різними формами власності, реформованої на концептуальних засадах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та розробленні практичних рекомендацій з її удосконалення. Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення:

 • уперше розроблено цілісну концепцію інтегрованої системи бухгал­терського фінансового обліку на підприємствах України з різними фор­мами власності: розроблено на основі нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та національних стандартів бухгалтерського обліку класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення; класифіка­цію бухгалтерських рахунків за економічним змістом; класифікацію бух­галтерських рахунків за їх призначенням та структурою; згруповано ос­новні напрями організації бухгалтерського фінансового обліку;
 • обґрунтовано методику обліку власного капіталу і визначено функ­ції; запропоновано алгоритм розрахунку суми нерозподіленого при­бутку поточного року;
 • розроблено методику розрахунку оцінки фінансової стійкості під­приємства згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку з визначенням відповідних коефіцієнтів. Це дозволяє встановити ефективність використання як власного, так і залученого капіталу і приймати відповідні рішення з поліпшення фінансової стійкості підприємства.
 • запропоновано нове визначення термінів “основні засоби”, “знос основних засобів”, терміну “амортизація” у зв’яз­ку з неоднозначним визначенням у різних законодавчих актах Укра­їни;
 • розроблена математична модель амортизації основних засобів відпо­відно до податкового законодавства та бухгалтерського обліку. Одержані результати підт­верджують, що поєднати їх у єдине ціле неможливо; встановлені єдині (на групу) норми податковим законодавством ні технічно, ні економічно не обґрунтовані, не враховано фізичний і моральний знос основних за­собів, порушився зв’язок між синтетичним і аналітичним обліком;
 • розроблено алгоритми нарахування амортизації основних засобів за П(С)БО 7 і відповідно встановлено несумісність нарахування аморти­зації основних засобів за податковим законодавством і П(С)БО 7 “Основні засоби”, що призводить до нелогічного кінця їх корисного вико­ристання;
 • розроблено методику обліку витрат виробництва за елементами (рахунки класу 8) та групування витрат за статтями калькуляції з метою удосконалення ціноутворення;

також

 • розроблено методику податкового обліку з ПДВ за подіями відповідно до Закону України № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р.;
 • обґрунтовано використання на підприємствах основних методів оцін­ки вартості виробничих запасів, що знаходять своє відображення у ба­лансі підприємства, та тих, що підлягають списанню на витрати у разі використання та продажу при застосуванні на підприємстві різних мето­дів;
 • розроблено методику обліку незавершеного виробництва, ви­робничої собівартості, ціни продажу, рентабельності ви­робництва продукції (робіт, послуг) та складових на основі ІІ(С)БО 16 “Витрати”;
 • запропоновано замінити назву рахунку № 13 “Знос необоротних ак­тивів” на “Знос (амортизація) необоротних активів”;
 • розроблено кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за всіма розділами виконаної дисертаційної роботи;
 • встановлено у 24 випадках невідповідність кореспонденції рахунків у Інструкції № 291 “Про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій під­приємств і організацій”.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: практичне значення одержаних результатів

Розроблені та узагальнені в дисертації головні напрями вдосконалення методів, прийомів бухгалтерського фінансового обліку, які мають як наукове, так і практичне значення у формуванні облікової політики і веденні бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах з різними формами власності.

Впровадження результатів дисертаційного дослідження проводилось: на підприємствах Державного департаменту продовольства України, Державного концерну спиртової та лікерогорілчаної промисловості “Укрспирт”, національної асоціації цукровиків України – Акт впровадження результатів науково-дослідної роботи від 27 жовтня 2000 р.; ВАТ “КРИСТАЛ-Миронівка” – Акт впровадження від 22 грудня 2000 р.; “Об’єкт Укриття” ВП ЧАЕС – Акт  впровадження від 19 грудня 2000 р.; ВАТ “ДЕМІТЕКС” і компанією “ЮНІТЕКС” м. Полтава – Акт впровадження від 18 березня 2001 р.; Інститутом підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості Міністерства аграрної політики України – Акт впровадження від 28 листопада 2000 р.; Державним університетом харчових технологій Міністерства освіти і науки України – Акт впровадження від 05 грудня 2000 р.; Міжрегіональною академією управліня персоналом – Акт впровадження від 12 грудня 2000 р.; Академією Державної податкової служби України – Довідка про впровадження від 14 березня 2002 р.; ВАТ “УКРНАФТА” – Акт впровадження від 10 липня 2002 р.

Результати дисертаційного дослідження застосовуються в навчальному процесі Національного університету харчових технологій та інших ВНЗ України, в розробленні методичного забезпечення при викладанні навчальних дисциплін “Бухгалтерський фінансовий облік”, “Організація бухгалтерського обліку”, у роботі бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів, працівників контрольно-ревізійних служб та інших спеціалістів підприємств та організацій різних галузей промисловості, що підтверджуються відповідними актами впровадження та виданими автором навчально-методичними посібниками та підручниками.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: апробація результатів дисертації

Результати досліджень доповідались і обговорювались та здобули визнання серед науковців і практиків на 3-х міжнародних конференціях та 14-ти семінарах-практикумах:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України” (м. Полтава, Полтавський кооперативний інститут, 11–12 травня 2001 р. );
 • міжнародній науково-технічній конференції “Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість” (м. Київ, Український державний університет харчових технологій, 21–24 жовтня 1997 р.);
 • міжнародній науковій конференції “Національні стандарти бухгалтерського обліку, переваги і проблеми” (м. Київ, Український державний університет харчових технологій, 24–25 жовтня 2000 р.);
 • семінарі-практикумі “Бухгалтерський облік і звітність в акціонерному товаристві” (м. Миколаїв, Міжнародний центр приватизації, інвестицій і менеджменту, 12–15 грудня 1995 р.);
 • семінарі-консультації “Нове у бухгалтерському обліку і звітності” (м. Миколаїв, Центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації, 17–20 грудня 1996 р.);
 • інформаційно-консультативному семінарі “Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування у 1999 р.” (м. Миколаїв, Обласна державна адміністрація, 29–31 березня 1999 р.);
 • семінарі-практикумі “Бухгалтерський облік і податкова звітність у агропромисловому комплексі” (м. Миколаїв, Обласна державна адміністрація, 26–28 квітня 1999 р.);
 • семінарі-практикумі “Програма переходу України на міжнародну систему обліку” (м. Луцьк, Волинська обласна державна адміністрація, Обласний центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій, 2–4 січня 1997 р.);
 • семінарі-консультації “Бухгалтерський облік та звітність” (м. Луцьк, Волинська обласна державна адміністрація, 29 червня 1998 р.);
 • семінарі “Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, Навчальний центр Київської торгово-промислової палати, 29–30 листопада і 13–15 грудня 1999 р.);
 • нараді керівників хлібопекарських і макаронних підприємств України на тему “Впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку” (м. Київ, 9–10 грудня 1999 р.);
 • інформаційно-консультативному семінарі “Використання національних стандартів у бухгалтерському обліку України” (м. Дніпропетровськ, Приватна виробничо-комерційна фірма “Екстра-бланк”, 15–17 лютого і 28–29 березня 2000 р.);

також

 • семінарі-практикумі “Впровадження національних стандартів” (Київська макаронна фабрика, 21–23 лютого 2000 р.);
 • семінарі-практикумі “Впровадження національних стандартів” (Київська офсетна фабрика, 6–13 березня 2000 р.);
 • семінарі “Реформа бухгалтерського обліку” (м. Київ, Товариство “Знання”, 24 березня 2000 р.);
 • семінарі “Впровадження національних стандартів” для бухгалтерів, економістів, аудиторів підприємства ВАТ “Демітекс-14”, Компанії “Юнітекс”, Філії Компанії “Юнітекс-2”, ТОВ “Статус-6”, Аудиторської фірми “В.В.В.-3”, “Азарія-1”, (м. Полтава, 15–18 березня 2001 р.);
 • науково-навчальному семінарі “Впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в практику дипломного проектування студентами економічних спеціальностей Українського державного університету харчових технологій” для викладачів кафедри менеджменту (м. Київ, 19 квітня та 24 травня 2001 р.);
 • семінарі-практикумі “Підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічних підрозділів НАК “Нафтогаз України” (м. Ялта, 3–7 червня 2002 р.).

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: структура і обсяг дисертації визначається метою та завданнями дослідження

Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, викладених на 375 сторінках друкованого тексту, включаючи 46 рисунків на 12 сторінках, 32 таблиці на 16 сторінках. Список використаних джерел містить 328 найменувань. Дисертація має 18 додатків.

Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах: публікації

Основні положення та найважливіші підсумки дисертаційного дослідження опубліковано автором у 35 наукових праця. Загальний обсяг опублікованого матеріалу становить 31,58 друк. арк., зокрема: монографія – 18,48 друк. арк., 21 стаття у наукових фахових виданнях – 12,3 друк. арк., матеріали 3-х міжнародних конференцій – 0,8 друк. арк.; 10 навчально-методичних посібників та підручників – 272,34 друк. арк.

Монографія:

Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. Монографія. – К.: “А.С.К.”, 2001. – 348 с. (18,48 друк.арк.).

Підручники, навчально-методичні посібники

 1. Ткаченко Н.М., Ильенко П.А. Бухгалтерский учет в пищевой промышленности. Сборник заданий: Учебн. пос. – К.: Вища школа, 1988. – 223 с. (12,57 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено питання з обліку основних засобів та інших матеріальних цінностей, праці, зарплати, калькулювання собівартості продукції, реалізації, розрахункових операцій, розроблено ділову гру (обсяг авторської частини – 10  друк. арк.).

 1. Экономика пищевой промышленности : Учебник / Под редакцией Кошелюка С. / В соавторстве  Н.М. Ткаченко – гл. 6, 7, 9, 17, 23, предметный указатель – С. 100, 112, 188, 312. – К.: Вища школа, 1990. (20,25 друк. арк.).

Особистий внесок: розкрито сутність і склад обігових коштів у харчовій промисловості, методи їх нормування; викладено питання сировинних ресурсів і організації матеріально-технічного забезпечення; розкрито теоретичні і практичні аспекти трудових ресурсів, продуктивності праці і заробітної плати; викладено порядок розміщення промислового виробництва та ін. (обсяг авторської частини – 5,0 друк. арк.).

 1. Сопко В.В., Ткаченко Н.М., Ільєнко П.А. Бухгалтерський облік в промисловості та інших галузях народного господарства: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 463 с. (26,97 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено питання організації обліку в промисловості, сільському господарстві, торгівлі, будівельному виробництві та в нових формах господарювання (обсяг авторської частини –  21 друк. арк.).

 1. Економіка харчової промисловості: Підручник / Під ред. С.А. Кошелюка / У співавторстві Н.М. Ткаченко – розділи 7, 8, 12–15; С. 102, 115, 160–183. – К.: Вища школа, 1994. (18,6 друк. арк.).

Особистий внесок: розкрито форми суспільної організації і розміщення виробництва та ін. (обсяг авторської частини –  4,5 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н.М Бухгалтерський облік  на підприємствах з різними формами власності:  Навч.-метод. посібник. – К.: ВТОВ “А.С.К.”, 1996. – 512 с. (26,88 друк. арк.)

 2. Ткаченко Н.М Бухгалтерский  учет на предприятиях с разными формами собственности: Учебн.-метод. пособие. – 2-е изд. доп. и перераб. – К.: А.С.К., 1996. – 672 с. (35,28 друк. арк.).

 3. Ткаченко Н.М Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності: Навч.-метод. посібник. 3-є вид. доп і перероб. – К.: А.С.К., 1998. – 782 с. (41,16 друк. арк.).

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский  учет на предприятиях с разными формами собственности: Учебн.-метод. пособие. – 4-е изд. доп. и перераб. – К.: А.С.К., 1998. – 800 с. (42 друк. арк.).

 5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: А.С.К., 2000. – 770 с. (41,16 друк. арк.).

 6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник. – К.: А.С.К., 2001. – 864 с. (45,36 друк. арк.).

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Ткаченко Н., Родіонова О. Система оподаткування в Україні та  шляхи її удосконалення // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 6. – С. 19–23. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено складові системи оподаткування в Україні (обсяг авторської частини –   0,4 друк. арк.)

 1. Ткаченко Н., Родіонова О. Система оподаткування в Україні та  шляхи її удосконалення  (закінчення) // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 7. – С. 14–19. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено ставки і значення непрямих податків та їх вплив на державний бюджет (обсяг авторської частини –  0,4 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Лагода Т. Облік експортно-імпортних операцій // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. – № 9. – С. 2–8. (1,0 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено облік валютних операцій з урахуванням курсових різниць і нарахуванням відповідних податків (обсяг авторської частини –  0,8 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Дерев’янко О. Сучасна платіжна система України та основні проблеми її функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 1. – С. 14–18. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено стан платіжної системи на початку реформування економіки України (обсяг авторської частини –  0,4 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Дерев’янко О. Сучасна платіжна система України та основні проблеми її функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 2. – С. 11–15. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено використання платіжних документів у безготівкових розрахунках платіжної системи України (обсяг авторської частини –  0,3 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Дерев’янко О. Сучасна платіжна система України та основні проблеми її функціонування // Підприємництво, господарство і право. – 1996. – № 3. – С. 3. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено питання впровадження безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток (обсяг авторської частини –  0,4 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Доктор А. Договор (контракт) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности. // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 4. – С. 12–19. (1,0 друк. арк.).

Особистий внесок: розроблено проект контракту (договору) купівлі-продажу у зовнішньоекономічній діяльності (обсяг авторської частини –  0,8 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н., Доктор А. Контракт (договор) купли-продажи во внешнеэкономической деятельности (позиция импортера). // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 12. – С. 3–4. (0,2 друк. арк.).

Особистий внесок: викладено облік у зовнішньоекономічній діяльності підприємств з позиції імпортера (обсяг авторської частини –  0,1 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 2. – С. 2–10. (1,0 друк. арк.).

 2. Ткаченко Н. Доктор О. Облік податку на додану вартість: До та після 1 жовтня // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 12. – С. 69–71. (0,5 друк. арк.).

Особистий внесок: запропоновано організацію податкового обліку (з ПДВ) за подіями. (обсяг авторської частини –  0,3 друк. арк.).

 1. Ткаченко Н. Формування виробничої собівартості продукції, незавершеного виробництва, рентабельності та визначення ціни продажу // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 6. – С. 29–35. (0,7 друк. арк.).

 2. Ткаченко Н. Застосування методів оцінки запасів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 4. – С. 103–104. (0,4 друк. арк.).

 3. Ткаченко Н. Економіко-правовий характер власного капіталу: функції і формування // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 5. – С. 109–111. (0,4 друк. арк.).

 4. Ткаченко Н. Методика розрахунку фінансової стійкості підприємства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 9. – С. 102–103. (0,4 друк. арк.).

 5. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 5. – С. 31–36. (0,7 друк. арк.).

 6. Ткаченко Н. Амортизаційна політика в Україні в умовах чинної статті 8 “Амортизація” Закону України № 283/97-ВР // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. – 2001. – № 9. – С. 131–134. (0,7 друк. арк.).

 7. Ткаченко Н. Управління та організація бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2001. – № 14. – С. 170–174. (0,4 друк. арк.).

 8. Ткаченко Н. Нарахування амортизації основних засобів відповідно до податкового та бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2001. – № 15. – С. 82–89. (0,4 друк. арк.).

 9. Ткаченко Н. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні з використанням міжнародних стандартів // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 86–88. (0,4 друк. арк.).

 10. Ткаченко Н. Зміни обліку основних засобів у зв’язку з впровадженням національних стандартів // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2001. — № 5. — С. 146–161. (1,0 друк. арк.).

 11. Ткаченко Н. Організація оплати праці, облік і соціальні гарантії забезпечення рівня життя працівників в умовах ринку // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2002. – № 13. – С. 83-87. (0,5 друк. арк.).

Матеріали і тези доповідей:

 1. Ткаченко Н.М. Формування і облік залученого капіталу // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України”.— Полтава: ПКІ, 2001.— с. 28-32 (0,7 друк. акр).

 2. Ткаченко Н.М. Облік операцій зовнішньоекономічної діяльності України // Тези доповіді міжнародної наукової технічної конференції “Розроблення та впровадження прогресивних ресурсо-ощадних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість”.— Київ: УДУХТ, 1997, довідка НУХТ від 20 вересня 2002 р.

 3. Ткаченко Н.М. Національні стандарти бухгалтерського обліку, переваги і проблеми” // Тези доповіді міжнародної наукової конференції.— Київ: УДУХТ, 2000 р.— с. 85 (0,1 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік фінансовий” за посиланням:

РубрикаОблік фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог