Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку

Бібліографічний опис

Швабій К. І. Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Швабій Костянтин Іванович – Київ, 2001. – 18 с.

Анотація

У дисертації досліджуються портфельні інвестиції комерційних банків на міжнародних фондових ринках як один із нових напрямів підвищення ефективності їх діяльності. В умовах поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій через розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів дохідності та інвестиційного ризику. Виходячи з цього, у дисертації доведено, що одиниця дохідності мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком порівняно зі звичайним портфелем фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, удосконалено критерій ефективності мультивалютного портфеля.

Ключові слова

аналіз, банк, мультивалютний портфель, цінні папери, дохідність, ризик, диверсифікація

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: актуальність теми

Сьогодні перед Україною стоїть об’єктивна необхідність активізації участі суб’єктів господарювання в інвестиційних процесах. Підвищення рівня інвестиційної активності особливо актуальне для комерційних банків як ключових фінансових інститутів національної грошово-кредитної системи. Одним із головних напрямів активізації інвестиційних процесів є портфельні вкладення на фондовому ринку.

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин практика портфельних інвестицій є недостатньо розвиненою, а результативність вкладень – низькою. Ефективність портфельних інвестицій комерційних банків визначається внутрішніми чинниками: законодавче забезпечення інвестиційних процесів, рівень розвитку фінансового ринку та банківської системи України. Водночас, суттєвий вплив мають зовнішні фактори: інтеграція фондових ринків різних країн в єдину глобальну фінансову систему, розвиток мережі комунікацій, стрімке поширення новітніх форм і методів управління інвестиційними процесами.

Комплексний вплив цих чинників визначає шляхи підвищення ефективності портфельних інвестицій, одним із яких є портфельні інвестиції на зовнішніх фондових ринках. Необмежені рамками національних кордонів банки мають право пошуку в різних регіонах світу таких інвестиційних альтернатив, які приносять найбільші прибутки.

Практична значимість стратегії міжнародних портфельних інвестицій для комерційних банків України зумовлює необхідність розширення методичних підходів, способів та прийомів економічного аналізу мультивалютного портфеля цінних паперів.

Стан вивчення проблеми

Основи методології економічного аналізу портфельних інвестицій закладені у працях відомих іноземних вчених: Марковиць Г., Шарп У., Лінсер Дж., Моссен Ж., Росс С., Ролл Р. Перші дослідження стосовно міжнародних портфельних інвестицій здійснені такими науковцями, як Сольнік Б., Леві Х., Сарнат М., Лессард Д. та ін.

В Україні проблематикою банківських інвестицій та аналізу цього економічного явища широко займаються відомі вітчизняні науковці: Береславська О.І., Бланк І.А., Галушко О.С., Герасимович А.М., Гольцберг М.А., Дубілет В.О., Івахненко В.М., Комаринський Я., Мертенс О.В., Міщенко В.І., Мороз А.М., Пересада А.А., Примостка Л.О., Савлук М.І., Федосов В.М., Чумаченко М.Г., Шумкова О.В., Ющенко В.А. та ін. Та, незважаючи на наявність розробок, що мають суттєве теоретичне і практичне значення, майже не знаходять свого відображення питання застосування комерційними банками стратегії міжнародних портфельних інвестицій. Відсутні прийнятні методичні розробки щодо економічного аналізу мультивалютного портфеля інвестора. Ряд положень залишаються дискусійними, зберігається неоднозначність у визначенні специфіки і доцільності використання портфельних інвестицій у перехідних умовах, методики і критеріїв вибору їх конкретного виду.

Недостатня розробленість, а також важливість вирішення ряду теоретичних і практичних аспектів проблеми економічного аналізу міжнародних портфельних інвестицій комерційних банків зумовили вибір теми дисертаційної роботи.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота виконана у межах планової теми кафедри обліку в кредитних та бюджетних організаціях КНЕУ: “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (номер державної реєстрації 0100V006874). Особисто автору належить розробка частини теми, що стосується висвітлення способів та прийомів економічного аналізу портфельних інвестицій комерційних банків на фондових ринках різних країн.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: мета і задачі дослідження

Ґрунтуючись на узагальненні та систематизації зарубіжної та вітчизняної теорії і практики міжнародних портфельних інвестицій поглибити методичні підходи до економічного аналізу мультивалютного портфеля цінних паперів та на їх основі розробити науково-практичні рекомендації, спрямовані на розширення інструментарію економічного аналізу.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

 • проаналізувати сучасні тенденції розвитку банківської системи України;
 • дослідити теоретичні основи інвестиційної діяльності комерційних банків на фондовому ринку, виявити специфіку здійснення портфельних інвестицій на міжнародних фондових ринках;
 • дослідити економічну сутність мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку та обґрунтувати переваги міжнародних портфельних інвестицій;
 • визначити основні види інвестиційного ризику, які супроводжують діяльність банків на міжнародних фондових ринках;
 • розширити інструментарій економічного аналізу мультивалютного портфеля цінних паперів;
 • обґрунтувати практичні рекомендації щодо формування мультивалютного портфеля цінних паперів, оптимізації його структури, управління портфельним ризиком.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є портфельні інвестиції комерційних банків на міжнародних фондових ринках як один з нових напрямів підвищення ефективності їх діяльності.

Предметом дослідження є методика економічного аналізу мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: методи дослідження

Теоретичною та методологічною базою дослідження стали основні положення та принципи теорії економічного аналізу портфельних інвестицій. У процесі дослідження використано основні методи і технічні прийоми економічного аналізу: метод аналітичного групування і узагальнення, динамічні ряди, вибіркові прийоми, порівняння, деталізація показників, факторний аналіз (метод ланцюгових підстановок); статистичного аналізу: дескриптивна (описова) статистика, кореляційно-регресійний аналіз, факторний аналіз (метод головних компонент); математичне моделювання та інтегральне числення.

Інформаційною базою є законодавчі акти і нормативно-методичні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади; статистичні дані корпоративних сегментів фондових ринків України, Росії та США відповідно, Першої фондової торговельної системи, Московської міжбанківської валютної біржі, Нью-Йоркської фондової біржі; статистичні збірники “Народне господарство України”, “Фінанси України”, “Тенденції української економіки”; інформаційно-аналітичні матеріали Національного банку України, Державної комісії по цінним паперам і фондовому ринку, Фонду державного майна України, МВФ, Світового банку, Української міжбанківської валютної біржі, інформаційної агенції Рейтер.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • уточнено економічну сутність мультивалютного портфеля цінних паперів; показано додаткові переваги здійснення портфельних інвестицій на міжнародних фондових ринках; визначено вплив міжнародної диверсифікації на розподіл сукупного ризику мультивалютного портфеля цінних паперів;
 • розширено інструментарій економічного аналізу мультивалютного портфеля цінних паперів, зокрема, розроблено метод визначення припустимих меж ризику портфельних інвестицій, обґрунтовано необхідність використання факторного аналізу (метод головних компонент) для розподілу сукупного ризику портфеля на систематичну і несистематичну складові;
 • розроблено цільову функцію мультивалютного портфеля цінних паперів через урахування впливу валютного фактора та можливостей отримання банком позичкового капіталу на зовнішніх ринках;
 • удосконалено аналітичний критерій доцільності здійснення міжнародних інвестицій, що дає можливість підвищити якість інвестиційного аналізу;
 • доведена необхідність застосування адаптивного (рекурентного) коефіцієнта кореляції при визначенні структури мультивалютного портфеля.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: практичне значення результатів дослідження

Полягає в обґрунтуванні доцільності та розробці конкретних пропозицій щодо використання комерційними банками України стратегії міжнародного портфельного інвестування. Це дозволить підвищити ліквідність відповідних балансових позицій та отримати додатковий дохід, який для мультивалютного портфеля менше обтяжений ризиком. Окремі положення дисертації знайшли практичне застосування. Зокрема, метод визначення припустимих меж ризику портфельних інвестицій був використаний при удосконаленні правил торгів на фондовій секції Української міжбанківської валютної біржі (лист №1/38 від 02.02.2001 р.); науково-практичні рекомендації дослідження щодо економічного аналізу операцій комерційного банку з цінними паперами використовуються у роботі ДКФ АБ “Укргазбанк” (довідка №04-24/3 від 24.04.2001 р.) та АКБ “УКРСОЦБАНК” (акт про впровадження №2/15 від 23.05.2001 р.).

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертаційної роботи та її результати відображені у публікаціях автора. Результати дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • “Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації” (м. Львів, листопад 1999 р.);
 • “Економіка третього тисячоліття” (м. Донецьк, квітень 2000 р.); “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, жовтень 2000 р.);
 • “Ризикологія в економіці та підприємництві” (м. Київ, березень 2001 р.).

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається із переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 29 таблиць на 25 сторінках, 18 рисунків на 15 сторінках, 10 додатків на 14 сторінках. Бібліографічний список містить 117 найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 202 сторінки комп’ютерного тексту.

Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертації знайшли відображення у 10 опублікованих працях загальним обсягом 2,2 друк. арк., з яких 4 – у наукових фахових виданнях.

У наукових фахових виданнях:

 1. Швабій К.І. Причини кризи на ринку державних цінних паперів України та його теперішній стан // Фінансово-кредитний механізм регулювання економічної стабілізації: Зб. наук. праць – К.: НАН України, Ін-т економіки, 1998. – С.163-170. – 0,3 друк. арк.
 2. Швабій К.І. Політику уряду щодо ОВДП переглянуто // Вісник НБУ. – 1999. – № 1 (35). – С.20-21. – 0,3 друк. арк.
 3. Швабій К.І. Портфельна теорія інвестицій в аспекті міжнародного інвестування // Інноваційне забезпечення структурної перебудови національної економіки: Зб. наук. праць – К.: НАН України, Ін-т економіки, 1999. – С.132-140. – 0,3 друк. арк.
 4. Швабій К.І. Кількісні методи оцінки ефективності управління портфелем банківських активів // Науковий вісник: Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2000. – № 2 (8) – С.98-103. – 0,3 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Швабій К.І. Дослідження ефекту диверсифікації на українському корпоративному ринку // Финансовые риски. – 2000. – № 3 (23). – С.96-101. – 0,3 друк. арк.
 2. Швабій К.І. Аналітична оцінка стратегії міжнародного портфельного інвестування // Финансовые риски. – 2000. – № 4 (24). – С.109-114. – 0,3 друк. арк.
 3. Швабій К.І. Метод резервів як основний елемент оцінки ефективності інвестиційної діяльності // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Щорічник наук.праць. Випуск ХІІ, частина 2 (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації”). – Львів: Львівський ДФЕІ, 2000. – С.308-310. – 0,1 друк. арк.
 4. Швабій К.І. Кількісні методи оцінки ефективності управління банківськими активами // Экономика третьего тысячелетия: Материалы ІІІ международной конференции молодых ученых. – Том 2. – Донецьк: ДГТУ, 2000. – С.266-268. – 0,1 друк. арк.
 5. Швабій К.І. Дослідження ефекту диверсифікації на українському корпоративному ринку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КНЕУ, 2000. – С.218-220. – 0,1 друк. арк.
 6. Швабій К.І. Визначення межі припустимого ризику портфеля цінних паперів на основі аналізу ефекту диверсифікації // Ризикологія в економіці та підприємництві: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Київ: КНЕУ, 2001. – С.426-427. – 0,1 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз портфеля цінних паперів банку” за посиланням:

РубрикаЦінні папери в банках: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *