Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках

Бібліографічний опис

Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кіндрацька Любомира Максимівна – Київ, 2002. – 32 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретично-концептуальних засад бухгалтерського обліку в комерційних банках. Досліджено проблеми функціонування системи обліку у взаємозв’язку її підсистем: фінансового, управлінського обліку та податкових розрахунків. Обґрунтовано нові підходи до методології бухгалтерського обліку в банківських установах, побудованої на засадничих принципах міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності: нарахування доходів (витрат); оцінка активів. Сформовано базові концепції оптимізації інформаційних потоків з урахуванням вимог основних користувачів бухгалтерської інформації. Розширено склад об’єктів фінансового обліку, запропоновано виокремити ризики банківської діяльності як самостійний обліковий об’єкт. Сформульовано концепцію управлінського (внутрішньобанківського) обліку в банківській діяльності.

Ключові слова

система бухгалтерського обліку, підсистеми, обліковий процес, облікові принципи, об’єкт фінансового обліку, користувачі інформації

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: актуальність теми дослідження

Активізація ринкових економічних відносин в Україні вимагає серйозної роботи щодо вдосконалення методологічних засад функціонування системи бухгалтерського обліку як важливого засобу реалізації ефективних управлінських рішень. Це стосується формування та запровадження в облікову практику сучасного методологічного інструментарію, адекватного потребам управління.

Результативність облікового процесу залежить від чіткості постановки оперативних, тактичних і стратегічних управлінських завдань, а отримана інформація позитивно впливає на обґрунтування напрямів і варіантів їх розв’язання. Використання сукупності ефективних способів ведення обліку, нових облікових інструментів забезпечує активність контролю за рівнем ризикованості діяльності, її прибутковістю та рентабельністю.

Протягом останніх років банківська система України перетворилася на одну з провідних сфер підприємницької діяльності. Утім практика висуває все складніші завдання, розв’язання яких потребує великого обсягу інформації системного характеру, переважна частина якої формується завдяки процедурі бухгалтерського обліку. Сукупність ефективних способів і методів ведення й організації обліку дає можливість уникнути надмірного ризику за здійснення банківського бізнесу та об’єктивно оцінити ефективність та результативність діяльності банку. Сформована бухгалтерська інформація виконує важливу функцію в системі захисту комерційного банку від банкрутства, підвищуючи якість керування банком та активно впливаючи на зміну характеру управлінських рішень відповідно до умов конкуренції, нестабільності фінансових ринків, які негативно позначаються на рівні ризикованості банківської діяльності. За таких обставин важливо спрямувати процеси вдосконалення бухгалтерського обліку на формування економічної інформації, що характеризує результати фінансово-господарської діяльності комерційних банків на підставі реальних показників стану активів, зобов’язань, власного капіталу з огляду на вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Вдале розв’язання означених проблем за своєю значущістю рівнозначне психологічній революції в бухгалтерській професії, що триває останніми роками, коли оновлення системи бухгалтерського обліку на базі нових методологічних інструментів, що розпочалося з банківських установ, незабаром поширилося на всі галузі економіки України.

Стан вивчення проблеми

Проблеми бухгалтерського обліку в банківських установах, хоч і досліджуються окремими авторами, але здебільшого коротко — лише в контексті процедур здійснення банківських операцій. Переважну більшість публікацій присвячено практичним питанням організації та методик обліку операцій, приведенню їх у відповідність з міжнародними нормами, правилами, принципами. Зокрема це праці вітчизняних авторів: А. М. Герасимовича, М. С. Демкович, В. Б. Кириленка, В. І. Ричаківської, П. М. Сенища. У Росії проблематику бухгалтерського обліку в банківських установах активно опрацьовують: О. В. Белік, М. П. Бобильова, І. В. Ларіонова, М. І. Люльков, А. В. Тютюнник, В. С. Чаусов, Ю. М. Юденков, О. Б. Ширинська.

Позитивний вплив на обґрунтування напрямів процесу реформування та розроблення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в банках України справили праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених у галузі загальної теорії і практики господарського обліку. Авторами цих досліджень є провідні вітчизняні науковці: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко, В. Г. Швець та зарубіжні теоретики: К. Друрі, М. Р. Метьюс, О. А. Міронова, С. А. Ніколаєва, В. Ф. Палій, Я. В. Соколов, В. І. Стражев, Є. С. Хендриксон, А. Д. Шеремет, А. Яругова.

Окремо варто підкреслити значення фундаментальних досліджень проблем ефективного функціонування вітчизняної банківської системи, що узагальнені в працях В. О. Васюренка, О. В. Дзюблюка, А. М. Мороза, С. В. Мочерного, М. І. Савлука, Р. І. Тиркала. Для методичної підтримки функціонування реформованої моделі бухгалтерського обліку, вдосконалення облікових процедур оцінки банківської діяльності з позицій урахування ризиків за всіма напрямами її здійснення необхідні фундаментальні наукові напрацювання, присвячені комплексному вивченню системи бухгалтерського обліку в комерційних банках.

У цьому зв’язку треба зауважити,

що умови ведення банківського бізнесу в економічному просторі України суттєво різняться від умов діяльності кредитно-фінансових інститутів у розвинутих країнах. Це зумовлює певні відмінності в підходах до опрацювання облікових норм і правил в побудові методик обліку конкретних банківських операцій.

Необхідно зазначити, що реформування облікової системи вітчизняних банківських установ, яке відбулося з урахуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, позитивно вплинуло на розширення інформаційних можливостей бухгалтерського обліку. Проте дальше вдосконалення реформованої системи обліку та звітності не слід орієнтувати винятково на здобутки зарубіжної теорії та практики бухгалтерського обліку. При формуванні нормативно-інструктивної бази важливо брати до уваги економічні реалії України, позитивні традиції у підходах до бухгалтерського обліку, що склалися протягом періоду опрацювання його процедур вітчизняними банками.

Варто також обґрунтувати прийнятні та економічно виправдані напрями вдосконалення реформованої облікової системи банківських установ і окреслити межі компетенції в цьому процесі кожного комерційного банку. Потребує остаточного розв’язання і проблема функціонування системи бухгалтерського обліку банку в єдності її підсистем: фінансового, управлінського обліку та податкових розрахунків.

Особливої актуальності набувають практичні питання опрацювання ефективних прийомів і способів ведення управлінського обліку, складання необхідної та достатньої управлінської звітності, адже до цього часу бракує спеціальних досліджень проблем формування облікової політики з орієнтацією на потреби управління банком та забезпечення прозорості фінансової звітності. Унаслідок цього банки самостійно застосовують альтернативні способи ведення обліку в межах чинного законодавства без достатнього обґрунтування й оцінки їх економічної ефективності. Необхідно також визначити механізми дії економічних взаємовідносин усередині банку, побудовані на принципах платності внутрішньобанківських послуг, що своєю чергою вимагає розроблення облікових процедур з обґрунтування цін на ці послуги. Побудувати ринкову модель комерційного розрахунку можна в процесі встановлення міри участі кожного структурного підрозділу у формуванні прибутку банку, що вимагає перебудови загального процесу інформаційного забезпечення потреб управління.

Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень опрацювання методологічних і практичних проблем бухгалтерського обліку в комерційних банках за умов реформування облікової системи банківських установ спричинили вибір теми дисертаційної роботи.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (державний реєстраційний номер 0100U006874)”. У межах наукової програми автором проведено дослідження методологічних питань, методологічного облікового інструментарію системи бухгалтерського обліку банківських установ як основи вдосконалення реформованої системи обліку та фінансової звітності.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є формування методологічної концепції функціонування інтегрованої облікової системи банку та розв’язання проблем цілісності системи бухгалтерського обліку у взаємозв’язку її складових підсистем.

Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення:

 • дослідити економічну сутність, функції та специфіку банківської діяльності як об’єкта бухгалтерського обліку;
 • обґрунтувати методичні підходи до формування бухгалтерської інформації, необхідної для забезпечення ефективного управління банківською діяльністю;
 • сформувати вимоги до бухгалтерської інформації як складової загальної інформаційної системи банку;
 • обґрунтувати об’єктивну необхідність реформування облікової системи
  та виявити закономірності й особливості цього процесу в банківських
  установах;
 • проаналізувати позитивний і негативний досвід упровадження нових методик обліку в практику вітчизняних банків;
 • дослідити механізми вияву основних функцій бухгалтерського обліку за умов реформованої облікової системи в комерційному банку;
 • обґрунтувати напрями вдосконалення методик бухгалтерського обліку банківських операцій та засоби їх практичної реалізації;
 • поглибити методологічні засади фінансового обліку в банку через уточнення його категорійно-понятійного апарату та розкриття сутності нових облікових інструментів;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення чинного плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України;
 • обґрунтувати концепцію управлінського обліку в комерційних банках та розглянути методичні засоби її реалізації.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку в комерційних банках, реформована з урахуванням національних положень і міжнародних стандартів обліку та звітності за умов становлення ринкових відносин в Україні.

Предметом дослідження є теоретично-концептуальні засади та методологічний інструментарій бухгалтерського обліку в банківських установах.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методи дисертаційного дослідження

В основу дисертаційного дослідження покладено системний підхід, який виражається у вивченні питання функціонування системи бухгалтерського обліку в комерційних банках у взаємозв’язку її підсистем: фінансового, управлінського обліку та підсистеми податкових розрахунків. Це забезпечило можливість обґрунтування ефективних інформаційних потоків між економічними явищами, процесами та обраною стратегією розвитку банку як суб’єкта ринкових відносин. Теоретико-методологічну основу дисертації складає критичний аналіз змісту міжнародних стандартів та вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів фінансової звітності. У дисертації використовувалися законодавчі та нормативні акти України, які регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності в банківській сфері, наукові праці, роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, фінансова звітність Національного банку України, а також власні публікації автора.

У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу, абстрактного і конкретного, індукції та дедукції.

Методика дослідження сформована на спостереженні, характеристиці облікових процесів і явищ, узагальненні чинних методик обліку банківських операцій та практичній реалізації обґрунтованих напрямів їх удосконалення.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в обґрунтуванні цілісної методологічно-практичної бази системи бухгалтерського обліку в комерційних банках, реформованої на концептуальних засадах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та розробленні практичних рекомендацій з її удосконалення. Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення:

 • уперше сформовано цілісну концепцію інтегрованої системи бухгалтерського обліку в комерційних банках: застосовано принцип системного підходу до бухгалтерського обліку та виявлено логічні взаємозв’язки між його підсистемами; а саме: підсистемою фінансового обліку, управлінського обліку та підсистемою податкових розрахунків;
 • репрезентовано нове обґрунтування економічної сутності облікового механізму як сукупності методичних і організаційних принципів та інструментів опрацювання первинної інформації про стан і зміни об’єктів обліку, котрий забезпечує отримання облікової інформації для управління банком;
 • дістало подальшого розвитку обґрунтування механізмів дії функцій бухгалтерського обліку: деталізовано сутнісні характеристики, розширено перелік та їх змістовну наповнюваність. На відміну від наявних підходів запропоновано контрольну функцію трактувати як економічну; доведено необхідність узгодження регулювальної функції з такими новими обліковими інструментами, як нарахування, резерви, переоцінювання;
 • обґрунтовано доцільність упровадження нових облікових інструментів, спрямованих на визначення реального фінансового стану банку з урахуванням ризикованості діяльності та охарактеризовано напрями їх впливу на трансформацію методики і техніки відображення інформації про власний капітал, активи та зобов’язання в системі рахунків бухгалтерського обліку;
 • поширено поняття незавершеного виробництва на сферу діяльності кредитних установ та обґрунтовано об’єктивний характер існування незавершеності процесу здійснення більшості банківських операцій та надання послуг, що впливає на методики їх обліку;
 • поглиблено теоретичні засади бухгалтерського обліку через поширення нових принципів та інструментів фінансового обліку на інтегровану облікову систему комерційного банку;
 • запропоновано нове трактування результативної облікової інформації як рівноцінного банківського ресурсу, необхідного для прийняття виважених управлінських рішень щодо зниження ризиків і передбачення змін у фінансових результатах діяльності комерційного банку;

також

 • систематизовано заходи, методи та принципи організації облікового процесу через формування взаємозв’язаних інформаційних блоків: 1) у підсистемі фінансового обліку — для складання фінансової звітності на підставі оцінки дійсної вартості активів, зобов’язань та власного капіталу комерційного банку; 2) у підсистемі управлінського обліку — для встановлення міри відповідальності керівників структурних підрозділів за виконання доведених показників кошторису доходів і витрат на підставі методів трансфертного ціноутворення; 3) у підсистемі податкових розрахунків — для проведення розрахунків з бюджетом і цільовими
  фондами за податками та обов’язковими платежами на підставі податкової
  звітності;
 • формалізовано поняття облікової політики комерційного банку як фундаментального інструменту, що визначає сукупність принципів, методів і підходів до всіх складових управлінського процесу — обліку, економічного контролю, планування та регулювання;
 • удосконалено методологічні засади фінансового обліку в банківських установах: сформовано сукупність об’єктів фінансового обліку через доповнення традиційних для бухгалтерського обліку об’єктів новими (нараховані доходи, нараховані витрати, резерви під можливі збитки); описано механізми застосування нових облікових інструментів — нарахування, резервів, переоцінювання; запропоновано зміни до плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків як елементу методу фінансового обліку;
 • розроблено концепцію управлінського обліку в комерційних банках: сформульовано принципи побудови підсистеми управлінського обліку; описано функції управлінського обліку; визначено механізми бюджетування; розроблено раціональну структуру організації управлінського обліку через виокремлення центрів доходів і центрів витрат. Запропоновано напрями практичної реалізації концепції управлінського обліку в комерційних банках України.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: практичне значення одержаних результатів

Окреслені та узагальнені в дисертації головні напрями вдосконалення механізму функціонування інтегрованої облікової системи банків мають практичне значення у формуванні облікової політики і можуть бути використані для опрацювання інструментарію управлінського обліку, методик обліку нових банківських операцій та розширення сфери застосування методу оцінки під час формування показників фінансової звітності.

Наукові розробки автора й отримані результати використано для підготовки нормативних документів у Національному банку України (довідки № 12-213/635-3515 від 03.06.2002 р. та № 12-213/632/3510 від 03.06.2002 р.), ВАТ “Державний ощадний банк України (довідка № 13/1-03/168 від 05.03.2002 р.) та в аналітичній записці Шостої міжнародної наукової конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: Європейські порівняльні студії” (довідка № 126/17-116 від 12.02.2002 р.).

Основні результати дослідження використано дирекцією представництва Барентс груп ЛЛС у рамках міжнародного проекту “Реформування банківської системи України” за сприяння Американського агентства з міжнародного розвитку в процесі підготовки відповідних рекомендацій Національному банку України для формування змісту нормативних документів з питань обліку та фінансової звітності (довідка № 031/04-2002 від 20.03.2002 р.).

Результати дисертаційної роботи застосовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету в розробленні методичного забезпечення та викладанні навчальних дисциплін “Облік у банках”, “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках” (довідка від 20.05.2002 р.), а також у процесі підвищення кваліфікації фахівців комерційних банків у Національному центрі підготовки банківських працівників України (довідка № 020/03-2002 від 25.04.2002 р.).

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: апробація результатів дисертації

Результати дослідження пройшли апробацію та дістали позитивної оцінки на 9 наукових конференціях:

 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств” (м. Тернопіль, 20—21 вересня 1999 р.);
 • Міжнародному симпозіумі “Наука и предпринимательство” (м. Трускавець, 14—19 лютого 2000 р.); Третій міжнародній конференції молодих учених-економістів “Экономика третьего тысячелетия” (м. Донецьк, 7—9 квітня 2000 р.);
 • Міжнародній практичній конференції “Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков” (м. Мінськ, БДЕУ, 20—21 квітня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (м. Київ, 1—2 березня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Татуровские чтения” “Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами” (м. Москва, МДУ ім. М. В. Ломоносова, 26—27 червня 2000 р.);
 • П’ятій міжнародній конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії” (м. Ялта—Форос, 13—15 вересня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16—18 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Татуровское чтения 2001” — “Реформирование бухгалтерского учета и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами” (м. Москва, МДУ ім. М. В. Ломоносова, 28—29 червня 2001 р.).

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: структура і обсяг дисертації

Визначається метою та завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, викладених на 370 сторінках друкованого тексту, включаючи 36 рисунків на 36 сторінках, 9 таблиць на 11 сторінках. Список використаних джерел містить 250 найменувань. Дисертація має 9 додатків.

Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: список публікацій за темою дисертації

Основні положення та найважливіші підсумки дисертаційного дослідження опубліковані автором в 41 науковій праці. Загальний обсяг опублікованого матеріалу становить 112,35 друк. арк., і належить особисто здобувачеві, зокрема: монографія, 25 статей у наукових фахових виданнях, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник і 12 публікацій в інших виданнях.

Монографії, навчальні посібники:

 1. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 316 с. – 16,74 д.а.

 2. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 636 с. – 36,94 д.а.

 3. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 432 с. – 25,11 д.а.

 4. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц . –  К.: КНЕУ, 2000. – 404 с. – 23,48 д.а.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Кіндрацька Л. М. Теоретичні та практичні питання бухгалтерського обліку капіталу комерційних банків // Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. пр. кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ. Вип. 2. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.413-417. – 0,34 д.а.

 2. Кіндрацька Л. М. Концепція фінансового обліку в банках // Наукові записки: Зб. наук. пр. викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – С. 26-29. – 0,22 д.а.

 3. Кіндрацька Л. М. Теорія і практика застосування МСБО в обліковій системі комерційних банків України // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Вип. 3. –  К.:  КНЕУ, 1999.  –  С. 152-155. – 0,21 д.а.

 4. Кіндрацька Л. М. Фундаментальна облікова модель у загальному контексті облікової політики комерційного банку // Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 2. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 102-107. – 0,32 д.а.

 5. Кіндрацька Л. М. Облік фінансових результатів діяльності комерційного банку // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. збірник. Вип. 7. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 227-232. – 0,35 д.а.

 6. Кіндрацька Л. М. Реформування бухгалтерського обліку в банківській системі України // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 3. –

  С. 27-32. – 0,6 д.а.

 7. Кіндрацька Л. М. Основи фінансового обліку в банках // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. – № 6. – С. 42-46. – 0,48 д.а.

 8. .Кіндрацька Л. М. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та облікова політика комерційних банків // Вісник Національного банку України. – 1999. – № 10. – С. 42-45. – 0,31 д.а.

 9. Кіндрацька Л. М. Метод нарахування як базова основа формування фінансової звітності комерційних банків // Економіка, фінанси, право. – 1999. – №7. – С. 38-40. – 0,2 д.а.

 10. Кіндрацька Л. М. Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в Україні // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 29-36. – 0,41 д.а.

 11. Кіндрацька Л. М. Норми бухгалтерського обліку операцій комерційних банків із цінними паперами: українська практика та міжнародні стандарти // Вісник Національного банку України. – 2000. – № 3. – С. 57-61. – 0,5 д.а.

 12. Кіндрацька Л. М. Податковий облік у загальній інтегрованій системі бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 4. – С. 55-61. – 0,7 д.а.

 13. Кіндрацька Л. М. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України // Банківська справа. — 2000. — № 3. — С. 33—35. — 0,2 д.а.

 14. Кіндрацька Л. М. Методологічні аспекти формування національних стандартів бухгалтерського обліку // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Вип. 5. – К.: КНЕУ. – 2000. – С. 180-187. – 0,41 д.а.

 15. Кіндрацька Л. М. Передумови впровадження управлінського обліку в практичну діяльність банків України // Регіональна економіка. – Інститут регіональних досліджень НАН України. – 2000. – № 4. – С. 78-86. –

  0,73 д.а.

 16. Кіндрацька Л. М. Роль і значення обліку в системі управління комерційним банком // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. научн. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2000. – Т. 2. – С. 377-388. – 0,64 д.а.

 17. Кіндрацька Л. М. План рахунків в обліковому процесі комерційного банку // Вісник ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – Вип. 11. – С. 141-146. – 0,5 д.а.

 18. Кіндрацька Л. М. Управлінський облік у комерційних банках: теорія і практика // Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 3. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 165-171. – 0,64 д.а.

 19. Кіндрацька Л. М. Фінансовий облік: реальність чи перспективи // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – Вип. 51. – К.: КНУ ім.Тараса Шевченка, 2001. – С.32-36. – 0,51 д.а.

 20. Кіндрацька Л. М. Вдосконалення облікової системи банківських установ триває // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3. – С. 62-64. – 0,31 д.а.

 21. Кіндрацька Л. М. Взаємодія фінансового та управлінського обліку у господарському механізмі комерційного банку // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник. Спец. вип. 7. Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. – Львів: Інтереко, 2001. – С. 180-188. – 0,47 д.а.

 22. Кіндрацька Л. М. Облік кредитних операцій комерційного банку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – № 5. – С. 56-60; № 6. – С. 51-56. – 1,2 д.а.

 23. Кіндрацька Л. М. Управлінський облік та контролінг в системі управління банку // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 8. – С. 20-25. – 0,63 д.а.

 24. Кіндрацька Л. М. Дослідження методології обліку комерційного банку // Проблеми формування ринкової економіки. Міжвід. наук. зб. Вип. 9. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 393-402. – 0,55 д.а.

 25. Кіндрацька Л. М. Міжнародна та вітчизняна практика відображення ризиків банківської діяльності в системі бухгалтерського обліку // Вчені записки: Наук. збірник. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2002. – 0,5 д.а.

Публікації в інших виданнях:

 1. Кіндрацька Л. М. Адаптація бухгалтерської методології банків до основ міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. Наук. журнал ТАНГ. Вип. 1. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 233-238. – 0,22 д.а.

 2. Кіндрацька Л. М. Передумови впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в облікову практику України // За матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств” // Наукові записки кафедри бух. обліку і аудиту в сільському господарстві. ТАНГ. Вип. 1. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – С. 34-36. – 0,18 д.а.

 3. Кіндрацька Л. М. Впровадження МСБО – обов’язковий елемент ринкових реформ в Україні // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ ст.: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 березня 2001 р. – К., 2000. – С. 84. – 0,06 д.а.

 4. Кіндрацька Л. М. Регулювання облікових процесів на макро- та мікрорівнях // Материалы ІІІ междунар. научной конф. молодых экономистов “Экономика третьего тысячелетия”. – Т. 2. Микроэкономика: проблемы, тенденции, перспективы. – Донецк: ДонГТД, 2000. – С.94-96. – 0,09 д.а.

 5. Киндрацкая Л. М. Методологические аспекты реформирования бухгалтерского учета в банковской системе Украины // Проблемы

  учета, анализа и статистики на рубеже веков: Тезисы докладов Межд. практ. конф. – Мн.: БГЭУ, 2000. – С. 70-72. – 0,06 д.а.

 6. Киндрацкая Л. М. Роль и значение прибыли в обеспечении финансовой стабильности коммерческого банка // Труды филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в г.Калуге. Спец. выпуск: Материалы международн. симп. “Наука и предпринимательство”, г. Трускавец, 14-19 февраля 2002 г. – Калуга: Изд-во Н.Бочкаревой, 2000. – С. 189-194. – 0,3 д.а.

 7. Киндрацкая Л. М. Итоги реформирования учета в банковской системе Украины // Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами: Материалы научно-практич. конф. “Татуровские чтения”, экономич. ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова,

  26-27 июня 2000 г.: Сб. статей. – М.: МАКС Прес, 2000. – С. 103-110. – 0,43 д.а.

 8. Кіндрацька Л. М. Нова ідеологія обліку в банках: теорія і практика // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії. П’ята міжнародна конференція – літня школа: Ялта-Лівадія-Форос, Україна, 13-15 вересня 2000 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – Ч. 1. – С. 183-186. – 0,29 д.а.

 9. Кіндрацька Л. М. Напрямки реформування бухгалтерського обліку в контексті інтеграції України в Європейський Союз // Вісник ТАНГ. За матеріалами п’ятої міжнародної наукової конференції – літньої школи “Проблеми економічної інтеграції України у Європейський Союз: європейські студії. – Ч. 5. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 227-233. – 0,7 д.а.

 10. Кіндрацька Л. М. Вітчизняні правила обліку податку на прибуток: проблеми та напрями вдосконалення // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 16—17 жовтня 2000 р. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 144-145. – 0,06 д.а.

 11. Киндрацкая Л.М. Проблемы совершенствования реформированной учетной системы банков Украины // Реформирование бухгалтерского учета и бухгалтерского образования в соответствии с международными стандартами / Материалы науч.-практ. конф. “Татуровские чтения” : Экономический ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 28—29 июня 2001 г.: Сб. статей. – М.: МАКС Пресс, 2001. – С. 39-46. – 0,4 д.а.

 12. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерська інформація в умовах

  реформованої облікової системи комерційних банків // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 146-155. – 0,58 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку в банках” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку в банках

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *