Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості

Бібліографічний опис

Каплун О. А. Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Каплун Оксана Андріївна – Тернопіль, 2003. – 20 с.

Анотація

Досліджуються актуальні питання обліку і контролю виробничих витрат на підприємствах пивоварної промисловості. Розглянуто технологічні та організаційні особливості виробництва пива, які впливають на методику обліку і контролю витрат. Доведено неефективність діючої системи та обґрунтовано необхідність її удосконалення. Пропонуються конкретні шляхи покращення аналітичного і синтетичного обліку сировини і матеріалів, витрат на оплату праці і витрат, пов’язаних з організацією виробництва і управлінням. Особливу увагу приділено проблемам оптимізації статей їх аналітичного обліку та процесу зведення виробничих витрат. Об’єктом дослідження є також актуальні питання організації та методики оперативного контролю у пивоварному виробництві.

Ключові слова

пивоварна промисловість, виробничі витрати, центри відповідальності, центри витрат, калькулювання собівартості, контроль витрат

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: актуальність теми дослідження

У процесі формування ринкового середовища завданням будь-якого підприємства стає забезпечення оптимізації витрат на виробництво. Проблема набуває особливого значення для вітчизняних виробників, оскільки лише за умови ефективного використання виробничих ресурсів є можливим виживання підприємств у складний перехідний період і досягнення поступального розвитку з метою зайняття стійких позицій на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Одним із основних об’єктів управління економікою на мікрорівні є витрати виробництва, зниження і раціоналізація рівня яких забезпечує конкуренто-спроможність підприємств. У даний час управління витратами як єдиний цілісний процес, що регулює політику фірми, практично відсутнє на підприємствах України. Це пов’язано з тим, що тривалий час у практиці витратам як об’єкту мікроекономічного регулювання не приділяють достатньої уваги. По-перше, підприємства були не в змозі забезпечити контроль за використанням ресурсів через суто технічні складнощі і невідповідність економічних інтересів у ланцюгу держава – відомство – підприємство – робоче місце. По-друге, зручнішим для регулювання був показник собівартості, який відображав витрати. По-третє, у певний період часу значення собівартості як економічного показника або взагалі не визнавалося, або контроль витрат носив декларативний характер.

Важливим елементом системи управління витратами виробництва є облік і контроль, що забезпечують інформаційну та методичну базу прийняття рішень, де центральне місце займає облік витрат і калькулювання собівартості продукції. На основі даних про розмір і види витрат працівники управлінського апарату промислових підприємств отримують інформацію про використання ресурсів, формування собівартості продукції, у результаті чого з’являється можливість організації оперативного контролю за кількісними і якісними показниками, регулювання процесу виробництва, прийняття оптимальних управлінських рішень. Задля прийняття своєчасних оптимальних і тактичних рішень щодо управління собівартістю продукції промислових підприємств в умовах постійної динаміки ринкової кон’юнктури необхідна своєчасна, достовірна та аналітична інформація стосовно формування собівартості, яка забезпечується обліком та безпосередньо залежить від його якості.

Стан вивчення проблеми

Загальні проблеми обліку та контролю витрат на виробництво продукції досліджувались багатьма економістами. Значну увагу їм приділили у своїх працях М.Т.Білуха, Ф.Ф.Бутинець, Б.І.Валуєв, З.В.Гуцайлюк, О.А.Герасименко, А.М.Герасимович, В.Б.Івашкевич, Л.В.Жилкіна, С.Я.Зубілевич, М.В.Кужельний, В.Г.Лінник, Б.М.Литвин, Ю.Я.Литвин, В.П.Пальчук, В.М.Пархоменко, В.С.Рудницький, В.В.Сопко, Б.Ф.Усач, М.Г.Чумаченко та інші.

Значну проблему становить невідповідність діючих прийомів обліку витрат міжнародним принципам і стандартам, відставання методології обліку від дійсних практичних потреб. Останнім часом активізувалася робота з вивчення зарубіжного досвіду обліку на основі праць вчених – І.А.Басманова, П.С.Безруких, І.М.Бєлого, С.Ф.Голова, В.Ф.Палія, В.І.Ткача, М.В.Ткача, С.С.Сатубалдина, С.А.Стукова, а також навчально-методичної зарубіжної літератури (робіт Б.Нідлза, Х.Андерсона, Дж.Колдуела, Р.Ентоні, Дж.Ріса, П.Фрідмана, Ч.Хорнгрена, Дж.Фостера).

Проте практичне впровадження описаних систем обліку та контролю витрат на виробництво в спеціальній літературі розкриті недостатньо і потребують додаткового дослідження.

Не в повній мірі відповідає сучасним вимогам методика обліку та контролю витрат, що застосовується на підприємствах пивоварної промисловості. Можна виділити наступні проблеми: недосконалість форм документації щодо обліку витрат; використання недосконалої номенклатури калькуляційних статей; вибір оптимального переліку статей непрямих витрат та визначення бази їх розподілу між місцями виникнення та центрами відповідальності; вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Вимагає пристосування до специфіки організації виробництва на вітчизняних пивоварних підприємствах використання новітніх облікових методик. Недостатньо уваги під час організації обліку приділяється питанням його автоматизації, адже облік витрат і калькулювання собівартості продукції є однією з найскладніших та найвідповідальніших ділянок системи бухгалтерського обліку й інтеграція технічних засобів обробки і передачі економічної інформації дасть змогу вийти на новий рівень організації бухгалтерського обліку, значно підвищити його оптимальність, аналітичність та ефективність контролю.

Невідповідність організації і методики обліку та контролю витрат на пивоварних підприємствах сучасним умовам господарювання обумовила вибір теми дисертаційної роботи, мету, завдання і головні напрямки дослідження.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до державно-бюджетної теми “Дослідження і розробка методологічних та організаційних основ управлінського обліку і внутрішнього аудиту в Україні” (номер державної реєстрації – 0100U000271). Роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт полягає у теоретичному обґрунтуванні особливостей сучасної системи обліку та контролю витрат і розробці пропозицій щодо її впровадження на промислових підприємствах України.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: мета і завдання дослідження

Метою даної роботи є дослідження проблемних питань теорії і практики бухгалтерського обліку та контролю виробничих витрат в умовах ринку і відповідно розробка напрямків удосконалення методики й організації облікової та контрольної роботи на пивоварних підприємствах України.

У відповідності з поставленою метою визначені завдання дослідження:

 • конкретизувати склад витрат, що формують виробничу собівартість пивоварної продукції і удосконалити номенклатуру статей витрат з врахуванням технологічних особливостей пивоварного виробництва;
 • запропонувати удосконалений варіант відображення матеріальних витрат на синтетичних рахунках, враховуючи високу матеріаломісткість процесу виробництва пива;
 • обґрунтувати доцільність застосування форм первинної документації та облікових регістрів, які відповідають сучасним вимогам управління;
 • удосконалити діючу методику обліку та розмежування інших виробничих витрат згідно з вимогами національних стандартів;
 • доповнити діючі методики контролю основних виробничих витрат і розробити варіант контролю максимально наближений до технології та організації пивоварного виробництва.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес формування виробничих витрат на підприємствах досліджуваної галузі.

Предметом дослідження є методика обліку та контролю витрат пивоварних виробництв в умовах використання національних стандартів бухгалтерського обліку.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: методи дослідження

Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності підприємств пивоварної промисловості. У межах цього методу використано два базових методи – індукція та дедукція. При дослідженні витрат узагальнено законодавчі й нормативні акти України, інструктивні матеріали з питань методики обліку та контролю витрат на виробництво, економічну літературу вітчизняних і зарубіжних вчених, міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку, використано традиційні методи і прийоми бухгалтерського обліку, окремі методичні прийоми управлінської бухгалтерії підприємств зарубіжних країн.

У процесі наукового дослідження використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, групування і порівняння при дослідженні техніко-економічних особливостей галузі та їх впливу на побудову обліку і контролю; абстрактно-логічний метод – при вивченні теорії та практики ведення обліку виробничих витрат; індукції та дедукції – у процесі дослідження особливостей формування і розподілу непрямих витрат; методи зведення та групування, вибірки – для дослідження методики контролю виробничих витрат.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробці напрямків вдосконалення методики обліку та контролю витрат на пивоварних виробництвах у умовах формування ринкових відносин.

У процесі проведеного дослідження отримано такі основні наукові результати:

 • конкретизовано склад витрат, що формують виробничу собівартість, і запропоновано видозмінену у відповідності до вимог національних нормативів (стандартів) номенклатуру статей витрат пивоварних виробництв;
 • запропоновано, враховуючи високу матеріаломісткість процесу виробництва пива, удосконалений варіант відображення матеріальних витрат на синтетичних рахунках з одночасним доповненням класу 2 діючого рахункового плану окремим синтетичним рахунком “Заготівля сільськогосподарської продукції”, виділенням окремої статті калькуляції “Транспортно-заготівельні витрати”;
 • вдосконалено первинний облік надходження сировини для виробництва пива, зокрема розроблено форму зустрічної прибуткової накладної, яка додатково містить інформацію про питому вагу вологи, домішок, сухих речовин, залишки сировини на початок і кінець зміни, використання якої в практиці дозволить посилити контроль за якісними характеристиками;
 • на основі аналізу побудованого матеріального балансу запропоновано новий обліковий регістр – Рапорт про відхилення від норм витрачання сировини і основних матеріалів в розрізі основних причин та винуватців, а також вдосконалено систему кодування облікових номенклатур матеріальних ресурсів, що посилить контроль за витрачанням предметів праці у ході технологічного процесу;
 • удосконалено діючу методику обліку та розмежування інших виробничих витрат з метою більш достовірного визначення собівартості окремих сортів пива. Запропоновано, зокрема, аналітичний облік загальновиробничих витрат вести у розрізі трьох груп (технологічних переділів, місць виникнення, однорідного устаткування), що дасть змогу застосувати матричну модель, з допомогою якої можна встановити: де і під впливом яких центрів відповідальності формуються окремі види загальновиробничих витрат;
 • дістала подальший розвиток методика контролю основних виробничих витрат, яка є максимально наближеною до технології та організації пивоварного виробництва та полягає у відокремленому обліку витрат за поточними нормами і відхиленнями від них. Для систематизації інформації про відхилення від норм запропонована номенклатура причин та винуватців відхилень від норм з кожного виду витрат.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що реалізація висновків і пропозицій автора сприятиме удосконаленню організації і методики обліку та контролю витрат у пивоварних виробництвах України.

Методичні рекомендації здобувача експериментально апробовані та впроваджені в практику роботи акціонерних товариств, зокрема ВАТ “Опілля” (довідка № 298 від 4.12.2002р.) та ВАТ “Бровар” (довідка № 31/1 від 22.01.2003р.). Крім того, основні положення наукового дослідження використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при вивченні дисциплін “Фінансовий облік”, “Аудит” та “Внутрішній аудит” (довідка № 128-06/412 від 20.01.2003).

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, висновки і пропозиції розроблені автором особисто та представлені в його наукових статтях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача у ці праці вказаний у переліку основних публікацій за темою дисертації.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження доповідались на Міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 2000 р.); Всеукраїнській науковий конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м.Донецьк, 2000 р.); Четвертій науково-технічній конференції ТДТУ (м. Тернопіль, 2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття (м. Львів, 2001 р.); Четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта ‘2001” (м. Дніпропетровськ, 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні” (м. Тернопіль, 2001 р.).

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: обсяг та структура дисертаційної роботи

Дисертаційне дослідження складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст викладено на 239 сторінках комп’ютерного тексту, у тому числі 9 таблиць на 11 сторінках, 15 рисунків на 18 сторінках, , 23 додатки на 24 сторінках, список літературних джерел охоплює 295 найменувань і займає 24 сторінки.

Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості: список публікацій за темою дисертації

Результати проведеного дослідження опубліковані у 12  працях, з яких 4 – у  наукових фахових виданнях, 4 – тези науково-практичних конференцій, 3 – у співавторстві. Загальний обсяг публікацій – 2,2 друк. арк., з яких особисто автору належить 2 друк. арк., з них 1 друк. арк. надруковано у фахових виданнях.

У фахових наукових виданнях:

 1. Каплун О.А. Особливості обліку і контролю пивоварного виробництва // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.166-168 (0,2 друк. арк.).
 2. Каплун О.А. Деякі аспекти організації оперативного контролю витрат на виробництво продукції // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. Випуск 7. – Тернопіль, 2001 – С.181-183 (0,2 друк. арк.).
 3. Каплун О.А. Роль та організація побудови оперативного контролю витрат в управлінні виробництвом // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. Випуск 9.–Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 178-180 (0,2 друк. арк.).
 4. Каплун О.А. Методика оперативного контролю витрат на обслуговування виробництва і управління // Наукові записки Тернопільської академії народного господарства. Збірник наукових праць. Випуск 10.– Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 140-142 (0,2 друк. арк.).

В інших наукових виданнях:

 1. Каплун О.А. Окремі методологічні проблеми та шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва // Тези доповідей Четвертої науково-технічної конференції ТДТУ.– Тернопіль, 2000.– С.199 (0,15 друк. арк.).
 2. Каплун О.А. Окремі проблеми і перспективи розвитку пивоварного виробництва України // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спеціальний випуск 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 17-18 (0,2 друк. арк.).
 3. Каплун О.А., Тріль С.Р. Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва в умовах ринку // Тези доповідей Міжвузівської конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”. – Львів, 2000. – С.33-34 (0,1 друк. арк.).

Особистий внесок: визначені умови  ефективного здійснення обліку витрат на виробництво (0,05 друк. арк.).

 1. Яцишин С.Р., Каплун О.А. Деякі методологічні аспекти розподілу витрат на управління та обслуговування виробництва // Труди Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 1.– Донецьк: ДонНУ, 2000.– С. 297-299 (0,2 друк. арк.).

Особистий внесок: характеристика методів розподілу витрат на організацію, обслуговування виробництва та управління (0,1 друк. арк.).

 1. Каплун О.А. Оперативний контроль та облік витрат, їх взаємозв’язок // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття, Львів, 2001. – С.144-146 (0,2 друк. арк.).
 2. Каплун О.А. Виробничі затрати як об‘єкт обліку і контролю // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: Випуск 8.– Тернопіль, 2001.– С.103-106 (0,2 друк. арк.).
 3. Каплун О.А., Тріль С.Р., Яцишин С.Р. Еволюційні аспекти трактування категорії “собівартість” // Тези доповідей четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта ‘2001”. Том 3. Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001.– С.14-15 (0,15 друк. арк.).

Особистий внесок: проведений аналіз деяких трактувань економічної сутності собівартості (0,05 друк. арк.).

 1. Каплун О.А. Деякі методичні аспекти оперативного контролю витрат на оплату праці // Економічні проблеми розвитку будівництва в Україні: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, – С. 55-56 (0,2 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог