Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України)

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України)

Бібліографічний опис

Гавришко Н. В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гавришко Наталія Василівна – Тернопіль, 2001. – 19 с.

Анотація

У дисертації з’ясована суть економічних понять “маркетинг” і “збут”, акцентовано увагу на відмінностях маркетингової та збутової діяльності. Таке розмежування є важливим для управління, тому що дає змогу проводити відокремлений контроль виконання завдань, які стоять перед цими функціональними сферами діяльності. Основна увага в роботі надана проблемі формування інформації про витрати на маркетингову діяльність в системі бухгалтерського обліку. Зібрані в управлінському обліку дані про маркетингові витрати дають змогу проводити аналіз їх динаміки, структури, виявляти відхилення від кошторису, визначати ефективність маркетингових заходів. Підприємствам, які орієнтуються на маркетингові принципи управління господарською діяльністю, потрібне постійне надходження детальних даних про збут продукції. Важливо, крім аналізу збуту продукції в асортиментному розрізі, аналізувати показники збутової діяльності, розраховані для зовнішніх сегментів – каналів розподілу, географічних ринків збуту.

Ключові слова

маркетинг, збут. маркетингові витрати, функціональна сфера діяльності, маркетингова тактика і стратегія, зовнішні маркетингові сегменти

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: актуальність теми

Оскільки підприємство як економічна система перебуває під постійним впливом як ендогенних (пов’язаних з його господарською діяльністю), так і екзогенних (демографічних, технологічних, економічних, політико-правових, соціально-культурних) факторів, то керівництву хіміко-фармацевтичних підприємств, що намагаються ефективно функціонувати в умовах ринку, необхідно постійно володіти інформацією про стан як внутрішнього, так і основні характеристики зовнішнього середовища – рівень і динаміку  захворюваності населення, попит на лікарські засоби,  цінову політику конкурентів, наукові досягнення в галузі медицини, загальноекономічні тенденції. Звідси, необхідність у налагодженні належного інформаційного забезпечення – створення маркетингової інформаційної системи, провідною  ланкою якої  на підприємстві є підсистема  бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік за умови функціонування суб’єктів господарювання на засадах маркетингу повинен надавати керівництву інформацію не тільки про фінансово-майновий стан підприємства та правильність нарахування і своєчасність сплати податків, а й дані, необхідні для управління маркетинговою діяльністю:

 • обсяги збуту і рентабельність медикаментів у розрізі ринків збуту, каналів розподілу;
 • величину постійних і змінних витрат (для визначення беззбиткового продажу продукції);
 • заборгованість за реалізовану продукцію за групами клієнтів і термінами погашення;
 • напрямки витрачання коштів, виділених на маркетингову діяльність.

Відповідно до Плану рахунків, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, облік витрат і доходів промислові підприємства повинні вести у розрізі видів діяльності: звичайної (операційної, фінансової, інвестиційної) та надзвичайної. Це дає змогу прямо пов’язати отримані фінансові результати від різних видів діяльності з відповідними витратами. Вважаємо, що, виходячи з принципу відповідності, доцільно було б організувати в системі управлінського обліку відокремлений облік таких видів операційної діяльності як маркетингова і збутова. Проте, на жаль, в умовах реформування в Україні  бухгалтерського обліку управлінській його орієнтації надають незначну увагу. Тому звернення вітчизняних господарників до використання ринкових механізмів управління на мікрорівні, зокрема, організація маркетингової діяльності, залишається поза увагою бухгалтерів.

Стан вивчення проблеми

Деякі аспекти обліку і аналізу маркетингової діяльності розглядають у своїх працях українські та російські науковці-дослідники: М.І. Баканов, М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець,        Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, І.П. Житна, З.В. Задорожний, Т.П. Карпова, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Б.М. Литвин, М.Р. Лучко, Є.В. Мних, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, В.І. Ткач, М.В.Ткач, Д.У. Ураков, І.Д. Фаріон, М.Г. Чумаченко, С.І. Шкарабан.

Розробка методики обліку і аналізу маркетингових витрат, основних напрямків їх автоматизації є актуальною як для фармацевтичних підприємств, так і для інших суб’єктів господарювання.

Докорінної перебудови відповідно до Положень бухгалтерського обліку  потребує процедура обліку збутової діяльності. Для відображення операцій, пов’язаних із збутом продукції, з одного боку, необхідно використовувати принципи відповідності та нарахування, згідно з якими доходи і витрати показують у момент їх виникнення, а з іншого – принцип обачності, який запобігає заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів. Обґрунтування та відображення в обліковій політиці підприємства потребують методи оцінки готової продукції та резерву сумнівної заборгованості. У системі управлінського обліку процесу збуту доцільним є формування даних про обсяги збуту за сегментами ринку,  можливості беззбиткового продажу продукції, комерційну заборгованість за групами клієнтів, про витрати на збут у розрізі центрів витрат.

Недостатнє вивчення зазначених проблем, розв’язання яких має важливе практичне і теоретичне значення, визначило тему наукового дослідження і обумовило її актуальність.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами

Дослідження проводилося за держбюджетною темою “Дослідження та розробка концептуальних основ формування національної системи бухгалтерського обліку в Україні” (№ держаної реєстрації 0199U001045), затвердженою у Тернопільській академії народного господарства 1 січня 1999 року. Зокрема, автор є виконавцем підрозділу “Особливості управлінського обліку та межі його застосування” даної теми.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження стала розробка системи збору, реєстрації, передачі та аналізу інформації про маркетингову та збутову діяльність, необхідної для прийняття  управлінських рішень щодо маркетингової тактики і стратегії.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

 • з’ясувати суть розбіжностей між економічними поняттями “маркетинг” і “збут”;
 • обґрунтувати необхідність ведення обліку витрат за функціональними сферами основної діяльності, відокремленого обліку маркетингової і збутової діяльності;
 • визначити місце маркетингових і збутових витрат в загальній класифікації витрат виробництва, запропонувати класифікацію маркетингових витрат за функціональними групами і аналітичними статтями та вдосконалити класифікацію збутових витрат;
 • виробити рекомендації щодо здійснення аналітичного обліку витрат на маркетинг і збут в розрізі центрів відповідальності, сегментів діяльності;
 • запропонувати форми внутрішньої звітності із збутової діяльності;
 • розробити регістри обліку маркетингових витрат;
 • обґрунтувати доцільність застосування маржинального аналізу та розвинутого “директ-костингу” в системі управлінського обліку збутової діяльності;
 • внести рекомендації щодо вдосконалення методики проведення аналізу маркетингової та збутової діяльності.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження – маркетингова і збутова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств.

Предметом дослідження є процес формування економічних показників, пов’язаних з маркетинговою та збутовою діяльністю, в системі бухгалтерського обліку.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: методи дослідження

У дисертації використані наступні методи дослідження:

 • діалектичного пізнання – для вивчення розвитку концепцій менеджменту та маркетингу в ХХ–у сторіччі;
 • порівняльного аналізу – для з’ясування суті економічних понять “маркетинг” і “збут”;
 • дедукції – для з’ясування місця маркетингових витрат в загальній класифікації витрат виробництва, для обґрунтування доцільності обліку маркетингових і збутових витрат, формування показників збуту в розрізі зовнішніх сегментів діяльності;
 • групування – з метою проведення класифікації маркетингових і збутових витрат, здійснення їх аналізу, а також аналізу запасів готової продукції;
 • економіко-математичні методи – для аналізу маркетингових витрат, основних показників, пов’язаних із збутом;
 • моделювання – для проведення маркетингового аналізу стратегії розвитку підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в постановці, теоретичному  обґрунтуванні, практичному вирішенні комплексу питань щодо обліку й аналізу маркетингової та збутової діяльності. У науковому дослідженні отримала подальший розвиток концепція бухгалтерського обліку як інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік автор вперше розглядає як підсистему маркетингової інформаційної системи.

У процесі дослідження одержано такі найсуттєвіші наукові результати:

 • обґрунтовано на основі порівняльного аналізу правомірність розмежування економічних понять “маркетинг” і “збут”, оскільки маркетинг – це механізм управління господарською діяльністю підприємств, а збут – лише процес фізичного переміщення продукції від виробника до споживача; збутова діяльність спрямована на задоволення потреб споживачів, тоді як маркетингова – на формування і зміну попиту. Таке розмежування є важливим з точки зору управління, тому що дозволяє проводити відокремлений контроль виконання цілей і завдань, які стоять перед цими функціональними сферами діяльності, аналізувати їх вплив на результати роботи підприємства;
 • оскільки в діючій системі бухгалтерського обліку поняття маркетингових витрат відсутнє, зустрічаються лише згадування про окремі їх складові, то у науковому дослідженні запропоновано визначення маркетингових витрат, подана їх класифікацію на основі функціонального критерію;
 • систематизовано і удосконалено групування витрат на збут за статтями витрат: 1) витрати на складування продукції та зберігання товарно-матеріальних запасів; 2) витрати на пакування продукції; 3) витрати на транспортування; 4) витрати на управління збутовою діяльністю. Це розширить можливості контролю та аналізу витрат на збут, дасть змогу без особливих труднощів будувати оптимізаційні моделі розміру замовлення;
 • розвинуто ідею ведення обліку витрат у розрізі центрів відповідальності та центрів виникнення витрат і запропоновано організовувати облік витрат на маркетинг і збут за зовнішніми сегментами діяльності, що ґрунтується на використанні системи розвинутого “директ-костингу”;
 • вперше визначено предмет і завдання аналізу маркетингової діяльності, з’ясовано основні відмінності між маркетинговим аналізом та аналізом маркетингової діяльності. Маркетинговий аналіз спрямований, по-перше, на дослідження зовнішніх змінних з метою пристосування до них; і, по-друге, на вивчення внутрішнього потенціалу підприємства та реакції фірми на зміни навколишнього середовища. Аналіз маркетингової діяльності вивчає управлінські процеси, пов’язані з маркетингом та факторів зміни узагальнюючих показників маркетингової програми, а також аналіз причин відхилень фактичних маркетингових витрат від планових.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: практичне значення одержаних результатів

У ході наукового дослідження вироблено рекомендації щодо методики обліку та аналізу процесу збуту, маркетингових і збутових витрат, які можна використовувати на хіміко-фармацевтичних підприємствах. Окремі пропозиції автора впроваджені в практику діяльності ВАТ “Тернопільська фармацевтична фабрика”, АТ “Галичфарм” (м. Львів), ВАТ “Фітофарм” (м. Артемівськ),  що підтверджено  відповідними довідками.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: апробація результатів дисертації

Результати наукового дослідження були оприлюднені:

 • на науковій конференції у Волинському державному університеті імені Лесі Українки на тему: “Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика” (1996 рік),
 • на науково-практичній конференції у Львівській комерційній академії на тему: ”Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (1997 рік),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку” (м.Тернопіль,1997 рік).

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: обсяг і структура роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Зміст викладено на 150 сторінках основного тексту. Розміщено 19 рисунків на 18 сторінках, 21 таблиця на 24 сторінках, 20 додатків на  67 сторінках, список літератури складається із 236 джерел і займає 19 сторінок.

Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дослідження опубліковано 17 робіт загальним обсягом 3,1 друк. арк., з них п’ять робіт загальним обсягом 0,94 друк. арк. у фахових наукових виданнях.

Список публікацій:

 1. Гавришко Н.В. Застосування маркетингових принципів в обліку виробничих і позавиробничих витрат // Вісник ТАНГ. – 1998. – № 4. – С. 82–84, 0,17 друк. арк.

 2. Гавришко Н.В. Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку збутових витрат // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: Економічні науки. – 1999. –        № 4. – С. 65–67, 0,26 друк. арк.

 3. Гавришко Н.В. Впровадження концепції маркетингу на підприємствах національної фарміндустрії // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 41. – С. 94–99, 0,19 друк. арк.

 4. Гавришко Н.В. Сегментна звітність в системі аналітичного обліку збутової діяльності фармацевтичного підприємства // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 48. – С. 1–5, 0,196 друк. арк.

 5. Гавришко Н.В. Аналіз показників збуту в умовах ринку. Збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 131–133, 0,12 друк. арк.

 6. Гавришко Н.В. Податок на додану вартість: недоліки, переваги, напрямки вдосконалення // Фінанси України при переході до ринку: теорія і практика. Збірник наукових праць. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 173–175, 0,12 друк. арк.

 7. Гавришко Н.В. Збутова доцільність підприємства в ринкових умовах // Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Випуск 5. – Тернопіль: АФ “Меркурій”, 1996. – С. 18–22, 0,22 дук. арк.

 8. Гавришко Н.В. Внутрішня звітність // Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Випуск 6. – Тернопіль: АФ “Меркурій”, 1997. – С. 29–31, 0,14 друк. арк.

 9. Гавришко Н.В. Функціонально-вартісний аналіз маркетингу нового продукту та особливості обліку витрат на його здійснення // Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Тернопіль: ІОА, 1997. – С.135–137, 0,24 друк. арк.

 10. Гавришко Н.В. Маркетингові витрати: їх доцільність та особливості обліку // Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Тернопіль: ІОА, 1997.– С. 204–205, 0,12 друк. арк.

 11. Гавришко Н.В. Особливості аналізу маркетингової діяльності // Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 178–182, 0,24 друк. арк.

 12. Гавришко Н.В. Облік витрат на маркетингову діяльність // Формування економічних відносин в умовах ринку. Збірник наукових праць. Випуск 2. – Тернопіль: Економічна думка,1998. – С. 370–376, 0,42 друк. арк.

 13. Гавришко Н.В. Адаптація національної системи обліку процесу реалізації до міжнародних стандартів обліку (МСБО) // Проблеми економіки України. Збірник наукових праць. Випуск 7. – Тернопіль: АФ “Меркурій”, 1999. – С. 26–31, 0,28 друк. арк.

 14. Гавришко Н.В. Облік витрат на маркетингову діяльність як складова частина автоматизованої системи бухгалтерського обліку (АСБО) // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю, та аналізу підприємств. Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – С. 17–18, 0,08 друк. арк.

 15. Гавришко Н.В. Ціноутворення продукції на основі її собівартості // Формування ринкових відносин в системі будівельного комплексу України. (За матеріалами наук.-практ. конф. Терноп. акад нар. госп. 10.11.1998 р.) – Тернопіль: Економічна думка, – 1998. – С. 76–79, 0,12 друк. арк.

 16. Гавришко Н.В. Маркетингові витрати в системі управлінського обліку // Міжвузівська наук.-практ. конф. “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”. – Львів: ТРІАДА ПЛЮС, 1997. – С. 152–157, 0,26 друк. арк.

 17. Гавришко Н.В. Аналіз ефективності маркетингової діяльності // Міжнародна наук.-практ. конф. “Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку”. – Тернопіль: Економічна думка, 1997. – С. 105–107, 0,09 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати на збут” за посиланнями:

РубрикаВитрати на збут

РубрикаВитрати на збут: управлінський облік

Всі матеріали на тему “Управлінський облік” за посиланням:

РубрикаОблік управлінський

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *