Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банкрутства і санації

Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу

Бібліографічний опис

Малишенко В. А. Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу при здійсненні процедури банкрутства і санації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Малишенко Вадим Анатолійович – Луганськ, 2001. – 19 с.

Анотація

Розглянуто питання вдосконалення бухгалтерського обліку, аудиту фінансового стану й економічного аналізу у ході проведення процедури банкрутства та санації українських підприємств. Запропоновано порядок оцінки у бухгалтерському обліку активів неплатоспроможного підприємства – потенційного банкрута, згідно з яким враховується ліквідність активів за терміном, не більшим за встановленим на покриття зобов’язань підприємства та його санації. Розраховано інтегральну п’ятифакторну “R” – модель прогнозування фінансового стану, а також формулу коефіцієнта сумарного збитку, за допомогою якого можна визначити критичний фінансовий стан підприємств. Удосконалено систему аналітичних коефіцієнтів типової методики оцінки фінансового стану потенційного банкрута шляхом коректування критичних меж та встановлення пріоритету окремих фінансових коефіцієнтів для оцінки фінансового стану торговельних підприємств України. Побудовано методику ступеневої оцінки фінансового стану та визначення пріоритетного типу санаційної процедури. Обгрунтовано необхідність і наведено основні критерії побудови єдиної системи економічного контролю у ході проведення процедури банкрутства та санації.

Ключові слова

банкрутство, санація, аналітичні коефіцієнти, облік активів, прогнозування фінансового стану, економічний контроль за банкрутством, ліквідність

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: актуальність теми

Удосконалювання оцінки фінансового стану підприємств набуває сьогодні виняткового значення. Пошук шляхів фінансового оздоровлення неспроможних підприємств (банкрутів) займає одне з центральних місць у сучасній економічній теорії. До основних завдань аналізу й аудиту в цій галузі відносяться діагностика й прогнозування фінансового стану, а також розробка рекомендацій його поліпшення і стабілізації.

Вивчення проблеми банкрутства в нашій країні почалося порівняно недавно, і, незважаючи на отримані результати, є великий простір для наукових досліджень. Накопичений світовий досвід з цієї теми відіграє велику роль при створенні економічних інструментів визначення і прогнозування банкрутства українських підприємств. Але він не може бути застосований в оригінальному виді через те, що умови господарювання і методика ведення бухгалтерського обліку й економічного аналізу в Україні значно відрізняються від зарубіжних. Існуючі вітчизняні теоретичні і методичні розробки в сфері оцінки і прогнозування фінансового стану також вимагають значної модернізації внаслідок введення національних стандартів бухгалтерського обліку, змін у складі і структурі звітності.

Розмаїтість і складність змін в економіці України, відсутність по деяких напрямках теоретичної і методичної бази в області оцінки і прогнозування фінансового стану або невідповідність її новим умовам господарювання обумовило вибір теми дисертаційної роботи, її актуальність і практичну значущість.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконувалася на базі науково-дослідного плану кафедри обліку й аудиту Східноукраїнського національного університету. За темою № ДН 50-99 “Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195У007049) у 2000 році автором розроблено методичні рекомендації з аналізу впливу ступеню зносу основних фондів на вибір типу санаційних заходів.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і методичних положень, практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу при проведенні процедури банкрутства і санації підприємств та прогнозування виникнення кризового фінансового стану з урахуванням міжнародної практики. Відповідно поставленій меті дисертаційного дослідження вирішено такі задачі:

 • розкрито сутність банкрутства підприємства як об’єкта бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу;
 • проведено аналіз причин виникнення банкрутства українських підприємств і визначено найбільш значимі з них;
 • обґрунтовано застосування особливого порядку оцінки активів підприємства – потенційного банкрута, який враховує реальну ліквідність окремих видів активів й притаманну їй коштовність з врахуванням часового обмеження, встановленого для покриття зобов’язань;
 • проаналізовано основні види бухгалтерської звітності підприємств України і визначено можливість одержання на їхній основі інформації для аналізу фінансового стану і прогнозування банкрутства;
 • розраховано інтегральний коефіцієнт прогнозування фінансового стану підприємств на основі виділеної сукупності найбільш важливих показників для економічного аналізу неплатоспроможних підприємств та прогнозування фінансового стану;
 • встановлено основні критерії побудови єдиної системи економічного контролю при здійсненні процедури банкрутства і санації;
 • розроблено методику визначення фінансового стану підприємств і типу санаційної процедури.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є економічні відносини при здійсненні процедури банкрутства і санації підприємства в сучасних економічних умовах.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні аспекти  бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу при проведенні процедури банкрутства і санації українських підприємств.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи послужили положення класиків економічної науки, праці вчених – економістів, законодавчі і нормативні документи в області обліку і фінансового регулювання діяльності підприємств, міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку. Проводячи дослідження й узагальнення, автор керувався літературними джерелами, інструктивно-методичними документами галузевих органів, даними статистичної звітності й аналітичних досліджень за темою дисертаційної роботи, фінансовою звітністю підприємств торгівлі міста Луганська і Луганської області.

У процесі дослідження застосовувалися методи:

 • багатофакторного дискримінантного аналізу (при розрахунку інтегрального фінансового коефіцієнта “R” – моделі),
 • середніх величин (при визначенні пріоритетності впливу зовнішніх факторів на виникнення банкрутства),
 • порівняння (при визначенні комплексу показників, найбільш чуттєвих до зміни фінансового стану підприємства),
 • методи індукції, дедукції, аналітичних угруповань (при розрахунку коефіцієнта сумарного збитку),
 • коефіцієнт варіації (у процесі оцінки однорідності вихідної інформації при розрахунку інтегрального фінансового коефіцієнту).

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: наукова новизна одержаних результатів

Основний науковий результат полягає у формуванні принципових підходів до формування системи показників аналізу й аудиту фінансового стану неплатоспроможного підприємства та облікових засад оцінки його активів, а також в розробці критеріїв функціонування єдиної системи економічного контролю при проведенні процедури банкрутства і санації.

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

 • уточнено поняття банкрутства підприємства як об’єкту бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу;
 • доповнено класифікацію факторів виникнення банкрутства підприємств такими факторами як рівень інфляції, рівень ефективності використання трудових ресурсів підприємства з виділенням підгруп інтенсивних і екстенсивних факторів;
 • розроблено інтегральний коефіцієнт прогнозування фінансового стану підприємств торгівлі на засаді нового сполучення складових його коефіцієнтів, розрахунок цього коефіцієнта є подальшим розвитком західних методик оцінки імовірності і прогнозування банкрутства;
 • вперше розроблено показник для аналізу фінансового стану підприємств – коефіцієнт сумарного збитку і встановлено його критеріальні межі для підприємств торгівлі;
 • запропоновано концептуальна схема єдиної системи економічного контролю при проведенні процедури банкрутства і санації українських підприємств;
 • обґрунтовано порядок вибору пріоритетного типу санаційних заходів при проведенні процедури санації підприємств на основі знайденого сполучення кількох класифікаційних ознак.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: практичне значення одержаних результатів

Розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати являють собою методичну підставу оцінки і прогнозування фінансового стану підприємств у рамках визначення санаційної здатності.

Практична цінність дослідження обґрунтовується таким:

 • удосконалена і доповнена система фінансових коефіцієнтів методики проведення поглибленого аналізу  фінансово – господарської діяльності підприємств і організацій враховує важливість окремих показників для ухвалення рішення про банкрутство та галузеві особливості торгових підприємств України;
 • запропоновані методичні рекомендації з вибору напрямків відтворення структури балансу шляхом вводу інтегрального коефіцієнту прогнозування фінансового стану в систему аналітичних показників, підвищують точність визначення комплексу санаційних заходів;
 • побудований комплекс організаційно-технічних заходів з забезпечення фінансової спроможності і стійкості виробничо-господарської діяльності створює умови для використання діючих форм фінансової звітності при розробці аудиторських рекомендацій з поліпшення фінансового стану підприємств;
 • розроблена методика ступеневої оцінки фінансового стану і визначення типу санаційної процедури дає можливість комплексно оцінювати фінансовий стан підприємств, їх інвестиційну привабливість і визначати пріоритетний тип фінансування санаційних заходів, запобігаючи неефективному використанню санаційних ресурсів.

Отримані результати дисертаційної роботи використані у формі методичних рекомендацій на торгових підприємствах м. Луганська, що підтверджується відповідними документами, які містяться у додатках до дисертації.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені на таких підприємствах:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “НіК” (довідка № 227 / 2 від 7. 08. 2000 р.). Використано методичні розробки, що дозволяють охарактеризувати відповідність сум накопичених збитків (відображених у балансі) визначеному фінансовому стану підприємства. На основі побудованого коефіцієнта сумарного збитку і розрахованих його критичних меж обґрунтовано розміри залучення необхідних для санації фінансових ресурсів.
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Ремік – ЛТД” (довідка № 340 / 1 від 13. 12. 2000 р.). Впроваджено методичні рекомендації з коректування критичних значень найбільш важливих фінансових коефіцієнтів. Для визначення умов зовнішнього інвестування при розширенні підприємства була використана методика класифікації фінансової стійкості підприємства, виходячи зі значень “R” – моделі і балансових співвідношень.
 3. Товариство з обмеженою відповідальністю “Науково – дослідна інженерно – виробнича компанія “АМК” (довідка № 141 / 1 від 10. 10. 2000 р.). Впроваджено методику ступеневої оцінки фінансового стану і визначення типу санаційної процедури. Використання даної методики сприяло підвищенню точності оцінки фінансового стану підприємства і визначенню комплексу заходів щодо підвищення його фінансової стійкості.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: особистий внесок здобувача

Полягає в удосконаленні обліку активів підприємств – потенційних банкрутів, а також системи аналітичних показників визначення та прогнозування фінансового стану.  Здобувачем розроблено особливий порядок оцінки активів неплатоспроможного підприємства, який враховує їх ліквідність при обмежені часу на покриття кредиторської заборгованості. Автором запропоновано інтегральний коефіцієнт прогнозування фінансового стану українських підприємств торгівлі у сучасних умовах і коефіцієнт сумарного збитку, який оцінює стійкість фінансового стану залежно від накопичених збитків, відбитих у балансі. Розроблено методику ступеневої оцінки фінансового стану і визначення типу пріоритетної санаційної процедури, що дозволяє однозначно встановлювати переважний тип і сукупність облікових і аналітичних заходів у рамках проведення санації.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: апробація результатів дисертації

Основні результати проведених досліджень, висновки і пропозиції доповідалися і були схвалені:

 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Університет та регіон” (м. Луганськ 1998, 1999 рр.),
 • на науково-практичній конференції “Проблеми економіки й удосконалення економічної освіти у вищій школі” (м. Кіровоград, 1998 р.),
 • на науково-практичній конференції “Проблеми підвищення ефективності регіональної економіки” (м. Севастополь, 1999 р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Університет – 2000” (м. Луганськ, 2000 р.),
 • на Загальноукраїнській науковій конференції “Управління розвитком соціально – економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” (м. Донецьк, 2000 р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Психологічні та соціально – економічні проблеми трансформації сучасного суспільства” (м. Луганськ, 2000 р.).

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: структура й обсяг роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 223 сторінках машинописного тексту. Матеріали дисертації містять 24 таблиці, 13 рисунків, що приведені на 46 сторінках. Список використаних джерел з 142 найменувань розташовано на 12 сторінках  і 7 додатків – на 16 сторінках.

Удосконалення обліку, контролю та аналізу процедури банкрутства: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані у 7 наукових працях, серед яких 5 статей – у наукових журналах, 1 стаття – у збірнику наукових праць і 1 публікація в матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій 1,4 д. а., всі вони належать автору.

Перелік публікацій:

 1. Малышенко В.А. Выбор структуры баланса с учетом значения интегрального коэффициента финансового состояния // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2000. – № 9 (31). – С. 46 – 48.
 2. Малышенко В.А. Особенности совершенствования диагностики банкротств малых предприятий // Вестник Севастопольского Государственного технического университета. Вып. 21. Экономика и финансы – Севастополь: СГТУ. – 1999. – С.151 – 154.
 3. Малышенко В.А. Специфика прогнозирования банкротства украинских предприятий // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 6. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 12 – 15.
 4. Малышенко В.А. К вопросу совершенствования процедуры банкротства в Украине // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 13. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 20 – 23.
 5. Малышенко В.А. Синтетическая методика определения типа санационной процедуры // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 20. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 12 – 15.
 6. Малышенко В.А. Совершенствование методики анализа финансово-экономических показателей неплатежеспособного предприятия // Придніпровський науковий вісник. Економіка. – 1998. – № 75 (142). – С. 12 – 21.
 7. Малышенко В.А. Совершенствование методики анализа финансово – экономических показателей неплатежеспособного предприятия // Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. – Матеріали міжнародної науково – практичної конференції “Університет та регіон ”. – Луганськ: СУДУ, 1999. – С. 83 – 89.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Банкрутство та санація” за посиланням:

РубрикаБанкрутство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *