Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України

Бібліографічний опис

Озеран А. В. Управлінський облік витрат на підприємствах кондитерської галузі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Озеран Алла Володимирівна – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджуються тенденції розвитку та проблеми кондитерської галузі, вплив її організаційно-технологічних особливостей на побудову управлінського обліку витрат. Запропоновано оптимальний перелік класифікаційних ознак всієї сукупності витрат для кондитерських підприємств. З метою покращання інформаційного забезпечення управління витратами кондитерського підприємства пропонується встановлення відповідного взаємозв’язку витрат і доходів з діями конкретних осіб, відповідальних за певні витрати, тобто пропонується організація обліку витрат за центрами відповідальності. Розглянуті питання методики обліку і контролю витрат, калькулювання та аналізу собівартості кондитерської продукції відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Обгрунтовано необхідність і розроблена методика визначення трансфертних цін, методика здійснення контролю та управління витратами за допомогою бюджетного планування. Запропонована методика аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова

кондитерська галузь, управлінський облік, витрати, центри відповідальності, центри витрат, калькулювання собівартості, трансфертне ціноутворення, бюджетування, релевантна інформація

Управлінський облік витрат: актуальність теми

Відсутність релевантної інформації про діяльність українських підприємств, результати та напрямки їх розвитку є однією з  суттєвих перешкод на шляху інтеграції України в світове співтовариство. Для скорішої адаптації в міжнародному розподілі праці ця інформація повинна відповідати загальноприйнятим “правилам гри”, що склалися на світовому ринку. Тому питання про необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні виникло відразу після переходу української економіки на ринкові важелі управління. І це закономірно, адже в усьому світі бухгалтерський облік та фінансова звітність, яка складається на його основі, є одним з найважливіших підстав для прийняття переважної більшості конкретних економічних рішень.

В умовах ринкових відносин результати роботи кожного підприємства у значній мірі залежать від системи управління, яка забезпечує економічну самостійність підприємства, його конкурентоспроможність та стійке фінансове становище на ринку. Вирішення проблеми ефективного розвитку та економічного зростання промислових підприємств неможливе без удосконалення, насамперед, системи управління витратами і собівартістю продукції. Тому перед управлінським персоналом постає важливе завдання – знайти та запровадити таку систему управління витратами, яка б відповідала принципам єдності підходів на різних рівнях управління, планування, обліку, калькулювання, оцінки та аналізу; можливості управління витратами на різних стадіях життєвого циклу виробів; органічного поєднання зниження витрат з досягненням високої якості готової продукції.

Інформація, необхідна для виконання поставлених завдань, міститься в системі управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, який у нашій країні вважають одним із перспективних напрямків бухгалтерської практики.

Стан вивчення проблеми

Організація та розвиток  управлінського обліку, а також проблеми обліку, аналізу та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції знайшли висвітлення у працях українських вчених (Білухи М.Т., Бородкіна О.С., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Єфіменка В.І., Кужельного М.В., Кузьмінського А.М., Ластовецького В.Є., Линника В.Г., Мниха Є.В., Пушкаря М.С, Сопка В.В., Чумаченка М.Г., Шкарабана С.І. та ін.) та зарубіжних економістів (Басманова І.А., Безруких П.С., Вахрушиної М.А., Івашкевича В.Б., Карпової Т.П.,  Палія В.Ф., Стукова С.О., Ткача В.І., Ткача М.В., Друрі К.,      Хорнгрена Ч., Фостера Дж., Яругової А. та ін.). Проте, питання обліку, аналізу та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції, методики та організації управлінського обліку на підприємствах кондитерської галузі вимагають додаткового дослідження та з’ясування, адже ця галузь економіки працює на споживача, безпосередньо задовольняючи життєво необхідні потреби населення в окремих видах харчових продуктів, забезпечує швидкий грошовий обіг, значні валютні надходження, позитивно впливає на формування експортного потенціалу держави.

Методика та організація внутрішньогосподарського обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості продукції, що застосовуються у кондитерській галузі, не у повній мірі відповідають сучасним вимогам.

Серед численних проблем можна виділити:

 • вибір методу оцінки запасів;
 • недосконалість форм облікової документації;
 • вибір оптимального переліку статей непрямих витрат та визначення бази їх розподілу між місцями виникнення і центрами відповідальності;
 • вибір методів обліку витрат і калькулювання собівартості кондитерської продукції;
 • недосконалість інформаційного забезпечення системи управління виробництвом;
 • вибір методики аналізу, планування і прогнозування витрат;
 • недосконалість системи мотивації структурних підрозділів та їх керівників у високих результатах роботи.

Кондитерські підприємства у своїй діяльності до останнього часу керуються застарілими інструктивними і методичними матеріалами з обліку витрат. Отже, лише відповідна методика та організація синтетичного і аналітичного обліку можуть забезпечити виконання бухгалтерською службою вимог, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” і відповідними нормативними документами.

Недостатнє висвітлення проблеми та необхідність оновлення системи обліку витрат на підприємствах кондитерської галузі згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обумовили вибір теми дисертаційної роботи, мету, задачі та основні напрямки дослідження.

Управлінський облік витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету і належить до державної теми “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198U000785. У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані із запровадженням на кондитерських підприємствах України системи управлінського обліку. Особисто підготовлено розділи “Методика та організація управлінського обліку витрат за центрами відповідальності” та “Бюджетне планування і аналіз в системі управлінського обліку витрат”.

Управлінський облік витрат: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних основ системи управлінського обліку, удосконалення практики обліку, аналізу та контролю витрат і калькулювання собівартості кондитерської продукції за допомогою сучасних облікових систем, форм і методик.

У відповідності з поставленою метою у дисертації передбачено вирішення наступних задач:

 • дати оцінку економічного стану кондитерської галузі, дослідити вплив її організаційно-технологічних особливостей на систему управлінського обліку витрат;
 • розробити концепцію управлінського обліку, визначити його роль та місце в менеджменті кондитерського підприємства;
 • удосконалити класифікацію витрат підприємства відповідно до вимог управління та обгрунтувати склад виробничих витрат, що включаються у собівартість кондитерської продукції;
 • визначити напрями удосконалення діючої системи обліку і контролю витрат на основі децентралізації управління кондитерським підприємством та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • обгрунтувати необхідність та методику визначення трансфертних цін (цін внутрішньої передачі);
 • запропонувати методи контролю та управління витратами кондитерського підприємства за допомогою бюджетного планування;
 • визначити вплив “поведінки” витрат для прийняття управлінських рішень.

Управлінський облік витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження вибрана діюча система обліку, контролю витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі України.

Предметом дослідження є методика та організація управлінського обліку витрат на кондитерських підприємствах із застосуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в умовах використання сучасної комп’ютерної техніки та адаптації економіки України до ринкового середовища.

Управлінський облік витрат: методи дослідження

Методи дослідження грунтуються на діалектичному методі наукового пізнання, поєднанні історичного і логічного в еволюції концепції управлінського обліку витрат. Для досягнення поставлених в роботі задач були використані методи економічної статистики, бухгалтерського обліку, контролю, економічного аналізу та економіко-математичні методи. Обробка даних, наведених у дисертації, здійснювалася із застосуванням методів:

 • техніко-економічних розрахунків,
 • аналітичних групувань,
 • структурного аналізу,
 • обчислення середніх та відносних величин тощо.

Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, періодична література, матеріали конференцій, статистична інформація, а також дані бухгалтерського обліку і звітності кондитерських підприємств.

Управлінський облік витрат: наукова новизна одержаних результатів

Проведене дисертаційне дослідження дало змогу розробити основні напрями організації системи управлінського обліку витрат на підприємствах кондитерської галузі України.

За підсумками дослідження отримано такі наукові результати:

 • розроблено концепцію управлінського обліку в сучасних умовах господарювання та досліджено вплив технологічних та організаційних особливостей кондитерської галузі на побудову обліку та контролю витрат і калькулювання собівартості продукції;
 • уточнено класифікацію витрат кондитерського підприємства за видами діяльності та напрямками обліку і запропоновано перелік калькуляційних статей витрат та номенклатуру непрямих витрат для забезпечення єдності методології обліку і калькулювання собівартості кондитерської продукції та створення системи управління витратами;
 • розроблено методику обліку прямих і непрямих витрат на кондитерських підприємствах на основі їх локалізації за місцями виникнення та центрами відповідальності у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • удосконалено форми первинної документації та облікових регістрів, які відповідають сучасним вимогам управління;
 • обгрунтовано доцільність застосування на підприємствах кондитерської галузі напівфабрикатного варіанту попроцесно-нормативного обліку витрат на виробництво та розроблено методику визначення трансфертних цін;
 • розроблено алгоритм здійснення контролю та управління витратами підприємств кондитерської галузі за допомогою бюджетного планування;
 • рекомендовано методику аналізу релевантної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Управлінський облік витрат: практичне значення результатів дослідження

Полягає у тому, що впровадження запропонованої методики обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах кондитерської галузі України спрямовано на:

 • розвиток господарської самостійності виробничих підрозділів,
 • раціональне використання матеріальних, трудових та інших виробничих ресурсів,
 • можливість забезпечення своєчасного контролю за формуванням собівартості окремих видів продукції у розрізі центрів відповідальності,
 • здійснення оперативного впливу на причини, які призводять до відхилень від діючих норм витрат.

Отримані результати дослідження, скеровані на підвищення достовірності, оперативності і аналітичності обліку витрат у розрізі об’єктів калькулювання, дають можливість більш повно використовувати внутрішньовиробничі резерви кондитерського підприємства для підвищення ефективності виробництва, рівня його прибутковості.

Методичні розробки автора щодо організації обліку за центрами відповідальності знайшли своє впровадження у роботі Закритого акціонерного товариства “Житомирські ласощі” (довідка № 1883 від 23.11.2000р.). Практичні рекомендації щодо удосконалення первинної документації, регістрів обліку, розподілу непрямих витрат отримали позитивну оцінку Чернівецької виробничо-торгівельної кондитерської фірми “Буковинка” (довідка № 07/1943 від 06.10.2000р), АТ Львівської кондитерської фірми “Світоч” (довідка № 1429 від 08.12.2000р.), а також плануються до впровадження на окремих підприємствах ЗАТ “Укркондитер” (довідка № 19/7-137 від 22.11.2000р.).

Управлінський облік витрат: апробація результатів дисертації

Основні висновки та положення дисертації доповідалися і обговорювалися на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (Полтава, 1999р.),
 • науково-практичній конференції “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств” (Тернопіль, 1999р.),
 • міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (Львів, 2000р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, 2000р.),
 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000р.).

Управлінський облік витрат: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи – 258 сторінок, у тому числі 34 таблиці на 29 сторінках, 44 рисунка на 44 сторінках, а також 38 додатків на 47 сторінках. Список використаних джерел вміщує 209 найменувань.

Управлінський облік витрат: список опублікованих праць за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 2,9 друкованих аркушів, у тому числі у співавторстві – 1,1 друкованих аркушів. Особистий внесок автора до опублікованих праць становить 2,6 друкованих аркушів.

У наукових фахових виданнях:

 1. Озеран А.В. Реформування облікової системи України: ще один погляд // Вісник Житомирського Інженерно-Технологічного Інституту. – 1998. – № 8. – С.82-84. – 0,3 д.а.
 2. Озеран А.В. Управлінський облік: сутність та організація // Наукові записки “Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств. Випуск І. – Тернопіль, ТАНГ, 1999. – С.57-59. – 0,2 д.а.
 3. Корягін М., Озеран А. Система управлінського обліку (її використання на кондитерських підприємствах України) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000.- № 9. – С.57-59. – 0,4 д.а. (особисто автору належить 0,3 д.а., рекомендований підхід щодо визначення центрів відповідальності, місць виникнення витрат та центрів витрат).
 4. Озеран А.В. Актуальні питання обліку матеріальних витрат кондитерського підприємства // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2000. –  Вып.3 (12). – С.273-277. – 0,5 д.а.

В інших виданнях:

 1. Озеран А.В. Використання системи “саме вчасно” – прогресивний крок до зниження собівартості // Торгівля, комерція, підприємництво (збірник наукових праць). Випуск 1. – Львів, 1998. – С.181-184. – 0,3 д.а.
 2. Озеран А.В., Корягін М.В. Аспекти калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава, 1999. – С.139-144. – 0,3 д.а. (особисто автору належить 0,2 д.а, аналіз методів калькулювання собівартості продукції).
 3. Озеран А.В. Використання методу однорідних секцій на кондитерських підприємствах України // Збірник тез доповідей “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”. – Львів, 2000. – С.52-53. – 0,1 д.а.
 4. Озеран А.В., Корягін М.В. Варіанти визначення трансфертних цін у системі управлінського обліку на промислових підприємствах України // Вісник Житомирського Інженерно-Технологічного Інституту. – 2000. – №11. – С.91-93. – 0,4 д.а. (особисто автору належить 0,3 д.а., аналіз методів трансфертного ціноутворення).
 5. Озеран А.В. Калькулювання на основі діяльності у кондитерській галузі // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. – Київ, 2000. – С.87-88. – 0,1 д.а.
 6. Озеран А.В. Формування концепції управлінського обліку у світовій економічній системі // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Частина ІІ. – Житомир, 2000р. – С. 139-142. – 0,3 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Упралінський облік” за посиланням:

РубрикаОблік управлінський

Всі матеріали на тему “Облік витрат” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *