Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області)

Облік і контроль витрат виробництва

Бібліографічний опис

Сухоребра О. П. Облік і контроль витрат виробництва (на прикладі зернопереробних підприємств Кіровоградської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сухоребра Олена Пилипівна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним проблемам удосконалення обліку та контролю витрат виробництва зернопереробних підприємств. У дисертації досліджено тенденції розвитку та сучасні проблеми зернопереробної промисловості, вплив її технологічних та організаційних особливостей на побудову обліку і контролю витрат виробництва. Запропоновано більш удосконалену класифікацію витрат для зернопереробних підприємств. Визначено можливості обліку витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності з позицій контролю та забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Вироблено конкретні рекомендації з організації та методики обліку і внутрішньогосподарського контролю витрат з використанням управлінських інформаційних систем.

Ключові слова

зернопереробні підприємства, витрати, собівартість продукції, центри витрат, центри відповідальності, методи обліку витрат, внутрішньогосподарський контроль, оперативний контроль

Облік і контроль витрат виробництва: актуальність теми

Формування ринкової економіки в Україні залежить від виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та зарубіжному ринках. Зернопереробна промисловість є однією з найважливіших складових галузі хлібопродуктів агропромислового комплексу України, яка забезпечує населення життєво необхідною продукцією. За останні роки обсяги випуску продукції зернопереробного виробництва значно зменшились, а її собівартість зросла. Такий стан зумовлений недосконалістю технології виробництва та системи обліку витрат і формування собівартості зернопродукції. Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання як виробничого, так і експортного потенціалу зернопереробних підприємств потребує створення такої системи управління виробництвом, основою якої є формування інформації про витрати підприємства і собівартість продукції.

Процес трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку зумовив суттєву перебудову методології та організації обліку витрат на виробництво продукції зернопереробних підприємств. З переходом до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку значно розширилися можливості підприємств у виборі правил ведення облікової політики, методів оцінки виробничих запасів при їх віднесенні на виробничі витрати та способів і методів обчислення собівартості продукції.

За вказаних умов особливо посилюються вимоги до бухгалтерського обліку в напрямі підвищення гнучкості, деталізації та оперативності одержуваної інформації про виробничі витрати з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Вирішення цих питань потребує оновлення системи отримання інформації про виробничі витрати, використання нетрадиційних для вітчизняної практики бухгалтерського обліку підходів щодо калькулювання собівартості продукції та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості продукції розглядалися в працях відомих вітчизняних учених-економістів: Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Єфіменка В.І., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Линника В.Г., Мниха Є.В., Рудницького В.С., Савченка В.Я., Чумаченка М.Г. та ін. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва зробили зарубіжні вчені: Басманов І.А., Безруких П.С., Маргуліс А.Ш., Карпова Т.П., Палій В.Ф.,  Друрі К., Нідлз Б., Фостер Дж., Фрідман П., Хорнгрен Ч.Т.,  Яругова А. Питання обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах галузі хлібопродуктів опрацьовані в роботах Сопка В.В. Аспекти автоматизації обліку та контролю витрат досліджено та представлено в працях Вериги Ю.А., Завгороднього В.П., Сівак О.В., Чернелевського Л. М. та ін.

Отримані протягом багатьох десятиліть результати як теоретичних, так і практичних розробок щодо удосконалення обліку витрат на виробництво мають вагоме значення для розвитку вітчизняної теорії обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Проте дослідження діючої методики обліку виробничих витрат на підприємствах зернопереробної галузі свідчить, що вона є неадекватною сучасним вимогам господарювання. Серед численних проблем можна виділити: використання застарілих інструктивних матеріалів з організації обліку витрат виробництва; відсутність порядку визначення місць виникнення центрів витрат і центрів відповідальності, що призводить до обмежень контрольних функцій обліку витрат виробництва; неузгодженість у виборі зернопереробними підприємствами методу оцінки запасів; недосконалість чинних форм документації з оперативного обліку виробничих витрат та зернових відходів виробництва; складність впровадження інформаційних систем в облік через застосування меморіально-ордерної форми обліку на зернопереробних підприємствах.

Відповідні зміни у методологічних основах формування в обліку інформації про витрати підприємства, необхідність перегляду питань організації обліку витрат згідно з вимогами національних положень (стандартів), наявність зазначених проблем у зернопереробній промисловості та потреба удосконалення існуючої практики обліку витрат  виробництва на комбінатах хлібопродуктів зумовили вибір теми дослідження та доводять її актуальність.

Облік і контроль витрат виробництва: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Київського національного економічного університету з теми “Проблеми розвитку  аудиту, державного контролю та інформаційних технологій як важливих інструментів ринкової економіки”, номер державної реєстрації 0101U007344. Особистий внесок автора полягає у запропонованій та уточненій методиці внутрішнього аудиту виробничих витрат у галузі хлібопродуктів, а також у пропозиціях удосконалення управлінських інформаційних систем та технологій в обліку та їх реалізації на зернопереробних підприємствах.

Облік і контроль витрат виробництва: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є удосконалення методичних і організаційних засад бухгалтерського обліку й контролю витрат виробництва зернопереробних підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування за сучасних умов господарювання.

Відповідно до визначеної мети дисертації передбачено вирішення таких завдань:

 • дослідити економічну сутність категорії “витрати” та значення виробничої собівартості зернопродукції на сучасному етапі господарювання зернопереробних підприємств;
 • удосконалити класифікацію витрат зернопереробних підприємств відповідно до вимог управління та обґрунтувати склад виробничих витрат, що включаються у собівартість продукції;
 • проаналізувати стан обліку і контролю витрат виробництва зернопереробних підприємств, виявити недоліки, встановити їхні причини та розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку і контролю в інформаційному забезпеченні управління підприємством у ринкових умовах господарювання;
 • визначити вплив технологічних та організаційних особливостей зернопереробного виробництва на побудову обліку і контролю витрат;
 • розробити науково обґрунтовану методику оцінки зернових відходів та визначити їх вплив на рівень собівартості продукції;
 • розробити рекомендації щодо групування витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності з метою закріплення персоніфікованої відповідальності за збереження та раціональне використання виробничих ресурсів;
 • розробити пропозиції щодо удосконалення методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на зернопереробних підприємствах;
 • визначити організаційно-методичні аспекти контролю виробничих витрат;
 • показати переваги застосування управлінських інформаційних систем при організації обліку і контролю витрат виробництва на зернопереробних підприємствах.

Облік і контроль витрат виробництва: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження.  Об’єктом дослідження вибрано чинну систему обліку і контролю витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції зернопереробної промисловості. Для дослідження обрано комбінати хлібопродуктів Кіровоградської області.

Предмет дослідження.  Предметом дослідження є методика та організація системи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції на зернопереробних підприємствах з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та використанням управлінських інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Облік і контроль витрат виробництва: методи дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на діалектичному підході до вивчення сучасного стану обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції та їх оцінки. У процесі дослідження застосовувалися прийоми групування, статистичних порівнянь, методи економічного аналізу, математичні методи, спостереження, узагальнення та графічного зображення даних.

Інформаційною базою виконаного дослідження є законодавчі акти України, нормативні документи та галузеві інструкції, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, матеріали наукових праць та науково-практичних конференцій, статистичні дані, а також дані бухгалтерського обліку зернопереробних підприємств.

Облік і контроль витрат виробництва: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації й методики обліку і контролю витрат виробництва та формування собівартості продукції зернопереробних підприємств за місцями їх виникнення з використанням інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними і практичними положеннями:

 • визначено вплив технологічних та організаційних особливостей зернопереробного виробництва на побудову системи обліку і контролю витрат та калькулювання собівартості продукції зернопереробних підприємств;
 • удосконалено класифікацію витрат зернопереробного виробництва для потреб фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку;
 • удосконалено методику оцінки зернових відходів та визначено їх вплив на рівень собівартості продукції;
 • запропоновано порядок визначення місць виникнення центрів витрат і центрів відповідальності та особливості методики визначення собівартості продукції зернопереробних підприємств;
 • визначено напрями удосконалення чинної системи контролю витрат виробництва та уточнено його оптимальні організаційні форми;
 • обґрунтовано доцільність застосування управлінської інформаційної системи “Ренесанс” при організації обліку і контролю витрат виробництва на зернопереробних підприємствах.

Облік і контроль витрат виробництва: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає у побудові якісно нової методики обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції зернопереробних підприємств з метою раціонального використання виробничих ресурсів та забезпечення оперативного контролю за формуванням собівартості продукції за місцями виникнення центрів витрат і центрів відповідальності.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці галузевої інструкції з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості та побудові їх облікової політики.

Окремі пропозиції розглянуті і впроваджуються у практику роботи комбінатів хлібопродуктів Кіровоградської області. Вони пройшли апробацію на ДП ДАК “Хліб України” Кіровоградський КХП №1 (довідка №369 від 24.06.2002р.),  ДП ДАК “Хліб України” Новоукраїнський КХП (довідка №623 від 18.07.2002р.), ДП “Кіровоградський КХП №2” Держкомрезерву України (довідка №09/1823 від 05.08.2002р.).

Деякі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні та написанні методичних розробок з дисциплін: “Аудит”, “Інформаційні системи та технології в обліку” (довідка від 21.01.2003р.).

Облік і контроль витрат виробництва: апробація результатів дослідження

Основні положення і результати дослідження доповідалися і обговорювалися на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 23-24 листопада 2000 р.), на міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта – 2002” (Дніпропетровськ, 5-7 березня 2002 р).

Облік і контроль витрат виробництва: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи становить 190 сторінок комп’ютерного тексту й містить 17 таблиць на 10 сторінках, 17 рисунків на 11 сторінках, 22 додатки на 39 сторінках. Список використаних літературних джерел включає 180 найменувань і викладений на 15 сторінках.

Облік і контроль витрат виробництва: публікації за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,95 д.а., з них 5 – у наукових фахових виданнях – 1,74 д.а., 2 – матеріали конференцій – 0,21 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Сухоребра О.П. Шляхи удосконалення обліку витрат на виробництво у зернопереробній галузі // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 4. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 239-244. – 0,3 д.а.
 2. Сухоребра О.П. Облік витрат на виробництво у зернопереробній галузі // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць. Вип. 25. – Дніпропетровськ.: Наука і освіта, 2000. – С. 32-37. – 0,3 д.а.
 3. Сухоребра О.П. Обгрунтування вибору методу обліку витрат з урахуванням галузевої специфіки виробництва // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 4 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 125-129. – 0,38 д.а.
 4. Сухоребра О.П. Методичні підходи до визначення собівартості продукції // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 2 (9) / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 539 -543. – 0,38 д.а.
 5. Сухоребра О.П.Облік витрат та його вдосконалення на підприємствах хлібопродуктів // Вісник. Економіка. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Вип. 53. – К.: “Київський університет”, 2001. – С. 73-76. – 0,38 д.а.

В інших виданнях:

 1. Сухоребра О.П. Наукове обгрунтування методів обліку витрат для підприємств галузі хлібопродуктів // Тези наукової міжнародної  конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Ч.ІІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 105-107. – 0,13 д.а.
 2. Сухоребра О.П. Науково-методичні підходи до визначення собівартості продукції // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції ”Наука і освіта – 2002”. – Т.16. Економіка. – Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2002. – с. 14-16. – 0,08 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланнями:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланнями:

РубрикаВиробництво

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог