Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств

Бібліографічний опис

Шара Є. Ю. Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Шара Євгенія Юріївна – Київ, 2001. – 24 с.

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене удосконаленню методичної бази визначення критеріїв визнання, способів оцінки та обліку фінансових результатів діяльності підприємства, розробці економіко-організаційних засад аналітичного управлінського обліку для потреб внутрішнього менеджменту.

На основі критичного аналізу національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних нормативно-інструктивних матеріалів, періодичних видань та спеціальної літератури, що стосуються фінансового обліку та аналізу результатів діяльності, зроблено висновок про необхідність подальшого розвитку наукових теоретичних та організаційно-практичних засад визначення доходів та витрат як головних складників фінансового результату.

У роботі запропоновано внести зміни до чинних положень (стандартів) та плану рахунків бухгалтерського обліку стосовно визнання та оцінки доходу від реалізації, приведення форми звіту про фінансові результати відповідно до визначення доходу за П(С)БО 15 “Дохід”. Встановлено ряд суттєвих невідповідностей між методологічними засадами фінансового обліку результатів діяльності та податкового обліку. Запропоновано базу оподаткування прибутку підприємства визначати на основі показників фінансового обліку, а не вести паралельно два окремі обліки.
Наведено рекомендації щодо комплексного аналізу фінансових результатів із застосуванням факторної моделі на основі маржинального доходу та подальшої оптимізації результатів аналізу у наступному періоді.

Ключові слова

фінансовий результат, прибуток, збиток, аналітичний та синтетичний облік, принципи обліку, факторний аналіз, моделювання, маржинальний дохід, оптимізація

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: актуальність теми

Процес інтегрування України у світовий економічний простір передбачає поступове трансформування умов, суб’єктів та об’єктів господарювання відповідно до вимог, які диктує сучасний світовий ринок капіталів, товарів та інформації.

Інформація – це один з найбільш вагомих факторів, який суттєво впливає на інтенсивність та ефективність будь-яких, у тому числі й інтеграційних процесів. Інформаційною основою бізнесу є бухгалтерський облік, а його кінцевим продуктом – фінансова звітність.

Реформування бухгалтерського обліку, що триває в Україні, має за мету надати дійсним і потенційним інвесторам та кредиторам, у тому числі й зарубіжним, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан і результати діяльності суб’єктів господарювання. Причому, уже здійснені реформи, націлені на те, щоб інформація була зрозумілою та однозначно тлумачилась кожним її користувачем. Саме тому при реформуванні обрано Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які визнаються та застосовуються при підготовці фінансової звітності в усьому світі.

Оскільки метою діяльності кожного суб’єкта господарювання є одержання та максимізація прибутку, то необхідно більш ретельно та кваліфіковано підходити до:

 • формування його складників – доходів та витрат,
 • детального вивчення та аналізу факторів, під впливом яких формується фінансовий результат як кожної господарської операції зокрема, так і всієї діяльності підприємства в цілому,
 • досліджувати динаміку, тенденції, резерви, що впливають на ефективність господарювання підприємства.

За своєю природою фінансовий результат є сукупним проявом ефективності фінансового, виробничого та організаційного менеджменту на підприємстві.

Результат діяльності формується під впливом наявності та руху грошових коштів, рівня цін, тарифів і відсоткових ставок, фіскальних регуляторів та інших економічних внутрішніх і зовнішніх чинників.

Прибуток підприємства:

 • є важливим елементом валового внутрішнього продукту,
 • виступає джерелом поповнення державного бюджету, а отже, фінансовим ресурсом держави для реалізації програм розширеної реструктуризації суспільного виробництва та реалізації соціальних програм.

Стан вивчення проблеми

Важливість цих процесів викликає необхідність удосконалення методології бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності з метою обгрунтування переліку чинників, що впливають на їх рівень, кількісної та якісної оцінки наслідків цього впливу на прогнозовані тенденції розвитку підприємства у перспективі.

Чинні національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, 15 “Дохід” та  16 “Витрати” значною мірою враховують основні вимоги до інформації, яку повинні розкривати суб’єкти господарювання стосовно результатів своєї діяльності протягом звітного періоду. Однак їх критичний аналіз свідчить про те, що деякі методологічні положення цих документів вимагають більш повного розкриття, уточнення та удосконалення, не повною мірою відповідають вимогам МСБО, міжнародним принципам підготовки та складання фінансової звітності.

Досліджуючи цю проблему, автор опирався на авторитетну думку вітчизняних вчених і практиків, зокрема В.В. Бабича, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, О.С. Бородкіна, А.М. Герасимовича, В.П. Завгороднього, М.В. Кужельного, В.М. Пархоменка, В.В. Сопка, Е.І. Свідерського, В.О. Шевчука, В.Г. Швеця, які у своїх працях розглядали окремі питання удосконалення фінансового обліку та аналізу результатів діяльності в умовах становлення ринкових відносин і переходу до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

У результаті проведеного аналізу було встановлено, що більш повного обгрунтування вимагають методичні підходи щодо організації інформаційного забезпечення ефективності та результативності діяльності підприємства на основі реформування та стандартизації бухгалтерського обліку. Саме тому необхідність розробки науково обгрунтованих рекомендацій щодо удосконалення теорії і практики фінансового обліку та аналізу результатів діяльності підприємств з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової облікової теорії і практики зумовили актуальність теми дисертації.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження визначається:

 • Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р.,
 • державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням Міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706.

Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи відділу методології бухгалтерського обліку науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України на тему “Розробка Концепції реформування бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання в Україні” (№ держреєстрації 0198u005952 за планом наукової роботи відділу).

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є удосконалення методики обліку та аналізу основних складників фінансового результату діяльності – доходів та витрат суб’єкта господарювання в Україні. Поставлена мета визначає зміст дослідження, яке направлено на вирішення завдань методологічного, наукового та практичного характеру, а саме:

 • дослідити природу та економічну сутність прибутку як економічної категорії в умовах ринку;
 • охарактеризувати умови формування та методи оцінки обліку фінансових результатів діяльності підприємства;
 • визначити основні напрями удосконалення аналітичного обліку доходів та витрат з урахуванням проблем інформаційного забезпечення внутрішнього менеджменту;
 • проаналізувати діючу звітність про фінансові результати, дати її оцінку щодо відповідності МСБО;
 • проаналізувати відповідність форм фінансової звітності рахункам та субрахункам плану рахунків, облікових реєстрів доходів та витрат;
 • дослідити методи аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та їх вплив на ефективність прийняття управлінських рішень.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес формування фінансового результату діяльності підприємства у звітному періоді та зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на його рівень і динаміку та його основних складників – доходів і витрат.

Предметом дослідження є методологічні засади визнання, оцінки і відображення в обліку і фінансовій звітності результатів діяльності підприємства та методи факторного аналізу фінансових результатів у розрізі формуючих чинників та моделювання шляхів поліпшення цих результатів.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: методи дослідження

При дослідженні використовувалися:

 • загальнонаукові методи (системний аналіз, дедуктивний, індуктивний),
 • спеціальні методи факторного аналізу,
 • економіко-статистичні методи,
 • економіко-математичного моделювання тощо.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є:

 • Закони України,
 • нормативні акти,
 • постанови та декрети Кабінету Міністрів України,
 • чинні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
 • МСБО,
 • вітчизняні та зарубіжні публікації щодо теоретичних засад дослідження основних показників результативності макро- та мікроекономічних процесів, теорії бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у комплексному теоретичному обгрунтуванні та практичному вирішенні проблем організації синтетичного і аналітичного обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств з використанням міжнародного досвіду та результатів запровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Найбільш суттєвими науковими результатами дослідження, які одержані особисто здобувачем і виносяться на захист, є наступні:

 • обгрунтовано концепцію фінансового результату діяльності як обліково-економічної категорії, яка випливає із якісної та вартісної зміни власного капіталу підприємства, що забезпечує систематизацію аналітичних процедур для отримання кількісних оцінок впливу структурних чинників на сегментовані фінансові результати діяльності;
 • досліджено чинну законодавчо-нормативну базу визначення складників фінансового результату – доходів і витрат та обгрунтовано необхідність їх удосконалення в умовах перехідної економіки на основі більш повного та послідовного застосування принципів і вимог МСБО;
 • розроблено концепцію організаційної структури бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку багатофункціонального призначення для одержання взаємопов’язаних кінцевих результатів облікового процесу – фінансової, податкової, статистичної та внутрішньої управлінської звітності;
 • здійснено аналіз відповідності діючого плану рахунків вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та запропоновано внести зміни до його складу, що сприяє більш чіткій структуризації та адаптації до реальних процесів господарської діяльності на підприємстві;
 • визначено основні принципи інформаційного забезпечення комплексного аналізу та оптимізації фінансових результатів за сегментами діяльності з урахуванням конкретних вимог окремих груп користувачів фінансової звітності на основі даних удосконаленої системи внутрішніх облікових аналітичних реєстрів складників фінансового результату- доходів та витрат;
 • адаптовано факторну модель аналізу фінансових результатів діяльності на основі маржинального доходу до реальних умов функціонування виробничої економічної системи, що дозволяє одержати достовірні та обгрунтовані оцінки кількісних змін результуючих фінансових показників діяльності під впливом сегментованих зовнішніх та внутрішніх чинників;
 • розроблено базову модель оптимізації діяльності підприємства з використанням результатів факторного аналізу їх ретроспективного рівня, що необхідно для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на етапі бюджетування.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає у доведенні результатів теоретичних досліджень і висновків до форми рекомендацій, що будуть запроваджені в практиці бухгалтерського обліку та аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в Україні.

Результати проведеного дослідження апробовано на виробничому підприємстві – ЗАТ “Лакма”, що дало можливість:

 • більш повно забезпечувати інформаційні потреби керівництва підприємства у формуванні та розподілі фінансових результатів,
 • визначати кількісний вплив конкретних чинників на фінансові результати,
 • оптимізувати організаційну структуру підприємства та його виробничу програму за критерієм максимізації його прибутковості.

Результати дослідження та розробки впроваджені на:

 • підприємстві з іноземними інвестиціями “Папастратус України” (акт від 24.07.2000),
 • ТОВ “Торговий Дім “Укрресурссировина” (акт від 05.10.2000),
 • Українсько-німецьке акціонерне товариство “Реємтсма-Київ тютюнова фабрика” (акт від 15.12.2000),
 • ВАТ “Феодосійська тютюнова фабрика” (акт від 01.02.2001),

а також використовуються в навчальному процесі при читанні курсів “Фінансовий та бухгалтерський облік” в Академії державної податкової служби України (акт від 14.07.2000).

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні результати дисертаційної роботи доповідались на науково-практичних конференціях :

 • “Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України” (26-27 червня 1997, м. Київ),
 • “Актуальні проблеми сучасної фінансової науки” (18-19 березня 1999, м. Київ),
 • “Проблеми фінансової політики в Україні” (6-7 квітня 2000, м. Київ),
 • “Проблеми гармонізації та стандартизації обліку і аудиту в Україні” (26 грудня 2000, м.Київ).

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: структура та обсяг дисертації

Структура дисертаційної роботи відповідає її цільовій спрямованості та складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел з 140 найменувань. Обсяг дисертації складає 213 сторінок друкованого тексту, а також включає 24 таблиці, 18 рисунків і 9 додатків.

Фінансовий облік та аналіз результатів діяльності: список опублікованих праць за темою дисертації

Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображені у семи опублікованих роботах загальним обсягом 2,3 друкованих аркуша.

 1. Шара Є.Ю. Внутрішній аудит фінансових результатів: завдання та функції // Збірник наукових праць УФЕІ “Науковий вісник”. – 1998.– № 1. – С.110 – 113; (0,2 авт. арк.).
 2. Шара Є.Ю. Прибуток як економічна та обліково-аналітична категорія // Збірник наукових праць УФЕІ “Науковий вісник”. –1999. – № 1. – С.120 – 125; (0,3 авт. арк.).
 3. Шара Є.Ю. Напрями удосконалення аналітичного та синтетичного обліку доходів підприємства на основі МСБО // Збірник наукових праць УФЕІ “Науковий вісник”. – 1999. – № 2. – С. 88 – 95; (0,5 авт. арк.).
 4. Шара Є.Ю. Принципи обліку фінансових результатів діяльності підприємств // Науковий збірник “Наукові праці НДФІ”. – 1999. – № 8. – С. 45 – 50; (0,3 авт. арк.).
 5. Шара Є.Ю. Напрями удосконалення синтетичного обліку витрат підприємства на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Науковий збірник “Наукові праці НДФІ”. – 2000. – № 10-11. – С. 158 – 167; (0,5 авт. арк.).
 6. Шара Є.Ю. Проблеми фінансової політики в Україні: Тези доповіді науково-практичної конференції “Класифікація визнання та оцінка витрат” 6-7 квітня 2000 р. – К.: НДФІ.– С. 239 – 243; (0,25 авт. арк.).
 7. Шара Є.Ю. Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні: Тези доповіді науково-практичної конференції “До питання взаємозв’язку фінансового і податкового обліку” 26 грудня 2000 р. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка. – С. 58 – 61; (0,25 авт. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік і аналіз результатів діяльності” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

РубрикаФінансові результати: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *