Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств

Бібліографічний опис

Гнатишин Л. Б. Організація системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств
: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гнатишин Людмила Богданівна – Тернопіль, 2001. – 20 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням вдосконалення методики та організації системи обліку виробничо-фінансової діяльності селянських (фермерських) господарств. В дисертаційній роботі подається оцінка ситуації в аграрному секторі Львівської області, зокрема фермерський уклад виділяється як окремий структурний підрозділ економічної системи, що вимагає постановки питання про оптимальну систему бухгалтерського обліку діяльності фермерських господарств. В контексті модифікованої системи обліку витрат і доходів селянського (фермерського) господарства розглядається методика ведення фінансового та управлінського обліку. Обгрунтовується порядок обліку земельних ресурсів, запасів та розрахунків.

Значна увага в роботі приділяється проблемі становлення управлінського обліку та розробці пропозицій щодо вдосконалення методики його ведення. Зокрема доведено необхідність здійснення обліку витрат та визначення собівартості продукції. Як наслідок, забезпечуючи методичні передумови закриття витратних рахунків та оприбуткування готової продукції в розрізі об’єктів витрат, запропоновано дві моделі обліку витрат, виходу продукції і визначення фінансового результату в селянських (фермерських) господарствах з використанням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”. Пропонується в організаційній системі обліку діяльності фермерських господарств виділяти три рівні, на одному з яких забезпечується автоматизоване ведення обліку.

Ключові слова

селянське (фермерське) господарство, спрощений облік, модифікована система обліку, витрати, доходи, собівартість, фінансовий результат

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: актуальність теми

В умовах переходу до ринкової економіки на базі реформованих сільськогосподарських підприємств створюються нові організаційно-правові структури ринкового типу. Саме становлення багатоукладності в сільському господарстві зумовило виникнення нової для нас форми господарювання – фермерських господарств з приватною формою власності. Їх ефективне функціонування невідкладно вимагає кардинальних змін як в економіці агропромислового виробництва, так і сфері облікового забезпечення його діяльності.

Організація бухгалтерського обліку – ненове питання в обліковій науці. Проблемам вдосконалення обліку в нових умовах господарювання присвячені роботи ряду вчених-економістів: Бичкова М.Ф., Гайдуцького  П.І., Дем’яненка М.Я., Завгороднього  В.П., Кірейцева  Г.Г., Кузьмінського А.М., Линника В.Г., Литвина  Ю.Я., Мниха Є.В., Моссаковського В.Б., Огійчука М.Ф., Пархоменка В.М., Пушкаря М.C., Сопка В.В., Сука  Л.К., Ткаченко Н.М., Хомина П.Я. та  інших  авторів, які здійснили значний внесок в розробку теорії і практики обліку та функціонування нових форм господарювання в сільському господарстві. Водночас у вітчизняному доробку бракує окремих комплексних завершених досліджень з питань організації системи обліку у селянських (фермерських) господарствах, які б сформували та запропонували конкретні шляхи та підходи до ефективності становлення і господарювання сільськогосподарських підприємств фермерського типу.

Важливим завданням на даному етапі є створення нової спрощеної системи бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, приведення її у відповідності до вимог часу і міжнародних стандартів. Це питання ще не одержало належного висвітлення в економічній літературі. Як правило, сьогоднішні публікації присвячені окремим питанням бухгалтерського обліку, наукові зусилля спрямовані в основному на вивчення і вдосконалення системи бухгалтерського обліку на великих підприємствах. Не зменшуючи їх значення, слід усвідомити, що в першу чергу необхідно звернути увагу на вивчення концепції побудови організаційної системи бухгалтерського обліку фермерських господарств. Така система повинна відповідати принципам міжнародної стандартизації, бути досить гнучкою, мобільною, економною.

Необхідність розв’язання цих проблем підкреслює актуальність вибраної теми дисертації.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тема дисертації є складовою частиною комплексного плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема державно-бюджетної теми “Оцінка і вдосконалення економічних механізмів розвитку малого підприємництва” (номер державної реєстрації 0197V017010), яку виконує кафедра обліку і аудиту. Роль автора у виконанні науково-дослідних робіт полягає в обгрунтуванні проблем організації та функціонування системи обліку виробничо-фінансової діяльності селянських (фермерських) господарств, а також в розробці пропозицій щодо вдосконалення методики ведення фінансового та управлінського обліку.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження – розробка науково обгрунтованих методологічних і практичних підходів щодо організаційної побудови і ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах.

Реалізація окресленої мети вимагала виконання таких задач:

 • проаналізувати організаційно-економічні особливості функціонування на сучасному етапі селянських (фермерських) господарств як структурного підрозділу економічної системи та об’єкта організації бухгалтерського обліку;
 • критично оцінити сучасний стан бухгалтерського обліку фермерських господарств в Україні та зарубіжну практику створення облікової системи діяльності фермерських господарств;
 • сформувати концепцію реформування системи бухгалтерського обліку у фермерських господарствах;
 • обгрунтувати організаційно-методологічні та нормативно-правові положення і підходи щодо побудови системи фінансового та управлінського обліку і особливостей його ведення в умовах приватних сільськогосподарських підприємств;
 • розробити моделі обліку витрат, які б відображали особливості виробництва сільськогосподарської продукції та містили загальні принципи управлінського обліку;
 • розробити комп’ютерну технологію та систему забезпечення комп’ютерною технологією облікового процесу діяльності селянських (фермерських) господарств.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність селянських (фермерських) господарств Львівської області.

Предметом дослідження виступає організація і методика обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою досліджень стали положення теорії ринкової економіки, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних економістів із питань обліку, діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та нормативні акти, постанови Уряду країни з питань здійснення аграрної реформи, організації обліку і переходу його на міжнародні стандарти.

У процесі дослідження та обгрунтування висновків і рекомендацій опрацьовано спеціальну літературу з питань сільськогосподарського виробництва, дані про роботу селянських (фермерських) господарств, матеріали їх бухгалтерського обліку та фінансової звітності; вивчено матеріали наукових конференцій, розглянуто рекомендації науково-дослідних установ щодо організації обліку в нових господарських структурах і його вдосконалення. Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань використовувалися наступні методи дослідження:

 • для вивчення об’єкта дослідження, розчленування його на окремі частини застосовувалися методи аналізу і синтезу;
 • для порівняння показників за роками – метод порівняння та метод визначення відносних величин;
 • для зображення динаміки показників кількості та площі селянських (фермерських) господарств – графічний метод та інші.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: наукова новизна одержаних результатів

Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі організаційно-методологічні та практичні

результати:

 • розроблено, на основі здійсненого аналізу пропозицій науковців щодо суті і необхідності спрощеної форми обліку для фермерських господарств та в світлі радикальних реформ бухгалтерського обліку і звітності в Україні, скорочений План рахунків бухгалтерського обліку для селянських (фермерських) господарств України;
 • розглянуто фінансовий та управлінський обліки в контексті структурних одиниць принципово нової модифікованої системи обліку виробничо-фінансової діяльності фермерських господарств, визначено особливості та вимоги які до них висуваються;
 • запропоновано порядок обліку земель та інших активів в умовах селянського (фермерського) господарства із врахуванням форми власності та структури земельного фонду;
 • розроблено і запропоновано форми документів з обліку земельного фонду, обліку витрат та виходу продукції сільського господарства, визначення фінансового результату, які доцільно використовувати в умовах приватного підприємства на селі;
 • обгрунтовано методику ведення обліку з використанням введеного до скороченого Плану рахунків класу 8 “Витрати за елементами”, яка суперечить загальноприйнятій думці про недоцільність застосування рахунків даного класу в обліку підприємств з різногалузевим виробництвом;
 • пропонується, дотримуючись вимог П(С)БО 9 “Запаси”, як оптимальний варіант селянину-фермеру оприбуткування готової продукції протягом року лише у кількісному виразі, котра після закінчення процесу збирання врожаю буде оцінена по фактичній вартості, що нагромаджена на витратному рахунку.
 • розроблено дві моделі обліку витрат і доходів у селянському (фермерському) господарстві, використання яких забезпечить методичні передумови закриття витратних рахунків, пов’язаних із специфікою галузі, а також оприбуткування готової продукції в розрізі об’єктів калькулювання;
 • введено до переліку рахунків класу 8 “Витрати за елементами” додатковий рахунок 86 “Зведені за елементами витрати основної діяльності”, що забезпечує вдосконалення методики управлінського обліку та дозволяє на одному рахунку нагромаджувати витрати і визначати собівартість сільськогосподарської продукції в розрізі об’єктів;
 • обгрунтовано включення суми фіксованого сільськогосподарського податку до складу загальновиробничих витрат, що в умовах модифікованої системи обліку витрат і доходів селянського (фермерського) господарства пропонується списувати за рахунок фінансового результату;
 • розроблено комп’ютерну технологію облікового процесу в новостворених господарських формуваннях, яка базується на запропонованій структурі головного меню автоматизованої системи обліку діяльності фермерського;

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: практичне значення одержаних результатів

Зводиться до можливостей використання в селянських (фермерських) господарствах викладених пропозицій і рекомендацій щодо організації обліку їх виробничо-фінансової діяльності, що забезпечує спрощення облікового процесу, робить його більш ефективним. Впровадження у виробництво результатів дисертаційних досліджень сприятиме процесу становлення фермерських господарств, відродженню кооперативних принципів, удосконаленню організації обліку.

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах передані і прийняті до впровадження Головним управлінням сільського господарства і продовольства Львівської обласної державної адміністрації, управліннями сільського господарства і продовольства Жовківської та Кам’янко-Бузької районних держаних адміністрацій Львівської області, фермерським господарством “Атлант”, що підтверджується документально. Результати дослідження автора також можуть використовуватися в навчальному процесі вищих навчальних закладів.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: особистий внесок здобувача

Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача, зокрема методика ведення управлінського обліку в системі фермерських господарств.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: апробація результатів досліджень

Основні положення дисертації обговорювались на наукових семінарах кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка. Окремі пропозиції доповідались і були схвалені на;

 • щорічних звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету упродовж 1997-2000 рр.,
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні” (м. Чернівці, 1998);
 • ІІІ Міжнародному симпозіумі Україна – Австрія “Сільське господарство, наука і практика” (м. Чернівці, 2000);
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 2000).

Дисертаційна робота доповідалась на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: обсяг і структура дисертації

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, викладена на 189 сторінках комп’ютерного тексту, з них 9 сторінок займають 18 таблиць, 6 сторінок – 10 рисунків. Список використаних літературних джерел містить 218 найменувань на 18 сторінках, 15 додатків займають 15 сторінок.

Організація системи обліку діяльності фермерських господарств: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами досліджень було опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,09 друкованого аркуша, з них 8 статей у наукових фахових виданнях. Обсяг частки дисертанта в опублікованих працях становить 2,89 друкованого аркуша.

У наукових фахових виданнях:

 1. Л.Б. Гнатишин. Деякі аспекти податкової політики в аграрному секторі / Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК.- Львів: ЛДАУ, 1998. – №4. – с.321-325. – 0,24 д.а.
 2. Л.Б. Гнатишин. Вдосконалення системи обліку у фермерських господарствах // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – №5. – с. 19-21. – 0,3 д.а.
 3. Л.Б. Гнатишин. Фермерство вимагає державної підтримки // Економіка АПК. – 1998. – №2. – с. 27-30. – 0,34 д.а.
 4. Л.Б. Гнатишин. Організація виробництва продукції у фермерських господарствах Львівщини // Економіка АПК. – 1998. – №4. – с.18-20. – 0,34 д.а.
 5. Л.Б. Гнатишин. З досвіду функціонування системи бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах // Економіка АПК. – 1998. – №12. – с.61-65. – 0,49 д.а.
 6. Л. Гнатишин. Функціонування фермерських господарств в системі аграрного виробництва Львівщини / Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК №6. – Львів: ЛДАУ, 1999. – с.30-32. – 0,2 д.а.
 7. Л.Б. Гнатишин. Концепція побудови організаційної системи обліку діяльності фермерських господарств // Економіка АПК. – 2000. – №9. – с.77-80. – 0,32 д.а.
 8. О.П. Кундря, Л.Б. Гнатишин. Управлінський облік у селянських (фермерських) господарствах за новим планом рахунків // Економіка АПК. – 2001. – №4. – с. 92-98. – 0,6 д.а.

У інших виданнях:

 1. Гнатишин Л.Б. Проблеми інвестування фермерства в Україні // матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Реструктуризація економіки та інвестиції в Україні”. – Чернівці, 1998. – с. 122-123. – 0,12 д.а.
 2. Ludmula Hnatyshyn. Problems of agrarian sektor financial state // Symposiym – Osterreich. Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis. Tschernivci, 14-16 September 2000, p.152. – 0,06 д.а.
 3. Гнатишин Л.Б. Становлення системи обліку фермерських господарств // збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир, 2000. – с.49. – 0,08 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік у фермерских господарствах” за посиланнями:

РубрикаОблік у фермерских господарствах

РубрикаОблік в сільському господарстві

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *