Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах

Бібліографічний опис

Коваленко О. В. Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коваленко Олена Валеріївна – Луганськ, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуального завдання з удосконалення організації обліку на промислових підприємствах. У результаті дослідження виявлено закономірності, які спрямовані на підвищення ролі обліку як функції та складової частини управління підприємством, удосконалення організації обліку в умовах комп’ютеризації, підвищення дієвості його інформаційної та контрольної функцій. Розроблено пропозиції щодо створення відповідного інформаційного забезпечення функцій управління, визначено функціональні особливості впровадження фінансового й управлінського обліку, які в системі створюють наукові і методичні передумови удосконалення організації обліку на промислових підприємствах. Запропоновано схему організації обліку, яка передбачає побудову трирівневої системи робочих місць робітників обліку, відповідно до первинного, управлінського і фінансового обліку. Викладено схему послідовності розробки нормативів кількості робітників обліку і запропоновано методику розрахунку нормативів оптимальної чисельності працівників обліку за допомогою мультиплікативної трифакторної моделі.

Ключові слова

організація обліку, працівники обліку, нормування праці, облікова політика, облікова інформаційна система, обліково-аналітична служба

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: актуальність теми

Реформування економічних взаємовідносин в управлінні ставить нові вимоги до організації обліку як основного способу контролю фінансово-господарської діяльності промислових підприємств. Суть проблеми зумовлена необхідністю удосконалення організації системи обліку, яка є забезпечувальною ланкою в системі управління у зв’язку зі змінами інформаційних потреб як керівництва промислових підприємств, так і зовнішніх користувачів економічної інформації. Організація обліку на промислових підприємствах, які функціонують в умовах ринку, потребує переорієнтування функцій з контрольно-розподільчих на сервісно-управлінські. Сучасна система опрацювання обліково-економічної інформації не може цілком задовольнити зростаючі інформаційні потреби управління. Збільшення обсягу облікової інформації супроводжується зростанням витрат на організацію облікового процесу, а її споживча вартість залишається практично незмінною. Основною причиною такого становища є те, що відсутній відповідний сучасним вимогам теорії і практики управління підхід до організації обліку, який базується на принципі доцільності.

На сьогодні важливого значення набуває проблема збільшення ефективності обліку на основі удосконалення організаційної структури обліково-аналітичної служби промислових підприємств і нормування праці робітників обліку.  Впорядкування управління промислово-господарськими системами передбачає комплекс зусиль, пов’язаних з раціоналізацією функціонально-ієрархічного розподілу праці та організаційних структур управління, типізацією управлінських процедур, оптимізацією чисельності працівників обліку.

В існуючих методичних розробках і рекомендаціях з організації обліку на промислових підприємствах досліджені не всі проблеми. До них відносяться питання визначення функцій, оптимального складу і структури обліково-аналітичних служб промислових підприємств; облікової політики промислових підприємств, її організаційних, методичних і технічних складових; не знайшли відображення основні принципи побудови облікової інформаційної системи (ОІС), яка функціонує на базі автоматизованих робочих місць бухгалтерів (АРМ).

Таким чином, актуальність і значущість питань удосконалення організації обліку на основі створення єдиної інформаційної системи, а також недостатня їх розробка як у теоретичних, так і в методичних аспектах визначили вибір теми, її цільову спрямованість і завдання.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: зв’язок роботи  з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до напряму науково-дослідних робіт Запорізької державної інженерної академії за темою “Концептуальні та методологічні основи розробки програм підвищення ефективності інвестиційних процесів розвитку економіки” (№  держреєстрації 0100U004904), у межах якої автором розроблено методичні рекомендації з адаптації і практичного впровадження облікової політики в систему господарювання промислових підприємств та моделі кількісних показників регламентування чисельності робітників обліково-аналітичних служб.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування шляхів удосконалення організації системи обліку як складової частини процесу управління господарською діяльністю промислових підприємств, розробка організаційних рішень при застосуванні економіко-математичних методів і обчислювальної техніки.

Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

 • досліджено проблеми, основні принципи і концепції організації обліку фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на сучасному етапі;
 • узагальнено наукові, методичні й практичні розробки щодо організації обліку на великих промислових підприємствах, які поєднують централізацію фінансового обліку у структурі управління та децентралізацію управлінського обліку з метою наближення його до місць виникнення витрат і прийняття рішень;
 • розроблено організаційну структуру сучасної обліково-аналітичної служби промислового підприємства, визначено особливості її функціонування в умовах автоматизованої обробки облікової інформації;
 • уточнено поняття облікової політики підприємства, розроблено етапи та вимоги її формування і впровадження у вигляді регламентів ведення обліку;
 • визначено основні етапи розробки збільшених нормативів чисельності і обґрунтовано принципи розподілу праці обліково-аналітичного персоналу промислових підприємств;
 • теоретично обґрунтовано розвиток методичних аспектів облікової політики промислових підприємств, яка є основою удосконалення організації обліку;
 • розроблено модель розрахунку регламентування чисельності працівників обліково-аналітичної служби із застосуванням економіко-математичних методів і обчислювальної техніки;
 • забезпечено впровадження результатів дослідження в процес управління промисловим підприємством.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація облікового процесу на промислових підприємствах.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні аспекти удосконалення організації обліку на промислових підприємствах, існуючі на практиці форми організаційної побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: методи дослідження

Теоретичною основою дослідження є методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, які визначають принципи регулювання організації бухгалтерського обліку, забезпечили правове поле дослідження. У роботі використано метод логічного аналізу (при визначенні проблем і тенденцій удосконалення організації обліку); методи експертних оцінок і контрольних запитань (при обстеженні діяльності деяких підприємств); метод функціонального аналізу (при розробці принципів облікової політики промислових підприємств); балансовий (при визначенні зв¢язків, взаємозв¢язків і взаємозалежностей); розрахунково-конструктивний (при формуванні теоретичних висновків та закономірностей); економіко-математичні методи (при розробці методики розрахунку чисельності робітників обліково-аналітичних служб промислових підприємств); пакети сучасних прикладних програм, які дозволяють формувати облікову інформацію в режимі реального часу на запит користувача. Інформаційною базою дослідження стали теоретичні та методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, емпіричні та аналітичні матеріали, джерелами яких були наукові публікації, дані статистичних звітів промислових підприємств, монографічних та соціологічних досліджень, зроблених автором.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: наукова новизна отриманих  результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в розвитку теоретичних і науково-методичних аспектів удосконалення організації обліку на промислових підприємствах. Розроблені пропозиції спрямовані на посилення дієвості управлінської інформаційної і контрольної функцій обліку, удосконалення побудови обліково-аналітичної служби в умовах комп’ютеризації, розробку збільшених показників регламентування чисельності управлінського персоналу.

До найбільш істотних результатів, що відбивають елементи наукової новизни дисертації, відносяться такі положення:

 • уточнено поняття облікової політики підприємства як сукупності способів і методів обліку, які регулюються національними обліковими стандартами й  враховують особливості діяльності промислового підприємства при розробці  етапів її формування й впровадження у вигляді регламентів, що складаються із норм, правил і стандартів ведення обліку;
 • теоретично обґрунтовано доцільність реорганізації побудови структури обліково-аналітичної служби промислового підприємства, заснованої на взаємодії підсистем фінансового й управлінського обліку та інтеграції функцій управління, що дозволяють організувати облік у структурах програмно-цільового типу і забезпечують потреби менеджменту будь-якого рівня управління;
 • розроблено на концептуальному рівні новий підхід до розвитку облікової політики щодо організації облікових номенклатур з обліку оборотних активів промислових підприємств на різних етапах облікового процесу;
 • доповнено основні принципи  побудови облікової інформаційної  системи
 • (ОІС), яка функціонує на базі АРМ працівників обліку та обґрунтовано напрями розвитку автоматизованих систем обробки облікових даних, заснованих на повних моделях документообігу, які послідовно вирішують завдання обробки великих документопотоків за рахунок отримання узагальненої інформації як в системі рахунків, так і поза нею;
 • визначено основні етапи розробки нормативів чисельності працівників обліково-аналітичної служби промислового підприємства і обґрунтовано принципи розподілу праці на всіх рівнях технологічного процесу обробки облікових номенклатур в умовах функціонування ОІС;
 • запропоновано новий підхід  визначення загальної чисельності працівників обліково-аналітичної служби промислового підприємства при застосуванні економіко-математичних методів і моделей.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: практичне значення отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, способи й отримані результати являють собою методичну основу організації бухгалтерського обліку, що дозволяє забезпечити інформаційні потреби управління будь якого рівня з використанням автоматизованих систем обробки інформації, визначити загальну чисельність працівників обліково-аналітичної служби промислового підприємства.

Практичне застосування результатів дослідження дозволяє:

 • удосконалити організацію бухгалтерського обліку на промислових підприємствах шляхом централізації фінансового обліку у структурі управління та децентралізації управлінського обліку в місцях виникнення витрат і прийняття рішень, зумовлених розвитком операційного і тактичного менеджменту;
 • застосовувати принципово нову методику організації облікових номенклатур, як методичної складової облікової політики промислових підприємств;
 • впровадити одну із запропонованих моделей документообігу при застосуванні автоматизованих форм бухгалтерського обліку;
 • визначити категорії розподілу облікових робіт в умовах функціонування облікової інформаційної системи промислового підприємства;
 • використовувати алгоритм розрахунку нормативу чисельності робітників обліково-аналітичної служби промислового підприємства за допомогою розробленої методики.

Отримані результати дисертаційної роботи підготовлено до практичного використання у формі методичних рекомендацій і впроваджено на промислових підприємствах, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатках до дисертації. Основні з них такі: ВАТ “Мотор Січ” (довідка № ГИ-38448 від 02.10.2002 р.); ВАТ “Запоріжбудмаш” (довідка № 289 від 19.09.2002 р.); ВАТ “Запорізький завод металевих конструкцій” (довідка № 182 від 14.05.2001 р.); ВАТ “Запорізький комбінат будівельних матеріалів” (довідка № 01/445 від 02.10.2002 р.).

Положення дисертаційного дослідження використовуються в навчально-методичній роботі кафедри обліку і аудиту Запорізького державного університету (довідка № 01-09/857 від 07.10.2002 р. ).

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: особистий внесок здобувача

Положення, результати, висновки та рекомендації дослідження є особистим здобутком автора.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: апробація результатів дисертації

Результати наукових досліджень доповідались, обговорювались та були схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства” (м. Київ, 1997 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економіки та вдосконалення економічної освіти у вищій школі України” (м. Кіровоград, 1998 р.); І науково-теоретичній конференції “Образование и наука на пороге третьего тысячелетия” (г. Барнаул, 1999 г.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні” (м. Донецьк, 1999 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне і фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур” (м. Севастополь, 2000 р.); ІU Міжнародній конференції молодих  вчених-економістів “Проблеми забезпечення економічного росту” (м. Донецьк, 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці” (м. Луцьк, 2001 р.).

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: структура і обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, які викладено на 189 сторінках машинописного тексту; містить 19 таблиць, 24 рисунки, які наведені на 27 сторінках. Список використаних джерел із 233 найменувань подано на 20 сторінках, 13 додатків – на 24 сторінках.

Удосконалення організації обліку на промислових підприємствах: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано 21 наукову працю, серед яких 9 статей – у наукових журналах, 6 статей – у фахових збірниках наукових праць, 6 публікацій – у матеріалах і тезах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій 6,43 д.а., із них 6,24 д.а. належать здобувачеві.

Публікації:

 1. Коваленко Е.В. Организация внутреннего учета на предприятии // Академічний огляд: економіка та підприємництво. – 1997. – № 1-2. – С. 64-69.
 2. Коваленко О.В. Побудова нової системи обліку в Україні // Демографія, економіка праці та соціальна політика. Вип.5. Ч.ІІ. – Кіровоград: КІСМ, 1998. – С. 20-23.
 3. Коваленко О.В. Місце управлінського обліку в інформаційній базі управління підприємства // Академічний огляд: економіка та підприємництво. – 2000. – № 2. – С. 99-103.
 4. Коваленко О.В. Оцінка – як основний елемент методу обліку в сучасних умовах господарювання // Схід. – 2000. – № 6 (37). – С. 23-26.
 5. Коваленко О.В. Облікова політика: зміст і реалізація // Економіка промисловості. – 2000. – № 4 (10). – С. 20-25.
 6. Коваленко О.В. План рахунків бухгалтерського обліку і його будова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 87-89.
 7. Коваленко О.В. Організація обліку запасів в сучасних умовах господарювання // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип.73. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 44-50.
 8. Коваленко Е.В. Организация учетного процесса в современных условиях хозяйствования // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5-6 (18-19). – С. 167-169.
 9. Коваленко Е.В. Учетная система и принятие управленческих решений // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип.76.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 79-90.
 10. Коваленко Е.В. Системный подход в решении проблем учета в период трансформации экономики // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип.77. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 94-105.
 11. Коваленко О.В. Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Вип.136. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 48-54.
 12. Коваленко Е.В. Управленческий учет: направления и перспективы // Придніпровський науковий вісник: економіка. – 1997. –   № 22 (33). – С. 30-36.
 13. Коваленко О.В. Генезіс методології та організації обліку на підприємстві // Держава та регіони: економіка та підприємництво. – 2001. – № 1. – С. 156-164.
 14. Коваленко О.В. Система внутрішнього аудиту на підприємствах // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці. Зб. наук. праць Ін-ту регіональних досліджень НАНУ. Вип.XXIX. Т.1. – Львів-Луцьк: Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2001. – С. 371-377.
 15. Семенов Г.А., Коваленко Е.В. Методика расчета оптимального состава численности работников учета // Держава та регіони: економіка та підприємництво. – 2002. – № 1. – С. 100-107.

Особистий внесок автора:

наведено модель розрахунку чисельності працівників обліку промислових підприємств.

 1. Коваленко Е.В. Формирование и реализация учетной политики предприятия // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства”. – К.:КДТЕУ, 1997. – С. 44-46.
 2. Коваленко Е.В. Проблемы организации учета и управления предприятием в условиях перехода к рыночной экономике // Сборник материалов к первой научно-теоретической конференции “Образование и наука на пороге третьего тысячелетия”. Ч.І. – Барнаул: АЭЮИ, 1999. – С. 118-120.
 3. Коваленко Е.В. Системы автоматизации бухгалтерского учета // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку та контролю в Україні” . – Донецьк: ДонДУЕіТ, 1999. – С. 163-167.
 4. Коваленко Е.В. Управление предприятием и контроллинг // Тезисы ІІ международной научно-практической конференции “Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур”. Ч.І. – Севастополь: СевГТУ, 2000. – С. 27-30.
 5. Коваленко Е.В. Состояние и проблемы аналитического учета в современных условиях хозяйствования // Материалы IV международной научной конференции молодых ученых-экономистов “Проблемы обеспечения экономического роста”. – Донецк: РИА ДонГТУ, 2001. – С. 120-122.
 6. Коваленко О.В. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах // Збірник тез і текстів виступів на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика незалежного аудиту в Україні”. – Київ: Рута, 2001. –   С. 56-57.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог