Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках

Облік і аналіз валютних операцій в банках

Бібліографічний опис

Максименко А. В. Облік і аналіз валютних операцій в комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Максименко Анна Вікторівна – Київ, 2002. – 18 с.

Анотація

Дисертацію присвячено питанням удосконалення бухгалтерського обліку і аналізу валютних операцій банку. Досліджено сутність валютних операцій, узагальнено підходи до класифікації валютних операцій, наведено характеристику банківських валютних операцій. Проаналізовано процеси реформування бухгалтерського обліку, досліджено вплив базових концепцій Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на методику обліку валютних операцій банку. Уточнено роль плану рахунків в системі надання достовірної бухгалтерської інформації, обґрунтовано правомірність мультивалютного принципу побудови плану рахунків щодо обліку валютних операцій. Проаналізовано методи визначення фінансових результатів і доведено оптимальність методу середньозваженого курсу для банківських валютних операцій. Узагальнено зарубіжний досвід обліку розрахунків із закордонними господарськими одиницями та консолідації звітності в іноземній валюті, запропоновані методичні напрями вдосконалення обліку. Досліджено особливості аналізу валютних операцій банку, запропоновано комплексний підхід до аналізу валютної позиції. Надано рекомендації щодо удосконалення системи нормативів валютної позиції. Удосконалено класифікацію валютних позицій банку.

Ключові слова

банк, валютні операції, бухгалтерський облік валютних операцій, курсові різниці, валютна позиція, аналіз валютних операцій

Облік і аналіз валютних операцій в банках: актуальність теми

Тенденція до глобалізації світового економічного простору передбачає організацію міждержавних фінансових потоків, що, в свою чергу, зумовлює активізацію валютних відносин, модифікацію видів валютних операцій. Водночас внутрішній валютний ринок має значний вплив на реформування економіки на ринкових засадах, особливо у перехідний період. Механізм впливу валютного чинника визначається специфікою відносин між учасниками відтворювального процесу і передбачає дедалі ширше залучення банківського сектора до обслуговування розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, налагодження стабільних фінансово-економічних відносин з іншими країнами.

Валютні операції є відносно новою сферою діяльності комерційних банків України. Проте посилення інтеграційних процесів вимагає поліпшення якості валютних послуг, а динамічні зміни в банківському секторі, зростання конкурентної боротьби, в свою чергу, зумовлюють підвищення ефективності банківської діяльності.

Підвищення ефективності банківської діяльності, що відповідає розвитку сучасних економічних відносин, залежить не лише від впливу екзогенного середовища, а й від досконалості процесу управління банківською установою. Це зумовлює додаткові вимоги до структури та обсягів інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень, що забезпечується системою бухгалтерського обліку. Оптимальне функціонування банківських установ можливе за умов створення адекватних систем аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень. Ринкові відносини у вітчизняному банківському секторі впливають на зміну методики та організації бухгалтерського обліку, розширення зон аналітичної діагностики, що сприяє пошуку ефективних напрямів діяльності на внутрішньому і міжнародному валютних ринках. Необхідність дослідження системи обліку і аналізу валютних операцій та їх удосконалення і адаптація до потреб управління сучасним банком визначають актуальність теми дисертаційної роботи.

Стан вивчення проблеми

В Україні дослідженню окремих питань діяльності банків на валютному ринку присвячені праці В.І.Міщенко, А.М.Мороза, М.І.Савлука, А.С.Філіпенка, В.А.Ющенко. Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних фахівців: М.К.Бункіної, О.Л.Красавіної, І.Я.Носкової, М.Пебро, Д.Ю.Піскулова, І.Н.Платонової, К.Редхеда, Дж.Сінкі, В.М.Усоскіна. Значний внесок у становлення і розвиток обліку і аналізу в комерційних банках зробили як зарубіжні вчені (К.Г. Парфенов, Л.Р.Смирнова, В.Є.Черкасов), так і вітчизняні науковці (Ф.Ф.Бутинець, А.М.Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Л.О.Примостка, К.Раєвський, Т.Раєвська, В.І. Ричаківська, Р.І.Тиркало, З.І.Щибиволок та інші).

Праці переважної більшості вказаних фахівців присвячені дослідженню тенденцій розвитку валютного ринку та діяльності його суб’єктів. Значно менше уваги приділяється аналізу проблем, з якими стикаються банки в процесі діяльності на валютному ринку. Фахівці з бухгалтерського обліку і аналізу зосереджують свою увагу на дослідженні основних банківських операціях, зокрема кредитних і депозитних. В той же час питання обліку та аналізу банківських валютних операцій досліджені  недостатньо, а багато методичних аспектів залишається неврегульованими. У дослідженнях майже не знайшли вирішення питання консолідації звітності в іноземній валюті, потребує вдосконалення механізм обліку фінансових результатів від здійснених валютних операцій. Аналіз валютних операцій обмежується оцінкою дотримання нормативів валютної позиції. Водночас аналіз обсягу валютного ризику та ефективності методів управління ним не проводиться.

Актуальність викладених питань та недостатній рівень дослідження проблем бухгалтерського обліку та економічного аналізу валютних операцій в комерційних банках обумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). Особисто автором в рамках теми запропонована удосконалена методика обліку і аналізу валютних операцій в комерційних банках.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вивчення сутності та особливостей діяльності банків на валютному ринку, розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення методики бухгалтерського обліку валютних операцій, консолідації фінансової звітності в іноземній валюті та аналізу валютних операцій, здійснюваних банками України. Відповідно до поставленої мети визначені конкретні завдання, спрямовані на її досягнення, а саме:

 • дослідити сутність, особливості та функціональну специфіку банківських валютних операцій;
 • проаналізувати реформування бухгалтерського обліку в банках та оцінити його підсумки;
 • вивчити діючу методику обліку валютних операцій банків України та розробити практичні рекомендації по її вдосконаленню;
 • вивчити зарубіжний досвід консолідації звітності в іноземній валюті та визначити можливості його застосування у вітчизняній практиці;
 • узагальнити методи та інструментарій економічного аналізу валютних операцій в банках;
 • запропонувати комплексний підхід до аналізу валютної позиції банку;
 • вдосконалити методику аналізу валютного ризику та валютної позиції банку.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність банків на валютному ринку України.

Предметом дослідження — методика обліку і аналізу операцій банку в іноземній валюті.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: методи дослідження

У процесі дослідження використовувалась сукупність методів, які ґрунтуються на діалектичному пізнанні соціально-економічних явищ і процесів і передбачає розгляд обліково-економічних методів і форм у розвитку, здобуття нових якостей. Для реалізації поставлених у роботі завдань застосовувалися загальні прийоми наукового дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, економіко-математичні та статистичні методи.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові документи, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів з питань бухгалтерського обліку і аналізу, довідкова, монографічна і періодична література.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у наступному:

 • обґрунтовано специфіку діяльності комерційних банків на валютному ринку, що полягає у спрямованості її на отримання прибутку та виконання банком обов’язків агента валютного контролю;
 • уточнено місце і роль плану рахунків як бази формування достовірної інформації в системі бухгалтерського обліку на основі узагальнення та структуризації напрямів його оцінки;
 • обґрунтовано напрями вдосконалення обліку валютних операцій у відокремлених господарських одиницях і консолідації звітності, запропоновано введення окремої групи рахунків для обліку розрахунків між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані за кордоном;
 • запропоновано комплексну методику аналізу валютної позиції банку на основі структурно-логічної моделі багаторівневого аналізу, що уможливлює інтегроване управління валютним ризиком банку;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативів валютної позиції, обґрунтовано доцільність введення нормативу для обмеження позабалансової складової валютної позиції;
 • доведено необхідність та розроблено рекомендації щодо урахування у структурі позабалансової складової валютної позиції опціонних контрактів, розрахованих за дельта-методом;
 • удосконалено класифікацію валютних позицій банку враховуючи призначення валютної позиції, ступінь її регулювання, метод розрахунку, час підтримання, з огляду на суб’єкт, який має валютну позицію та ступень конвертованості валют, що визначають її побудову.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні розроблених автором науково-методичних положень з бухгалтерського обліку валютних операцій у системі Ощадбанку (довідка № 13/1-03 від 29.05.02). Методика аналізу валютної позиції впроваджена в Дніпровському відділенні Промінвестбанку м. Києва (довідка № 14-12 від 30.05.02). Одержані результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні курсу “Облік в банках” (довідка від 27.05.02). Науково-практичні розробки автора можуть бути застосовані як теоретична база формування та вдосконалення методики бухгалтерського обліку валютних операцій, розробки комплексного аналізу валютних операцій банків.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: апробація результатів дослідження

Основні положення доповідалися на міжнародних науково-практичних конференціях: “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 2000), “Розвиток науки про бухгалтерський облік”(м. Житомир, 2000), “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXІ століття” (м. Львів, 2001) і науково-методичній конференції “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 2002).

Облік і аналіз валютних операцій в банках: структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

Робота викладена на 184 сторінках, в тому числі основного тексту 160 сторінок,  31 таблиця на 31 сторінці, 10 рисунків на 10 сторінках та 10 додатків на 10 сторінках. Список використаних джерел налічує 138 найменувань.

Облік і аналіз валютних операцій в банках: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 8 наукових працях загальним обсягом 1,86 друк. арк., з них 4 опубліковано у фахових виданнях, 4 — в інших виданнях.

У наукових фахових виданнях:

 1. Максименко А.В. Методологія обліку валютних операцій у комерційних банках // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — Вип. 8. – К.: КНЕУ, 2000. — С. 363—368. – 0,25 друк. арк.
 2. Максименко А.В. Реформування обліку в банківській системі: процес його вдосконалення // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 5. – К.: КНЕУ, 2001. — С. 276—279. – 0,3 друк. арк.
 3. Максименко А.В. Характеристика плану рахунків як базової основи формування достовірної інформації // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 398—403. – 0,4 друк. арк.
 4. Максименко А.В. Методи оцінювання фінансового результату валютних операцій // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. — Вип. 9. – К.: КНЕУ, 2001. — С. 402—407. – 0,25 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Максименко А.В. Міжнародні стандарти – нова філософія обліку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КНЕУ, 2000. — С. 126—128. – 0,1 друк. арк.
 2. Максименко А.В. Вплив МСБО на методику обліку валютних операцій комерційних банків // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Зб. тез та текстів виступів на наук. конф. — Ч. 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000 – С. 206—208. – 0,1 друк. арк.
 3. Максименко А.В. Проблемні аспекти обліку нереалізованого фінансового результату комерційними банками України // Тези міжнар. наук.-практ. конф. “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття”. — Львів: Інтереко, 2001. – С. 121—124. – 0,13 друк. арк.
 4. Максименко А.В. Аналіз валютних операцій банку // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. — К.: КНЕУ, 2002. – С. 297—303. – 0,33 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Валютні операції банку” за посиланням:

РубрикаВалютні операції банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог