Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку

Бібліографічний опис

Левченко О. М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Левченко Олександра Мартинівна – Київ, 2003. – 17 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретичних засад аналізу кредитного портфеля комерційного банку. Сформовано систему базових концепцій методики аналізу кредитного портфеля, визначено та окреслено інформаційну базу процесу кредитування. За системного підходу до управління кредитним портфелем визначено його складові та напрямки аналізу кредитного портфеля, визначені та систематизовані аналітичні показники кожного напрямку, доповнені показниками: актуальної частки строкового ризику, втрат по кредитах, втраченої вигоди, втраченої загальної вигоди банку. Розроблено нову методику аналізу кредитного портфеля.

Ключові слова

аналіз кредитного портфеля, організація та складові управління кредитним портфелем, напрямки аналізу кредитного портфеля, методика аналізу кредитного портфеля

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: актуальність теми

Аналіз банківської діяльності як необхідна передумова підготовки та прийняття обгрунтованого управлінського рішення є не лише органічною частиною процесу управління кредитною установою, а й важливим етапом циклу управління. Його процедури задовольняють попит на інформацію, яка є основою розвитку банківського бізнесу. Важливу роль в економічних перетвореннях відіграють комерційні банки як центри акумуляції грошових ресурсів та їх перерозподілу. Водночас вони володіють важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки, на розвиток економічних і суспільних відносин. Становлення і розвиток ринкових відносин в економічній системі України потребує нового підходу до обгрунтування концепції комплексного економічного аналізу і трансформації його змісту як логічного продовження реформування системи бухгалтерського обліку і звітності до міжнародних стандартів. Аналіз кредитного портфеля виокремлено складовою системного аналізу банківської діяльності.

Важливу роль у процесі формування та розвитку суб’єктів ринкової системи господарювання відіграє банківський кредит. Він забезпечує підтримку загальнодержавних і регіональних програм з розвитку виробництва та соціальної сфери, становлення малого та середнього бізнесу, розширення міжнародних економічних зв’язків. Водночас кредитні операції, що здійснюють банки зумовлюють підвищений ризик втрат. Це вимагає  опрацювання процедур ефективного аналізу кредитоспроможності позичальника. За оцінкою експертів Національного банку України значна частина виданих кредитів клієнтами не повертається, що свідчить про неефективний механізм аналізу, суб’єктивність чинних методик оцінки кредитоспроможності позичальника. При оцінці кредитоспроможності позичальника використовується коефіцієнтний метод на основі показників бухгалтерської звітності за попередній та звітний періоди. Проте, отримані розрахунки щодо  класу позичальника не можуть вичерпно характеризувати його фінансовий стан в наступному періоді.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню теоретичних проблем бухгалтерського обліку та економічного аналізу, прикладним аспектам аналізу господарської діяльності підприємств, присвячено праці багатьох вітчизняних і зарубіжних фахівців. Авторами цих досліджень є вчені України: Ф.Ф. Бутинець,                          А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний,            М.Р. Ковбасюк, В.Н. Кочетков, В.Г. Лінник, Є.В. Мних, А.В. Омельченко, І.М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка, Т.О. Раєвська, К.Є. Раєвський, В.В. Сопко, Р.І. Тиркало, М.Г. Чумаченко, Н.П. Шульга, З.І. Щибиволок , а також зарубіжні: А.І. Ачкасов, М.І. Баканов, Л.Г. Батракова, В.В. Іванов,      С.І. Кумок, Г.С. Панова, А.Д. Шеремет, О.Б. Шіринська, Г.Н. Щербакова. Діяльності комерційних банків та їх ролі в економічній системі, засобів централізованого регулювання банківської сфери присвячено праці вітчизняних науковців: О.Д. Василика, О.В. Васюренко, А.С.Гальчинського, А.М. Мороза, М.І. Савлука, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, а також зарубіжних: І.Т. Балабанова, Е.Дж. Долана, О.І. Лаврушина, Ф.С. Мишкіна, П.С. Роуза, В.М. Усоскіна.

Проте, відчувається гостра потреба у фундаментальних  комплексних дослідженнях кредитного портфеля та формуванні аналітичного інструментарію адекватного сучасним вимогам управління кредитним портфелем, з урахуванням специфіки роботи вітчизняних банків. Їх відсутність знижує ефективність процесу прийняття  рішень з кредитування.

Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних проблем портфельного аналізу кредитних операцій в системі аналізу банківської діяльності в ринкових умовах господарювання, відсутність узагальненої оцінки чинних методик визначення кредитоспроможності позичальника, розроблених банками самостійно, а також опису комплексної методики системного аналізу кредитного портфеля комерційного банку зумовили вибір теми дисертаційного дослідження і свідчать про її актуальність.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). У межах наукової програми автором проведено дослідження теоретичних і прикладних проблем аналізу кредитного портфеля комерційних банків, які функціонують у трансформаційній економіці.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в обгрунтуванні та поглибленні методичних підходів аналізу кредитного портфеля, формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення процесу кредитування, розробленні практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу кредитного портфеля на основі узагальнення та систематизації теоретичних та практичних основ аналізу кредитної діяльності банку. Відповідно до мети в дисертації поставлено та вирішено такі завдання:

 • дослідити еволюцію економічної думки щодо характеристики кредиту, кредитних відносин і класифікації кредитів, доповнити та систематизувати класифікаційні групи кредитів за різними ознаками;
 • визначити структуру аналітичного забезпечення кредитного процесу, обгрунтувати алгоритм процесу кредитування, визначити складові кредитоспроможності;
 • проаналізувати чинні методики оцінки кредитоспроможності позичальників, провести порівняльний аналіз визначеного класу кредитоспроможності підприємств–позичальників і дати оцінку отриманих результатів аналізу, проведеного за різними методиками;
 • удосконалити сучасні елементи організації та методи управління кредитним портфелем;
 • розширити та деталізувати напрями аналізу кредитного портфеля, шляхом виокремлення складових за  кожним з них;
 • систематизувати та доповнити показники що характеризують  якість кредитного портфеля;
 • розробити методику комплексного аналізу кредитного портфеля комерційного банку за розширеною номенклатурою показників.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано кредитну діяльність комерційних банків.

Предметом дослідження є теорія та методичний інструментарій аналізу кредитних операцій банку.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: методи дослідження

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові методи пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, доречність), методологічні засади системного підходу, який виражається у вивченні проблем аналізу кредитного портфеля комерційного банку у тісному взаємозв’язку з питаннями впливу понесених втрат на прибутковість діяльності банку загалом і на прибутковість кредитної діяльності зокрема. Методика дослідження грунтується на спостереженні, характеристиці  економічних явищ, аналізі, узагальненні  та порівнянні отриманих результатів. При обчисленні та обробці інформації використані такі методи дослідження як структурні та аналітичні групування, порівняння, прийоми елімінування, балансовий, кореляційно-регресійний, прийоми відносних та середніх величин, ряди динаміки, методи графічного зоображення даних.

Інформаційна база дослідження. Дослідження побудовано  на законодавчих та нормативних актах України, матеріалах Національного банку України, Асоціації українських банків, наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених з теорії, методології та організації економічного аналізу, обліку, банківської справи, фінансового та банківського менеджменту, річних бухгалтерських, статистичних звітах; матеріалах первинного обліку (кредитні справи) з кредитування; розробках науково-дослідних установ, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів і періодичних видань.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обгрунтуванні цілісної теоретичної бази аналізу кредитного портфеля та розробленні нової методики яка включає комплексну систему показників і дозволяє проводити системний аналіз усіх напрямків кредитної діяльності банку за умов реформування облікової системи з використанням принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. До найбільш вагомих наукових  результатів, які виносяться на захист відносяться такі:

 • запропонована нова  методика аналізу кредитного портфеля, у якій обгрунтовано складові загальної методики економічного аналізу кредитного портфеля комерційного банку: аналіз динаміки та структури, аналіз якості, аналіз ефективності та визначено сукупність складових кожного напрямку;
 • систематизація та доповнення аналітичних показників характеристики кредитної заборгованості, що підвищує ефективність контролю та управління кредитним портфелем;
 • запропоновані коефіцієнти: актуальної частки строкового ризику та втрат, для оперативного аналізу строкового ризику та втраченої можливості банку по кредитному портфелю;
 • доповнення та уточнення класифікації елементів організації та управління кредитним портфелем, критерії допустимих меж втрат за кредитними операціями з урахуванням ризиків;
 • узагальнення та класифікація різних точок зору щодо поняття кредитоспроможність, вперше обгрунтовано складові кредитоспроможності позичальника та запропоновано її нове теоретичне визначення; розкрито переваги та недоліки чинних в банках методик оцінки кредитоспроможності позичальника, визначено клас підприємств за чинними методиками комерційних банків;
 • обгрунтування нового підходу до розподілу інформаційно-аналітичного забезпечення етапів процесу кредитування, визначено раціональні інформаційні потоки та алгоритм процесу кредитування через описані процедури та фази контрольно-аналітичної роботи;
 • доповнення та розширення чинної в Україні класифікації кредитів за напрямками процесу кредитування за такими ознаками: за способом надання кредиту; за формою надання; за поділом клієнтури; за розміром кредиту; за терміном погашення.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: практичне значення одержаних результатів

Полягає в можливості використання теоретичних і практичних розробок, запропонованих автором в діяльності служб внутрішньобанківського аналізу, при здійсненні контролю та внутрішнього і зовнішнього аудиту комерційного банку, а також у навчальному процесі.

Наукові напрацювання та одержані результати використано в окремих комерційних банках та аудиторській фірмі, навчальному процесі. Практичні рекомендації прийнято до впровадження в АКБ “Український професійний банк” (довідка №131/1-7-1 від 03.02.2003 року), АКБ Промінвестбанку (довідка від 24 січня 2002р.), аудиторській фірмі “Аналітик-Інвест” (довідка № 105 від 21 березня 2002 року). Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету (довідка від 21 червня 2002 року) при викладанні дисциплін “Аналіз банківської діяльності”, а також Чернігівського державного інституту економіки і управління (довідка №101-08/576 від 10 березня 2002 року) при викладанні дисциплін “Облік і аналіз в банках”, “Аудит”.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: апробація результатів дисертації

Основні висновки та результати дисертаційного дослідження доповідались на 4-х науково-практичних конференціях: науково-практична конференція викладачів, співробітників та студентів ВУЗу (м. Чернігів, 20-21 вересня 2000 р.); міжнародний симпозіум “Наука і підприємництво” (м. Трускавець, 14-19 лютого 2000 р.); міжнародна науково-практична конференція “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р.); міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м.Київ, 16-18 жовтня 2000 р).

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: структура і обсяг дисертації

Визначаються метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку літературних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи  203 сторінки. Дисертація вміщує 48 таблиць на 60 сторінках, 28 рисунків на 29 сторінках, 12 додатків на 18 сторінках. Список використаних джерел містить 168 найменувань на 17 сторінках.

Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку: список публікацій за темою дисертації

За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано  13 наукових праць загальним обсягом 4,27 друк. арк., зокрема: 8 статей обсягом 3,5 друк. арк., з яких особисто здобувачеві належать 3,01 друк. арк. опублікованих у наукових фахових виданнях та 5 – тезах доповідей в збірниках наукових праць за матеріалами науково-практичних конференцій обсягом 0,77 друк. арк., з яких автору належить 0, 68 друк. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Левченко О.М. Проблеми переходу банків України на Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1. – с. 134-137. – 0,25 друк. арк.
 2. Левченко О.М. Класифікація банківських кредитів // Сіверянський літопис. – 1999. – № 1. – с. 179-191. – 0,8 друк. арк.
 3. Коваленко Л., Левченко О. Проблеми оцінки фінансового стану підприємства у світлі структури та змісту статей балансу. // Сіверянський літопис. – 1999. – №4. – с.200-203.- 0,25 друк. арк. (особисто автору належить 0,13 друк.арк., – постановка проблеми по структурі, змісту розділів та статей балансу, спираючись на такі принципи як логічність, об’єктивність відображення економічних процесів, відповідність інформації економічній сутності тієї чи іншої статті, пропозиції щодо удосконалення форми звітності з метою отримання реальної платоспроможності підприємств).
 4. Левченко О.М. Етапи кредитування // Сіверянський літопис. – 1999. – № 6. – с. 213-220.- 0,4 друк. арк.
 5. Левченко О.М. Оцінка кредитоспроможності позичальників // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць – Дніпропетровський національний університет. – 2001. – випуск 94. – с. 26-34. – 0,5 друк. арк.
 6. Левченко О.М. Принципи банківського кредитування // Сіверянський літопис. – 2000. – №5. – с.164-168. – 0,25 друк. арк.
 7. Левченко О.М. Бухгалтерський облік як складова інформаційної бази для забезпечення аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. вип. 7 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001, – с.420-426. – 0,3 друк. арк.
 8. Парасій-Вергуненко І.М., Левченко О.М. Напрямки аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. вип. 7 / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001, с.232-235.- 0,75 друк. арк. (особисто автору належить 0,38 друк. арк. – роль факторів, як зовнішніх так і внутрішніх, у визначенній кредитній політиці, обгрунтування та визначення елементів системного аналізу кредитного портфеля та роботу з проблемними активами, визначені три напрямки методики аналізу кредитного портфеля: аналіз динаміки та структури, аналіз якості кредитного портфеля, аналіз ефективності кредитних вкладень. За визначеними напрямками здійснено систематизацію коефіцієнтів, їх доповнення коефіцієнтами втрат та загальної втраченої вигоди банку).

В інших виданнях:

 1. Левченко О.М. Проблеми формування резервів під кредитну заборгованість комерційного банку: Матеріали науково-практичної конференції // Сіверянський літопис.- 2000. – № 1. – с. 229-232.- 0,16 друк. арк.
 2. Парасій-Вергуненко І., Левченко О., Молодецька М. Методика проведення аналізу кредитного портфеля комерційного банку: матеріали науково-практичної конференції // Сіверянський літопис –2000.- № 1. – с. 232-235. – 0,19 друк. арк. (особисто автору належить 0,06 друк.арк – визначення напрямків методики аналізу та систематизація коефіцієнтів, пропозиція коефіцієнтів втрат та втраченої загальної вигоди банку по кредитному портфелю).
 3. Левченко О., Струць Л. Порівняльна характеристика оцінки кредитоспроможності позичальника: матеріали науково-практичної конференції // Сіверянський літопис –2000. – № 2. – с. 195-196. – 0,05 друк.арк. (особисто автору належить 0,03 друк. арк. – висновок щодо визначення класу кредитоспроможності позичальника за різними методиками чинними в банках України).
 4. Левченко О. Аналіз кредитоспроможності підприємства за діючими методиками комерційних банків // Труды филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Калуге. Специальный выпуск: Материалы международного симпозиума “Наука и предпринимательство” , г. Трускавец, 14-19 февраля 2000 г. / Сост.: Н.Д. Егупов, А.Н. Мироненко, М.А. Степович; филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана в г. Калуге. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000. – с. 211-215. – 0,31 друк. арк.
 5. Левченко О.М. Напрямки аналізу кредитного портфеля комерційного банку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 16-18 жовтня 2000 року / Відп. за вип. В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – с.229-231. – 0,06 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансовий аналіз банку” за посиланням:

РубрикаАналіз банку фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог