План рахунків підприємств

Всі рахунки Плану рахунків підприємств на одній сторінці

План рахунків підприємств – план рахунків бухгалтерського обліку, який застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.

План рахунків підприємств затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків підприємств Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену вищезазначеним наказом, використовують субрахунки, передбачені цією Інструкцією.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Рах. / субрах. Найменування
1 2

Клас 1. Необоротні активи

10 Основні засоби
100 Інвестиційна нерухомість
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
107 Тварини
108 Багаторічні насадження
109 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи
111 Бібліотечні фонди
112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
113 Тимчасові (нетитульні) споруди
114 Природні ресурси
115 Інвентарна тара
116 Предмети прокату
117 Інші необоротні матеріальні активи
12 Нематеріальні активи
121 Права користування природними ресурсами
122 Права користування майном
123 Права на комерційні позначення
124 Права на об’єкти промислової власності
125 Авторське право та суміжні з ним права
127 Інші нематеріальні активи
13 Знос (амортизація) необоротних активів
131 Знос основних засобів
132 Знос інших необоротних матеріальних активів
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135 Знос інвестиційної нерухомості
14 Довгострокові фінансові інвестиції
141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам
143 Інвестиції непов’язаним сторонам
15 Капітальні інвестиції
151 Капітальне будівництво
152 Придбання (виготовлення) основних засобів
153 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154 Придбання (створення) нематеріальних активів
155 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
16 Довгострокові біологічні активи
161 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
162 Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164 Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
165 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
166 Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
17 Відстрочені податкові активи
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи
181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
182 Довгострокові векселі одержані
183 Інша дебіторська заборгованість
184 Інші необоротні активи
19 Гудвіл
191 Гудвіл при придбанні
193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

20 Виробничі запаси
201 Сировина й матеріали
202 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
206 Матеріали, передані в переробку
207 Запасні частини
208 Матеріали сільськогосподарського призначення
209 Інші матеріали
21 Поточні біологічні активи
211 Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
212 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
213 Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети
23 Виробництво
24 Брак у виробництві
25 Напівфабрикати
26 Готова продукція
27 Продукція сільськогосподарського виробництва
28 Товари
281 Товари на складі
282 Товари в торгівлі
283 Товари на комісії
284 Тара під товарами
285 Торгова націнка
286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30 Готівка
301 Готівка в національній валюті
302 Готівка в іноземній валюті
31 Рахунки в банках
311 Поточні рахунки в національній валюті
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
315 Спеціальні рахунки в національній валюті
316 Спеціальні рахунки в іноземній валюті
33 Інші кошти
331 Грошові документи в національній валюті
332 Грошові документи в іноземній валюті
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
335 Електронні гроші, номіновані в національній валюті
34 Короткострокові векселі одержані
341 Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
342 Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
35 Поточні фінансові інвестиції
351 Еквіваленти грошових коштів
352 Інші поточні фінансові інвестиції
36 Розрахунки з покупцями та замовниками
361 Розрахунки з вітчизняними покупцями
362 Розрахунки з іноземними покупцями
363 Розрахунки з учасниками ПФГ
364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням
37 Розрахунки з різними дебіторами
371 Розрахунки за виданими авансами
372 Розрахунки з підзвітними особами
373 Розрахунки за нарахованими доходами
374 Розрахунки за претензіями
375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377 Розрахунки з іншими дебіторами
378 Розрахунки з державними цільовими фондами
379 Розрахунки за операціями з деривативами
38 Резерв сумнівних боргів
39 Витрати майбутніх періодів

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40 Зареєстрований (пайовий) капітал
401 Статутний капітал
402 Пайовий капітал
403 Інший зареєстрований капітал
404 Внески до незареєстрованого статутного капіталу
41 Капітал у дооцінках
411 Дооцінка (уцінка) основних засобів
412 Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
413 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
414 Інший капітал у дооцінках
42 Додатковий капітал
421 Емісійний дохід
422 Інший вкладений капітал
423 Накопичені курсові різниці
424 Безоплатно одержані необоротні активи
425 Інший додатковий капітал
43 Резервний капітал
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
441 Прибуток нерозподілений
442 Непокриті збитки
443 Прибуток, використаний у звітному періоді
45 Вилучений капітал
451 Вилучені акції
452 Вилучені вклади й паї
453 Інший вилучений капітал
46 Неоплачений капітал
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів
471 Забезпечення виплат відпусток
472 Додаткове пенсійне забезпечення
473 Забезпечення гарантійних зобов’язань
474 Забезпечення інших витрат і платежів
475 Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477 Забезпечення матеріального заохочення
478 Забезпечення відновлення земельних ділянок
48 Цільове фінансування і цільові надходження
481 Кошти, вивільнені від оподаткування
482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483 Благодійна допомога
484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
49 Страхові резерви
491 Технічні резерви
492 Резерви із страхування життя
493 Частка перестраховиків у технічних резервах
494 Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495 Результат зміни технічних резервів
496 Результат зміни резервів із страхування життя

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50 Довгострокові позики
501 Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503 Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51 Довгострокові векселі видані
511 Довгострокові векселі, видані в національній валюті
512 Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
52 Довгострокові зобов’язання за облігаціями
521 Зобов’язання за облігаціями
522 Премія за випущеними облігаціями
523 Дисконт за випущеними облігаціями
53 Довгострокові зобов’язання з оренди
531 Зобов’язання з фінансової оренди
532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54 Відстрочені податкові зобов’язання
55 Інші довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60 Короткострокові позики
601 Короткострокові кредити банків у національній валюті
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604 Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 Прострочені позики в національній валюті
606 Прострочені позики в іноземній валюті
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті
612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті
62 Короткострокові векселі видані
621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті
622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
632 Розрахунки з іноземними постачальниками
633 Розрахунки з учасниками ПФГ
64 Розрахунки за податками й платежами
641 Розрахунки за податками
642 Розрахунки за обов’язковими платежами
643 Податкові зобов’язання
644 Податковий кредит
65 Розрахунки за страхування
651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування
652 За соціальним страхуванням
654 За індивідуальним страхуванням
655 За страхуванням майна
66 Розрахунки за виплатами працівникам
661 Розрахунки за заробітною платою
662 Розрахунки з депонентами
663 Розрахунки за іншими виплатами
67 Розрахунки з учасниками
671 Розрахунки за нарахованими дивідендами
672 Розрахунки за іншими виплатами
68 Розрахунки за іншими операціями
680 Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
681 Розрахунки за авансами одержаними
682 Внутрішні розрахунки
683 Внутрішньогосподарські розрахунки
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
685 Розрахунки з іншими кредиторами
69 Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70 Доходи від реалізації
701 Дохід від реалізації готової продукції
702 Дохід від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт і послуг
704 Вирахування з доходу
705 Перестрахування
71 Інший операційний дохід
710 Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 Дохід від операційної оренди активів
714 Дохід від операційної курсової різниці
715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Відшкодування раніше списаних активів
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від операційної діяльності
72 Дохід від участі в капіталі
721 Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
722 Дохід від спільної діяльності
723 Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73 Інші фінансові доходи
731 Дивіденди одержані
732 Відсотки одержані
733 Інші доходи від фінансових операцій
74 Інші доходи
740 Дохід від зміни вартості фінансових інструментів
741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій
742 Дохід від відновлення корисності активів
744 Дохід від неопераційної курсової різниці
745 Дохід від безоплатно одержаних активів
746 Інші доходи
76 Страхові платежі
79 Фінансові результати
791 Результат операційної діяльності
792 Результат фінансових операцій
793 Результат іншої діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80 Матеріальні витрати
801 Витрати сировини й матеріалів
802 Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
803 Витрати палива й енергії
804 Витрати тари й тарних матеріалів
805 Витрати будівельних матеріалів
806 Витрати запасних частин
807 Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
808 Витрати товарів
809 Інші матеріальні витрати
81 Витрати на оплату праці
811 Виплати за окладами й тарифами
812 Премії та заохочення
813 Компенсаційні виплати
814 Оплата відпусток
815 Оплата іншого невідпрацьованого часу
816 Інші витрати на оплату праці
82 Відрахування на соціальні заходи
821 Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
824 Відрахування на індивідуальне страхування
83 Амортизація
831 Амортизація основних засобів
832 Амортизація інших необоротних матеріальних активів
833 Амортизація нематеріальних активів
84 Інші операційні витрати
85 Інші затрати

Клас 9. Витрати діяльності

90 Собівартість реалізації
901 Собівартість реалізованої готової продукції
902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
904 Страхові виплати
91 Загальновиробничі витрати
92 Адміністративні витрати
93 Витрати на збут
94 Інші витрати операційної діяльності
940 Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
941 Витрати на дослідження і розробки
942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Втрати від операційної курсової різниці
946 Втрати від знецінення запасів
947 Нестачі і втрати від псування цінностей
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності
95 Фінансові витрати
951 Відсотки за кредит
952 Інші фінансові витрати
96 Втрати від участі в капіталі
961 Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
962 Втрати від спільної діяльності
963 Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
97 Інші витрати
970 Витрати від зміни вартості фінансових інструментів
971 Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972 Втрати від зменшення корисності активів
974 Втрати від неопераційних курсових різниць
975 Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976 Списання необоротних активів
977 Інші витрати діяльності
98 Податок на прибуток

Клас 0. Позабалансові рахунки

01 Орендовані необоротні активи
02 Активи на відповідальному зберіганні
021 Устаткування, прийняте для монтажу
022 Матеріали, прийняті для переробки
023 Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024 Товари, прийняті на комісію
025 Матеріальні цінності довірителя
03 Контрактні зобов’язання
04 Непередбачені активи й зобов’язання
041 Непередбачені активи
042 Непередбачені зобов’язання
05 Гарантії та забезпечення надані
06 Гарантії та забезпечення отримані
07 Списані активи
071 Списана дебіторська заборгованість
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
08 Бланки суворого обліку
09 Амортизаційні відрахування

Про план рахунків підприємств – також у матеріалі:

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку

Інформація на сайті “Бібліотека студента-бухгалтера” узагальнюється одночасно за кількома ознаками. При цьому основною є класифікація матеріалу за об’єктами обліку. Обліковий процес починається з процедури визнання. Отже, важливо розуміти та засвоїти сутність тих об’єктів, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та субрахунках.  Впорядкування Читати далі …