План рахунків підприємств

Всі рахунки Плану рахунків підприємств на одній сторінці

План рахунків підприємств – план рахунків бухгалтерського обліку, який застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб.

План рахунків підприємств затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків підприємств Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.

Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.

Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену вищезазначеним наказом, використовують субрахунки, передбачені цією Інструкцією.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

Рах. / субрах.Найменування
12

Клас 1. Необоротні активи

10Основні засоби
100Інвестиційна нерухомість
101Земельні ділянки
102Капітальні витрати на поліпшення земель
103Будинки та споруди
104Машини та обладнання
105Транспортні засоби
106Інструменти, прилади та інвентар
107Тварини
108Багаторічні насадження
109Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи
111Бібліотечні фонди
112Малоцінні необоротні матеріальні активи
113Тимчасові (нетитульні) споруди
114Природні ресурси
115Інвентарна тара
116Предмети прокату
117Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи
121Права користування природними ресурсами
122Права користування майном
123Права на комерційні позначення
124Права на об’єкти промислової власності
125Авторське право та суміжні з ним права
127Інші нематеріальні активи
13Знос (амортизація) необоротних активів
131Знос основних засобів
132Знос інших необоротних матеріальних активів
133Накопичена амортизація нематеріальних активів
134Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
135Знос інвестиційної нерухомості
14Довгострокові фінансові інвестиції
141Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
142Інші інвестиції пов’язаним сторонам
143Інвестиції непов’язаним сторонам
15Капітальні інвестиції
151Капітальне будівництво
152Придбання (виготовлення) основних засобів
153Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154Придбання (створення) нематеріальних активів
155Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
16Довгострокові біологічні активи
161Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
162Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю
163Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
164Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
165Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю
166Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю
17Відстрочені податкові активи
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи
181Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
182Довгострокові векселі одержані
183Інша дебіторська заборгованість
184Інші необоротні активи
19Гудвіл
191Гудвіл при придбанні
193Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

20Виробничі запаси
201Сировина й матеріали
202Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203Паливо
204Тара й тарні матеріали
205Будівельні матеріали
206Матеріали, передані в переробку
207Запасні частини
208Матеріали сільськогосподарського призначення
209Інші матеріали
21Поточні біологічні активи
211Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю
212Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю
213Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю
22Малоцінні та швидкозношувані предмети
23Виробництво
24Брак у виробництві
25Напівфабрикати
26Готова продукція
27Продукція сільськогосподарського виробництва
28Товари
281Товари на складі
282Товари в торгівлі
283Товари на комісії
284Тара під товарами
285Торгова націнка
286Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30Готівка
301Готівка в національній валюті
302Готівка в іноземній валюті
31Рахунки в банках
311Поточні рахунки в національній валюті
312Поточні рахунки в іноземній валюті
313Інші рахунки в банку в національній валюті
314Інші рахунки в банку в іноземній валюті
315Спеціальні рахунки в національній валюті
316Спеціальні рахунки в іноземній валюті
33Інші кошти
331Грошові документи в національній валюті
332Грошові документи в іноземній валюті
333Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
335Електронні гроші, номіновані в національній валюті
34Короткострокові векселі одержані
341Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
342Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
35Поточні фінансові інвестиції
351Еквіваленти грошових коштів
352Інші поточні фінансові інвестиції
36Розрахунки з покупцями та замовниками
361Розрахунки з вітчизняними покупцями
362Розрахунки з іноземними покупцями
363Розрахунки з учасниками ПФГ
364Розрахунки за гарантійним забезпеченням
37Розрахунки з різними дебіторами
371Розрахунки за виданими авансами
372Розрахунки з підзвітними особами
373Розрахунки за нарахованими доходами
374Розрахунки за претензіями
375Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377Розрахунки з іншими дебіторами
378Розрахунки з державними цільовими фондами
379Розрахунки за операціями з деривативами
38Резерв сумнівних боргів
39Витрати майбутніх періодів

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40Зареєстрований (пайовий) капітал
401Статутний капітал
402Пайовий капітал
403Інший зареєстрований капітал
404Внески до незареєстрованого статутного капіталу
41Капітал у дооцінках
411Дооцінка (уцінка) основних засобів
412Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів
413Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
414Інший капітал у дооцінках
42Додатковий капітал
421Емісійний дохід
422Інший вкладений капітал
423Накопичені курсові різниці
424Безоплатно одержані необоротні активи
425Інший додатковий капітал
43Резервний капітал
44Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
441Прибуток нерозподілений
442Непокриті збитки
443Прибуток, використаний у звітному періоді
45Вилучений капітал
451Вилучені акції
452Вилучені вклади й паї
453Інший вилучений капітал
46Неоплачений капітал
47Забезпечення майбутніх витрат і платежів
471Забезпечення виплат відпусток
472Додаткове пенсійне забезпечення
473Забезпечення гарантійних зобов’язань
474Забезпечення інших витрат і платежів
475Забезпечення призового фонду (резерв виплат)
476Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
477Забезпечення матеріального заохочення
478Забезпечення відновлення земельних ділянок
48Цільове фінансування і цільові надходження
481Кошти, вивільнені від оподаткування
482Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483Благодійна допомога
484Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень
49Страхові резерви
491Технічні резерви
492Резерви із страхування життя
493Частка перестраховиків у технічних резервах
494Частка перестраховиків у резервах із страхування життя
495Результат зміни технічних резервів
496Результат зміни резервів із страхування життя

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50Довгострокові позики
501Довгострокові кредити банків у національній валюті
502Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
503Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505Інші довгострокові позики в національній валюті
506Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51Довгострокові векселі видані
511Довгострокові векселі, видані в національній валюті
512Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
52Довгострокові зобов’язання за облігаціями
521Зобов’язання за облігаціями
522Премія за випущеними облігаціями
523Дисконт за випущеними облігаціями
53Довгострокові зобов’язання з оренди
531Зобов’язання з фінансової оренди
532Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів
54Відстрочені податкові зобов’язання
55Інші довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60Короткострокові позики
601Короткострокові кредити банків у національній валюті
602Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
604Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605Прострочені позики в національній валюті
606Прострочені позики в іноземній валюті
61Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
611Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті
612Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті
62Короткострокові векселі видані
621Короткострокові векселі, видані в національній валюті
622Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
63Розрахунки з постачальниками та підрядниками
631Розрахунки з вітчизняними постачальниками
632Розрахунки з іноземними постачальниками
633Розрахунки з учасниками ПФГ
64Розрахунки за податками й платежами
641Розрахунки за податками
642Розрахунки за обов’язковими платежами
643Податкові зобов’язання
644Податковий кредит
65Розрахунки за страхування
651За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування
652За соціальним страхуванням
654За індивідуальним страхуванням
655За страхуванням майна
66Розрахунки за виплатами працівникам
661Розрахунки за заробітною платою
662Розрахунки з депонентами
663Розрахунки за іншими виплатами
67Розрахунки з учасниками
671Розрахунки за нарахованими дивідендами
672Розрахунки за іншими виплатами
68Розрахунки за іншими операціями
680Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
681Розрахунки за авансами одержаними
682Внутрішні розрахунки
683Внутрішньогосподарські розрахунки
684Розрахунки за нарахованими відсотками
685Розрахунки з іншими кредиторами
69Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70Доходи від реалізації
701Дохід від реалізації готової продукції
702Дохід від реалізації товарів
703Дохід від реалізації робіт і послуг
704Вирахування з доходу
705Перестрахування
71Інший операційний дохід
710Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
711Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
712Дохід від реалізації інших оборотних активів
713Дохід від операційної оренди активів
714Дохід від операційної курсової різниці
715Одержані штрафи, пені, неустойки
716Відшкодування раніше списаних активів
717Дохід від списання кредиторської заборгованості
718Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719Інші доходи від операційної діяльності
72Дохід від участі в капіталі
721Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
722Дохід від спільної діяльності
723Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
73Інші фінансові доходи
731Дивіденди одержані
732Відсотки одержані
733Інші доходи від фінансових операцій
74Інші доходи
740Дохід від зміни вартості фінансових інструментів
741Дохід від реалізації фінансових інвестицій
742Дохід від відновлення корисності активів
744Дохід від неопераційної курсової різниці
745Дохід від безоплатно одержаних активів
746Інші доходи
76Страхові платежі
79Фінансові результати
791Результат операційної діяльності
792Результат фінансових операцій
793Результат іншої діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80Матеріальні витрати
801Витрати сировини й матеріалів
802Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів
803Витрати палива й енергії
804Витрати тари й тарних матеріалів
805Витрати будівельних матеріалів
806Витрати запасних частин
807Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
808Витрати товарів
809Інші матеріальні витрати
81Витрати на оплату праці
811Виплати за окладами й тарифами
812Премії та заохочення
813Компенсаційні виплати
814Оплата відпусток
815Оплата іншого невідпрацьованого часу
816Інші витрати на оплату праці
82Відрахування на соціальні заходи
821Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
824Відрахування на індивідуальне страхування
83Амортизація
831Амортизація основних засобів
832Амортизація інших необоротних матеріальних активів
833Амортизація нематеріальних активів
84Інші операційні витрати
85Інші затрати

Клас 9. Витрати діяльності

90Собівартість реалізації
901Собівартість реалізованої готової продукції
902Собівартість реалізованих товарів
903Собівартість реалізованих робіт і послуг
904Страхові виплати
91Загальновиробничі витрати
92Адміністративні витрати
93Витрати на збут
94Інші витрати операційної діяльності
940Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю
941Витрати на дослідження і розробки
942Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943Собівартість реалізованих виробничих запасів
944Сумнівні та безнадійні борги
945Втрати від операційної курсової різниці
946Втрати від знецінення запасів
947Нестачі і втрати від псування цінностей
948Визнані штрафи, пені, неустойки
949Інші витрати операційної діяльності
95Фінансові витрати
951Відсотки за кредит
952Інші фінансові витрати
96Втрати від участі в капіталі
961Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства
962Втрати від спільної діяльності
963Втрати від інвестицій в дочірні підприємства
97Інші витрати
970Витрати від зміни вартості фінансових інструментів
971Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
972Втрати від зменшення корисності активів
974Втрати від неопераційних курсових різниць
975Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій
976Списання необоротних активів
977Інші витрати діяльності
98Податок на прибуток

Клас 0. Позабалансові рахунки

01Орендовані необоротні активи
02Активи на відповідальному зберіганні
021Устаткування, прийняте для монтажу
022Матеріали, прийняті для переробки
023Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні
024Товари, прийняті на комісію
025Матеріальні цінності довірителя
03Контрактні зобов’язання
04Непередбачені активи й зобов’язання
041Непередбачені активи
042Непередбачені зобов’язання
05Гарантії та забезпечення надані
06Гарантії та забезпечення отримані
07Списані активи
071Списана дебіторська заборгованість
072Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей
08Бланки суворого обліку
09Амортизаційні відрахування

Про план рахунків підприємств – також у матеріалі:

План рахунків бухгалтерського обліку

План рахунків бухгалтерського обліку

Інформація на сайті “Бібліотека студента-бухгалтера” узагальнюється одночасно за кількома ознаками. При цьому основною є класифікація матеріалу за об’єктами обліку. Обліковий процес починається з процедури визнання. Отже, важливо розуміти та засвоїти сутність тих об’єктів, які відображаються на рахунках бухгалтерського обліку та субрахунках.  Впорядкування Читати далі …