Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області)

Облік і контроль дивідендів

Бібліографічний опис

Мох’д І.М. Аль Нажжар. Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мох’д І.М. Аль Нажжар – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

В дисертації визначено сутність поняття “дивіденд”, вперше визначено вплив форми організації підприємницької діяльності на організацію обліку дивідендів шляхом встановлення взаємозв’язку між тенденціями розвитку акціонерних товариств, формами виплати дивідендів та їх обліком, що дозволяє прогнозувати подальший розвиток обліку дивідендів; розроблена нова методика подання інформації про можливість здійснення дивідендних виплат, яка базується на даних бухгалтерського обліку і дозволяє приймати найбільш оптимальну для підприємства дивідендну політику з урахуванням зміни величини витрат підприємства. У контексті поставлених завдань автором оцінені результати, отримані в різний час дослідниками-попередниками в частині методики оцінки дивідендних виплат; удосконалено порядок оцінки дивідендів і організація аналітичного обліку, завдяки чому можна більш оперативно отримувати достовірну інформацію про стан розрахунків за дивідендами.

В роботі досліджені принципи відображення операцій з дивідендами в звітності; розроблені практичні рекомендації зі зниження витрат при складанні звітності в частині розкриття операцій з дивідендами і підвищення релевантності звітної інформації; розроблено пакет робочих документів аудитора з метою забезпечення належного оформлення всього комплексу облікових робіт при контролі дивідендів, що забезпечує поліпшення якості контрольної діяльності.

Ключові слова

облік, дивіденди, дивідендна політика, корпоративні права, прибуток

Облік і контроль дивідендів: актуальність теми

В умовах командно-адміністративної системи порядок обліку та розподілу фінансових результатів діяльності підприємства визначався державою. На сьогодні підприємства мають можливість самостійно визначати порядок розподілу прибутку. Особливу роль відіграють розрахунки з учасниками по дивідендах. Хоча нарахування дивідендів та їх фактична виплата на підприємствах України здійснюється ще не регулярно, але за останні роки спостерігається їх стабільне зростання.

Бухгалтерська служба підприємства повинна своєчасно надавати необхідну інформацію власнику підприємства та управлінському персоналу про отримані фінансові результати і можливі шляхи їх розподілу. Недостатня урегульованість питань нарахування, оподатковування та виплати дивідендів на сучасному етапі в Україні призводить до порушень прав акціонерів та порядку ведення  бухгалтерського обліку.

У даний час існує значна кількість праць на тему цінних паперів, інвестиційної діяльності, щодо управління інвестиційним портфелем, виплати дивідендів, прийняття дивідендної політики та сучасних теорій з формування інвестиційного портфеля, фінансового менеджменту. Описані методики формування дивідендної політики підприємства здебільшого відображають теорію та практику закордонного досвіду та не завжди можуть застосовуватись в Україні.

Проблемам бухгалтерського обліку та контролю операцій з дивідендами в Україні присвячено ще досить мало наукових праць, досліджені лише окремі аспекти даного питання.

Питання обліку операцій з дивідендами піднімалися одночасно з розвитком акціонерних товариств і ринку цінних паперів. В економічній літературі  дореволюційного і радянського періодів вони розглядались В. Бєловим, І.В. Карташовою, Є.П. Леоте, Я.В. Соколовим, І. Тарасовою. В останнє десятиріччя проблемі обліку дивідендів присвятили свої роботи українські вчені П.І. Гайдуцький, А. Малишкін, В.В. Сопко, І.В. Спасібо-Фатєєва, Є.Д. Чацкіс та інші. Серед закордонних вчених, які здійснили значний внесок у розвиток операцій з дивідендами, можна назвати І.А. Бланка, Є.Ф. Брігхема, Д. Міддлтона, Я.І. Функа.

Необхідність розгляду обліку дивідендів з погляду теорії обліку в умовах ринкової економіки викликана зміною форм власності, впливом ринкового економічного середовища, соціальною політикою держави, нормативно-правовим регулюванням економічних відносин, реалізацією інвестиційних проектів.

Облік і контроль дивідендів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). У межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням методики обліку дивідендів, розробленням пропозицій і рекомендацій з удосконалення обліку та контролю операцій з дивідендами.

Облік і контроль дивідендів: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування ролі дивідендів у обліковій політиці підприємства, розробка пропозицій та рекомендацій з удосконалення обліку та контролю операцій з дивідендами.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • визначити сутність дивідендів як об’єкту бухгалтерського обліку за допомогою вивчення генезису трактування поняття “дивіденди”;
 • розробити порядок оцінки дивідендних виплат;
 • виявити вплив організації підприємницької діяльності та її обліку на форму виплати дивідендів;
 • розробити порядок прогнозування дивідендних виплат на основі даних бухгалтерського обліку;
 • удосконалити порядок обліку нарахування, оподаткування, виплати дивідендів, а також відображення їх у звітності підприємства;
 • розробити методику проведення контролю за операціями з дивідендами для підтвердження відповідних показників звітності.

Облік і контроль дивідендів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є операції, пов’язані з нарахуванням, оподаткуванням і виплатою дивідендів на підприємствах Житомирської області.

Предметом дослідження є теоретико-методичні й організаційно-практичні аспекти бухгалтерського обліку та контролю операцій з дивідендами.

Облік і контроль дивідендів: методи дослідження

Достовірність отриманих результатів дослідження підтверджується обраною методикою дослідження. У процесі дослідження теоретичних аспектів обліку дивідендів у історичному аспекті використовувалися методи індукції і дедукції, для визначення й уточнення економічної сутності та змісту понятійного апарату обліку дивідендів – методи узагальнення, групування й порівняння. Для аналізу стану обліку операцій з дивідендами на підприємствах Житомирської області – методи статистичного зведення, а для створення оптимального співвідношення між витратами та розміром дивідендів – методи моделювання, аналізу та синтезу.

Облік і контроль дивідендів: наукова новизна отриманих результатів

Основні положення наукової новизни полягають у теоретичному обґрунтуванні методики обліку дивідендів, а також у розроблених пропозиціях і рекомендаціях з удосконалення обліку та контролю операцій з дивідендами. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

 • уточнено дефініцію дивідендів, що забезпечує єдине розуміння сутності дивідендів як платником, так і одержувачем дивідендів для цілей бухгалтерського обліку;
 • визначено вплив форми організації підприємницької діяльності на організацію обліку дивідендів шляхом встановлення взаємозв’язку між тенденціями розвитку акціонерних товариств, формами виплати дивідендів та їх обліком, що дозволяє прогнозувати подальший розвиток обліку дивідендів;
 • удосконалено порядок оцінки дивідендів та організацію аналітичного обліку, що забезпечує оперативне отримання достовірної інформації про стан розрахунків з дивідендами;
 • запропоновано методику подання інформації щодо можливості здійснення дивідендних виплат, яка базується на даних бухгалтерського обліку та дозволяє приймати найбільш оптимальну для підприємства дивідендну політику з урахуванням зміни величини витрат підприємства;
 • розроблено практичні рекомендації зі зниження витрат при складанні звітності в частині розкриття операцій із дивідендами та підвищенню релевантності звітної інформації шляхом спрощення Приміток до річної фінансової звітності і введення балансової статті “Невиплачені дивіденди”;
 • розроблено методику проведення контролю за операціями з дивідендами (програма контролю, робочі документи аудитора), що забезпечує належне оформлення всього комплексу робіт при контролі дивідендів, поліпшення якості контрольної діяльності.

Облік і контроль дивідендів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці рекомендацій з обліку операцій з дивідендами, використанні облікових даних для розробки бізнес-планів, сприяє раціональному плануванню, нарахуванню та виплаті дивідендів, прискорює формування розвинутого фондового ринку в Україні. Фактичний матеріал, теоретичні висновки та практичні рекомендації можуть використовуватися в практичній діяльності промислових, торговельних, сільськогосподарських підприємств, а також при розробці нормативних актів з бухгалтерського обліку. Окремі положення дослідження можна використовувати для подальшого проведення науково-дослідних робіт у сфері бухгалтерського обліку, а також використовувати основні результати дослідження в авторських публікаціях, наукових дослідженнях і виступах на науково-практичних конференціях.

На практиці результати дослідження використовуються у діяльності підприємств Житомирської області, а також у навчальному процесі ЖДТУ при викладанні дисципліни “Облік у зарубіжних країнах” (тема “Особливості визначення фінансових результатів та їх відображення в обліку різних країн”), “Бухгалтерський облік” для спеціальностей 7.020106 “Облік і аудит”, 7.050201 “Менеджмент організацій” і 7.050107 “Економіка підприємств” (довідка № 44-55/764 від 30 травня 2003 р.)

Окремі положення дисертації експериментально апробовані та впроваджені в практичну діяльність ВАТ “Галієвський маслозавод ім. В.Ф. Мазуркевича” (довідка № 15/11 від 15 листопада 2002 р.), ЗАТ “Чуднівська меблева фабрика” (довідка № 01/30 від 11 лютого 2002 р.).

Облік і контроль дивідендів: особистий внесок

Дисертація є самостійною закінченою роботою, у якій узагальнені теоретичні основи поставленої проблеми та розроблені практичні пропозиції з удосконалення обліку і контролю операцій з дивідендами. Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні методів контролю для операцій з дивідендами, розробці методів розрахунку дивідендів на підставі бухгалтерських даних, а також моделі аналітичного та синтетичного обліку дивідендів.

Облік і контроль дивідендів: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження апробовані на практиці в діяльності підприємств Житомирської області і є в цілому реальними та ефективними; опубліковані в журнальних статтях, доповідалися на наступних конференціях:

 • Республіканська науково-практична конференція з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.),
 • Міжнародна наукова конференція “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.),
 • Міжміська міжвузівська конференція викладачів, студентів і молодих учених (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.),
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 185-й річниці заснування Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 25-26 вересня 2001 р.),
 • Четверта міська міжвузівська науково-практична конференція викладачів, студентів і молодих учених (м. Житомир, 10-11 травня 2001 р.);
 • Республіканська науково-практична конференція “Бухгалтерський облік і контроль у керуванні підприємством” (м. Полтава, 24-25 квітня 2003 р.).

Облік і контроль дивідендів: структура, зміст і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків. Основний зміст роботи розміщено на 156 сторінках, в т.ч. 35 таблиць на 25 сторінках, 14 рисунків на 7 сторінках, 8 додатків, розміщених на 17 сторінках, список використаних джерел, який нараховує 221 найменування, подано на 19 сторінках.

Облік і контроль дивідендів: список публікацій за темою дисертації

За результатами наукового дослідження опубліковано 6 статей загальним обсягом 3,8 друк. арк. і 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях, що відображають основний зміст дисертації. По інших публікаціях (одна стаття) виданих у співавторстві, у дисертації використані тільки ті положення, що є результатом особистого дослідження здобувача.

Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Мох’д І. М. Аль Нажжар. Методи нарахування та способи виплати дивідендів // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2000. – № 11 – С. 52-58 (0,94 друк.арк.)
 2. Мох’д И. М. Аль Нажжар, Петренко Н.И. Вопросы законодательного обеспечения дивидендной политики // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 13 – С. 3-9 (0,87 друк. арк, особисто автора – 0,6 друк. арк.)
 3. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Дивидендная политика: проблемы повышения эффективности // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 20. – Дніпропетровськ: Наука і світ. – 2000. – С. 71-76 (0,33 друк. арк.)
 4. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Дивиденды: проблемы налогообложения // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 14. – Дніпропетровськ: Наука і світ. – 2000. – С. 54-59 (0,38 друк. арк.)
 5. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Відображення дивідендів у звітності з метою прийняття управлінських рішень // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3 (27-28). – С. 53-54 (0,42 друк. арк)
 6. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Методика контроля операций с дивидендами // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2003. – № 1(23). – С. 18-26 (0,86 друк. арк)

Тези доповідей:

 1. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Влияние репутации предприятия на дивидендную политику // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. Житомир: ЖІТІ, 2000. – Частина 3. – С. 6-9 (0,24 друк. арк.)
 2. Мох’д І. М. Аль Нажжар. Проведення аудиту розрахунків з учасниками по нарахованих доходах // Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту”. Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 102-105 (0,19 друк. арк.)
 3. Мох’д И. М. Аль Нажжар. Порядок выплаты дивидендов // Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК”. – Вісник ХДАУ. – 2001. – № 8. – С. 93-95 (0,15 друк. арк.)

 

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Дивіденди” за посиланнями:

РубрикаРозрахунки з учасниками

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог