Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості)

Бібліографічний опис

Тріль С. Р. Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Тріль Світлана Романівна – Тернопіль, 2001. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджено теоретичні, методичні і практичні питання щодо функціонування системи обліку і аналізу витрат та результатів господарської діяльності на підприємствах цукрової промисловості.

В роботі обґрунтовано роль і місце обліку й аналізу витрат та фінансових результатів господарської діяльності в сучасній системі управління підприємством. Виходячи із специфіки цукрового виробництва, визначено нові підходи щодо удосконалення діючої класифікації витрат. Досліджено методичні проблеми обліку витрат та результатів господарської діяльності підприємств цукрової галузі і запропоновано напрямки щодо їх вирішення.

Розроблено оптимальну методику фінансового аналізу, яка пристосована до ринкових умов господарювання та рекомендовано її до впровадження на досліджуваних підприємствах і в аудиторській діяльності зокрема. Побудовано модель “Z-рахунку” Альтмана щодо прогнозування імовірності банкрутства конкретного підприємства.

Ключові слова

цукрова промисловість, облік, витрати, фінансові результати, господарська діяльність, фінансовий аналіз, методика

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: актуальність теми

В сучасних умовах господарювання одним із головних завдань є перебудова господарського механізму і вдосконалення системи управління на всіх рівнях. Що обумовило необхідність кардинальних змін в системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Це означає, що ринкова модель відносин змушує підприємства здійснити ряд заходів щодо забезпечення адекватності сучасного обліку та аналізу ринковим перетворенням, які передбачають появу нових аспектів дослідження фінансово-господарської діяльності.

Адаптація бухгалтерського обліку та аналізу в Україні до ринкових умов розпочалась в 1989-1990 рр. з появою спільних підприємств за участю іноземних інвесторів і перших акціонерних товариств. Відправною точкою реформи бухгалтерського обліку в нашій країні став Указ Президента України від 23.05.1992 року “Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики”.

З метою приведення національної системи обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку 28.10.1998 року було затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Із прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 року та затвердженням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку була розроблена модель взаємодії систем обліку та аналізу, переглянуто допустимі способи оцінки майна та зобов’язань, порядок визнання витрат і доходів, створено умови для поглиблення аналітичності облікової інформації  та забезпечення доступності (публічності) фінансової звітності і ін. Проте процес реформи не закінчився, а перейшов у стадію практичного втілення теоретичних розробок на підприємствах і подальшого вдосконалення обліку та аналізу.

В даний час особливо гостро постають питання ведення обліку і аналізу витрат і результатів господарської діяльності. Це обумовлює необхідність додаткового наукового вивчення цих проблем як у цілому по відношенню до промисловості, так і цукрового виробництва зокрема, яке ми вибрали як об’єкт даного дослідження.

Стан вивчення проблеми

Проблемами розвитку підприємств цукрової галузі, обліку та аналізу витрат і результатів їх діяльності з різною широтою займалися такі вітчизняні вчені-економісти як О.С.Бородкін, П.П.Борщевський, О.А.Герасименко, З.В.Гуцайлюк, Л.В.Жилкіна, О.С.Заєць, В.Г.Линник, Є.В.Мних, В.П.Пальчук, В.В.Сопко, С.І.Шкарабан, М.Г.Чумаченко, І.Г.Яремчук та інші. Серед зарубіжних авторів ці проблеми знайшли відображення в наукових працях  П.С.Безруких, І.М.Бєлого, В.А.Бунімовича, Д.В.Денискіна, К.Друрі, В.Б.Івашкевича, І.Я.Ламикіна, П.П.Новіченка, С.С.Сатубалдіна, М.Д.Свиргуна, І.С.Чупака, А.Д.Шеремета та інших.

Вивчення робіт вищезазначених авторів дозволяє внести деякі пропозиції і використати такі методичні концепції, які б сприяли розвитку обліку та аналізу витрат і результатів діяльності в поєднанні з технологічними особливостями цукрової промисловості.

Підсумовуючи викладене вище, можна констатувати актуальність вибору даної теми дисертаційної роботи, яка спрямована на розробку науково-методичних основ організації обліку та аналізу витрат і фінансових результатів на підприємствах цукрової галузі України.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства і належить до держбюджетної теми “Дослідження  та розробка методологічних і організаційних основ управлінського обліку і внутрішнього аудиту в Україні” (номер державної реєстрації –  0100U000271). Роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт полягає у теоретичному обгрунтуванні особливостей сучасної системи обліку і аналізу витрат та результатів господарської діяльності і розробці пропозицій щодо її впровадження на підприємствах цукрової галузі.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: мета і задачі дослідження

Основна мета дисертаційної роботи полягає у розробці відповідних пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності підприємств цукрової промисловості в   умовах ринкової економіки.

Досягнення поставленої мети даного наукового дослідження передбачає вирішення наступних задач:

 • розкрити вплив ринкових відносин на організаційну побудову обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності підприємств;
 • теоретично обґрунтувати економічний зміст категорій “витрати” і “доходи” як об’єктів бухгалтерського обліку та аналізу у відповідності з ринковими умовами господарювання;
 • узагальнити організаційно-технологічні особливості цукрового виробництва і на цій основі визначити їх вплив на побудову обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності;
 • оцінити і доповнити діючу класифікацію витрат з урахуванням узагальненого передового досвіду щодо даної проблеми та специфіки підприємств досліджуваної галузі;
 • визначити методичні засади ведення обліку витрат і результатів діяльності згідно Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
 • дослідити місце і роль фінансового аналізу витрат і результатів господарської діяльності в системі управління підприємством та в аудиторській діяльності зокрема;
 • удосконалити методику аналізу і прогнозування витрат, обсягів виробництва та результатів господарської діяльності підприємств цукрової галузі.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність підприємств цукрової промисловості, яка характеризується:

 • складністю технологічного процесу,
 • глибинною галузевою кризою,
 • переплетінням організаційних, економічних і  природних проблем,
 • різким спадом випуску продукції в зв’язку з підвищенням, перш за все, цін на паливно-енергетичні ресурси, основні засоби, що в свою чергу зумовило зростання виробничих витрат і зменшення величини прибутку.

Предметом дослідження є методика і організація обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності підприємств цукрової промисловості в умовах ринкової економіки.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: методи дослідження

В основу дослідження покладено основні принципи діалектичного методу, який передбачає вивчення економічних явищ і процесів у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, відображаючи в результаті об’єктивні закони дійсності. В межах цього методу використано два базових методи – індукція та дедукція. При розкритті змісту категорій “бухгалтерський облік” і “фінансовий аналіз” та визначенні їх місця в сучасній системі управління підприємством застосовано метод системного підходу. При дослідженні витрат і результатів господарської діяльності як об’єктів обліку та аналізу використано такі аналітичні прийоми:

 • балансовий метод,
 • метод ізольованого впливу чинників,
 • графічний,
 • групування,
 • індексний,
 • методи статистичного і порівняльного аналізу,
 • моделювання та прогнозування.

Інформаційним забезпеченням проведення зазначених вище методів дослідження є фактичні показники фінансово-господарської діяльності цукрових заводів, які увійшли до складу ЗАТ “Тернопільський агропромисловий комплекс”. В процесі дослідження були вивчені праці як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, законодавчо-нормативна база України щодо питань організації та методики бухгалтерського обліку і аналізу витрат та результатів господарської діяльності.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні і вдосконаленні методики обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності підприємств цукрової промисловості, яка відповідає умовам ринку.

В процесі проведеного дослідження отримано такі

основні наукові результати:

 1. Теоретично обґрунтовано роль і місце обліку й аналізу витрат та результатів господарської діяльності в сучасній системі управління підприємством.
 2. Уточнено основні принципи бухгалтерського обліку витрат і результатів господарської діяльності.

Проведені автором дослідження чинної законодавчо-нормативної бази України і цілого ряду літературних джерел виявили, що діючий перелік принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності  є недостатньо вдалим і повним для того, щоб служити основою для побудови обліку витрат та результатів госпо-дарської діяльності. У зв’язку з цим в роботі обґрунтовано номенклатуру основних принципів бухгалтерського обліку. Зокрема автор пропонує включити до затверджених принципів ще такі як принцип подвійного запису і принцип доказовості.

 1. Запропоновано обґрунтовану номенклатуру економічних елементів і статей витрат з урахуванням технологічних особливостей цукрового виробництва, яка відповідає сучасним умовам господарювання. Автором розроблено нові підходи щодо класифікації витрат цукрового виробництва у відповідності з поставленими завданнями (цілями) управлінського персоналу підприємства.
 2. Визначено організаційні та методичні засади ведення обліку витрат і фінансових результатів підприємств цукрової промисловості згідно з діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
 3. Розроблено форми документів, які враховують особливості цукрового виробництва.

Виходячи з того, що для оцінки цукросировини на підприємствах досліджуваної галузі використовують як кількісні, так і якісні параметри, з метою забезпечення обліку забрудненості та цукристості цукрового буряка в розрізі окремого здавальника  запропоновано вести журнал обліку якості сировини.

 1. Запропоновано вдосконалену методику фінансового аналізу витрат і результатів господарської діяльності підприємств в умовах ринку.

В роботі представлена уніфікована система класифікації фінансових коефіцієнтів, яка дозволить комплексно та об’єктивно оцінити фінансовий стан і фінансові результати підприємства. На заключному етапі дослідження фінансової звітності автор пропонує застосовувати методику інтегрального фінансового аналізу (метод системи “Дюпон”).

 1. Визначено основні підходи щодо організації системи фінансового аналізу витрат і результатів діяльності в аудиторській практиці.
 2. Побудовано модель “Z-рахунку” Альтмана щодо прогнозування імовірності банкрутства підприємств, в тому числі досліджуваної галузі.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що в результаті теоретичного дослідження і вивчення автором практичної господарської діяльності цукрових заводів Тернопільської області, які увійшли до складу ЗАТ “Тернопільський агропромисловий комплекс”, вироблено певні рекомендації щодо вдосконалення діючої методики обліку та аналізу витрат і результатів господарської діяльності на даних підприємствах.

Деякі рекомендації, представлені у дисертації, впроваджені у практику роботи ЗАТ “Тернопільський агропромисловий комплекс” і його окремих цукрових філій (“Поділля” і “Козова”), що засвідчується спеціальними довідками.

Крім того, основні положення наукового дослідження використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства при вивченні відповідних курсів.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: особистий внесок здобувача

Усі представлені в дисертаційній роботі рекомендації і пропозиції щодо удосконалення обліку і аналізу витрат та результатів господарської діяльності розроблені особисто автором і відображені у її наукових працях.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і були схвально оцінені на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю кафедри економічного аналізу та 30-річчю Інституту обліку і аудиту (м. Тернопіль, 1996 р.);
 • науково-практичній конференції молодих вчених “Облік та аудит: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Тернопіль, 1997 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м. Полтава, 1999 р.);
 • Міжвузівській конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку” (м. Львів, 2000 р.);
 • четвертій науково-практичній конференції ТДТУ “Прогресивні матеріали і технології в машино- та приладобудуванні” (м. Тернопіль, 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (м. Вінниця, 2000 р.).

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: структура та обсяг дисертації

Дисертаційне дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків.  Обсяг роботи – 180 сторінок машинописного тексту. В роботі розміщено 30 рисунків на 18 сторінках, 15 таблиць на 9 сторінках, 24 додатки на 35 сторінках. Список використаних літературних джерел охоплює 221 найменування і займає 18 сторінок.

Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності: список публікацій за темою дисертації

За результатами даного дослідження опубліковано 10 нау-кових праць загальним обсягом 2,6 друкованого аркуша, з них автору належать – 2,25 д.а. При цьому у фахових наукових виданнях опубліковано 5 робіт загальним обсягом 1,85 д.а., з яких автору належить 1,65 д.а.

У фахових наукових виданнях:

 1. Тріль С.Р. Сучасна система бухгалтерського обліку в Україні: проблеми становлення і перспективи розвитку / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. Щорічник наукових праць. Випуск VII. – Львів. – 1998. – С.169-175. – 0,5 д.а.
 2. Тріль С.Р. Деякі аспекти організації обліку доходів виробничої діяльності в Україні / Наукові записки. Збірник наукових праць. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.127-129. – 0,2 д.а.
 3. Тріль С. До питання удосконалення обліку витрат на оплату праці в цукровій промисловості / Науковий журнал “Вісник Тернопільської академії народного господарства”. Спеціальний випуск 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.9-13. – 0,45 д.а.
 4. Тринька Л., Тріль С. Облік витрат за національними стандартами бухгалтер-ського обліку / Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: економіка. Випуск 6. – Тернопіль. – 2000. – С.111-116. – 0,4 д.а., у т.ч. автора – 0,2 д.а.
 5. Тріль С.Р. Особливості прогнозування банкрутства за допомогою моделі “Z-рахунку” Альтмана (на прикладі підприємств цукрової промисловості) // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 31. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С.41-45. – 0,3 д.а.

В інших наукових виданнях:

 1. Тріль С. Вплив технологічних особливостей цукрового виробництва на побудову обліку витрат // Тези доповідей четвертої науково-технічної конференції ТДТУ “Прогресивні матеріали, технології та обладнання в машино- і приладобудуванні”. – Тернопіль. – 2000. – С.93. – 0,15 д.а.
 2. Тріль С.Р., Прибега І.Є. Роль бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання // Тези доповідей науково-практичної конференції “Формуван-ня ринкових відносин в системі будівельного комплексу України”. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.134-136. – 0,2 д.а., у т.ч. автора – 0,1 д.а.
 3. Тріль С.Р. Основні напрямки вдосконалення обліку витрат на утримання і експлуатацію устаткування в сучасних умовах господарювання // Тези допові-дей науково-практичної конференції молодих вчених “Облік та аудит: сучас-ний стан та перспективи розвитку”. – Тернопіль. – С.10-12. –  0,15 д.а.
 4. Тріль. С.Р. Роль економічного аналізу в умовах становлення ринкової економіки в Україні // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри економічного аналізу і 30-річчю інституту обліку і аудиту. – Тернопіль. – 1996. – С.17-18. – 0,15 д.а.
 5. Каплун О.А., Тріль С.Р. Шляхи вдосконалення обліку витрат виробництва в умовах ринку // Тези доповідей Міжвузівської конференції “Проблеми розвитку фінансової системи та обліку”. – Львів. – 2000. – С.30-31. – 0,1 д.а., у т.ч. автора – 0,05 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облік і аналіз витрат” за посиланнями:

РубрикаВитрати

РубрикаВитрати: аналіз

Всі матеріали на тему “Облік і аналіз фінансових результатів” за посиланнями:

РубрикаФінансові результати

РубрикаФінансові результати: аналіз

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *