Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України)

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України)

Бібліографічний опис

Гавриловська Л. М. Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків на підприємствах (на матеріалах підприємств паливно-енергетичної галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гавриловська Людмила Миколаївна – Київ, 2001. – 15 с.

Анотація

Висвітлено теоретичні та практичні аспекти здійснення розрахунків з використанням векселів, які є одними з найбільш поширених цінних паперів, застосування яких дозволяє вирішувати багато важких господарських і фінансових проблем. За результатами дослідження розрахункових операцій показано, що вексель є важливим платіжним засобом. Запропоновано методику вексельного обліку у паливно-енергетичній галузі з залученням національних стандартів обліку.

Ключові слова

аваль, авізо, вексель, паливно-енергетичний комплекс, індосамент, ремітент, цінні папери

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: актуальність теми дослідження

Перехід України до ринкової економіки обумовлюється змінами форм власності, характеру виробничих відносин та інших категорій базису і надбудови суспільства. Значних змін зазнає фінансово-кредитна система. Світова практика засвідчує, що ступінь розвитку ринкової економіки, її зрілість визначається саме рівнем розвитку цієї сфери.

Для формування ринку цінних паперів необхідне існування певних передумов. Найбільш важливою економічною передумовою для України є роздержавлення і приватизація підприємств, створення товарного ринку, стабілізація грошового обігу, створення та підтримка відповідно економічного середовища.

Основою формування ринку цінних паперів є розробка правової бази і механізму державного регулювання процесів випуску та обігу цінних паперів.

Важливим елементом є створення інституціональної структури ринку цінних паперів, яка б забезпечила діяльність первинного та вторинного ринків цінних паперів. Організація цих ринків передбачає створення спеціалізованих інвестиційних компаній і банків, брокерських фірм, організацію фондових бірж, аукціонів. В Україні вже почалась робота в цьому напрямку. Створена Українська фондова біржа, та інші ринкові інститути. Але їх кількість недостатня, а обсяг послуг, які вони надають, дуже обмежений. Обов’язковою умовою формування ринку цінних паперів є наявність досить широкого їх набору.

Цінні папери

Господарський механізм сучасної економіки характеризується складними економіко-правовими та фінансовими відносинами між його суб’єктами. Новою формою обслуговування цих відносин виступають цінні папери.

Законом України “Про цінні папери та фондову біржу”, який був прийнятий 18 червня 1991 р., було закладено правову основу регулювання умов і порядку випуску та організації обігу цінних паперів. Але й на сьогоднішній день, на жаль, цінні папери залишаються новими та недостатньо вивченими фінансовими інструментами. Це є однією з причин виникнення ряду проблем як на фондовому ринку в цілому, так і на окремо взятому підприємстві. Насамперед це стосується питань бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами.

Питання обліку цінних паперів, ринок яких активно розвивається в Україні законодавчо не вирішені.

Недостатньо розробленою залишається нормативна база обліку цих операцій. Прийняті нормативні акти не завжди узгоджуються з чинним законодавством. В існуючій системі обліку є багато суперечностей і неузгодженостей, що обумовлює необхідність її поглибленого вивчення. Особливо це стосується обліку векселів в цілому та паливно-енергетичній галузі зокрема.

Розвиток національної економіки залежить від багатьох чинників. Серед  факторів розвитку економіки провідне місце займають фінансові, з допомогою яких здійснюється фінансове забезпечення та фінансове регулювання.

Однією із активних форм фінансового забезпечення є кредитування. У фінансовій практиці виділяють дві форми кредиту – банківський і комерційний. Комерційний кредит покликаний максимально прискорити оборот матеріальних та фінансових ресурсів, так як швидкість обороту ресурсів є основним фактором у забезпеченні росту прибутку при ринкових відносинах.

Вексель

Особливим фінансовим інструментом комерційного кредиту виступає вексель. В процесі історичного розвитку комерційного кредиту, вексель, і особливо, вексельний обіг постійно удосконалювався і ускладнювався. В сучасних умовах робота у сфері вексельного обігу потребує особливих знань і практичних навиків.

Уповільнення розрахунків, а тим більше виникнення платіжної кризи, є однією із складових частин фінансової кризи, яка негативно впливає на стан економіки. Це ми бачимо на прикладі України. Неплатежі можуть паралізувати економічний організм суспільства, посилити кризові явища. В таких випадках вексель виступає не тільки знаряддям кредиту, але і засобом платежу, виконуючи фактично роль  грошей.

Необхідна умова підтримання досягнутого рівня і поступового розширення виробництва – безперервне забезпечення виробничого циклу обіговими коштами. Ця проблема дуже гостро постала перед українськими підприємствами, які опинилися у “замкненому колі” взаємних неплатежів. Для виходу із кризи є два шляхи: або якнайшвидше налагодження платіжних стосунків підприємств (що в даний час поки що дуже проблематично), або застосування ряду заходів, які дали б змогу підприємству здійснювати необхідні виробничі витрати без отримання за свою продукцію “живих” грошей, що можливо  з використанням векселя.

Вирішення зазначеної проблеми потребує максимальної мобілізації в даному напрямку можливостей всіх структурних елементів господарського механізму і буде багато в чому залежати від якості управлінських рішень, яка знаходиться у прямій залежності від достатності отриманої інформації. Це закономірно передбачає глибокі зміни в бухгалтерському обліку, його реформування відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії і практики впровадження в Україні прийнятих у міжнародний практиці принципів бухгалтерського обліку і аналітичної методології на грунті реалій  сьогоднішньої  економіки  сприяють  праці  Голова С.Ф.,  Єфіменка В.І., Жука О.О., Завгороднього В.П., Кужельного М.В., Пилипенко І.І., Сопка В.В., Савченка В.Я., Чумаченка М.Г.  та ін.

Але широкому запровадженню в Україні вексельного обігу перешкоджує недосконалість діючої системи обліку, аудиту вексельних операцій, а тому числі в паливно-енергетичній галузі. Науково-теоретична і практична значимість вказаних питань обумовила вибір теми дисертаційного дослідження, та визначила його основні завдання.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане відповідно з планом науково-дослідних робіт кафедри “Обліку в промисловості” Київського національного економічного університету і відповідає темі “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства” (реєстраційний номер №0198U000785). Роль автора полягала у розробці розділу 2 “Розробка більш раціональних методик, пропозицій і рекомендацій обліку, аналізу і контролю”.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обгрунтовування напрямків удосконалення методики бухгалтерського обліку і аудиту вексельних операцій, в тому числі на підприємствах паливно-енергетичної галузі, розробка практичних рекомендацій стосовно використання сучасних облікових і аналітичних систем, форм та методик.

Виходячи з мети дослідження були визначені наступні задачі:

 • вивчення наявної нормативної бази, яка є основою побудови  бухгалтерського обліку операцій з векселями в підприємствах паливно-енергетичної галузі;
 • вивчення практики обліку операцій з векселями в підприємствах паливно-енергетичної галузі;
 • визначення недоліків існуючої системи обліку операцій з векселями та пошук шляхів її удосконалення;
 • вивчення методики аудиту вексельних операцій та удосконалення її на підприємствах паливно-енергетичної галузі;
 • дослідження і вдосконалення економіко–правових основ системи вексельного обігу та сфери застосування векселів у господарському обігу підприємств паливно-енергетичної галузі України;
 • виявлення сучасних концепцій облікових, контрольних та аналітичних систем вексельних операцій підприємств паливно-енергетичної галузі;
 • обгрунтування пропозицій по вдосконаленню податкового обліку вексельних операцій на підприємствах паливно-енергетичної галузі;
 • розробка методики аудиту вексельних операцій в умовах автоматизованих систем обробки економічної інформації;
 • визначення напрямків удосконалення використання вексельних операцій на підприємствах паливно-енергетичної галузі.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми удосконалення вексельних операцій в паливно-енергетичній галузі.

Предметом дослідження є діяльність паливно-енергетичних підприємств, які використовують вексель при розрахунках та взаємозаліках в бухгалтерському обліку.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: методи дисертаційного дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи були праці українських та закордонних економістів у сфері бухгалтерського обліку вексельних операцій, закони, постанови Верховної Ради України, Укази Президента України і постанови Кабінету Міністрів України з питань економічної політики, вдосконалення господарських механізмів використання векселів на підприємствах паливно-енергетичної галузі. При дослідженні використовувався матеріал, що міститься в працях вчених у галузі теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, статистичні дані. У процесі дослідження використовувались методи наукової абстракції індукції та дедукції, групування, порівняння, аналізу, синтезу, схематичного та графічного моделювання.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • визначені методологічні та організаційні основи побудови обліку вексельних операцій на підприємствах паливно-енергетичної галузі;
 • узагальнено практичний досвід діючої методики обліку вексельних операцій підприємств паливно-енергетичної галузі та запропоновано шляхи їх удосконалення;
 • удосконалено вексельний облік паливно-енергетичної галузі з застосуванням національних стандартів обліку;
 • виявлено  розбіжності в податковому обліку вексельних операцій підприємств галузі;
 • розроблено пропозиції по удосконаленню носіїв облікової інформації вексельного обліку;
 • уточнено схеми обігу використання векселя підприємствами паливно-енергетичної галузі в тому числі і в зовнішньоекономічних операціях;
 • удосконалена методика аудиту, визначені джерела отримання аудиторських доказів, вказані конкретні методи та прийоми проведення аудиту векселів.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні розробок в діяльності підприємств паливно-енергетичної галузі України, які запропоновані у дисертаційному дослідженні. Висновки і рекомендації адресовано управлінському персоналу підприємств. Запропоновані рекомендації щодо удосконалення методики обліку вексельних операцій в зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Застосування запропонованих автором методик обліку та впровадження векселів дозволяє більш оперативно і повно забезпечити інформаційні потреби керівництва підприємств щодо енергозабезпечення та енергоспоживання з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. Півні положення дисертаційної роботи використовуються Центром розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України (довідка від 13.03.2001 р. за №1-1303/Л); ВАТ “Енергосвіт” (довідка від 01.03.2001р. за №53-18); ВАТ “Український енергетичний реєстр” (довідка від 10.03.2001 р. за №12); Київським науково-дослідним Інститутом судових експертиз (довідка від 21.03.2001 р. за №112/03-01); Арбітражним судом м. Київа (довідка від 12.03.2001 р. за №84/3). Положення і висновки дисертаційного дослідження використовуються також в Київському національному економічному університеті при викладанні студентам курсів “Фінансовий облік”, “Податковий облік”.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: апробація результатів дослідження

Основні положення, результати, висновки та рекомендації дослідження вексельних операцій знайшли відображення у наукових статтях, опублікованих в фахових та інших виданнях. Про основні результати дисертаційної роботи автор доповідав на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000 р.) та  семінарі з питань використання векселів в господарській практиці підприємств (Київ, 2001 р. Державна податкова адміністрація України).

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: структура, зміст і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Загальний обсяг роботи 170 сторінок, включаючи 30 таблиць на 38 сторінках, 30 рисунків на 26 сторінках. Список використаних джерел містить 104 найменування. Дисертація має 15 додатків.

Облік та аудит вексельних операцій в системі розрахунків: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження знайшли відображення в опублікованих 5 наукових працях загальним обсягом 1,3  друк.арк., з них 4 – у фахових виданнях, 1 – тези доповідей.

в наукових фахових виданнях:

 1. Гавриловська Л.М. Відображення операцій з векселями в податковому обліку // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип.46. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2000 – С.45-53. – 0,4 д.а.
 2. Гавриловська Л.М. Облік вексельних бланків // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип.66. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001 – С.72-75. – 0,15 д.а.
 3. Гавриловська Л.М. Відображення векселів в бухгалтерському обліку у відповідності з міжнародними стандартами // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2001. – Часть ІІ. – С.313-315 – 0,2 д.а.
 4. Гавриловська Л.М. Методика процесу аудиторської перевірки векселів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Вип.106. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001 – С.44-51. – 0,4 д.а.

в інших виданнях:

 1. Гавриловська Л.М. Відображення векселів в формах фінансової звітності // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції. Частина ІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 44-47. – 0,15 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Векселі” за посиланнями:

РубрикаЦінні папери

РубрикаВекселі

РубрикаРозрахунки

РубрикаАудит розрахунків вексельних

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *