Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу)

Аналіз оборотних активів підприємства

Бібліографічний опис

Коновалова О. В. Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коновалова Оксана Володимирівна – Київ, 2003. – 18 с.

Анотація

У дисертації обґрунтовано нові підходи до вирішення питань організації аналізу оборотних активів відповідно до сучасних вимог управління як особливого різновиду господарських заходів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення класифікації оборотних активів гірничорудних підприємств. Визначено основні напрямки вдосконалення організації і методики аналізу виробничих запасів, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, грошових активів. Подано рекомендації щодо вдосконалення методики розрахунку нормативів оборотних активів на гірничо-збагачувальних комбінатах. Удосконалено методику розрахунку сповільнення оборотності оборотних активів через надлишкові запаси концентрату. Підраховано резерви ефективнішого використання оборотних активів на базовому підприємстві.

Ключові слова

оборотні активи, виробничі запаси, дебіторська заборгованість, грошові активи, аналіз

Аналіз оборотних активів підприємства: актуальність теми дослідження

Перехід на ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за Національними положеннями (стандартами) зумовив створення нової інформаційної бази, якою є дані бухгалтерського обліку, та додав нового економічного змісту в трактування сутності активів підприємства як ресурсів, використання яких має принести в майбутньому економічні вигоди. Наймобільнішим складником цих ресурсів є оборотні активи. Від ступеня ефективності їх використання залежить стан підприємства, галузі, національної економіки, задоволення потреб суспільства. Гірничорудні підприємства Кривбасу належать до провідної галузі національної економіки, незадовільний стан якої спричинений, насамперед, нераціональним використанням оборотних активів. У 1995-2001 роках величина коефіцієнта оборотності оборотних активів гірничо-збагачувальних комбінатів ДАК „Укррудпром” не перевищувала 3,0, а починаючи з 1997 року, власного оборотного капіталу як джерела формування оборотних активів немає взагалі. Тобто підприємства втрачають свої економічні вигоди, що негативно позначається на стані економіки як регіону, так і країни.

Стан вивчення проблеми

Розвитку теорії і практики економічного аналізу, впровадженню в Україні загальноприйнятої в міжнародній практиці методології сприяють праці відомих вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як Бланк І.О., Бородкін О.С., Брігхем Є.Ф., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Івахненко В.М., Коласс Бернар, Кужельний М.В., Мних С.В., Нападовська Л.В., Нусинов В.Я., Савицька Г.В., Сопко В.В., Стражев В.І., Чумаченко М.Г. та ін. Проте, актуальним залишається застосування методики економічного аналізу оборотних активів в окремих галузях виробництва.

Аналіз оборотних активів є лише однією з частин структури управління підприємством, який має бути організований так, щоб відповідати потребі прийняття ефективних управлінських рішень. Стандартизований підхід поступився місцем більш різноманітним аналітичним дослідженням, які орієнтовані на використання можливостей підприємства. Особливої ваги набувають методики аналізу ефективності використання запасів та дебіторської заборгованості з урахуванням специфіки гірничорудної галузі.

Необхідність перегляду методики аналізу оборотних активів згідно з їх обліком за вимогами національних П(С)БО, наявність нерозв’язаних проблем у гірничорудній галузі та потреба вдосконалення аналітичної роботи на гірничо-збагачувальних підприємствах регіону визначили актуальність теми дисертаційної роботи, її мету та основні напрямки досліджень.

Аналіз оборотних активів підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри обліку в кредитних і бюджетних  організаціях та економічного аналізу за темою „Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (реєстраційний номер 0100V006874 від 25.12.2000 р.) Київського національного економічного університету. Особисто автором підготовлено параграф „Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних активів підприємства”.

Аналіз оборотних активів підприємства: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є вдосконалення методологічних і організаційних засад аналізу оборотних активів на гірничорудних підприємствах для забезпечення їх ефективного функціонування за сучасних умов господарювання.

Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення:

 • визначення оптимальної структури оборотних активів та джерел їх формування для підприємств гірничорудної промисловості;
 • обґрунтування вибору показників ефективності використання оборотних активів;
 • аналіз формування та руху оборотних активів гірничорудних підприємств;
 • дослідження ефективності розміщення коштів у оборотних активах підприємств галузі;
 • дослідження оборотності оборотних активів гірничо-збагачувальних комбінатів;
 • аналіз оборотності окремих складових оборотних активів;
 • удосконалення методики аналізу оборотних активів, що перебувають на стадії виробництва;
 • удосконалення методики аналізу оборотних активів на стадії обігу;
 • розроблення заходів щодо підвищення ефективності використання оборотних активів на підприємствах галузі.

Аналіз оборотних активів підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є оборотні активи гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну.

Предметом дослідження є методичний інструментарій економічного аналізу ефективності використання оборотних активів гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу.

Аналіз оборотних активів підприємства: методи дослідження

В основу дисертаційного дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення сучасного стану оборотних активів. У процесі дослідження застосовані методи: індукції та дедукції, спостереження, групування, факторного та порівняльного аналізу, математичного моделювання, статистичні методи та графічне зображення даних.

Інформаційною базою дослідження є  законодавчі та нормативні акти України, наукові праці  і  методичні  розробки,  праці  провідних  вітчизняних   і   зарубіжних   учених–економістів, матеріали науково–практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація, практичні дані, а також власні дослідження автора дисертації з питань економічного аналізу оборотних активів.

Аналіз оборотних активів підприємства: наукова новизна одержаних результатів

Міститься в розроблених пропозиціях щодо вдосконалення методики аналізу оборотних активів на гірничо-збагачувальних підприємствах. Наукову новизну дисертаційної роботи підтверджують такі наукові положення:

 • удосконалено формули розрахунку оборотності поточних фінансових інвестицій та оборотності дебіторської заборгованості;
 • розроблено пропозиції щодо оптимізації співвідношення між видатками на утримання запасів та втратами від недостатнього забезпечення ними;
 • запропоновано методику розрахунку потрібного залишку грошових активів підприємства з урахуванням валютної частки;
 • розроблено пропозиції щодо системи стимулювання працівників гірничо-збагачувальних комбінатів, причетних до економії нормованих матеріальних оборотних активів;
 • дістала подальшого розвитку методика розрахунку нормативів оборотних активів на гірничо-збагачувальних підприємствах, що враховує зміни, які відбулися в галузі за останні роки, нову інформаційну базу та критично оцінює досвід господарювання;
 • удосконалено методику розрахунку ціни обкотишів підвищеної якості;
 • удосконалено методику розрахунку сповільнення оборотності оборотних активів через надлишкові запаси концентрату;
 • запропоновано вихідні форми подання аналітичної інформації щодо стану оборотних активів та джерел їх формування на звітну дату, необхідні для прийняття управлінських рішень.

Аналіз оборотних активів підприємства: практичне значення одержаних результатів

Полягає в удосконаленні методики аналізу оборотності оборотних активів на підприємствах гірничорудної галузі та підрахунку резервів їх використання на базовому підприємстві.

Розроблені в дисертації підходи, методи та здобуті результати мають практичне значення і рекомендовані до впровадження на гірничо-збагачувальних підприємствах і в навчальний процес для використання у лекційному матеріалі та проведенні практичних занять з відповідних тем навчальної дисципліни „Економічний аналіз”.

Окремі пропозиції і рекомендації дисертаційного дослідження впроваджені у практичну діяльність ВАТ „Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” (довідка №1232/16 від 07.04.2003 р.) та гірничо-збагачувального комплексу Криворізького державного гірничо-металургійного комбіната „Криворіжсталь” (довідка №700/12-01-60 від 09.07.2003 р.).

Деякі положення дисертаційної роботи взято для написання методичних вказівок з економічного аналізу, які впроваджені в навчальний процес (довідка Криворізького економічного інституту КНЕУ №01-165 від 31.03.2003 р.).

Аналіз оборотних активів підприємства: апробація результатів дисертації

Найважливіші положення дисертації було оприлюднено на:

 • ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції „Дослідження і оптимізація економічних процесів „Оптимум – 2001” (м. Харків, 15-16 листопада 2001 р.);
 • V-й Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта – 2002” (м. Дніпропетровськ, 05-07 березня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу „Економічний аналіз діяльності підприємства”” (м. Київ, 16-17 травня 2002 р.).

Аналіз оборотних активів підприємства: структура та обсяг дисертації

Визначається метою та завданнями дослідження. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, викладених на 164 сторінках друкованого тексту. Дисертація містить 51 таблицю на 45 сторінках, 15 рисунків на 15 сторінках, 14 додатків на 14 сторінках. Список використаних джерел становить 164 найменування.

Аналіз оборотних активів підприємства: список публікацій за темою дисертації

Результати та висновки дисертації було подано в 7 публікаціях загальним обсягом авторського матеріалу 1,8 друк. арк., з яких 4 статті надруковано в наукових фахових виданнях.

У наукових фахових виданнях:

 1. Коновалова О.В. Визначення економічної категорії оборотних активів підприємства // Регіональні перспективи. -2002.- №5 (24).- С. 90-93. – 0,5 друк. арк.
 2. Коновалова О.В. Аналіз наявності оборотних активів та поточних зобов’язань підприємств гірничо-металургійної промисловості Кривбасу // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 104.-Д: ДНУ, 2001.- С. 83-88. – 0,25 друк. арк.
 3. Коновалова О.В. Аналіз забезпеченості та ефективності використання оборотних активів підприємств гірничо-металургійної промисловості Кривбасу // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 106.-Д: ДНУ, 2001.- С. 34-38. – 0,21 друк. арк.
 4. Коновалова Оксана. Аналіз ефективного використання оборотних активів на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК) Криворізького басейну // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2003.-№1.- С. 155-161. – 0,5 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Коновалова О.В. Удосконалення методики розрахунку окремих показників, що характеризують оборотність оборотних активів // Исследование и оптимизация экономических процессов “Оптимум-2001”. Труды ІІІ-й междунар. науч.-практ. конф., 15-16 ноября 2001 г. – Харьков: НТУ „ХПИ”, 2001-226 с. – 0,1 друк. арк.
 2. Коновалова О.В. Вплив податку на додану вартість на забезпеченість підприємств гірничодобувної галузі оборотними активами // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. „Наука і освіта – 2002”. Том 11. Економіка.- Д: Наука і освіта, 2002.- С.20-22. – 0,1 друк. арк.
 3. Коновалова О.В. Вдосконалення методики аналізу оборотних активів підприємств гірничорудної промисловості // Трансформація курсу „Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 травня 2002 р. К.: КНЕУ, 2002.- С. 241-243. – 0,1 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Активи підприємства” за посиланням:

РубрикаАктиви

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог