Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва)

Бібліографічний опис

Бондар В. П. Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінатів м.Києва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бондар Валерій Петрович – Київ, 2001. – 19 с.

Анотація

Досліджено потенційні можливості інформації бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності як економічної моделі підприємства. Встановлено факт недостатнього її використання для потреб внутрішньогосподарського управління результативністю діяльності, внесено пропозиції щодо удосконалення балансу. На підставі нового підходу в аналізі бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності розроблено методи короткострокового пасивного прогнозування, які спираються на універсальні прийоми згладжування вихідних даних балансів за певний проміжок часу (горизонтальний аналіз) та виявлено в процесі дослідження тенденції поведінки показників діяльності (статей балансу та інших показників). Методи короткострокового пасивного прогнозування поєднані з методами активного прогнозування. Розроблено спеціальні методи щодо вибору еталона для досягнення кращих економічних показників у майбутньому. Досліджено алгоритм дії системи комплексного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства, який може бути віднесено до алгоритмів прогнозування методом зворотного зв’язку. На базі створеного алгоритму розроблено програмне забезпечення з впровадженням на підприємствах.

Ключові слова

бухгалтерський баланс, згладжування тенденцій, цепні темпи росту, пасивний та активний прогнози, аналіз-прогноз, комплексний аналіз, короткостроковий прогноз

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: актуальність теми

Перехід економіки України на ринкові відносини спричинив потребу у вирішенні нових задач, що стоять перед бухгалтерським обліком та економічним аналізом діяльності підприємств. В сучасних умовах облік та аналіз як функції управління повинні озброїти менеджерів такими знаннями, які дозволять їм підтримувати конкурентну позицію підприємства на необхідному рівні, управляти використанням можливостей підприємства. Саме на цьому базується потреба в дослідженні методологічних засад балансового узагальнення та вирішенні проблем удосконалення економічного аналізу в напрямку повнішого використання можливостей балансу, виявлення на основі аналізу тенденцій і закономірностей поведінки показників діяльності підприємства в майбутньому.

Стан вивчення проблеми

Проблемам балансового узагальнення та використання інформації балансу в економічному аналізі вчені приділяли значну увагу. Вагомий вклад в їх вирішення внесли Г.А. Бахчисарайцев, Ф.Ф. Бутинець, Дж. Дзаппа, М.С. Лунський, О.П. Рудановський, В.В. Сопко, Л.В. Чижевська, С.А. Щенков та інші вчені. Основну увагу в їх працях було приділено обґрунтуванню поняття балансу як форми звітності для використання її інформації зовнішніми користувачами. Потреби внутрішніх користувачів  інформації балансу та можливості їх задоволення майже не досліджувалися.

Методологічні засади економічного аналізу та можливості прогнозування показників діяльності підприємства розкрито в наукових працях А.Д. Шеремета, М.І. Баканова, В.К. Савчука, Герасименка Г.П., Бернстайна Л.А., Карлберга Конрада, Томаса Ричарда, Е. Хелферта, інших вчених.

Проте, як показали дослідження, розробку методики аналізу бухгалтерського балансу та прогнозування поведінки його статей лише розпочато. Зарубіжний, як і вітчизняний, досвід аналізу балансу засвідчує, що основним його завданням лишається оцінка можливостей залучення капіталу зовнішніх інвесторів. Вчені розглядали баланс в різних аспектах: як власне прийом бухгалтерського обліку; як підсумок облікових процедур та форму фінансової звітності  (інформаційну модель економіки підприємства);  як властивість урівноваженої системи. По суті це був розвиток думок про бухгалтерський баланс як складову бухгалтерської процедури. І лише в XX столітті погляди на балансове узагальнення змінено. Увагу вчених було сконцентровано на тому, що відображувані в бухгалтерському обліку об’єкти мають економічний зміст та правовий режим свого функціонування, інші характеристики, які обов’язково повинні відображатися в балансі.

Необхідність повнішої реалізації інформаційного потенціалу бухгалтерського балансу в економічному аналізі зовнішніми і внутрішніми його користувачами визначили значимість досліджуваних в дисертації проблем та обумовили вибір теми і вирішуванні задачі.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконувалася у відповідності з науково-технічною програмою Інституту аграрної економіки УААН “Трансформування  організаційно-економічних  відносин  до соціально орієнтованих умов АПК”.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми вдосконалення економічного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства на основі даних бухгалтерського балансу.

Об’єктом дослідження виступають хлібокомбінати м. Києва.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка системи комплексного аналізу бухгалтерського балансу і короткострокового прогнозування основних економічних показників підприємства для забезпечення ефективного управління програмами його діяльності.

У відповідності з поставленою метою, в дисертації обгрунтована необхідність вирішення наступних завдань:

 • виявити сутність бухгалтерського балансу як інформаційної моделі економіки підприємства та можливості її використання для аналізу і прогнозу діяльності підприємства;
 • розробити методику приведення у зіставлений вид інформації при горизонтальному та вертикальному аналізі балансу за ряд звітних періодів;
 • виявити можливості нових прийомів визначення тенденцій поведінки економічних показників;
 • удосконалити схему економічної діяльності підприємства, використовуючи можливості активного і пасивного прогнозування;
 • узгодити методику активного та пасивного прогнозування діяльності підприємств з можливістю порівняння та прогнозування показників різних за структурою підприємств але однієї галузі;
 • розробити алгоритм визначення впливу факторів щодо ефективних організаційно-технічних заходів та досягнення мети активного прогнозу.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження використовувалися різні методи: порівняння, абстрактно-логічні, індукції, дедукції, економіко-статистичні та інші загально-наукові методи.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в наступному:

 • уточнено зміст балансового узагальнення як процесу пізнання відображуваних дій і подій в господарській практиці, що дозволило виявити нові інформаційні можливості балансу;
 • розроблені і науково обгрунтовані методи виявлення згладжених тенденцій показників бухгалтерського балансу;
 • розроблено систему комплексного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства, що дозволяє на базі опрацьованого алгоритму та програмного забезпечення до нього ефективно управляти процесами відтворення на рівні підприємства.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає в тому, що створено можливість практичного використання комплексного економічного аналізу, прогнозування та оперативного планування діяльності підприємств, застосування нових методів аналізу та прогнозу, які дозволяють більш ефективно управляти виробництвом.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: особистий внесок здобувача

Полягає у виявленні нових якостей бухгалтерського балансу як інформаційної моделі економіки підприємства, в розробці прийомів аналізу балансу, прогнозування поведінки окремих його статей, розробці і застосуванні на основі одержаних даних комплексної методики прогнозування діяльності підприємства, схеми оперативного планування виробничої його програми та алгоритму діяльності системи управління, що спирається на методи активного і пасивного прогнозу та метод зворотного зв’язку.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: апробація результатів дисертації

Результати досліджень доповідались на науково-практичних конференціях у 1999 р. та 2000 р., на першій науково-практичній конференції “Международное и межрегиональное экономическое сотрудничество в Черноморском бассейне” в м. Феодосія (17-19 червня 1999 р.) та впроваджені на хлібокомбінатах міста Києва № 1, № 6 та № 10 з розробкою відповідного програмного забезпечення.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: структура і обсяг дисертації

Структура і обсяг дисертації визначається метою та завданням дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, включає 44 таблиці – 46 ст., 5 рисунків – 5 ст., 7 додатків на 54 сторінках. Бібліографічний список містить 152 найменування. Дисертаційна робота викладена на 268 сторінках.

Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства: список публікацій за темою дисертації

Основний зміст дисертації відображено в дев’яти статтях, які видані у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України.

Список опублікованих праць здобувача за темою дисертації:

 1. Бондарь В., Михельс В., Курганов Р. Оптимизация управления производством на основе аудиторского анализа.–К.:”Бухгалтерский учет и аудит”, 1998, №9.–с.18-20.
 2. Бондарь В.П. Проблема сопоставимости разновременной информации при анализе производственно-финансовой деятельности./ Экономические инновации: сб. научных работ. – Одесса: НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 1999. сб. 4. – с. 243-244.
 3. Бондар В.П. Загальна схема управління оптимізацією виробничої діяльності підприємства./Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (збірник наукових праць), вип. 5. – К.: КНУБА, 1999. – с. 98-103.
 4. Бондар В.П. Зіставлення при вертикальному та горизонтальному аналізі бухгалтерських звітів/Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин (збірник наукових праць), вип. 6/ – К.: КНУБА, 1999. – с. 107-111.
 5. Міхельс В., Бондар В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтер-ської та статистичної звітності. – К.: “Банківська справа”, 1999, № 4. – с. 41-47.
 6. Бондар В.П. Схема економічної діяльності підприємства з урахуванням методів пасивного та активного прогнозу/Строительное производство (Межведомственный научно-технический сборник), вып. 40. – К.: Научно-исследовательский институт строительного производства, 1999. – с. 125-128
 7. Бондар В.П. Ковзна система аналізу і планування/Строительное производство (Межведомственный научно-технический сборник), вып. 41. – К.: Научно-исследовательский институт строительного производства, 2000. – с. 76-80
 8. Бондар В.П., Дудка К.П., Жук В.М., Жук Н.Л. Рекомендації та практичний приклад заповнення форм річної звітності за 2000 рік сільськогосподарськими підприємствами. – К.: ІАЕ, УААН, 2000. – 84с.
 9. Бондар В.П. Баланс як джерело інформації аналізу та прогнозу діяльності підприємства/Економіка АПК.-2001.-№ с._____.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” за посиланнями:

РубрикаБаланс (Звіт про фінансовий стан)

РубрикаФінансова звітність підприємства

Всі матеріали на тему “Аналіз фінансовий” за посиланням:

РубрикаАналіз фінансовий

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *