Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві

Бібліографічний опис відповідно до вимог ВАК Кузик Н. П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузик Наталія Петрівна – Київ, 2004. Читати далі …