Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Облік в управлінні основною діяльністю готелю

Бібліографічний опис

Король С. Я. Облік в управлінні основною діяльністю готелю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Король Світлана Яківна – Київ, 2003. – 21 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню методології та організації обліку витрат і доходів основної діяльності підприємств готельної індустрії. Проведено аналіз стану галузі, організаційно-виробничих особливостей діяльності підприємств і характеру готельних послуг. Визначено мету, основні задачі та завдання з управління готелем, роль бухгалтерського обліку в їх вирішенні. Дано оцінку існуючої організації та методології обліку господарської діяльності готелю. Запропоновано класифікацію витрат і доходів основної діяльності готелю, галузеву номенклатуру статей калькуляції, критерії визначення витрат, що включаються до собівартості готельних послуг, і непродуктивних витрат. Розроблено пропозиції щодо удосконалення обліку, які містять алгоритм організації обліку, рекомендації з розробки структури рахунків синтетичного й аналітичного обліку, форми аналітичних відомостей. Розглянуто пропозиції з удосконалення калькулювання собівартості готельних послуг та аналізу доходів, витрат і обсягу реалізації послуг для визначення точки беззбитковості, розрахунку планових показників та оцінки результатів діяльності готелю.

Ключові слова

готель, готельні послуги, номерний фонд, управління, облік, витрати, експлуатаційні витрати, непродуктивні витрати, доходи, фінансові результати, калькулювання, якісні показники, документування, аналіз

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: актуальність теми дослідження

Сучасні тенденції в економічному, культурному та політичному житті України на шляху інтеграції у світове співтовариство вимагають прискореного розвитку туристичної галузі та готельної індустрії, зокрема. Високі темпи росту національної економіки та позитивні зрушення у соціальній сфері сприяють трансформації підприємств готельної індустрії в напрямі створення умов для надання послуг, які б відповідали міжнародному рівню. За цих умов важко переоцінити роль управління готелем як важливого фактора визначення та досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.

Задачею наукових досліджень на цьому етапі є сприяння прискореному розвитку підприємств готельної індустрії, пошуку шляхів удосконалення методів і форм управління їхньою діяльністю, що й зумовило вибір об’єкта дисертаційного дослідження.

Стан вивчення проблеми

Проблемам розвитку та удосконалення обліку діяльності підприємств різних галузей економіки присвячено досить велику кількість наукових праць відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: Бутинця Ф.Ф.,  Валуєва Б.І.,  Гнилицької Л.В., Голова С.Ф., Друрі К., Завгороднього В.П., Калініної В.І., Карпової Т.П. Карренбуера М.,  Кірсанова В.Д., Кондраков Н.П., Костюченко В.М., Котлярова С.А., Мацкевічюса И.С., Міддлтона Д., Мюллендорфа Р., Нападовської Л.В., Ніколаєвої С.А., Палія В.Ф., Пархоменка В.М., Пустовіта І.Л., Пушкаря М.С., Сопка В.В., Струкова С.А., Торопової І.С., Тріля С.Р. та ін. Однак проведений аналіз наукової літератури виявив неповне висвітлення, а в окремих випадках – повну відсутність теоретичних розробок і теоретичних досліджень з проблем управління, у тому числі обліку, аналізу й контролю основної діяльності готелю. На часі в Україні мають місце процеси реформування бухгалтерського обліку за національними стандартами, які розроблені на основі міжнародних.

Усе це визначає актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

На сьогодні стан галузі не можна вважати задовільним. Якісний рівень готельних послуг, що надаються в Україні, постійно зростає, але, як правило, не відповідає рівню цін на них. Основним джерелом фінансового забезпечення процесів реструктуризації та оновлення матеріально-технічної бази підприємства є доход від надання місця тимчасового проживання, який залежить від кількості реалізованих послуг і цін на них. Вирішальними факторами при встановленні цін на послуги є обсяг понесених витрат і рівень попиту.  Ефективність управління ціновою політикою визначає рівень фінансового результату основної діяльності готелю.

Основною гіпотезою дослідження обраної теми є припущення, що стан обліку витрат і доходів основної діяльності готелю в цілому не відповідає задачам інформаційного забезпечення управління діяльністю готелю.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрям дослідження відповідає завданням, визначеним державною Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.98 р. № 1706. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету за темою “Бухгалтерський облік в туристичній індустрії: Розробка методики бухгалтерського обліку в туристичній індустрії”, а також міжкафедральних науково-дослідних робіт за темами “Розробка проекту “Типового положення про склад витрат та порядок їх планування у торгівельній діяльності” (номер держреєстрації 0100U006108) та “Розробка інформаційної моделі функціонування туристичного підприємства та готельного комплексу Центру навчально-тренінгових фірм КНТЕУ”, розділ “Розробка інформаційно-методичного забезпечення діяльності бухгалтерії туристично-готельного комплексу” (номер держреєстрації 0102U000647).

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в тому, щоб виявити реальний стан і вдосконалити методологію використання облікових засобів у системі управління основною діяльністю готелів відповідно до сучасних вимог щодо реорганізації та гармонізації облікового процесу в умовах переходу до ринкової економіки.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі завдання:

 • вивчити тенденції розвитку готельної індустрії в умовах розширення ринку послуг та інтеграції до міжнародної туристичної системи;
 • дослідити характер основної діяльності готелю, його організаційно-виробничу побудову та інші фактори, що визначають задачі та функції управління підприємством;
 • визначити організаційно-методологічні концепції обліку в інформаційному забезпеченні управління виробництвом і реалізацією готельних послуг;
 • проаналізувати загальноприйняті у міжнародній практиці принципи обліку та досвід його використання в системі управління основною діяльністю готелю в зарубіжних країнах;
 • проаналізувати стан вітчизняного обліку основної діяльності готелю і формування собівартості готельних послуг, виявити недоліки в організації та методології, встановити причини та визначити напрями удосконалення обліку як інформаційної бази управління підприємством в ринкових умовах господарювання;
 • дослідити науковий доробок з методології обліку витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств і розробити рекомендації щодо її удосконалення на підприємствах готельної індустрії;
 • визначити практичні задачі та методологічні проблеми калькулювання собівартості готельних послуг і розробити рекомендації щодо їх вирішення на основі застосування економіко-математичного моделювання;
 • розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку використання номерного фонду готелю на основі застосування економіко-математичного моделювання та сучасних комп’ютерних технологій.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є основна діяльність підприємств готельної індустрії України, спрямована на надання місця тимчасового проживання громадянам, які перебувають поза межами регіону свого постійного місця проживання.

Предметом дисертаційного дослідження обрано організацію та методологію обліку витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності готелю, калькулювання собівартості готельних послуг та аналізу основних показників діяльності підприємства з метою інформаційного забезпечення його управління.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: методи дослідження

У процесі дослідження організації та методології обліку основної діяльності готелю, а також при розробці наукових рекомендацій були використані методи, які ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання.

Теоретичні основи та прикладні аспекти управління основною діяльністю готелю вивчалися та проектувалися із застосуванням загальнонаукових методичних прийомів (аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії та моделювання). Для визначення напрямів удосконалення обліку окремих фактів господарської діяльності використовувалися емпіричні теоретичні методи (формалізація, гіпотетичний, аксіоматичний, використання існуючих теорій). Обробка інформаційних матеріалів та економіко-математичне моделювання здійснювалося за допомогою сучасних інформаційних технологій та програм на основі емпіричних методичних прийомів досліджень (розрахунково-аналітичні, документалістики, спостереження, інформатики,  впровадження результатів у практичну діяльність, звітного відображення господарської діяльності).

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо вдосконалення організації та методології обліку основної діяльності готелю, а саме:

 • удосконалено класифікацію витрат основної діяльності готелю шляхом визначення оптимальної структури та розробки ієрархічної системи класифікаційних ознак у відповідності до задач управління;
 • адаптовано до галузевої технології метод обліку витрат виробництва та реалізації готельних послуг за центрами витрат з використанням запропонованих субрахунків і форм аналітичних відомостей;
 • вперше запропоновано методологію визначення та організацію обліку непродуктивних витрат номерного фонду, які за своїм характером не можуть бути включені до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг);
 • дістала подальший розвиток методологія розподілу експлуатаційних витрат за видами діяльності, що здійснюються на базі номерного фонду готелю;
 • удосконалено методологію обліку доходів підприємства на основі розробленої дисертантом класифікації доходів готелю з використанням запропонованих субрахунків і форм аналітичних відомостей;
 • дістала подальший розвиток методика податкового обліку діяльності підприємства на основі структуризації валових витрат готелю та застосування позабалансових рахунків;
 • удосконалено форму статистичної звітності готелю в частині відображення основних фінансових показників його діяльності;
 • дістала подальшого розвитку методика розрахунку виробничої та маржінальної собівартості готельних послуг на основі використання запропонованих форм допоміжних аналітичних відомостей, методики розподілу прямих витрат за калькуляційними одиницями на основі системи якісних коефіцієнтів і форм калькуляційних відомостей, що забезпечують розрахунок собівартості готельних послуг за центрами витрат, статтями калькуляції та видами номерів;
 • уперше запропоновано методику економіко-математичного моделювання та аналізу доходів, витрат та обсягу реалізації готельних послуг за видами номерів, яка дозволяє розрахувати точку беззбитковості, ціни, планові показники використання номерного фонду при заданому завантаженні готелю, рівні базових цін, витрат і структурі номерного фонду, а також фактичні показники діяльності номерного фонду в оперативному режимі на поточну дату (кінець періоду) з використанням сучасних комп’ютерних програм.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що  рекомендації та пропозиції, викладені в дисертації, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку й аналізу витрат, доходів і фінансових результатів і калькулювання собівартості послуг з використанням сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємствами готельної індустрії в умовах ринкової економіки. Впровадження розроблених рекомендацій забезпечує зниження рівня витрат у результаті посилення їх контролю за центрами витрат і раціонального розподілу за видами діяльності, а також точність розрахунку фінансових результатів та оптимізації цінової політики. Застосування запропонованих форм і методів організації обліку дозволяє підняти на якісно новий рівень обробку та представлення економічної інформації для обґрунтування та прийняття управлінських рішень, що сприяє підвищенню ефективності управління основною діяльністю готелю.

Результати дослідження та пропозиції автора, що викладені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію та прийняті до впровадження:

 • ВАТ ГК “БРАТИСЛАВА” (довідка й акт про впровадження від 25.04.2002 р. № 245),
 • ВАТ “Готель “Славутич” (довідка від 10.07.2002 р. № 417),
 • ВАТ “Готель “Санкт-Петербург” (довідка від 13.09.2002 р. № 551).

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: особистий внесок здобувача

Внесок здобувача полягає в одноосібно виконаному науковому дослідженні, в якому викладено авторський підхід щодо вирішення важливого наукового завдання – удосконалення організації та методології обліку в управлінні основною діяльністю готелю.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження оприлюднені в доповідях:

 • на міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування” (м. Київ, 25 – 26 жовтня 2000 р.),
 • на науковій конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 1999 – 2000 рр. (м. Київ, 1 – 2 березня 2001 р.).

Окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного торговельно-економічного університету.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: обсяг і структура дослідження

Дисертація викладена на 185 сторінках основного тексту і складається зі вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних джерел з 169 найменувань, містить 9 таблиць, 25 рисунків. Положення дисертації ілюструє 67 додатків.

Облік в управлінні основною діяльністю готелю: список публікацій за темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у восьми наукових публікаціях загальним обсягом 5.3 друкованих аркушів, у тому числі п’ять – у наукових фахових журналах і збірниках загальним обсягом 3.0 друкованих аркушів.

У наукових фахових виданнях:

 1. Король С.Я. Облік як інформаційна база управління основною діяльністю готелю // Наук. зап.: Зб. наук. пр. – Тернопіль: Екон. думка, – с. 131–132.
 2. Король С. Особливості організації та ведення бухгалтерського обліку підприємствами готельної індустрії // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 37. – с. 36–48.
 3. Король С. Структура витрат основної діяльності готелю (бухгалтерський та податковий підхід) // Вісн. податк. служби України. – 2001. – № 45. – с. 47–50.
 4. Король С. Класифікація витрат у системі управління основною діяльністю готелю. // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2002. – № 2. – с. 82–91.
 5. Король С. Використання прийомів CVP-аналізу в управлінні діяльністю готелю. // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2002. – № 4. – с. 74–81.

В інших виданнях:

 1. Король С. 6 вопросов о гостиничном сборе. // Дебет-Кредит. – 2002. – № 32–33. – с. 19–20.
 2. Король С. Учет расходов на предприятиях, предоставляющих гостиничные услуги: В 3 ч. // Дебет–Кредит. – 2002. – № 34. – с. 35–39.; № 35. – с. 33–38; № 37. – с. 37–40.
 3. Король С. Организация учета доходов в гостинице. // Бухгалтерия. Налоги. Бизнес. – 2002. – № 38. – с. 36–40.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Готельне господарство” за посиланням:

РубрикаГотельне господарство

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог