Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)

Облік і контроль непрямих витрат

Бібліографічний опис

Давидов Ю. Г. Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Давидов Юрій Григорович – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

Розглянуті та обгрунтовані нові підходи до вирішення проблемних питань організації обліку і контролю непрямих витрат з позицій ефективного управління витратами підприємства. Визначені особливості харчової промисловості та їх вплив на постановку і організацію обліку та контролю непрямих витрат. Розроблені пропозиції по вдосконаленню методики обліку та внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат підприємства. Визначені можливості обліку по місцям виникнення і центрам затрат з позицій контролю та забезпечення необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень. Вироблені конкретні рекомендації по організації та методиці обліку і контролю непрямих витрат із урахуванням використання ПЕОМ. Дана критична оцінка системі внутрішньогосподарського контролю, визначені її недоліки і позитивні сторони. На основі результатів узагальнення спеціальної літератури і вивчення практики запропонована раціональна класифікація внутрішньогосподарського контролю. Запропоновано більш ефективну систему внутрішньогосподарського контролю, що забезпечує об’єктивність і комплексність його здійснення. Визначені найбільш ефективні форми внутрішньогосподарського контролю й описані їх контрольні функції .

Ключові слова

непрямі витрати, собівартість, місця та центри виникнення витрат, внутрішньогосподарський контроль, бухгалтерський контроль

Облік і контроль непрямих витрат: актуальність теми

Витрати, які безпосередньо впливають на кінцевий результат господарської діяльності, завжди були об’єктом теоретичних та прикладних досліджень, а тому знаходились у постійному зв’язку з такими важливішими функціями управління, як планування, нормування, організація виробництва, облік і контроль. При цьому вони виступають не тільки об’єктом згаданих функцій, а й важливим фактором ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. В результаті питання зниження витрат, забезпечення їх оптимальної величини на одиницю продукції необхідно розглядати провідними облікової політики підприємства, що вимагає від науковців і практиків постійного пошуку раціональних методів обліку і контролю витрат, відпрацювання їх методології, організації і методики.

Вагомий внесок в теорію і практику обліку і контролю непрямих витрат зробили як зарубіжні вчені – економісти Р. Адамс, К. Друрі, Б. Нідлз, П. Фрідман, так і вітчизняні М. Г. Чумаченко, М. Т. Білуха, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, В. В. Сопко, В. І. Сфіменко, Ф. Ф. Бутинець, В. П. Завгородній, А. М. Герасимович, Б. І. Валуєв, Ю. І. Осадчий, В. С. Рудницький.

Разом з тим окремі організаційно-методологічні питання удосконалення обліку і контролю непрямих витрат потребують більш поглибленого вивчення І розробки. Це зумовило вибір даної теми дисертаційного дослідження та визначило основні-напрямки удосконалення обліку і контролю непрямих витрат.

Облік і контроль непрямих витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Кіровоградського державного технічного університету з теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198У000785. Особистий внесок здобувача полягає в доповненні діючої методики внутрішньогосподарського контролю: уточненні об’єктів та суб’єктів контролю, розподілу функціональних обов’язків та впорядкування потоків контрольної інформації, яка використовується на підприємстві в управлінській діяльності.

Облік і контроль непрямих витрат: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є визначення організаційно-методичних особливостей обліку і контролю непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості і розробка на цій основі пропозицій практичних рекомендацій щодо створення більш раціональної системи обліку і контролю непрямих витрат.

Досягнення поставленої мети обумовило вирішення наступних задач:

 • обґрунтування реальності існуючих концепцій обліку і контролю непрямих витрат в сучасних економічних умовах;
 • визначення особливостей харчової промисловості як передумови побудови раціональної системи обліку і контролю непрямих витрат;
 • створення досконалої класифікації непрямих витрат для підвищення аналітичності облікової інформації та запровадження раціональних методів їх розподілу;
 • розробка принципово нової методики обліку та внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат в умовах комп’ютерного середовища, яка б значно підвищила дієвість та оперативність цих важливих функцій управління.

Облік і контроль непрямих витрат: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дослідження є теорія і практика обліку і контролю непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості України.

Об’єктом дослідження виступають підприємства олійно-жирової, борошномельно-круп’яної і комбікормової та хлібопекарської галузей харчової промисловості України.

Облік і контроль непрямих витрат: методи дослідження

Методологічною основою дисертації є системний підхід до розкриття процесів формування і розподілу непрямих витрат. До основних загальнонаукових методів дослідження, які використані автором, слід віднести діалектичний метод пізнання, логічний та формально-логічний методи, метод порівняння, синтезу. Вказані методи були засновані головним чином при дослідженні соціально-економічної природи і теоретичних основ формування непрямих витрат, їх обліку і внутрішньогосподарського контролю.

До спеціальних методів дослідження, які використані при написанні роботи, належать: економіко-математичне моделювання, прогнозування, факторний аналіз, статистичні методи.

Облік і контроль непрямих витрат: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає в розробці рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення організації, методології і методики обліку і контролю непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості України.

Основні результати проведеного дослідження, які складають наукову новизну, характеризуються наступним:

 • обґрунтована реальність існуючих концепцій обліку і контролю непрямих витрат в сучасних економічних умовах;
 • визначені особливості харчової промисловості, як передумови побудови раціональної системи обліку і контролю непрямих витрат;
 • створена досконала класифікація непрямих витрат, що дає можливість підвищити аналітичність облікової інформації та впровадити раціональні методи їх розподілу;
 • визначені об’єкти та об’єкти внутрішньогосподарського контролю, що позбавляє підприємства харчової промисловості від дублювання і паралелізму при здійснені контролю;
 • уточнені шляхи та перспективи удосконалення обліку і розподілу непрямих витрат;
 • розроблена значно досконаліша методика обліку та внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат в умовах комп’ютерного середовища, яка забезпечує підвищення дієвості та оперативності обліку і контролю як важливіших функцій управління.

Облік і контроль непрямих витрат: практичне значення одержаних результатів

Результати дисертаційної роботи мають як теоретичне, так і практичне значення. Реалізація висновків і пропозицій дисертанта посприяє покращенню системи обліку і контролю непрямих витрат, підвищенню дієвості і оперативності цих важливих функцій управління.

Методичні розробки та пропозиції щодо вдосконалення обліку і контролю непрямих витрат впроваджені в практику роботи підприємств харчової промисловості, зокрема на закритому акціонерному товаристві “Сонола” (довідка №51 від 16.04.2001 р.), корпорації “Система ССБ” (довідка №184 від 24.04.2001 р.), відкритому акціонерному товаристві “Паляниця” (довідка №37 від 17.05.2001 р.), також використовуються у навчальному процесі Кіровоградського державного технічного університету (довідка №24 від 26.04.2001 р.).

Облік і контроль непрямих витрат: апробація результатів дослідження

Основні положення і результати дослідження були представлені на:

 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м.Житомир, 23.11.2000 р.);
 • четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта 2001” (м.Дніпропетровськ, 01.02.2001 р.).

Облік і контроль непрямих витрат: список публікацій за темою дисертації

По результатам дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 5,18 друк.арк., з них 6 – в наукових фахових виданнях – 1,58 друк.арк., 2 – в інших виданнях – 3,4 друк.арк., 2 – матеріали конференції – 0,2 друк.арк.

В наукових фахових виданнях:

 1. Давидов Ю.Г. Місце аудиту в контролі праці і заробітної плати // Демографія, економіка праці та соціальна політика. – Кіровоград: КІСМ, випуск 3 – 1996. – С.38-40. – 0,2 д.а.
 2. Давидов Ю.Г. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції // Демографія, економіка праці та соціальна політика, випуск 3, частина 2 – Кіровоград: КДТУ. – 1998. – С.34-37. – 0,25 д.а.
 3. Давидов Ю.Г. Удосконалення обліку непрямих витрат на підприємствах харчової промисловості України // Демографія, економіка праці та соціальна політика, випуск 7 – Кіровоград: КДТУ. – 1999. – С.123-128. – 0,38 д.а.
 4. Давидов Ю.Г. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах харчової промисловості України // Економіка: проблеми теорії та практики, випуск 41 – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2000. – С.72-75. – 0,25 д.а.
 5. Давидов Ю.Г. Бухгалтерський контроль в системі внутрішньогосподарського контролю// Економіка: проблеми теорії та практики, випуск 72 – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2001. – С.37-40. – 0,25 д.а.
 6. Давидов Ю.Г. Вплив галузевих особливостей на формування і організацію непрямих витрат на підприємствах переробної промисловості України // Економіка: проблеми теорії та практики, випуск 114 – Дніпропетровськ: Наука і освіта – 2001. С. 29-32. – 0,25 д.а.

В інших виданнях:

 1. Давидов Ю.Г. Аудит товарно-матеріальних цінностей, аудит витрат виробництва (обігу) // Збірник завдань та практичних ситуацій з аудиту. – Кіровоград: КІСМ. – 1997. – С.14-21, 33-46. – 1,4 д.а.
 2. Давидов Ю.Г. Аудит товарно-матеріальних цінностей, аудит витрат виробництва (обігу) і валових витрат // Збірник завдань та практичних ситуацій з аудиту. – Київ: Знання – 1997. – С.17-31, 50-69. – 2,0 д.а.
 3. Давидов Ю.Г. Удосконалення обліку і розподілу непрямих витрат в харчовій промисловості // Збірник тез та текстів на міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік”. – Житомир: ЖІТІ. – 2000. – С.75-77. – 0,1 д.а.
 4. Давидов Ю.Г. Проблеми організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах України // Матеріали четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта 2001”. – Том 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2001. – С.25-26. – 0,1 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Непрямі витрати” за посиланням:

РубрикаВитрати непрямі

Всі матеріали на тему “Витрати” за посиланням:

РубрикаВитрати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *