Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств

Управлінський облік в системі підприємств

Бібліографічний опис

Нападовська Л. В. Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Нападовська Любов Василівна – Київ, 2002. – 30 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці моделі інтегрованого управлінського обліку для гірничорудних підприємств. Обгрунтований комплексний підхід для рішення теоретичних та організаційно-методологічних проблем формування управлінського обліку. Поглиблені основи теорії управлінського обліку. Створена наукова концепція управлінського обліку, що грунтується на критерії доцільності задовольняти потреби системи управління. Розроблена сучасна методологічна база управлінського обліку, спрямована на задоволення потреб конкретних користувачів, організація і методологія управлінського обліку затрат і результатів діяльності. Створені сучасні моделі прийняття управлінських рішень. Розроблені бюджети та здійснено практичне бюджетування. Обгрунтовані основні напрями методики аналізу і контролю та розроблена модель їх здійснення.

Ключові слова

управлінський облік, прийняття управлінських рішень, прогнозування майбутньої діяльності, організація і методологія обліку затрат, організація і методологія результату діяльності, принцип “затрати-результат”, управління економічним потенціалом, бюджети і бюджетування, моделювання управлінських рішень

Управлінський облік в системі підприємств: актуальність теми

Розвиток ринкових відносин вимагає створення адекватної системи обліку на гірничорудних підприємствах, які займають значну частину в обсягах промислового виробництва України. Для забезпечення ефективної роботи і конкурентоздатності підприємств у сучасних умовах важливе значення має перебудова системи обліку. Це повинно проявитись у переорієнтації в першу чергу на задоволення внутрішніх потреб управління підприємством, що зумовлює необхідність посилення інформаційної функції обліку.

В умовах ринкової економіки  кожне підприємство самостійно обирає напрями розвитку, обсяги виробництва, систему збуту продукції, соціальну і інвестиційну політику. Тому створення на підприємствах системи управлінського обліку є об’єктивною необхідністю, оскільки у кожного підприємства виникає потреба накопичувати інформацію за різноманітними аспектами з метою ефективного планування, нормування, організації виробництва, контролю та аналізу.

Система обліку повинна розвиватись відповідно до необхідності зменшення в процесі управління невизначеності ситуації, в якій здійснюється діяльність, а тому теоретичною основою удосконалення управлінського обліку повинні стати фундаментальні науки. Лише завдяки системної та комплексної інформації можливо уникнути невизначеності в діяльності, яка збільшує ризик прийняття помилкових управлінських рішень.

Основною рисою системи обліку в сучасний період повинна стати доцільність задовольняти потреби внутрішніх користувачів. Тому систему обліку необхідно розвивати у взаємозв’язку з плануванням, організацією і управлінням виробництвом, нормуванням, аналізом та спрямовувати згідно з потребами управління.

Очевидно, мета і завдання управлінського обліку в сучасних умовах повинні значно розширитись. При цьому на перший план виступає підготовка необхідної інформації для прогнозування діяльності підприємств та розробки можливих альтернативних варіантів для прийняття оптимальних короткострокових та довгострокових управлінських рішень.

Отже,

необхідно створити інформаційну інфраструктуру, яка б задовольняла потреби внутрішніх користувачів. Сьогодні система обліку повинна не лише відображати  фактичну діяльність підприємств, але й забезпечувати необхідною інформацією всі рівні управління для прийняття рішень при здійсненні поточної діяльності та пов’язаної з майбутнім підприємства. Однак методи досягнення цих цілей різні, що і призвело до автономності управлінського обліку. Інформаційний продукт управлінського обліку з метою прийняття управлінських рішень щодо розширення ринків збуту, переоснащення виробництва, покращання якості продукції, упровадження нових технологій є в сучасний період комерційною таємницею на відміну від інформаційного продукту фінансового обліку, доступного для зовнішніх користувачів. У цій ситуації головною практичною проблемою є забезпечення в межах однієї системи обліку потреб користувачів, інтереси яких суттєво відрізняються.

Інформація, яка необхідна менеджерам, залежить від специфіки діяльності кожного підприємства, а тому керівники підприємств повинні мати можливість створювати гнучкі системи управлінського обліку, які б забезпечили їм ефективне управління підприємством.

Суттєві зміни відбулись в організації, техніці і технології виробництва, з’явилось більше різновидностей діяльності, видів продукції, способів їх виготовлення. Кількість варіантів рішень і відповідно ціна неправильно прийнятого управлінського рішення, значно зросли. Основним обов’язком керівництва в цих умовах є управління діяльністю найбільш ефективними способами. Щоб за допомогою обгрунтованої і конкретної інформації оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах, для управління необхідна принципово інша система формування інформації, яка б змогла задовольнити потреби внутрішніх користувачів усіх рівнів управління підприємством. Фінансовий облік не надає такої можливості, так як він повинен дотримуватись відповідних інструкцій. Отже, з цією метою і була створена на підприємствах розвинених країн світу система управлінського обліку, в якій спеціаліст в галузі управлінського обліку вільний у виборі форм, методів і прийомів аналізу та контролю. Головним для нього є правильність визначення суті економічних процесів та тенденцій, що відбуваються на підприємстві і своєчасне надатння кваліфікованих рекомендацій керівникові.

Отже,

традиційний підхід, направлений на стандартизовані процедури, повинен поступитись місцем більш гнучким системам обліку, які були б зорієнтовані на аналіз можливостей підприємства та підготовку необхідної інформації для розробки можливих варіантів поточної та майбутньої діяльності.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у розвиток управлінського обліку внесли зарубіжні автори К.Друрі, Е.Майєр, Р.Манн, Д.Міддлтон, Б.Нідлз, Т.Скоун, Р.Ентоні, А.Яругова, Л.Кіллоуф, В.Лейнінгер, С.Райборн, Дж.Рис, Ч.Т.Хорнгрен, Дж.Фостер, Дж.Арнольд, Т.Хоуп, А. Ф. Аксьоненко, А. П. Зудилін, В. Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, С. Н. Ніколаєва, С. С. Сатубалдін, Я. В. Соколов, С. О. Стуков, В.Ф. Палій, В. І. Ткач, А.Д. Шеремет.

В Україні проблемам управлінської орієнтації бухгалтерського обліку присв’ячені роботи О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка, І.П. Житної, В.І. Єфіменка, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Б.М. Литвина, Є.В. Мниха, М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, І.Д. Фаріона, М.Г. Чумаченка, В.О. Шевчука, С.І. Шкарабана. Ні в якому разі не зменшуючи важливість здійсненої роботи і цінність одержаних ними результатів, необхідно звернути увагу на відсутність досліджень на перетині таких галузей наукових знань як планування, бухгалтерський облік, контроль, аналіз та фінансовий менеджмент. Із-за недостатньої розробленості питань теорії, методології та організації планування, обліку, контролю й аналізу з метою прийняття оптимальних рішень в управлінні підприємств з’явились проблеми.

Існуюча система фінансового менеджменту недостатньо чітко визначає місце, роль, завдання та значення обліку у прийнятті управлінських рішень. Суттєвою проблемою є невідповідність системи обліку процесам управління на мікрорівні. Адже ефективне управління діяльністю підприємств може здійснюватись лише за умови наявності інформації, необхідної для аналізу ситуацій, прийняття рішень і дієвого контролю за їх ефективністю. Відсутність необхідної інформації примушує керівників підприємств опиратись на інтуїцію, що підвищує ризик прийняття помилкових рішень. Все це свідчить про необхідність кардинальних змін в інформаційній системі, яка повинна бути підпорядкована вирішенню проблем управління.

Перехід до ринкових відносин обумовив формування управлінського обліку в Україні, законодавче закріплення якого здійснено в Законі “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Тому необхідно вважати за доцільне розроблення теоретичних та прикладних аспектів створення та функціонування системи управлінського обліку в умовах ринкової економіки, зокрема, для підприємств гірничорудної галузі. Ці обставини і визначають актуальність дисертації.

Управлінський облік в системі підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження виконане відповідно до планів науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київського національного економічного університету і належить до теми: ”Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, реєстраційний номер 0198V000785. Роль автора  у виконанні цієї теми полягає у розробленні пропозицій щодо створення інтегрованої моделі управлінського обліку на гірничорудних підприємствах  та удосконаленні курсу  “Управлінський облік” у системі вищих навчальних закладів України, що відповідає вимогам ринкової економіки.

Управлінський облік в системі підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обгрунтування теоретичної концепції інтегрованого управлінського обліку та розробка практичних рекомендацій стосовно упровадження його на підприємствах гірничорудної галузі з метою забезпечення  необхідною інформацією ефективного планування, контролю та прийняття управлінських рішень.

Системний підхід до реалізації головної мети досліджень зумовив вирішення у роботі таких важливих завдань:

 • поглиблення основ теорії управлінського обліку в умовах реформування управління;
 • обгрунтування наукової концепції управлінського обліку в умовах ринкових відносин;
 • уточнення основних етапів виникнення та розвитку управлінського обліку залежно від потреб управління;
 • удосконалення класифікації затрат, що складає методологічну основу ефективної системи обліку затрат, результатів діяльності та управління ними;
 • створення методологічної бази управлінського обліку, яка була б направлена на задоволення потреб внутрішніх користувачів;
 • розробка принципів організації та методології управлінського обліку затрат і собівартості;
 • удосконалення організації та розробка методології визначення результатів діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому, основою якого повинен стати принцип “затрати-результат”;
 • створення адекватних моделей формування необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з метою одержання максимального прибутку та забезпечення ефективного управління;
 • удосконалення інформаційного забезпечення бюджетів та практичного здійснення бюджетування для гірничорудних підприємств на основі координації планів та нормативів;
 • створення моделей аналізу та контролю затрат і доходів в умовах ринкових відносин.

Управлінський облік в системі підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є механізм управління фінансово-господарською діяльністю гірничорудних підприємств на мікроекономічному рівні.

Предметом дослідження є теорія, методологія і організація управлінського обліку для гірничорудних підприємств.

Управлінський облік в системі підприємств: методи дослідження

Методологічною основою проведених досліджень є діалектична теорія пізнання. У роботі використані загально- наукові методи дослідження: моделювання, аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння та специфічні методи і прийоми причинно-наслідкових зв’язків економічних явищ, математичні і статистичні методи.

Управлінський облік в системі підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розробленні нового напряму облікової науки в сучасний період- створення інтегрованого управлінського обліку  і містить такі основні елементи:

 • поглиблено основи теорії управлінського обліку, що грунтується на критеріях корисності для системи управління та доцільності задовольняти потреби внутрішніх користувачів, що сприятиме зменшенню невизначеності у процесі управління;
 • обгрунтована наукова концепції управлінського обліку в умовах становлення ринкових відносин, яка включає визначення мети, завдань, сутності, значення та принципів управлінського обліку, його спільностей та розбіжностей з фінансовим обліком;
 • уточнено місце управлінського обліку в інформаційній системі підприємства, розкрита структура та види інформації, що забезпечують ефективне управління;
 • обгрунтовані методологічні засади управлінського обліку, які визначають основні особливості та вплив організації і технології виробницва на побудову управлінського обліку, взаємозв’язки організаційної структури підприємств з об’єктами обліку і контролю затрат на виробництво;
 • уточнені основні етапи виникнення та розвитку управлінського обліку залежно від потреб внутрішнього управління;
 • удосконалена класифікація затрат, що складає методологічну основу обліку затрат та результатів діяльності, формування собівартості та ефективного управління ними;
 • уперше розроблені принципи організації та методологія управлінського обліку затрат і собівартості з урахуванням особливостей структури гірничорудних підприємств;
 • удосконалена організація та розроблена методологія визначення фінансового результату з використанням ступінчатого методу, що дозволяє суттєво підвищити аналітичність та оперативність обліку і спрямувати діяльність гірничорудних підприємств на кінцевий фінансовий результат;
 • створені моделі прийняття оптимальних управлінських рішень на основі альтернативних варіантів, що дозволяє максимально збільшувати доходи в умовах жорстокої конкуренції;
 • уперше розроблене інформаційне забезпечення бюджетування для гірничорудних підприємств; встановлені принципи формування бюджетів, що дозволяє пов’язати стратегічні цілі підприємства з поточними планами структурних підрозділів, ефективніше розподіляти і використовувати наявні ресурси з метою досягнення стійкого, стратегічно вигідного положення на ринку;
 • розроблені моделі аналізу та контролю затрат і доходів для гірничорудних підприємств в умовах ринкових відносин, що відіграє важливе значення для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Управлінський облік в системі підприємств: практичне значення одержаних результатів

Результати досліджень щодо впровадження системи управлінського обліку покладено в основу програми реінжинірінга бізнес-процесів, яка використовується відкритим акціонерним товариством “Південний гірничозбагачувальний комбінат”, відкритим акціонерним товариством “Північний гірничозбагачувальний комбінат”, відкритим акціонерним товариством “Криворізький залізорудний комбінат” та державною акціонерною компанією “Укррудпром”. Запропоновані методичні розробки і практичні рекомендації по упровадженню системи управлінського обліку можуть бути використані підприємствами усіх форм власності з метою формування необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Проведені дослідження відкривають перспективи розвитку нового напряму облікової науки у сучасний період – створення системи інтегрованого управлінського обліку на основі удосконалення та поглиблення його змісту, розширення можливостей та збагачення за рахунок знань фундаментальних та прикладних наук за умови найбільш повної відповідності потребам управління. Це стало основою розробки пропозицій щодо удосконалення курсу “Управлінський облік” у вищих навчальних закладах України.

Запропоновані рекомендації щодо покращання інформаційного забезпечення управління затратами та результатами діяльності на гірничорудних підприємствах створюють передумови для прийняття оптимальних управлінських рішень на стадії планування, а у подальшому- оперативного контролю за формуванням собівартості продукції.

Пропозиції щодо удосконалення класифікації затрат

у системі управлінського обліку забезпечують можливість вирішення управлінських проблем: прогнозування затрат, виявлення альтернативних затрат та створення проектів управлінських рішень. Запропоновані підходи до зведення затрат у системі управлінського обліку забезпечуть формування інформації, що сприятиме значно інтенсивнішому просуванню продукції на ринок і завоюванню лідируючих позицій у бізнесі. При цьому собівартість стає не лише інструментом оперативного і поточного управління, але й базою для прийняття довгострокових рішень та прогнозування діяльності підприємств.

Практичні рекомендації щодо впровадження системи управлінського обліку, грунтуються на основі розробленої автором концепції управлінського обліку, апробовані на ВАТ ”ПівнГЗК”, ВАТ ”ПівдГЗК”, ВАТ ”Кривбасзалізрудком”, ДАК “Укрудпром” та прийняті для практичного використання (довідки: №01-756 від 21.12. 2000р., №53-01 від 22.10.2001 р. та №УР-16/577 від 04.03.2002р.). Одержані у дисертації наукові результати використовуються у навчальному процесі Тернопільської академії народного господарства (довідка №126-32/169 від 26.02.2001 р.), Криворізького економічного інституту КНЕУ (довідка №01-554 від 15.12.2000р.), Житомирського інженерно-технологічного інституту (довідка №44-55/1 від 2.01.2001 р.), Львівського банківського інституту (довідка №63-01 від 26.01.2001 р.) та знайшли  відображення у програмах курсів “Управлінський облік”, “Бухгалтерський облік і прийняття управлінських рішень”. Результати проведених досліджень є також корисними для студентів спеціальності “Економіка підприємств” з метою освоєння принципів формування та використання  управлінської інформації.

Теоретичні положення та методологічні принципи організації управлінського обліку знайшли відображення у методичних рекомендаціях по упровадженню системи управлінського обліку на підприємствах гірничорудної галузі (2001 р.), концепції управлінського обліку для підприємств гірничорудної галузі (2001 р.).

Опубліковані монографії автора “Управлінський облік” (2000 р.), “Внутрішньогосподарський контроль в умовах ринкової економіки” (2000 р.) реалізуються у навчальному процесі багатьох вищих навчальних закладів України економічних факультетів і спеціальностей.

Управлінський облік в системі підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації обговорювались на засіданнях Ради обліково-економічного факультету Київського національного економічного університету протягом 1999-2001рр. Результати досліджень протягом 1997-2001 рр. доповідались на вітчизняних та міжнародних конференціях різних рівнів:

 • “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”, Львів-1997р.;
 • “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством”, Тернопіль-1999р.;
 • ”Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах”, Дніпропетровськ-2000р.;
 • “Підприємництво в умовах трансформації економіки України”, Київ-2000р.;
 • “Розвиток науки про бухгалтерський облік”, Житомир-2000р.;
 • “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні”, Київ-2000р.;
 • “Наука і освіта- 2001”, Дніпропетровськ-2001р.;
 • “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХI століття, Львів-2001р.;
 • “Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України”, Полтава-2001р.

Управлінський облік в системі підприємств: структура і обсяг дисертації

Дисертація містить вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг дисертації 365 стор. Робота включає 46 таблиць на 30 стор. і 76 рисунків на 31 стор. Список використаних джерел складає 265 найменувань і займає 22 стор. Дисертація містить 5 додатків на 117 стор.

Управлінський облік в системі підприємств: список публікацій за темою дисертації

Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 49 наукових працях, обсягом 51,59 др. арк.; серед них дві монографії: “Управлінський облік”, обсягом 21,29 др.арк. і “Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці”, обсягом 13,54 др. арк., 35 статей, опублікованих у провідних фахових виданнях, обсягом 13,3 др. арк., а також 12 статей та тез доповідей за матеріалами вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, опублікованих у інших виданнях, обсягом  3,46 др.арк.

Монографії:

 1. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-356 с.- 21,29 др. арк.

 2. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці: Монографія. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. -224с. -13,54 др.арк.

Статті в наукових збірниках і журналах:

 1. Нападовська Л.В. Формування собівартості та визначення ціни продукції//Економіка України.-1998.-№69(439).-С.82-83.-0,2 др. арк.

 2. Нападовська Л.В. Облік у системі управління підприємствами//Економіка України.-1999.-№9(454).-С.44-52.-0,9 др. арк.

 3. Нападовська Л.В. Облік за центрами відповідальності і сегментами діяльності//Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 5.-К.:КНЕУ, 2000.-С.200-207.- 0,4 др.арк.

 4. Нападовська Л.В. Необхідність створення ефективного мікроекономічного механізму//Економіст.-1999.-№9.- С.26-30.- 0,5 др. арк.

 5. Нападовська Л.В. Інформаційне забезпечення стратегії і тактики управління підприємствами//Економіст.-1999.-№34.-С.30-33.-0,5 др.арк.

 6. Нападовська Л.В. Проблеми реформування обліку підприємств//Вісник Львівської комерційної академії.-Серія економічна, випуск 8.-Львів:ЛКА,2001.-С. 65-68.- 0,3 др. арк.

 7. Нападовська Л.В. Проблеми розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку в Україні// Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Випуск 11.-С.117-123.- 0,3 др.арк.

 8. Нападовська Л.В. Еволюція управлінського обліку//Фінансові аналітичні інструменти реформування економічної системи України. Науковий збірник /За ред. З.Г.Ватаманюка.-Львів: Інтереко, 2001-С.264-276.-(Формування ринкової економіки в Україні. Спецвип.7).-0,7 др.арк.

 9. Нападовська Л.В. Концепція класифікації затрат в системі управлінського обліку//Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Вип. 6 . -К. :КНЕУ, 2001. -С. 219-225.- 0,4 др.арк.

 10. Нападовська Л.В. Економічна привабливість ГЗК Кривбасу з позицій інвесторів//Економіка України.-2000.-№ 7.-С.83-85.- 0,5 др. арк.

 11. Нападовська Л.В. Значення управлінського обліку в оперативному і поточному управлінні собівартістю//Вчені записки: Наук.збірник.-Вип. 3/Відп. ред. В. С. Савчук. -К. :КНЕУ, 2001. -С. 159-164. -0,4 др.арк.

 12. Нападовська Л.В. Місце та значення управлінського обліку в інформаційній системі підприємства// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 1.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999.-С. 9-13.-0,2 др.арк.

 13. Нападовська Л.В. Конкурентоспроможність та деякі шляхи виходу з кризового стану підприємств гірничорудної галузі//Економіст.-2000.- №4.- С.47-49.-0,6 др.арк.

 14. Нападовська Л.В. Класифікація затрат у вітчизняній та зарубіжній системах обліку//Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 8.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 19-23. -0,2 др.арк.

 15. Нападовська Л.В. Роль та значення управлінського обліку в ефективному управлінні підприємством//Збірник наукових праць.Вип. 26/Відп. ред.-д.е.н. В.Є.Новицький.-К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 1999.-С.131-135.-0,2 др.арк.

 16. Нападовська Л.В. Особливості обліку матеріальних затрат в гірничорудній галузі// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 21.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 69-73.-0,2 др.арк.

 17. Нападовська Л.В. Критичний аналіз методів обліку виробничих затрат і калькулювання собівартості продукції в зарубіжній теорії та практиці// Збірник наукових праць. Вип. 27/Відп. ред.-д.е.н. В.Є.Новицький.-К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000.-С.141-146.-0,2 др.арк.

 18. Нападовська Л.В. Управлінський чи виробничий облік?// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 23.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 7-11.-0,3 др.арк.

 19. Нападовська Л. В. Контроль у системі управління підприємствами//Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник.-Вип. 2-3/Відп. ред. О. П. Степанов.-К.: КНЕУ,2000.- С.238-250.- 0,6 др.арк.

 20. Нападовська Л. В. Основні критерії класифікації сучасних методів обліку і калькулювання собівартості продукції// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 25.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 86-91.-0,2 др.арк.

 21. Нападовська Л.В. Вимоги до інформації в системі управлінського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 26.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 83-87.-0,2 др.арк.

 22. Нападовська Л. В. Методологія управлінського обліку//Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Харківського державного політехнічного університету. Збірка наукових праць. Випуск 122.-Харків:ХДПУ,2000.-С.107-109.- 0,2 д.а.

 23. Нападовська Л.В. Значення організації обліку по сегментам діяльності// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 27.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 85-90.-0,2 др.арк.

 24. Нападовська Л. В. Проблеми становлення та розвитку управлінського обліку в Україні//Бухгалтерський облік і аудит.-2001.-№9.-С.33-38.-0, 5 др. арк.

 25. Нападовська Л. В. Склад інформації, що лежить в основі формування системи управлінського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 31.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 8-13.-0,3 др.арк.

 26. Нападовська Л. В. Стратегія організації управлінського обліку в Україні//Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Серія “Економіка”: Наукове видання. Випуск 54.-К.: Київський університет, 2001.-С.18-28.-0,5 др.арк.

 27. Нападовська Л.В. Організація управлінського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 32.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 25-28.-0,2 др.арк.

 28. Нападовська Л.В. Організація обліку виробничих затрат//Збірник наукових праць. Вип. 28/Відп. ред.-д.е.н. В.Є.Новицький.-К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2000.-С. 95-101.-0,3 др.арк.

 29. Нападовська Л.В. Автономна та інтегрована системи управлінського обліку// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 45.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 94-101.-0,3 др.арк.

 30. Нападовська Л. В. Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 61.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 66-72.-0,3 др.арк.

 31. Нападовська Л. В. Облік і контроль затрат у системі внутрішнього управління підприємств//Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник.-Вип. 6/Відп. ред. О. П. Степанов.-К.: КНЕУ,2001.- С. 320-332.- 0,9 др.арк.

 32. Нападовська Л. В. Розвиток концепції управлінського обліку// Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал, 2001.-№2-3(15-16).-С. 133-135.-0,4 др.арк.

 33. Нападовська Л.В. Визначення кінцевого результату згідно принципу “затрати-результат”// Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 63.-Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000.-С. 33-39.-0,2 др.арк.

 34. Нападовська Л. В. Удосконалення курсу “управлінський облік” в системі вищих навчальних закладів України//Бухгалтерський облік і аудит. -2001. -№12. -С. 46-49. -0,5 др.арк.

 35. Нападовська Л. В. Класифікація затрат у системі управлінського обліку//Проблеми формування ринкової економіки: Наук. збірник.-Вип. 9/Відп. ред. В. С. Савчук. -К.: КНЕУ, 2001.-С. 407-415. -0,5 др.арк.

Публікації в інших виданнях:

 1. Нападовська Л.В. Формування центрів відповідальності при побудові виробничого обліку затрат гірничорудних підприємств//Придніпровський науковий вісник.-1998.-№107 (17).-С.10-12.-0,13 др. арк.

 2. Нападовська Л.В. Контроль матеріальних затрат у собівартості продукції гірничорудних підприємств//Придніпровський науковий вісник.-1998.-№107 (17).-С.48-50.-0,13 др. арк.

 3. Нападовська Л.В. Тенденції розвитку обліку в системі управління підприємствами//Вісник Тернопільської академії народного господарства.-1999.-Спецвипуск №12.-С.32-34.- 0,3 др.арк.

 4. Нападовська Л.В. Оцінка діяльності центрів відповідальності і трансфертне ціноутворення: пропозиції та зарубіжний досвід//Економіка. Фінанси. Право.-2000.-№1.-С.8-10.- 0,3 др. арк.

 5. Нападовська Л.В. Коментар до плану рахунків//Економіка. фінанси. Право. -2000.-№9.-С.27-31.-0,3 др.арк.

 6. Нападовська Л. В. Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку в Україні: минуле та сучасне//Вісник Рівненського державного технічного університету.Економіка.Збірник наукових праць. Вип. 5(7), 2000.-С. 120-129.-0,3 др.арк.

 7. Нападовська Л. В. Сутність та значення внутрішнього контролю в ринкових умовах управління підприємством//Вісник ДДФЕІ. -1999. -№2. -С. 40-44. -0,5 др.арк.

 8. Нападовська Л. В. Тенденції розвитку обліку в системі управління підприємствами//Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств/Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ.Випуск 1. -Тернопіль: ТАНГ, 1999. – С. 55-57. -0,3 др.арк.

 9. Нападовська Л. В. Контроль нормування матеріальних затрат у гірничорудній промисловості//Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції.-Львів: “Тріада плюс”, 1997.-103-106.-0,2 др.арк.

 10. Нападовська Л. В. Необхідність створення системи управлінського обліку на вітчизняних підприємствах//Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах// Економічний вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту: Матеріали першої міжвузівської науково-практичної конференції. -Дніпропетровськ: ДДФЕІ, 2000. -С. 291-293. -0,3 др. арк.

 11. Нападовська Л. В. Основні етапи становлення та розвитку управлінського обліку//Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції.Частина IУ. -Житомир: ЖІТІ, 2000. -С. 109-119. -0,6 др.арк.

 12. Нападовська Л. В. Управління затратами//Тези доповідей четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта 2001”.Том 4. Економічні науки. -Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. -С. 26-28. -0,1 др.арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація управлінського обліку на підприємстві” за посиланнями:

РубрикаОблік управлінський

РубрикаВитрати: управлінський облік

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог