Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис

Гордієнко М. І. Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Гордієнко Микола Іванович – Київ, 2000. – 19 с.

Анотація

Визначено місце, роль і значення аудиту як форми контролю на макро- та мікрорівнях, а також його економічну сутність, простежено історію розвитку. Досліджено правові засади організації та функціонування аудиту, як форми підприємницької діяльності в Україні. Проаналізовано сучасний стан документального оформлення аудиту та конкретизовано проблематику відповідальності аудиторів за якість виконаних робіт та конфіденційність інформації, розкрито поняття аудиторського ризику в аграрній сфері та сформульовано методологічні основи його оцінки в здійсненні аудиту фінансових результатів. Запропоновано детерміновану модель аудиторського ризику. Практичне її використання дасть змогу зробити попередню оцінку господарського суб’єкта, діяльність якого підлягає перевірці. Розроблено основні методичні підходи та розглянуто шляхи вдосконалення документального оформлення аудиту, виявлено особливості, узагальнено досвід, розроблено методику проведення внутрішнього аудиту сільськогосподарського підприємства. Подано й обгрунтовано концептуальну модель функціонування організаційних структур аудиторської служби, яка спеціалізується на обслуговуванні сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова

аудит, фінансові результати, сільськогосподарські підприємства, аудиторський ризик, документальне оформлення, аудиторська служба

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: актуальність теми дослідження

Розвиток ринкових відносин, реорганізація сільськогосподарських  підприємств і становлення різних форм власності в аграрному секторі економіки суттєво ускладнюють процеси контролю з боку держави, фінансових установ і потенційних контрагентів суб’єктів господарювання цієї сфери бізнесу. Недостатній рівень розвинутості і гнучкості облікової та бухгалтерської системи ставлять питання про інформаційну проблематику і вимагають зміцнення діючого державного і створення  інституту незалежного фінансового контролю (аудиту). Організація  мережі аудиторських фірм в Україні покладе початок впровадженню справжніх економічних принципів фінансового контролю, побудованих на договірних, платних і взаємовигідних відносинах між аудиторами і підприємствами, що перевіряються.

Головною передумовою ефективного незалежного фінансового  контролю повинна стати взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власників, держави в особі контролюючих органів і аудиторів в забезпеченні об’єктивності  обліку та звітності.

У країнах  з розвинутою ринковою економікою аудиторська перевірка підприємцями вважається нормою, без якої неможливий цивілізований бізнес. В  Україні панує думка, що аудитор — це насамперед, бухгалтер. Проте, аудит охоплює не лише облікову сторону виробничо-комерційної діяльності підприємства, а й виробничий, фінансовий, управлінський та маркетинговий її аспекти.

Аудитор повинен виступати не тільки як незалежний ревізор, але й бути помічником, консультантом підприємця. Методику та інструментарій документальної перевірки в аудиті використовують, але тільки у комплексі з багатьма іншими специфічними елементами методології економічних досліджень. Оскільки аудитор готує свої висновки на основі знань не тільки обліку, але й господарського права, менеджменту, маркетингу, фінансів, а в окремих випадках на підставі власної інтуїції.

Вітчизняний досвід становлення аудиту та організації аудиторської діяльності

вдосконалювався на основі праць відомих вчених-економістів Бутинця Ф., Білухи М., Гуцайлюка З., Головача П., Дем’яненка М.,   Жука В., Зубілевич С.,   Кузьмінського А., Моссаковського В., Петрика О., Саблука П.,  Сопка В., Савченко В., Шатковської Л. За останні роки з’явилася значна кількість публікацій зарубіжних вчених- Аренса А., Данилевського Ю., Додж Роя, Коул М., Соколова Я.,  Лоббек Дж., Поттхаст Д. та інших.

Однак в теорії та практиці аудиторської діяльності питання аудиту фінансових результатів виробничої і комерційної діяльності суб’єктів господарювання, особливо в аграрній сфері, вирішені не в повній мірі. Зокрема, не досить повно досліджено суть аудиту як економічної категорії, правові засади його організації та функціонування, питання цінової політики, методичні підходи до оцінки ризиків і документального оформлення виконаних робіт, страхування тощо. Тому накопичені знання потребують обгрунтованого переосмислення, а практичне втілення набутого досвіду – пошуку шляхів та підходів для вирішення даного питання, чим і зумовлений вибір теми дисертаційної роботи.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Проведені дослідження виконувались згідно з тематичним планом науково – дослідної роботи Інституту аграрної економіки УААН по проблемах розвитку та становлення аудиту.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження  полягає в тому, щоб на грунті тих досліджень, які вже є в світовій та вітчизняній літературі, розробити науково-обгрунтовані пропозиції по удосконаленню діючого механізму економічного контролю та широкого впровадження в аграрному секторі економіки України внутрішнього та зовнішнього незалежного аудиту фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств.

Відповідно до мети дисертаційної роботи в ній поставлені і вирішуються в науково-методичному і прикладному плані наступні задачі:

 • визначити місце, роль і значення аудиту, як форми контролю на  макро- і мікрорівні, вивчити його сутність як економічної  категорії та простежити історію розвитку;
 • дослідити правові засади організації та функціонування аудиту в Україні , як форми підприємницької діяльності;
 • проаналізувати сучасний стан документального оформлення аудиту та конкретизувати проблематику відповідальності аудиторів за якість виконаних робіт та   конфіденційність інформації;
 • уточнити поняття аудиторського ризику стосовно аграрної сфери та сформувати методологічні основи його оцінки при здійсненні аудиту фінансових результатів;
 • розробити методичні підходи та відмітити шляхи вдосконалення документального оформлення аудиту;
 • виявити особливості, узагальнити досвід та розробити методику проведення внутрішнього аудиту сільськогосподарських підприємств;
 • розробити і обгрунтувати концептуальну модель функціонування організаційних структур аудиторської служби, яка спеціалізується на обслуговуванні сільськогосподарських підприємств.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: предмет  та  об’єкт дослідження

Предметом проведеного дисертаційного дослідження є механізм становлення та подальшого вдосконалення аудиту, як найбільш прогресивної форми економічного контролю в аграрному секторі України.

Основними об’єктами дослідження є сільськогосподарські підприємства Сумської області.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: методологія  і  методика  дослідження

Теоретичною і методологічною базою дослідження послужили діалектичний метод пізнання та системний підхід до організації наукових досліджень, освоєння і розповсюдження їх результатів, Закони України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з питань обліку та аудиту, а також фундаментальні наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів.

Складність предмету дослідження потребує використання комплексу методичних прийомів і способів вивчення економічних явищ,  сучасної наукової методології,  заснованої на науковості та системності в  підходах до розгляду економічних і фінансових проблем, адекватності рекомендацій реальним ситуаціям. У процесі дослідження застосовувалися наступні методи:

 • монографічний,
 • абстрактно-логічний,
 • розрахунково-конструктивний,
 • економіко-математичний,
 • економіко-статистичний,
 • кореляційно-регресивний і факторний аналіз,
 • табличний і графічний способи відображення економічної інформації.

Вихідними даними послужили матеріали Обласного статистичного управління, акти ревізій і перевірок Контрольно-ревізійного управління, Державної податкової служби, аудиторських фірм, а також первинні документи,  регістри бухгалтерського обліку та фінансова звітність підприємств, що досліджувалися.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Наукова  новизна  дисертаційної  роботи  полягає в наступному:

 • уточнено і конкретизовано сутність категорій “аудит” і “аудиторська діяльність” стосовно аграрної сфери;
 • розраховано і апробовано детермінову модель аудиторського ризику, на підставі якої встановлено взаємозалежність між його чинниками та сумами штрафних санкцій за порушення податкової дисципліни;
 • удосконалено класифікацію робочих документів аудитора та обгрунтовано необхідність застосування аудиторськими фірмами їх уніфікованої форми;
 • запропоновано і обгрунтовано необхідність створення спеціалізованих організаційних аудиторських структур по обслуговуванню підприємств АПК;
 • виявлено вплив  галузевих  особливостей  сільського  господарства на методику проведення аудиту фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств;
 • розроблено концептуальну модель організаційної структури аудиторської фірми по проведенню внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: практичне значення одержаних результатів

Практичне  значення  дослідження  полягає в тому, що реалізація розроблених у дисертації положень сприятиме становленню і подальшому вдосконаленню аудиторської діяльності в аграрному секторі. Запропоновані методичні підходи по документальному оформленню результатів аудиту дозволять підвищити достовірність облікової інформації. Розрахована модель визначення аудиторського ризику дасть можливість більш реально оцінити ситуацію на підприємстві перед аудиторською перевіркою. Розроблене Положення про роботу ревізійної комісії сільськогосподарських підприємств сприятиме більш ефективній її діяльності. Запропонована організаційна структура побудови та функціонування спеціалізованої аудиторської фірми дасть можливість впорядкувати діяльність аудиторських служб в сільському господарстві та забезпечити ефективність їх функціонування.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: особистий  внесок  здобувача

Наукові результати досліджень, наведені в дисертації, належать особисто автору.

Зокрема, уточнено поняття “аудит” і “аудиторська діяльність”, застосовано комплексний підхід дослідження по документальному оформленню аудиту, розраховано і апробовано модель аудиторського ризику, яка дозволить аудиторам зменшити до прийнятного рівня ризик відповідальності за об’єктивність аудиторського висновку, встановлено необхідність створення та запропоновано організаційну структуру побудови і функціонування спеціалізованих аудиторських структур по обслуговуванню підприємств АПК.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: апробація   результатів  дослідження

Основні положення і результати дослідження доповідалися і отримали позитивну оцінку на науково – практичних конференціях, опубліковані в наукових статтях, впроваджені на сільськогосподарських підприємствах Сумської області та передані Міністерству АПК  для впровадження в сільськогосподарських підприємствах України, використовуються в учбовому процесі Сумського державного аграрного університету, застосовуються аудиторськими фірмами.

Розроблене Положення про ревізійну комісію було прийнято обласною Радою колективних сільськогосподарських підприємств Сумської області, протокол №1 від 20 грудня 1997 року і затверджене постановою колегії № 2 від 8 січня 1998 року.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: обсяг  і  структура  дисертаційної  роботи

Дисертаційна робота викладена на 155 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, що налічує 167 найменувань, містить 15 таблиць, 11 рисунків, 5 формул та 6 додатків.

Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств: список публікацій за темою дисертації

Основні результати дослідження по темі дисертації опубліковані у п’яти наукових роботах загальним обсягом 1.65 друкованих аркушів.

Публікації за темою дисертації:

 1. Гордієнко М.І. Перспективи розвитку аудиторських служб в АПК.// Економіка АПК. – 1997. – №3. – с. 44-47.
 2. Гордієнко М.І. Документальне оформлення аудиту фінансового стану підприєм-ства.// Вісник Сумського державного аграрного університету: Серія “Фінанси і кредит”. – 1997. -№2(3). – с. 75-80.
 3. Гордієнко М.І. Аудит реалізації продукції, формування і використання фінан-сових результатів. Розділ 11 в книзі “Аудит і аудиторська діяльність”/ За ред. Л.С. Шатковської – К.: Урожай, 1996. – 256 с./ – с. 171-181. ISBN 5-337-01714-4.
 4. Гордієнко М.І. Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підпри-ємств./ Проблеми розвитку фінансового менеджменту. Монографічний збірник. – Суми – Київ, 1995. – с. 22-25. ISBN 5-7707-8645-0.
 5. Гордієнко М.І. Ревізор, якого не бояться./ Шляхи підвищення продуктивності і якості сільськогосподарської продукції (матеріали наукової конференції). – Суми. – 1993.- с. 157-158.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

РубрикаФінансові результати: аудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *