Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”)

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації "Укрсортнасіннєовоч")

Бібліографічний опис

Козак В. Г. Облік і аналіз корпоративних цінних паперів (на прикладі ВАТ асоціації “Укрсортнасіннєовоч”) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Козак Вадим Григорович – Київ, 2001. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена цінним паперам, вивченню їх сутності і аналізу фінансового стану підприємства. Узагальнено розуміння цінних паперів як економічної категорії, що виражає суспільно-економічні відносини, наділені певними властивостями. Обгрунтовано методичні підходи до класифікації цінних паперів, визначено принципи оцінки цінних паперів.

Проведено аналіз стану управлінського та фінансового обліку на підприємствах, обгрунтовано організаційні, методичні принципи обліку цінних паперів і фінансових вкладень. Запропоновано систему рахунків для обліку цінних паперів, фінансових вкладень та їх руху.

Розроблена і запропонована удосконалена методика аналізу фінансового стану підприємства, яка базується на даних конкретних підприємств з прив”язкою до певних статей балансу та системи коефіцієнтів. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку цінних паперів при їх емісії, продажу на вторинному ринку та анулюванні.

Проведено аналіз діючих акціонерних товариств та порівняння результатів їх господарської діяльності з наслідками роботи державних підприємств.

Ключові слова

цінні папери, акції, облігації, ринок цінних паперів, фондовий ринок, біржовий, позабіржовий ринки, ціна, попит, пропозиція, фінансові вкладення, фінансові інвестиції, аналіз фінансового стану, показники, коефіціенти

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: актуальність теми

Розвиток ринкової економіки України зіткнувся з рядом проблем, щодо приватизації та залучення інвестицій, можливих лише на основі використання корпоративних цінних паперів. Становлення та формування ринку цінних паперів є новим явищем у розвитку економіки. Воно формує особливий сектор господарювання, пов”язаний із забезпеченням господарюючих суб”єктів фінансовими ресурсами, стимулює мобілізацію капіталів, забезпе­чує перерозподіл вільних коштів між різними галузями економіки на користь перспективних, прибуткових виробництв.  Прискорення обігу цінних паперів створює можливості для формування ефективного фондового ринку, раціонального розміщення фінансових ресурсів, створення кон­куренції та обмеження монополізму.

За своєю суттю цінні папери виражають суспільно-економічні відносини, що проявляються на фондовому ринку в процесі зміни власника. Курс цінних паперів коливається під впливом величини дивідендів, ступеня ризику та ринкової кон”юктури. Ринок цінних паперів вимагає від фахівців обліку високого рівня знань особливостей нових об”єктів обліку та аналізу, змісту  операцій з фінансовими активами та методів оцінки ризиків. Система управлінського і фінансового обліку та звітності має грунтуватися на прийнятих у міжнародній практиці методологічних принципах, спрямованих на здійснення всесторонього впливу на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку. Таким чином, для відстеження цих процесів основним джерелом інформаційного забезпечення є облікова інформація. Тому вдосконалення методики і організації бухгалтерського обліку буде сприяти надходженню якісної інформації для потреб управління.

Ринок цінних паперів регулюється законодав­чою базою, яка в Україні є достатньо сформованою (Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”, інші законодавчі та нормативні акти).

На сьогоднішній день не врегульованим залишається ще цілий ряд питань обліку, аналізу та внутрішньогосподарського контролю операцій  з цінними паперами. Недостатньо приділено уваги обгрунтуванню методичних принципів, у відповідності з якими, кожний господарський суб’єкт має визначати свою облікову політику, системи і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю за здійсненням операцій з урахуванням особливостей своєї діяльності.

Потребує удосконалення і існуюча система аналізу фінансового стану підприємств для забезпечення користувачів достовірною інформацією щодо придбання та володіння цінними паперами, оцінки якості управління підприємством.

Стан вивчення проблеми

Дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі теорії цінних паперів, їх обліку та аналізу знайшли своє втілення в наукових працях:       Агаркова М.М., Алексєєва М.Ю., Анікіна А.В., Бабича В.В., Білухи М.Т., Бороздіна П.Ю., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Добровського В.М., Єфіменка В.І., Завгороднього В.П., Кірейцева Г.Г.,      Козаченка А.В., Колесника В.В., Колесникова В.І., Кужельного М.В.,   Коцупатрого М.М.,   Кузьмінського А.М., Міркіна Я.М., Мельника В.А., Мертенса А.В., Мельничука Г.М., Мниха Є.В., Мозгового О.М., Оскольського В.В., Ричарда Брейли, Саблука П.Т.,      Самборського В.І.,     Савчука В.К., Сопко В.В., Чумаченка М.Г., Швеця В.Г.,   Шеремета А.Д. та інших.

Водночас, ще не знайшли вирішення в достатній мірі питання методології та практичного застосування нових Положень (стандартів) з обліку, аналізу ефективності фінансових вкладень та фінансового стану емітентів. Ці обставини також вплинули на вибір теми дисертаційного дослідження, обгрунтування її мети та завдань, які необхідно вирішувати відповідно до вимог часу.

Дослідження цих вузьких місць в розвитку та функціонуванні ринкової економіки нашої держави визначили своєчасність та актуальність теми дисертаційної роботи.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану  науково-дослідних робіт кафедри обліку в промисловості Київсь­кого національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства” (державний реєстраційний номер 01998U000785). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов”язані з поліпшенням методології обліку і аналізу корпоративних цінних паперів.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: мета і завдання дослідження

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу діючих нормативних документів, літературних джерел і практики роботи акціонерних товариств асоціації “Укрсортнасіннєовоч” обгрунтувати основні методологічні й організаційні принципи вдосконалення класифікації, оцінки, обліку та аналізу корпоративних цінних паперів на сучасному етапі формування ринкової економіки.

Відповідно до поставленої мети вирішувались такі завдання:

 • уточнити економічну сутність цінних паперів, їх класифікацію та обгрунтувати методику оцінки;
 • проаналізувати діючу методику обліку корпоративних цінних паперів та розробити практичні рекомендації по її вдосконаленню;
 • розробка пропозицій з вдосконалення автоматизованих систем обліку операцій з цінними паперами та фінансовими вкладеннями;
 • вдосконалити методику внутрішньогосподарського контролю об”єктів і суб”єктів корпоративних цінних паперів та фінансових вкладень;
 • розширити інструментарій економічного аналізу фінансового стану акціонерного товариства, його платоспроможності
 • розробити методичні основи управлінського обліку формування інтегрованої обліково-аналітичної системи управління корпоративними цінними паперами.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження  виступає   ринок цінних паперів, юридичні та фізичні особи, які здійснюють торгівлю цінними паперами.

Предмет дослідження – це методологічні та прикладні аспекти організації і ведення бухгалтерського обліку корпоративних цінних паперів, їх аналіз в акціонерних формуваннях.

Дисертаційне дослідження  здійснювалось на базі практики та результатів діяльності відкритих акціонерних товариств, бірж, заготівельно-збутових та торгівельних формувань асоціації “Укрсортнасіннєовоч”.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: методи дослідження

Методи дослідження грунтуються на діалектичному пізнанні соціально-економічних явищ і процесів, що передбачає розгляд обліково-аналітичних методів і форм у розвитку, здобуття нових якостей, актуальних в умовах перехідної економіки. Для реалізації постав­лених у роботі завдань застосовувалися загальні прийоми наукового дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, економіко-математичні та статистичні методи. Широко використовувалися законодавчі і нормативно-правові акти, статистична та обліково-аналітична інформація міністерств і відомств України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

 • визначено основні фактори, що впливають на обіг цінних паперів та побудову системи їх обліку;
 • обгрунтовано новий підхід щодо основних принципів класифікації корпоративних цінних паперів та критеріїв оцінки їх номіналів;
 • уточнено місце і роль бухгалтерського обліку та контролю цінних паперів в системі корпоративного управління;
 • на основі введення нових рахунків змодельовано більш досконалу методику обліку цінних паперів;
 • розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики обліку витрат на виготовлення цінних паперів;
 • запропоновано уточнену систему обліку нарахування дивідендів та сплати по­датку з них з відображенням на рахунках та у регістрах бухгалтерського обліку;
 • розроблено пропозиції з вдосконалення автоматизованих систем обліку операцій з цінними паперами та фінансовими вкладеннями;
 • обгрунтовано методику організації внутрішнього контролю за операціями з цінними паперами на підприємстві;
 • систематизовано показники і вдосконалено методику аналізу фінансового стану акціонерних товариств-емітентів цінних паперів.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення методології, ор­ганізації ведення обліку та аналізу ефективності обігу цінних паперів. Розроблені дисертантом рекомендації щодо обліку цінних паперів та аналізу фінансового стану акціонерних товариств знайшли відображення в науково-методичних розробках КНЕУ і використовуються при викладанні курсів “Бухгалтерський облік”, “Економічний аналіз”, ряду спецкурсів (довідка КНЕУ від 19.06.2001р.).

До результатів, що мають практичну цінність і використовуються в роботі Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, відносяться:

 • запропоновані автором класифікації цінних паперів;
 • рекомендації з оцінки цінних паперів;
 • пропозиції стосовно поточного обліку і контролю цінних паперів;
 • методика визначення собівартості виготовлення цінних паперів.

Цей список доповнюють матеріали, які були використані Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку при підготовці  Методичних рекомендацій з обліку формування статутного капіталу та емісії акцій в акціонерних товариствах, а також – з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами.

Ряд рекомендацій автора  використані при вдосконаленні організації обліку та аналізу, механізму підготовки стратегічних рішень щодо управління корпоративними цінними паперами, збільшення надходження коштів, інвестованих до реального сектора економіки, а також – при розрахунку прогнозних  показників розвитку фондового ринку України (довідка № 10571/17 від 21.06.01).

В практику ВАТ “Петромихайлівське” Запоріжської області впроваджено розроблений автором механізм реалізації багаторівневого обліку та аналізу його корпоративних цінних паперів на базі комп”ютерної техніки. Це значно підвищило ефективність облікової політики на основі національних стандартів обліку, оперативність розв”язання завдань такого характеру.

Рекомендована автором схема формування статистичних даних стосовно обігу цінних паперів дає змогу отримувати більш розширену аналітично-оглядову інформацію щодо процесів емісії, проведення розрахунків, надходження коштів та економічної ефективності таких операцій, забезпечує їх вищу достовірність, знижує трудомісткість облікових та контрольних процедур, підвищує ефективність використання кадрового потенціалу працівників економічної служби (довідка № 282 від 26.06.01).

Результати дисертаційного дослід­ження можуть бути впроваджені у роботі  акціонерних товариств та в інших підприємницьких формуваннях.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: апробація результатів дослідження

Основні положення та результати дослід­жень за темою дисертації доповідались і обговорювались на міжвузівській науково-практичній конференції  “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (Львів, 1997); на міжнародній науково-практичній конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: Проблеми розвитку та регулювання” (Чернівці, 1997); на Х міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна іноваційно-промислова  політика України: Інвестиційні пріорітети та інфраструктура” (Чернівці, 1999).

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: обсяг та структура дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних  літературних джерел та додатків. Викладена на  196 сторінках, включає 31 таблицю на  32 с.,  4 рисунка на 3 с., список використаних джерел із 175 назв та  22  додатки на  35 с.

Облік і аналіз корпоративних цінних паперів: список опублікованих праць за темою дисертації

Основний зміст дисертації опубліковано в 11 наукових працях загальним обсягом 7,66 друк.арк, у тому числі 5 статей у наукових фахових виданнях,     6 – в інших.

У наукових фахових виданнях:

 1. Козак Г.Я., Герасимович А.М., Козак В.Г., Грицай В.Г. До методики аналізу фінансового стану підприємства./ Вісник аграрної науки.- 1993.- жовтень.- №10.- с.3-13.- 0,69 д.а. (особисто автором підготовлено і розроблено питання аналізу платоспроможності підприємства 0,25 д.а.).
 2. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук”яненко Л.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності./Монографія.- Київ КНЕУ, 1998.- с.183,  11,5 д.а. (особисто автором  підготовлено параграф 6.3.”Облік вексельного обігу”  0,25 д.а.).
 3. Козак В.Г. Система показників і методика аналізу цінних паперів./Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвідомчий науковий збірник. Вип.63.- КНЕУ, 2000.- с.155 -162. –  0,44  д.а.
 4. Козак В.Г. Системний підхід до класифікації цінних паперів та проблеми їх реалізації./Моделювання та інформаційні системи в економіці:  Міжвідомчий науковий збірник. Вип.65.- КНЕУ, 2001.- с.396-406.-  0,63 д.а.
 5. Козак В.Г. Моделювання поняття цінних паперів у сучасній економіці України./Моделювання та інформаційні   системи в економіці:  Міжвідомчий  науковий збірник. Вип.66.- КНЕУ, 2001.- с.183-189.- 0,44 д.а.

В інших виданнях:

 1. Козак В.Г., Козак Г.Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства./Науково-практичний посібник.- Київ “Аграрна наука, 2000.- с.172,  10,75 д.а.  (особисто  автором підготовлено параграфи: 1. “Баланс – джерело інформації економічного аналізу”, 2.“Система показників аналізу фінансового стану підприємства”, 3.“Аналіз стану і структури майна підприємства та джерела його утворення”,  ”Аналіз фінансової  стійкості  підприємства”, 5.”Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства”, 7.”Аналіз прибутку і рентабельності підприємства”, 9.”Аналіз цінних паперів”  3,8 д.а.).
 2. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук”яненко Л.І., Лучко М.Р., Остап”юк М.Я. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності./ Навчальний посібник.- Київ “Аграрна наука”, 2000.- с.396, 24,7 д.а. (особисто автором підготовлено параграф 6.3.”Облік цінних паперів” 0,81 д.а.).
 3. Козак В.Г. Обліково-аналітичні аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності./Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання”.- Чернівці, квітень, 1997.- с.31-34.-  0,19  д.а.
 4. Козак В.Г. Аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Україні./Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”.- Львів, травень, 1997.- с.193-194.-   0,06  д.а.
 5. Козак В.Г. Облік акцій та нарахування дивідендів у акціонерних товариствах./Доповіді Х міжнародної науково-практичної конференції “Сучасна іноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріорітети та інфраструктура”.- Чернівці, квітень, 1999.- с.49-59.- 0,63 д.а.
 6. Козак В.Г. Цінні папери та проблеми організації їх обліку в сучасних умовах./Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми фінансово-грошової політики і трансформація економіки України”.- Збірник наукових праць.- Додаток № 9 (14) до наукового журналу “Персонал” № 4 (48), 2000.- Київ, 1 червня 2000р.- с.86-88.- 0,16  д.а

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Цінні папери” за посиланнями:

РубрикаЦінні папери

РубрикаАналіз цінних паперів

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *