Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування

Облік і аналіз прибутку підприємств

Бібліографічний опис

Дергільова Г. С. Облік і аналіз прибутку підприємств громадського харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Дергільова Галина Сергіївна – Харків, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню організаційно-методичних аспектів обліку та аналізу прибутку підприємств громадського харчування. У роботі подано авторське визначення поняття “прибуток” з урахуванням особливостей функціонування підприємства в умовах ринкової економіки та запропоновано класифікацію показників рентабельності з метою управління підприємствами громадського харчування. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення методик формування собівартості реалізованої продукції підприємств харчування та обліку фінансових результатів за складовими частинами товарообігу. Подальший розвиток дістала методика організації обліку та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів в умовах АРМБ. У дисертаційному дослідженні визначено резерви зростання прибутку, уперше отримано економіко-математичну модель рентабельності операційної діяльності та запропоновано методику прогнозування прибутку підприємств харчування.

Ключові слова

прибуток, рентабельність, громадське харчування, облік, аналіз, прогнозування

Облік і аналіз прибутку підприємств: актуальність теми

Розвиток в Україні ринкової економіки суттєво змінив середовище функціонування підприємств, зміст їхньої господарської діяльності. У свою чергу, це докорінно змінило ставлення до прибутку на користь зростання його значення в економіці підприємства та країни. Прибуток виступає не тільки джерелом забезпечення внутрішніх потреб підприємств, але й набуває усе більшого значення у формуванні бюджетів, позабюджетних ресурсів та благочинних фондів. Він є головною рушійною силою ринкової економіки, яка забезпечує інтереси держави, власників, персоналу підприємства. Усе це визначає центральне місце і багатогранну роль прибутку в розвитку ринкової економіки, свідчить про його велику суспільну значимість як на макро-, так і на мікрорівнях.

Ринкові умови функціонування підприємств

по новому ставлять питання й до процесу управління формуванням прибутку. Особливо актуальне це питання для підприємств громадського харчування, на яких спостерігається тенденція до зниження рентабельності, загострення конкурентної боротьби поряд із низькою купівельною спроможністю населення. Ці обставини вимагають нових підходів до управління фінансовим результатом підприємств громадського харчування. Успішне функціонування системи управління прибутком визначається якістю інформаційного забезпечення. Важливу роль у наданні оперативної облікової інформації відіграє подальше удосконалення бухгалтерського обліку як функції управління. Із впровадженням національних П(С)БО зроблено значний крок до формування законодавчої бази бухгалтерського обліку й удосконаленню його основних принципів. Однак, не можна констатувати, що бухгалтерський облік повною мірою відповідає сформованим вимогам. Керівництво підприємства, у тому числі і громадського харчування, ще не достатньо забезпечено оперативною інформацією й аналітичними даними необхідними для своєчасного прийняття вірних управлінських рішень. Досягнення цих цілей неможливе, зокрема, без розробки нових підходів з удосконалення організації й методики обліку доходів, витрат і фінансового результату підприємств громадського харчування.

На сучасному етапі підприємства харчування не спроможні повною мірою вирішити питання поповнення власних обігових коштів, фінансування капітальних вкладень в основні засоби і постійне використання інновацій. Тому кожне підприємство повинно знати свої тимчасові можливості щодо рішення зазначених та інших економічних проблем. Досягнення цих цілей вимагає певної величини фінансових ресурсів, основним джерелом яких є прибуток, що підтверджує необхідність удосконалення та прогнозування фінансового результату.

Системи й методи аналізу фінансового результату є складовою механізму управління прибутком. Актуальність вирішення цієї проблеми підтверджується недосконалістю існуючих методик прогнозування прибутку підприємств громадського харчування в умовах ринку.

Стан вивчення проблеми

Дослідженню теоретичних аспектів сутності прибутку та проблем розробки організації і методології бухгалтерського обліку, аналізу та прогнозування фінансових результатів, зокрема, підприємств громадського харчування присвячено ряд робіт вітчизняних і зарубіжних учених.

У дисертації були використані результати наукових праць Башняніна Г.І., Бланка І.О., Бутинця Ф.Ф., Горелкіна В.Г., Грінько А.П., Ковальова В.В., Кочерги О.І., Кравченка Л.І., Личко К.П., Лігоненко Л.О., Любушина Н.П., Мазаракі А.А., Менделевича А.М., Мочерного С.В., Оспіщева В.І., Риндіна М.Н., Савицької Г.В., Савчука В.П., Сіо К.К., Сопка В.В., Соломатіна А.Н., Солошенко Л.Ю., Столярова Я.С., Сук Л.К., Ушакової Н.М., Фатхутдінова Р.А., Шеремета А.Д., Янчевої Л.М. та ін.

Разом із тим вивчення наукових праць і практика господарської діяльності свідчать про те, що досі є дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово важливих питань, пов’язаних з обліком, аналізом і прогнозуванням фінансового результату підприємств громадського харчування потребують суттєвого вдосконалення.

Наявність, теоретичне й практичне рішення названих проблем на сучасному етапі обумовили вибір і цільову спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік і аналіз прибутку підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Тема дисертаційного дослідження має зв’язок із загальною тематикою наукових досліджень кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського державного університету харчування та торгівлі й передбачена планом науково-дослідної роботи університету “Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах переходу на національні стандарти обліку” (тема №21-2000-2001Б, Харків), Удосконалення організації обліку й аудиту в акціонерних товариствах” (тема №26-02-02Б, Харків).

Облік і аналіз прибутку підприємств: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в узагальненні теоретичних положень прибутку як економічної категорії, розробці науково-обгрунтованих рекомендацій з удосконалення методики обліку доходів, витрат і фінансових результатів підприємств громадського харчування, а також аналіз та прогнозування їх рентабельності.

Для досягнення поставленої мети в роботи вирішуються такі завдання:

 • узагальнити теоретичні положення у вивченні економічних категорій прибутку та рентабельності;
 • систематизувати широкий спектр існуючих і виділити певний набір ключових, найбільш інформативних показників рентабельності та запропонувати їх класифікацію з метою удосконалення управління;
 • розглянути основні складові системи управління прибутком та визначити етапи розробки політики управління прибутком підприємств громадського харчування;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів підприємств громадського харчування згідно з П(С)БО;
 • дослідити інформаційне забезпечення управління фінансовими результатами в умовах комп’ютеризації;
 • проаналізувати стан та основні тенденції динаміки рівня фінансового результату операційної діяльності, визначити резерви зростання прибутку за вибірковою сукупністю підприємств громадського харчування;
 • розробити економіко-математичну модель залежності рентабельності операційної діяльності від факторів, що впливають на неї, та кількісно вимірити величину їх впливу;
 • запропонувати методику прогнозування прибутку підприємств громадського харчування.

Облік і аналіз прибутку підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансовий механізм виробничої та торговельної діяльності підприємств громадського харчування.

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні положення та діюча практика обліку й аналізу фінансового результату підприємств громадського харчування.

Облік і аналіз прибутку підприємств: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали роботи вітчизняних і зарубіжних учених з окресленої проблеми, законодавчі акти, нормативні документи, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств громадського харчування. У процесі дослідження були використані показники органів державної статистики України, матеріали періодичних видань, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств громадського харчування.

Рішення поставлених завдань досягнуто на основі використання загальнонаукових методів: абстракції, аналізу і синтезу, порівняння; економіко-статистичних методів обробки інформації: угруповань, середніх величин, динамічних рядів, індексного методу, графіків, рейтингової оцінки, кореляційно-регресійного та кластерного аналізу.

Обробка інформації здійснювалася з використанням засобів програмування.

Облік і аналіз прибутку підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в уточненні теоретичних основ формування прибутку та розробці методичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та прогнозування фінансових результатів підприємств громадського харчування в умовах трансформації економіки.

У процесі дослідження отримано такі найбільш вагомі результати:

 • дістало подальший розвиток дослідження економічної сутності прибутку та подано авторське визначення поняття “прибуток” з урахуванням особливостей функціонування підприємства в умовах ринкової економіки;
 • запропоновано класифікацію показників рентабельності з метою управління підприємствами громадського харчування;
 • поглиблені теоретичні засади системи управління прибутком визначенням основних етапів процесу її розробки;
 • розроблено рекомендації з удосконалення методики обліку транспортно-заготівельних витрат підприємств харчування;
 • удосконалено методику обліку витрат, що формують собівартість продукції власного виробництва;
 • запропоновано методику обліку фінансових результатів за складовими частинами товарообігу (продукції власного виробництва та купівельним товарам);
 • визначено основні напрямки удосконалення процесу управління фінансовими результатами в умовах автоматизації та зроблено рекомендації щодо організації та механізму їх реалізації на підприємствах громадського харчування;
 • проаналізовано стан та основні тенденції динаміки рівня фінансового результату операційної діяльності за вибірковою сукупністю підприємств харчування та надано рекомендації з підвищення прибутку за рахунок резервів його зростання;
 • уперше отримано економіко-математичну модель залежності рентабельності операційної діяльності підприємств харчування від факторів, що впливають на неї;
 • запропонована методика прогнозування рівня прибутку підприємств громадського харчування, згідно з розробленою багатофакторною моделлю.

Облік і аналіз прибутку підприємств: практичне значення отриманих результатів

Полягає в розробці науково-обгрунтованих методичних рекомендацій з удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємств громадського харчування, що сприятимуть підвищенню аналітичності облікових даних, своєчасному формуванню інформації необхідної для прийняття вірних управлінських рішень в умовах застосування ПЕОМ, та можливості прогнозування їхньої рентабельності.

Розроблена в дисертаційному дослідженні багатофакторна економіко-математична модель рентабельності операційної діяльності підприємств громадського харчування рекомендована для пошуку резервів росту, прогнозування прибутку та розробки коректурних заходів впливу на фактори його формування.

Рекомендації і пропозиції, викладені в дисертації, спрямовані на використання в практичній діяльності підприємств громадського харчування та навчальному процесі.

Запропоновані автором рекомендації апробовано і впроваджено у практичну діяльність підприємств громадського харчування Харкова: ТОВ “SWS” (довідка №9 від 9.01.03 р.), ТОВ “Італійський гриль” (довідка №11-0103 від 11.01.03 р.), ТОВ “Союз” (довідка №14 від 14.01.03 р.), ПП “Росинка” (довідка №22К від 22.01.03 р.).

Облік і аналіз прибутку підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції зроблені автором самостійно на підставі проведених досліджень фінансово-господарської діяльності підприємств громадського харчування Харкова. Аналітичну частину роботи виконано на основі статистичної та облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених спостережень і опитувань керівників і фахівців з обліку підприємств харчування.

Облік і аналіз прибутку підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження висвітлено на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківського державного університету харчування та торгівлі у 2000-2002 рр. (“Підвищення  конкурентоспроможності  підприємств  торгівлі та  харчування”, 2000 р., “Економічна стратегія розвитку торгівлі та послуг в умовах ринкових реформ”, 2001 р., “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, 2002 р.).

Облік і аналіз прибутку підприємств: структура дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 231 сторінка друкованого тексту включає 23 таблиці, 35 рисунків та схем, список використаних джерел з 154 найменувань, 14 додатків на 43 сторінках. Зміст дисертаційної роботи викладено на 170 сторінках.

Облік і аналіз прибутку підприємств: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 робіт загальним обсягом 2,4 друк. арк., з них у фахових виданнях 7 статей та 1 тези загальним обсягом 2,2 друк. арк., в інших виданнях – 1 стаття.

Статті у фахових виданнях:

 1. Покалицына Г.С. Об учете прибыли в современных условиях // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтованість у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: У 2-х ч., ХДАТОХ. – Харків, 1998, – Ч.1. – С. 316-320.
 2. Дергилева Г.С. Операционный леверидж в управлении прибылью предприятий // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник ХДАМГ. Випуск 31. Серія: Економічні науки. – К.: “Техніка”, 2001, – С. 150-153.
 3. Дергилева Г.С. Влияние методов учетной политики на формирование финансового результата деятельности предприятия // “Економіка: проблеми теорії та практики”. Зб. наук. праць. Випуск 131. – ДНУ. – Дніпропетровськ, 2002, – С. 114-117.
 4. Дергільова Г.С. Прибуток як економічна категорія // Зб. наук. праць. “Вісник Технологічного університету Поділля” (м. Хмельницький) №2 2002, – Ч.1(39). – С. 180-182.
 5. Дергилева Г.С. Методические аспекты управления прибылью // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обґрунтуваність у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: У 2-х ч., ХДАТОХ. – Харків, 2002, – Ч.2. – С. 29-34.
 6. Дергільова Г.С. Методичні особливості обліку витрат підприємств громадського харчування // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічна обгрунтуваність у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: Зб. наук. праць: У 2-х ч., ХДУХТ. – Харків, 2002, – Ч.2. – С. 146-150.
 7. Дергилева Г.С. Прогнозирование финансового результата деятельности предприятий общественного питания // Вісник національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес та ефективність виробництва. НТУ “ХПІ”. – Харків, 2002, №8-1. – С. 132-136.

Публікації в інших виданнях:

 1. Дергилева Г.С. О методике формирования ценовой политики предприятия // Підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі та харчування: Зб. наук. праць. ХДАТОХ. – Харків, 2000, – С. 240-245.

Тези:

 1. Дергільова Г.С. Про визначення доходу підприємств громадського харчування // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції “Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв і торгівлі”, присвяченої 35-річчю академії”. ХДАТОХ. – Харків, 2002, – С. 365-357.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог