Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва захищеного грунту

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва

Бібліографічний опис

Лихацька К. В. Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції овочівництва захищеного грунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Лихацька Катерина Віталіївна – Київ, 2003. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню методологічних і організаційних передумов впровадження системи управлінського обліку в сільськогосподарських формуваннях з виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту. Встановлено загальні особливості застосування прогресивних методів обліку витрат в овочівництві захищеного ґрунту, досліджено ефективність системи внутрішньогосподарського планування як функції управління та способу попереднього контролю і оцінки ефективності управлінських рішень. Розроблено принципи побудови системи управлінської звітності та визначено підходи до автоматизації облікового процесу та внутрішньогосподарського планування і пропозиції щодо покращення інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління. Обґрунтовано доцільність виділення центрів відповідальності в досліджуваних підприємствах з урахуванням особливостей застосування принципів централізації або децентралізації управління.

Ключові слова

управлінський облік, управлінська звітність, інформаційне забезпечення, управлінські рішення, система бюджетів, центри відповідальності

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: актуальність теми

Ефективність господарювання підприємства  тісно пов’язана з функціонуванням  управлінського персоналу і досягається шляхом формування стійкої конкурентної позиції та положення на ринку. Система бухгалтерського обліку, виявляючи закономірності поведінки об’єктів управління і систематизуючи дані про всі види господарської діяльності підприємства, забезпечує апарат управління необхідною інформацією.

Побудова економіки України на принципах  ринкових відносин та реформування бухгалтерського обліку і звітності визначили  підходи і вимоги до  системи обліку на підприємствах та зміст економічної інформації, що  надається зовнішнім і внутрішнім користувачам. Оскільки бухгалтерська інформація необхідна для прийняття виважених рішень на всіх ієрархічних рівнях управління, завдання бухгалтерського обліку полягає в наданні інформації в обсязі і за якістю достатніх для задоволення потреб різних її користувачів.

Проте з реформуванням обліку в Україні значно більшу увагу було  приділено фінансовому його аспекту. При цьому облік повністю орієнтований на потреби податкового законодавства і фактично поки що ігнорує потреби нових груп користувачів економічної інформації. Тому проблема формування управлінського обліку є актуальною, крім того у вітчизняній практиці обліку наявні лише розрізнені елементи системного застосування управлінського обліку.

Стан вивчення проблеми

Проблеми розвитку управлінського обліку  знайшли своє відображення у працях зарубіжних дослідників: О.С. Бородкіна, Б.І.Валуєва,  К.Друрі, Р.Ентоні, В.Б.Івашкевича, Т.П.Карпової, Е.Майєра, Р.Манна, Д.Міддлтона, Б.Нідлза, С.Н.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, Дж.Ріса, Т.Скоуна, В.І.Ткача, Ч.Т.Хорнгрена, А.Д.Шеремета, А.Яругової та інших вчених. В Україні проблемам управлінської орієнтації бухгалтерського обліку присвячені роботи  Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, В.І.Єфіменка, Г.Г.Кірейцева,  В.Г.Лінника, Б.М.Литвина, Є.В.Мниха, М.С.Пушкаря, В.В.Сопка, Л.В. Чижевської, М.Г.Чумаченка та інших вчених.

Незважаючи на певні успіхи, проблема реформування системи бухгалтерського обліку є невирішеною, насамперед через недотримання вимог системності, комплексного підходу, поступовості та обережності. Зарубіжні рекомендації щодо організації системи управлінського обліку викладаються в основному в загальнотеоретичному плані. Не адаптовані до особливостей бухгалтерського обліку в сільському господарстві та не містять придатних для умов сільськогосподарського виробництва конкретних практичних методик.

Важливість та необхідність розробки теоретичних і практичних аспектів створення та функціонування системи управлінського обліку в сільсько-господарських формуваннях по виробництву продукції овочівництва захищеного ґрунту, в практиці господарювання яких вже існує певний досвід застосування окремих елементів даної системи, обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження та побудову дисертації.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до наукової тематики комплексної теми Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: мета і задачі дослідження

Основною метою дослідження є визначення та наукове обґрунтування методологічних і організаційних передумов впровадження системи управлінського обліку в сільськогосподарських формуваннях по виробництву продукції овочівництва захищеного ґрунту Київської і Черкаської областей та розробка практичних рекомендацій щодо управлінського обліку.

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання теоретико-методологічного та практичного характеру:

 • узагальнити методологічні основи, з’ясувати суть та визначити місце управлінського обліку в інформаційному забезпеченні управління виробництвом;
 • дослідити теоретико-методологічні засади розвитку управлінського обліку, встановити закономірності такого розвитку та можливості практичного використання його положень в обліку виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту;
 • розробити практичні рекомендації щодо організації та методу аналітичного обліку витрат на виробництво в овочівництві, включаючи управлінський його аспект;
 • дослідити особливості функціонування та дієвість системи внутрішньо-господарського планування (бюджетування) як способу контролю і оцінки ефективності управлінських рішень;
 • виділити особливості застосування прогресивних методів обліку витрат  в сільськогосподарських формуваннях з виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту та визначити напрямки повнішого їх використання;
 • розробити пропозиції щодо створення та вдосконалення існуючої системи управлінської звітності;
 • розробити пропозиції щодо автоматизації облікового процесу та внутрішньогосподарського планування (бюджетування) для покращення обліку досліджуваних підприємств.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є  процес практичного застосування методу та організаційних форм обліку основного виробництва в сільськогосподарських формуваннях спеціалізованих на  виробництві продукції овочівництва захищеного ґрунту.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні та організаційні аспекти управлінського обліку в умовах його застосування в сільськогосподарських формуваннях з виробництва продукції овочівництва захищеного ґрунту.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: методи дослідження

Полягали в застосуванні діалектичного підходу при вивченні зв’язків між складовими процесу управління та стану бухгалтерського обліку і важливішого його аспекту – управлінського обліку. При вивченні окремих питань використовувались:

 • як загальнонаукові методичні прийоми:
  • на етапі збору, систематизації і обробки інформації для проведення дослідження – індуктивний;
  • у процесі теоретичного осмислення проблеми – дедуктивний, для поєднання складових економічних явищ в єдиному процесі – аналізу та синтезу,
 • так і неформальні методи:
  • на етапі розробки пропозицій щодо покращення обліково-аналітичного забезпечення підприємств: деталізація, групування, співставлення, узагальнення, особисті спостереження здобувача.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до мети та завдань проведеного дослідження в дисертаційній роботі містяться наступні обґрунтовані рекомендації та пропозиції, яким притаманна наукова новизна:

 • уточнено загальні особливості та закономірності застосування прогресивних методів обліку витрат в овочівництві захищеного ґрунту, що дозволило розробити обґрунтовані практичні рекомендації з управлінського обліку таких витрат та підсилення у ньому оперативно-технічного його аспекту;
 • виявлено закономірності поведінки об’єктів обліку і управління в центрах відповідальності та встановлено можливості повнішого використання окремих складових управлінського обліку для забезпечення виробництва конкуренто-спроможної продукції овочівництва, що створює умови розширення контрольної функції обліку та підвищення аналітичності інформації управлінського обліку;
 • розроблена методика визначення місця виникнення витрат та центрів відповідальності, в яких реалізуються прийоми попереднього, поточного та наступного контролю процесів відтворення в овочівництві захищеного ґрунту, що сприятиме підсиленню управлінського впливу на соціально-економічну та екологічну ефективність процесів;
 • знайшли подальший розвиток питання методології обліку витрат та  обчислення собівартості одиниці продукції на основі адаптації основних положень системи “директ-кост” до основних організаційно-технологічних умов виробництва продукції овочівництва;
 • доведена можливість повнішого застосування бюджетування як елементу планування, що дозволило розробити пропозиції, спрямовані на розширення контролю за виконанням бюджету та забезпечення гнучкості коригування виробничих програм;
 • вперше виявлено нові можливості застосування контрольної та аналітичної функцій управлінської звітності як форми оберненого зв’язку, надано пропозиції з удосконалення внутрішньосистемної звітності;
 • узагальнено і систематизовано особливості різних  комп’ютерних програм для організації управлінського обліку виробництва продукції овочівництва в захищеному ґрунті та виявлено можливості застосування програми „1 С: Підприємство 7.7.” конфігурація „Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України”.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: практичне значення одержаних результатів

Результати проведених досліджень можуть виступати методологічним і методичним інструментарієм для розробки окремими господарствами і впровадження системи управлінського обліку в підприємствах, спеціалізованих на виробництві продукції овочівництва захищеного ґрунту. Розроблені  методичні рекомендації і пропозиції стосовно отримання оперативної інформації (система управлінської звітності, автоматизація обліку та складання системи бюджетів) спрямовані на забезпечення потреб в ній управлінського персоналу для прийняття своєчасних оперативних і обґрунтованих  управлінських рішень.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в господарську практику окремими підприємствами Київської області, зокрема:

 • СВАТ „Київська овочева фабрика” (довідка № 136 від 10.01.2003 р.),
 • ВАТ „Комбінат „Тепличний” (довідка № 63 від 14.01.2003 р.),
 • ПОСП „Уманський тепличний комбінат” Черкаської області (довідка № 111 від 31.03.2003 р.)

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: особистий внесок здобувача

Досліджено ефективність системи внутрішньо-господарського планування як функції управління та способу попереднього контролю і оцінки ефективності управлінських рішень. Обґрунтовано доцільність впровадження прогресивних методів управлінського обліку витрат в практику економічної роботи досліджуваних підприємств та виділення центрів відповідальності  з врахуванням особливостей застосування принципів централізації або децентралізації управління. Визначено принципи побудови системи управлінської звітності та форми такої звітності, деталізовано підходи до автоматизації облікового процесу та внутрішньогосподарського планування щодо покращення інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: апробація результатів дисертації

Результати досліджень доповідались на наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів:

 • Міжнародній науковій конференції „Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, ЖІТІ, 23-24 листопада 2000 р.);
 • Першій Всеукраїнській конференції молодих вчених аграріїв „Роль молодих вчених в реформуванні аграрного сектору економіки України” (Київ, НАУ, 15-16 березня 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Механізм господарювання та економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи” (Київ, НАУ, 18-19 жовтня 2001 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Соціально-економічні аспекти ефективного функціонування агропромислової сфери в ринковому середовищі” (Київ, НАУ, 25-26 квітня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції „Сталість, екологізація і ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах аграрної реформи” (Харків, ХНАУ, 2-3 жовтня 2002 р.).

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: структура і обсяг дисертації

Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 192 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел в кількості 157 найменувань, містить 10 таблиць, 7 рисунків, 47 додатків.

Організація і методи управлінського обліку виробництва продукції: список публікацій за темою дисертації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 6 наукових праць у фахових виданнях, загальним обсягом 1,2 друкованих аркушів.

 1. Лихацька К.В. Контролінг як інструмент управління ефективністю виробництва// Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на міжнародній науковій конференції. Частина II. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 106 – 109.
 2. Лихацька К.В. Суть, місце та методологічна основа побудови управлінського обліку в системі управління// Науковий вісник Національного аграрного університету. – Вип. 35. – С. 306 – 309.
 3. Лихацька К.В. Відображення розрахунків в управлінській звітності// Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. – Вип. 37. – С. 208 – 212.
 4. Лихацька К.В. Бюджетування як спосіб контролю ефективності управлінських рішень// Науковий вісник Національного аграрного університету. – Вип. 43. – С. 225 – 228.
 5. Лихацька К.В. Світовий досвід обліку витрат// Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 56. – С. 222 – 224.
 6. Лихацька К.В. Методологія обліку витрат на виробництво// Вісник ХНАУ. – Харків: ХНАУ, 2002. – № 8. – С. 213 – 216.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво продукції” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог