Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві

Облік витрат та формування собівартості

Бібліографічний опис

Михайлицька Н. В. Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Михайлицька Наталія Валентинівна – Київ, 2002. – 19 с.

Анотація

В дисертації систематизовано існуючі підходи до визначення собівартості та уточнено її зміст як економічної категорії та об’єкту фінансового і управлінського обліку; проаналізовано існуючі варіанти класифікації методів обліку витрат та здійснено її уточнення; обґрунтовано необхідність галузевої прив’язки та адаптації до конкретних організаційних особливостей цукропереробного підприємства положень бухгалтерського обліку (стандартів); удосконалено методику обліку витрат на виробництво та формування собівартості цукру; розроблено базову модель інформаційного забезпечення управління витратами; надано рекомендації щодо оптимізації інтеграційних зв’язків в цукровому підкомплексі при застосуванні давальницької схеми переробки. Розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати являють собою теоретичну та методичну основу для обліку витрат та обчислення собівартості продукції. Рекомендації, які сформульовані в роботі, спрямовані на поліпшення якості обліково-аналітичної інформації, значне підвищення рівня її оперативності та аналітичності, створення наукової основи для прийняття ефективних управлінських рішень.

Ключові слова

витрати, собівартість, облік витрат, формування собівартості, управління витратами

Облік витрат та формування собівартості: актуальність теми дослідження

Трансформація економіки України до ринкових умов вимагає належної побудови бухгалтерського обліку. Постановою Кабінету міністрів України від 28 жовтня 1998 року  № 1706 затверджена Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Одним із  важливих завдань цієї програми є створення, впровадження та використання відповідної моделі бухгалтерського обліку, що передбачає необхідність розробки і апробації національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Однак на практиці виникають проблеми щодо врахування умов діяльності підприємств певної галузі та різних організаційних форм.

Формування досконалої дієвої системи обліку витрат виробництва, що забезпечує проведення аналізу умов формування собівартості продукції дало б змогу істотно поліпшити управління виробництвом.

Стан вивчення проблеми

В розвиток методології обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості зробили вагомий внесок праці: І.А.Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкіна, Б.І. Валуєва, М.В. Кужельного, А.М. Кузмінського, Ю.Я. Литвина, А.Ш. Маргуліса,  І.С. Мацкевичюса,   В.Б. Моссаковського, В.Ф. Палія, П.Т. Саблука,   В.В. Сопко,  А.М. Фабричнова,   М.Г. Чумаченко,  С.А.  Щенкова та інших.

Проблеми обліку, контролю та аналізу витрат в умовах ринкової економіки в АПК знайшли відображення в наукових працях І.О. Белебехи,  С.Ф. Голова, З.В. Гуцайлюка,   В.Г. Линника, Ю.Я. Литвина, В.Б. Моссаковського, П.Т. Саблука, В.В.Сопко,  Л. К. Сука,   М.Г. Чумаченко.

З 2000 року в облікову практику впроваджено нові облікові стандарти, які розкривають концептуальні засади обліку, зокрема обліку витрат та формування собівартості. Перший досвід їх реалізації висвітлив проблеми як методологічного, так методичного характеру, вирішення яких на практиці пов’язано з відпрацюванням галузевої прив’язки П(С)БО.

В останні роки  в галузі цукроваріння відбулися суттєві організаційні зміни, практично зникло відомче управління, про що свідчить відсутність галузевих рекомендацій щодо впровадження П(С)БО. Це негативно впливає на  обґрунтування облікової політики на підприємствах галузі, достовірність облікової інформації з витрат та собівартості, на вирішення питань державної політики щодо регулювання цін в цукровому підкомплексі АПК. Окремі аспекти обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції цієї галузі до теперішнього часу недостатньо досліджені, деякі з них носять дискусійний характер. Науково-теоретична і практична значимість вказаних питань обумовили вибір теми дослідження  та його основні напрямки.

Облік витрат та формування собівартості: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт відділення фінансів і фінансової інформації Інституту аграрної економіки УААН, зокрема з науково-технічною програмою на 1996-2000 рр. “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови”  (номер державної реєстрації 07.07-МВ/06-96) та у відповідності до другого етапу плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку Кіровоградського державного технічного університету за напрямком “Реформування облікової системи України”, який включає методичне  забезпечення трансформації бухгалтерського обліку відповідно до П(С)БО, узагальнення досвіду практичного їх впровадження в регіоні та розробку пропозицій щодо подолання проблем.

Облік витрат та формування собівартості: мета і задачі дослідження

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та науково-прикладна розробка напрямків удосконалення методики бухгалтерського обліку витрат на виробництво цукру в сучасних умовах. Цільове спрямування дисертаційного дослідження обумовило постановку слідуючих завдань:

 • здійснити аналіз тенденції розвитку методології обліку витрат;
 • визначити сутність, місце та роль собівартості як економічної категорії в ринкових умовах, об’єкту фінансового та внутрішньовиробничого обліку;
 • проаналізувати існуючі варіанти класифікації методів обліку витрат та здійснити її уточнення;
 • дослідити особливості формування витрат цукрового виробництва та організаційно-економічні засади управління ними;
 • критично оцінити діючу систему обліку, контролю і аналізу витрат на цукрових підприємствах;
 • обґрунтувати елементи облікової політики цукрових заводів щодо обліку витрат та визначення собівартості цукру в сучасних умовах;
 • розробити галузеву модель інформаційного забезпечення управління витратами та собівартістю при виробництві цукру;
 • розробити рекомендації з методики обліку виробництва цукру на давальницьких засадах.

Облік витрат та формування собівартості: об’єкт і предмет дослідження

Предметом дисертаційного дослідження є методологія та діюча практика обліку витрат і формування собівартості продукції та послуг при виробництві цукру.

Об’єктом дисертаційного дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку витрат та собівартості продукції цукрових заводів Кіровоградської області та України в цілому.

Інформаційною базою дослідження слугували закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, МСБО, П(С)БО, спеціальна література з технології та організації виробництва цукру, галузеві інструкції та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємств цукрової промисловості Кіровоградського регіону, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора.

В процесі дослідження використовувались роботи вчених з питань обліку витрат та формування собівартості, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів.

Облік витрат та формування собівартості: методи дослідження

В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалося на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв’язку та розвитку (морфологічний аналіз об’єкту, абстрактно-логічний метод, метод типології та класифікацій, метод аналогій), застосовувалися методи економіко-статистичного моделювання та прогнозування економічних процесів тощо. При дослідженні тенденцій рівня та динаміки собівартості цукру та ефективності його виробництва використовувались методи та прийоми математичної статистики.

Облік витрат та формування собівартості: наукова новизна одержаних результатів

Основні положення, які визначають наукову новизну роботи, полягають у наступному:

 • досліджено теоретичні та практичні аспекти обліку витрат та формування собівартості, їх еволюцію, що дозволило систематизувати існуючі підходи до визначення собівартості та уточнити її зміст як економічної категорії та як об’єкту фінансового і внутрішньовиробничого обліку;
 • дістала подальшого розвитку класифікація методів обліку витрат. В основу запропонованого варіанту класифікації методів обліку витрат покладено способи накопичення інформації про витрати, а не об’єкти у розрізі яких ця інформація накопичується. Виробництво, як об’єкт обліку має двоїстий характер і методи обліку витрат поділяються в залежності від методу оцінки продукту праці;
 • обґрунтовано необхідність галузевої прив’язки та адаптації П(С)БО до конкретних організаційних особливостей цукропереробного підприємства;
 • рекомендовано удосконалену методику обліку витрат на виробництво та формування собівартості при виробництві цукру в цілому, та при переробці буряку на давальницьких засадах. В основу методики покладено облікову модель процесу виробництва та формування собівартості з розмежуванням інформації про витрати та затрати за технологічними етапами, фінансовими періодами та сезонами. Запропонована методика обліку затрат з переробки давальницької сировини та формування собівартості  враховує вимоги П(С)БО та наявність на практиці різних варіантів розрахунків з давальниками;
 • розроблено галузеву модель інформаційного забезпечення управління витратами та собівартістю при виробництві цукру, що спрямовано на підвищення ефективності обліку надходження та використання сировини.

Облік витрат та формування собівартості: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані особисто автором.

Облік витрат та формування собівартості: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати являють собою теоретичну та методичну основу для обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в цукровому виробництві.  Рекомендації, які сформульовані в роботі, спрямовані на підвищення якості обліково-аналітичної інформації, значне підвищення рівня її оперативності та аналітичності, створення наукової основи для прийняття ефективних управлінських рішень.

Результати дослідження у формі  рекомендацій з обліку витрат та формування собівартості запроваджено на цукрових заводах Кіровоградської області. Конкретні методики та підходи апробовані та впроваджені в асоціації “Цукровики Кіровоградської області” (довідка № 05-30/16 від 22.10.2001 р.), промисловому комбінаті “Цукровик” (довідка №20/5-301 від 10.09.2001р.), ТОВ “Промторгцукор” (довідка № 325/01 від 17.09.2001р.). Результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Кіровоградського державного технічного університету при викладанні курсів “Управлінський облік”, “Фінансовий облік”, “Особливості обліку в галузях народного господарства”.

Облік витрат та формування собівартості: апробація результатів дисертації

Основні результати проведених досліджень, висновки та пропозиції доповідались і отримали схвалення на всеукраїнський науково-методичній конференції “Проблеми економіки та вдосконалення економічної освіти у вищій школі” (Кіровоград, КІСМ, 1998 р.), міжнародній науковій конференції “Розвиток бухгалтерського обліку як науки” (Житомир, ЖІТІ, 2000 рік), науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки” (Черкаси, ЧІТІ, 2000 р.), четвертій міжнародній конференції “Наука і освіта, 2001 р.” (Дніпропетровськ “Наука і освіта”  2001 р.).

Облік витрат та формування собівартості: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота виконана на 177 сторінках комп’ютерного тексту, складається із вступу, трьох розділів, висновків. Робота викладена на 159 сторінках,  містить 20 рисунків, 20 таблиць та додатки на 24 сторінках. Список використаних джерел включає 177  найменувань.

Облік витрат та формування собівартості: список публікацій за темою дисертації

Результати дослідження з проблем, що розглядаються в дисертації опубліковані в 9 наукових роботах, 4 з яких – у фахових виданнях, загальним обсягом 2,7 друк. арк.

 1. Михайлицька Н. До питання використання альтернативних варіантів групування витрат в системі управлінського і податкового обліку. Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наукових праць // Кіровоград ін-т сільськогосподарського машинобудування – Вип.5. В двох частинах. – Ч. 2. – Кіровоград, 1998.- с. 59-62.
 2. Михайлицька Н.В. До питання практичного застосування основних положень стандарту 16 “Витрати” в цукровій промисловості. // Економіка: проблеми теорії і практики: Міжвуз. зб.  наук. праць / Дніпропетровськ державний університет.- Вип.22 – Дніпропетровськ:  “Наука і освіта”, 2000. – с. 75-80
 3. Михайлицька Н.В. Проблемні питання методології обліку витрат та формування собівартості продукції: ретроспектива і сучасність // Науковий журнал “Вісник”, серія: економічні науки, / Житомирський інженерно-технологічний інститут, № 16, ЖІТІ, 2001. – с. 71-76
 4. Михайлицька Н.В. Оптимізація економічного механізму взаємовідносин давальників сировини та переробних цукрових підприємств // Економіка: проблеми теорії і практики: Міжвуз. зб. наук. праць / Дніпропетровськ державний університет. – Вип.113 – Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2001. – с. 16-21
 5. Слюсарчук Л. Михайлицька Н. Групування витрат у системі управлінського і податкового обліку // Вісник податкової служби. – 12”1998. с. 51-54.
 6. Михайлицька Н. До сутності категорії “управлінський облік // Демографія, економіка праці та соціальна політика: Зб. наукових праць / Кіровоград ін-т сільськогосподарського машинобудування – Вип. 7 – Кіровоград, 1999.- с. 128-131.
 7. Михайлицька Н. Облік витрат та формування собівартості продукції в цукроварінні в сучасних умовах // Зб. тез та текстів виступів на науково-практ. конф. “Розвиток науки про бухгалтерський облік”, 23-24 листопада 2000. – Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
 8. Михайлицька Н.В. Організація і облік заготівлі цукросировини// Матеріали науково-практичної конференції: “Теорія і практика перебудови економіки”, 4-5 жовтня 2000. – Черкаси: ЧІТІ, 2000.
 9. Михайлицька Н.В. До питання формування собівартості в цукроварінні // Матеріали четвертої міжнародної конференції: “Наука і освіта 2001”, 01-15 лютого 2001. – Том 4 Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2001.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог