Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки

Бухгалтерський облік валютних операцій

Бібліографічний опис

Жиглей І. В. Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Жиглей Ірина Вікторівна – Тернопіль, 2003. – 19 с.

Анотація

У дисертації уточнено економічну сутність поняття “валютні операції” та доведено, що бухгалтерський облік необхідно розглядати як цілісну систему. Обґрунтовано необхідність введення додаткового критерію визнання валютних операцій у бухгалтерському обліку – дати здійснення операції. Уточнено поняття та класифікацію курсових різниць, методику їх розрахунку, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та в звітності. Доведено ефективність застосування валютно-цінових застережень у зовнішньоекономічних договорах (контрактах). Запропоновано порядок відображення операцій за такими контрактами в бухгалтерському обліку, у зв’язку з чим введено поняття “сумові різниці”, розроблено їх класифікацію, алгоритм розрахунку. Розглянуто порядок оцінки монетарних та немонетарних статей, виражених в іноземній валюті; запропоновано положення, які слід передбачити в наказі про облікову політику. Обґрунтовано необхідність і визначено напрями удосконалення діючих нормативних актів, що впливають на порядок відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій, з метою їх узгодження. Доведено необхідність та визначено методичні підходи до організації та ведення обліку й контролю валютних операцій на базі комп’ютерних технологій.

Ключові слова

валютні операції, визнання, курсові різниці, методи оцінки валютних операцій, система бухгалтерського обліку, сумові різниці

Бухгалтерський облік валютних операцій: актуальність теми дослідження

У сучасних умовах господарювання, коли економіка кожної країни виступає частиною світового господарства, діяльність на зовнішньому ринку сприяє економічному зростанню, інтенсифікації виробництва, удосконаленню технологій та збагаченню ринку споживчих товарів. Для прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні зовнішньоекономічними операціями підприємства необхідна своєчасна, повна та достовірна аналітична інформація, яка може бути забезпечена лише за умови належної організації бухгалтерського обліку. Це є однією з передумов наближення бухгалтерського обліку до міжнародних принципів та правил з урахуванням національних особливостей.

Методика відображення у бухгалтерському обліку валютних операцій протягом всієї історії економічної співпраці з іноземними державами змінювалась залежно від рівня розвитку економіки країни в цілому та бухгалтерського обліку зокрема.

Стан вивчення проблеми

Досить широко проблеми обліку валютних операцій досліджувались наприкінці XIX – початку XX ст., коли характерним було зниження курсу національної валюти, видатними вченими, такими як А.В. Абрамович, С.О. Андрєєв, М.О. Блатов, Р.Я. Вейцман, С.Ф. Глєбов, М.С. Лунський, Ф.О. Палатніков, Є.Є. Сіверс, Ф.М. Скубіц. Обмеженість зовнішньоекономічної діяльності рамками державної монополії колишнього СРСР стала однією з головних причин майже повної відсутності теоретичних напрацювань науковців з обліку валютних операцій в цей період, за винятком праць професорів Ю.А. Григор’єва та О.Ф. Мухіна.

Ринкова економіка розширила межі зовнішньоекономічної діяльності, надала їй важливого значення не лише на макро-, а й на мікрорівні. У розробку питань удосконалення системи бухгалтерського обліку та, зокрема, обліку валютних операцій вагомий внесок зробили сучасні вітчизняні вчені Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Кузьмінський, Б.М. Литвин, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, Ю.Д. Чацкис, В.О. Шевчук; зарубіжні дослідники О.М. Андросов, В.П. Астахов, А.П. Бархатов, Дж. Блейк, Ж.Г. Леонтьєва, Б. Нідлз, П.Я. Папковська, Я.В. Соколов, Н.Т. Шалашова. В їх працях висвітлені різні аспекти функціонування системи бухгалтерського обліку, оцінки статей, виражених в іноземній валюті, та обліку курсових різниць.

У той же час не розроблено єдиного підходу до обліку валютних операцій в сучасних умовах господарювання. Зокрема, додаткових досліджень потребують питання визнання валютних операцій; визначення статей, що підлягають переоцінці; строків її проведення та відображення результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та звітності; визначення положень, які слід передбачити в наказі про облікову політику щодо валютних операцій; організації ефективної системи внутрішнього контролю за валютними операціями; організації обліку та контролю валютних операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення зазначених положень у сучасних умовах господарювання зумовили актуальність теми дисертаційного дослідження, постановку його мети та завдань.

Бухгалтерський облік валютних операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). Внесок автора полягає у розробці пропозицій з удосконалення методики визнання та оцінки статей, виражених в іноземній валюті.

Бухгалтерський облік валютних операцій: мета та завдання дослідження

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних та методичних положень, а також в розробці практичних рекомендацій з удосконалення методики визнання та оцінки валютних операцій відповідно до ринкових умов господарювання. Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання:

 • дослідити економічну сутність і зміст валютних операцій в умовах ринку, уточнити поняття “валютні операції у зовнішньоекономічній діяльності” та “визнання” для потреб бухгалтерського обліку;
 • розглянути підходи до визнання в бухгалтерському обліку об’єктів, виражених в іноземній валюті;
 • розкрити економічну сутність різниць, що виникають при здійсненні валютних операцій, та визначити критерії їх класифікації;
 • уточнити методику оцінки статей, виражених в іноземній валюті, що виникають при здійсненні експортно-імпортних операцій;
 • визначити елементи облікової політики валютних операцій;
 • удосконалити порядок відображення в бухгалтерському обліку різниць, що виникають при здійсненні валютних операцій, з метою формування та надання оперативної інформації про такі операції для потреб управління і здійснення ефективного контролю;
 • розробити рекомендації з удосконалення діючих законодавчих та нормативних актів, які впливають на порядок відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій;
 • обґрунтувати необхідність та визначити методичні підходи до організації та ведення обліку і контролю за валютними операціями на базі комп’ютерних технологій.

Бухгалтерський облік валютних операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність підприємств, що складається з валютних операцій та підлягає відображенню в системі бухгалтерського обліку.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів визнання, оцінки та обліку валютних операцій.

Бухгалтерський облік валютних операцій: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів обліку валютних операцій для визначення загальних напрямів розвитку та виявлення факторів, що впливають на облік валютних операцій, використовувались методи індукції та дедукції; для визначення й уточнення економічної сутності та змісту понятійного апарату обліку валютних операцій – метод порівняння. За допомогою абстрактно-логічного методу визначено оптимальний порядок оцінки для бухгалтерського відображення валютних операцій, розглянуто та доповнено критерії визнання валютних операцій. Для удосконалення класифікації курсових і сумових різниць використано метод причинно-наслідкового зв’язку; для аналізу стану обліку валютних операцій на підприємствах – методи статистичного зведення, для доведення ефективності використання валютно-цінових застережень у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) – метод моделювання.

У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку валютних операцій; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи і постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали; результати проведеного автором анкетного обстеження підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Бухгалтерський облік валютних операцій: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретичному обґрунтуванні та практичному вирішенні питань методики визнання та оцінки валютних операцій та розробці рекомендацій, спрямованих на їх удосконалення в умовах становлення національної економіки.

У процесі проведеного дослідження одержано наступні наукові результати:

 • уточнено економічну сутність понять “валютні операції у зовнішньоекономічній діяльності” (до них, окрім операцій з руху валютних цінностей, як це було прийнято, включено коригування їх оцінки) та “визнання” (як процес включення в систему бухгалтерського обліку окремих її об’єктів, які відповідають наперед встановленим критеріям на відміну від існуючого порядку включення до фінансової звітності таких об’єктів);
 • обґрунтовано необхідність доповнення існуючих критеріїв визнання (ймовірність виникнення або втрати будь-якої майбутньої економічної вигоди, пов’язаної зі статтею, та достовірна оцінка) ще одним критерієм – датою здійснення операції, що є передумовою правильної оцінки статей в іноземній валюті;
 • визначено сутність поняття “сумова різниця” (різниця між оцінкою заборгованості в момент її виникнення та погашення у валюті платежу при укладанні контрактів з валютними застереженнями) і уточнено класифікацію курсових та сумових різниць (виділено в окрему категорію різниці, пов’язані з надзвичайними подіями, на відміну від існуючих операційних та неопераційних), що сприяє достовірному відображенню інформації про валютні операції в обліку;
 • розроблено методику оцінки немонетарних статей, виражених в іноземній валюті, у разі проведення часткових авансових виплат, яка, на відміну від діючих, передбачає використання методів середньозваженого курсу або послідовності сплати авансів. Це дозволить здійснювати реальну оцінку відповідних статей;
 • доповнено елементи облікової політики щодо валютних операцій: перелік видів діяльності; дати визнання валютних операцій; розрізи аналітичного обліку; методи списання балансової вартості іноземної валюти; методи оцінки немонетарних статей; діяльність структурного підрозділу з валютного контролю, що забезпечує дотримання принципів бухгалтерського обліку;

також

 • дістало подальшого розвитку питання відображення в обліку сумових і курсових різниць відповідно до їх економічної сутності (запропоновано субрахунки, форми облікових регістрів і внутрішньої звітності, які поєднують інформацію для потреб бухгалтерського обліку та оподаткування на відміну від їх сучасного поділу), що сприяє формуванню достовірної оперативної інформації про валютні операції в аналітичному розрізі одночасно для різних груп користувачів;
 • запропоновано напрями удосконалення діючих законодавчих та нормативних актів у частині формування та обліку внесків до статутного капіталу, виражених в іноземній валюті, обліку коштів на транзитному (розподільчому) валютному рахунку та реалізації невикористаної за призначенням іноземної валюти, з метою узгодження норм чинного законодавства;
 • обґрунтовано необхідність та визначено методичні підходи до організації й ведення обліку і контролю валютних операцій на базі комп’ютерних технологій при використанні монетарно-немонетарного методу оцінки операцій в іноземних валютах та постійно зростаючих обсягів таких операцій на підприємствах.

Бухгалтерський облік валютних операцій: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що реалізація розроблених рекомендацій з удосконалення методики та організації формування облікової інформації про валютні операції сприяє підвищенню реальності її відображення в обліку та звітності підприємств і є підґрунтям для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Результати дослідження можуть бути використані також для розробки практичних заходів з удосконалення бухгалтерського обліку валютних операцій в Україні.

Окремі положення дисертації експериментально апробовані та впроваджені в практичну діяльність ВАТ “Житомирський маслозавод” (довідка № 502/1 від 26.05.2003 р.). Розроблені рекомендації використовуються у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсів “Бухгалтерський фінансовий облік” та “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” (довідка № 44-45/746 від 27.05.2003 р.). За результатами досліджень розроблені пропозиції, які прийняті до розгляду Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (довідка № 04230-21 від 27.05.2003 р.).

Бухгалтерський облік валютних операцій: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі наукові результати, що містяться в роботі, отримані автором особисто. З праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача. У них за темою дисертації розроблено комплекс рекомендацій з удосконалення обліку валютних операцій.

Бухгалтерський облік валютних операцій: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідалися та обговорювалися на:

 • міжнародних конференціях: “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23-24 листопада 2000 р.), “Наука і освіта-2001” (м. Дніпропетровськ, 1-15 лютого 2001 р.), “Наука і освіта-2002” (м. Дніпропетровськ, 5-7 березня 2002 р.), “Ідентифікація обліково-фінансових процесів та вдосконалення концепцій фінансового контролю в демократичній державі на досвіді зарубіжних країн” (м. Київ, 15 березня 2002 р.), “Бухгалтерський облік та господарський контроль: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Житомир, 16-17 травня 2002 р.);
 • республіканських науково-практичних конференціях з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту” (м. Житомир, 11-12 травня 2000 р.), “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки” (м. Київ,
  5-6 жовтня 2000 р.);
 • міських міжвузівських науково-практичних конференціях студентів і молодих вчених (м. Житомир, травень 1999-2001 рр.).

Бухгалтерський облік валютних операцій: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст викладено на 171 сторінці друкованого тексту, у тому числі 33 таблиці на 38 сторінках, 23 рисунки на 22 сторінках. 18 додатків розміщені на 40 сторінках, список літературних джерел із 248 найменувань подано на 21 сторінці.

Бухгалтерський облік валютних операцій: список публікацій за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 7 наукових статей обсягом 4,69 друк. арк., 4 тези доповідей обсягом 0,67 друк. арк.; в інших публікаціях (2-х підручниках та 2-х посібниках), написаних у співавторстві, особисто автору належить 23,87 друк. арк.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 368 с., у т.ч. автора – 2,0 друк. арк.
 2. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с., у т.ч. автора – 6,1 друк. арк.
 3. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця;
  2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 544 с., у т.ч. автора – 12,0 друк. арк.
 4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 688 с., у т.ч. автора – 3,77 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Жиглей І.В. Курсові різниці: теорія та практика // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 20. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 83-88.
 2. Жиглей І.В. Методика викладання теми “Облік валютних операцій” з курсу “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 12. – С. 159-162.
 3. Жиглей І.В. Формування вартості імпортних товарів та їх документальне оформлення // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2000. – № 11. – С. 62-65.
 4. Жиглей І.В. Особливості обліку імпортних операцій в світлі П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 71. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 73-77.
 5. Жиглей І.В. Питання обліку експортно-імпортних операцій в різних літературних джерелах // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 111-123.
 6. Жиглей І.В. Методика оцінки активів та пасивів, виражених в іноземній валюті // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 78-88.
 7. Жиглей І.В. Облік валютних операцій в комп’ютеризованій системі обробки даних // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 94-101.

Тези доповідей:

 1. Жиглей І.В. Аудиторська перевірка витрат на закордонні відрядження: проблема відображення курсових різниць // Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки”. – Київ: 2000. – С. 64-48.
 2. ЖиглейІ.В. Особливості аудиту підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю // Збірник тез та текстів виступів на науково-практичній конференції з аудиту “Удосконалення національних нормативів аудиту”. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С. 133-136.
 3. Жиглей І.В. Відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць в світлі П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” // Тези. Матеріали четвертої міжнародної конференції “Наука і освіта-2001”. Том 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 45-46.
 4. Жиглей І.В. Порядок оцінки авансів в іноземній валюті // Тези. Матеріали п’ятої міжнародної конференції “Наука і освіта-2002”. Том 10. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 4-5.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Валютні операції підприємства” за посиланням:

РубрикаВалютні операції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог