Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області)

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві

Бібліографічний опис

Завитій О. П. Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Завитій Ольга Петрівна – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Анотація

Досліджено нові підходи до вирішення питань обліку і контролю виробничих витрат у тваринництві з урахуванням особливостей реформування обліку в Україні. Розкрито перспективи розвитку тваринництва в державі та досліджуваному регіоні. Вдосконалено методику і порядок проведення обліково-контрольних робіт щодо витрат у тваринництві, визначено концепцію розвитку обліку та контролю у галузі. Подано власний варіант класифікації витрат у тваринництві, аргументовано доцільність розподілу непрямих витрат на виробництво продукції тваринництва пропорційно до вартості витрачених кормів, нарахованої оплати праці та витрат на утримання і експлуатацію основних засобів. Вдосконалено систему збору інформації про відхилення від норм, підготовки та прийняття раціональних управлінських рішень, пов’язаних з виробничими витратами, внесено пропозиції щодо поліпшення організаційного забезпечення автоматизації обліку та контролю витрат на виробництво продукції тваринництва.

Ключові слова

виробничі витрати, концепція розвитку, класифікація, облік, відхилення від норм, автоматизоване робоче місце бухгалтера, стандарти, гнучкі бюджети, контроль

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: актуальність теми дослідження

В умовах переходу України до ринкових відносин і подолання наслідків соціально-економічної кризи важливо вивести сільськогосподарське виробництво на новий якісний рівень. Нині відносини у цій галузі формуються на приватно-орендній основі, що дає змогу селянинові відчути себе власником, господарем на землі та повністю розпоряджатись результатами своєї праці.

Тваринництво – це особлива галузь сільськогосподарського виробництва, що зазнала значних втрат внаслідок економічної кризи у 90-их рр. ХХ ст. Через нееквівалентні ціни на тваринницьку продукцію, високі та не завжди виправдані витрати поголів’я тварин і птиці зменшилося у 2–4 рази, в багатьох сільськогосподарських підприємствах тваринництво повністю занепало, приміщення ферм знаходяться у напівзруйнованому стані.

За останні роки відбулись значні зміни і в системі бухгалтерського обліку. Ухвалено новий План рахунків, введено нові журнали до журнально-ордерної форми обліку, завершено перший етап запровадження Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що дає змогу отримати достовірну інформацію для управлінських рішень в умовах ринкових відносин. Нині активно обговорюється питання щодо вдосконалення управлінського обліку взагалі та для кожної галузі економіки України зокрема.

Стан вивчення проблеми

Зазначені зміни певним чином вплинули і на методику та організацію обліку й контролю за витратами у тваринництві, якими тривалий час займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. О. Белебеха, М. Г. Бєлов, І. М. Бєлий,  Ф.Ф. Бутинець,  П. І. Гайдуцький,  В. Г. Гетьман, Г. І. Грінман,  В. Г. Линник,    Ю. Я. Литвин,  А. С. Лисецький,  Г. Г. Кірейцев,  В. С. Мікутіс, В. Б. Моссаковський,  М. З. Пізенгольц,  П. Т. Саблук,  Л. К. Сук,  Л. С. Шатковська, М. Я. Штейман , В. П. Ярмоленко,  М. А.  Ящук та ін. У працях вищеназваних вчених висвітлено ряд важливих проблем. Деякі з них є недослідженими і дискусійними, тому потребують удосконалення і грунтовнішого вивчення як з боку науковців, так і практиків.

Так, слід удосконалити систему ведення обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості тваринницької продукції, облік і контроль витрат за статтями й елементами, первинні документи та облікові реєстри і форми звітності, структуру і кореспонденцію рахунків, методику та техніку бухгалтерського обліку.

В умовах переходу до ринкової економіки важливо, щоб бухгалтерський облік та економічний контроль були важливими інструментами в управлінні тваринницькою галуззю, забезпечуючи її високу ефективність. Насамперед, необхідно створити таку систему обліку та контролю у тваринництві, яка б відповідала сучасним вимогам до них і була оптимальною для конкретного сільськогосподарського підприємства.

Необхідність розв’язання цих проблем зумовлює актуальність вибраної теми дисертації.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку та аудиту в сільському господарстві Тернопільської академії народного господарства і належить до державно-бюджетної теми “Дослідження і розробка методології та організації обліку, контролю і аналізу господарської діяльності приватних та інших сільськогосподарських підприємств” (державний реєстраційний номер 0101U 000258). Зокрема, автор є виконавцем підрозділу „Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві” даної теми.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційного дослідження – теоретичне і практичне обгрунтування рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики бухгалтерського обліку й контролю виробничих витрат у тваринництві відповідно до вимог нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням міжнародного досвіду.

Реалізація поставленої в роботі мети вимагає розгляду і вирішення таких завдань:

 • охарактеризувати сучасний стан і тенденції розвитку тваринництва як однієї з важливих галузей агропромислового комплексу України;
 • розкрити технологічні особливості виробництва продукції тваринництва, конкретизувати їх вплив на організацію обліку та контролю виробничих витрат в умовах формування ринкових відносин у сільському господарстві;
 • визначити напрями вдосконалення обліку й контролю в тваринництві;
 • на основі вивчення діючих класифікацій удосконалити модель класифікації витрат у тваринництві;
 • на основі наукового узагальнення методів розподілу непрямих витрат на виробництво продукції тваринництва визначити можливості їх удосконалення;
 • дослідити ефективність діючої системи збору інформації про відхилення від норм виробничих витрат у тваринництві та внести пропозиції щодо її поліпшення;
 • розробити рекомендації щодо вдосконалення організаційного забезпечення контролю за витратами з використанням комп’ютерної техніки.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є витрати на виробництво продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності.

Предмет дослідження – методика обліку і контролю витрат у тваринництві в умовах використання Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: методи дослідження

Методологічними засадами дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку та взаємозв’язку, законодавчі і нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, які стосуються проблем обліку і контролю виробничих витрат. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи аналізу та синтезу, групування і порівняння при дослідженні техніко-економічних особливостей тваринництва та їх впливу на побудову системи обліку та контролю (підрозділи 1.1 та 1.2); абстрактно-логічний, історико-системний – при вивченні класифікацій витрат в тваринництві (підрозділ 2.1); індукції та дедукції в процесі дослідження особливостей формування і розподілу непрямих витрат (підрозділ 2.3); економіко-статистичного моделювання – в процесі вивчення факторів впливу на виробничі витрати (підрозділ 3.2) та інші прийоми економіко-статистичного дослідження.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці відповідних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення методики бухгалтерського обліку і контролю витрат на виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах і формуваннях різних форм властності.

У процесі дослідження отримані такі основні наукові результати:

 • визначено тенденції розвитку тваринництва як однієї з важливих галузей агропромислового комплексу України, до яких віднесено: призупинення спаду виробництва його продукції, оптимізація структури поголів’я тварин і птиці, здешевлення собівартості продукції галузі шляхом скорочення матеріальних і непродуктивних витрат та підвищення продуктивності в розрахунку на одну тварину;
 • розкрито вплив таких технологічних особливостей виробництва продукції тваринництва на організацію обліку й контролю виробничих витрат, як розведення, вирощування (дорощування) та відгодівля тварин; природно-економічна зона розведення тварин, спосіб їх утримання, масштаби сільськогосподарських підприємств, забезпеченість трудовими ресурсами, рівень механізації виробничих процесів, режим роботи тваринників; співіснування у тваринництві різних форм власності та господарювання;
 • розроблено концептуальну схему напрямів удосконалення обліку та контролю витрат у тваринництві, які включають оптимізацію первинних документів та облікових реєстрів, удосконалення організації та техніки ведення обліку, покращення форм і варіантів бухгалтерського обліку (насамперед автоматизованої), скорочення звітності, перепідготовку бухгалтерських кадрів;
 • удосконалено класифікацію витрат на виробництво продукції тваринництва за калькуляційними статтями: додатково введено статтю „Втрати від падежу тварин і птиці”, а статті „Витрати на ремонт необоротних активів та інші витрати на утримання основних засобів” об’єднані в одну статтю „Витрати на утримання основних засобів”; за економічними елементами: скорочено їх кількість до трьох (прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, накладні витрати);
 • розроблено методику розподілу непрямих витрат на виробництво продукції тваринництва пропорційно до вартості витрачених кормів, нарахованої заробітної плати та витрат на утримання й експлуатацію основних засобів;
 • аргументовано доцільність розподілу змінних загальновиробничих витрат у тваринництві пропорційно до фактичних прямих витрат, а постійних загальновиробничих – пропорційно до нормативних (планових) прямих витрат або натуральних показників (площі пасовищних кормів, кількості умовних голів, перевезення вантажів);

також

 • вдосконалено систему збору інформації про відхилення від норм виробничих витрат для підготовки і прийняття управлінських рішень у тваринництві, що дає змогу оперативно впливати на зміни витрат і здійснювати пошук причин відхилень від норм;
 • вдосконалено комп’ютерну технологію облікового процесу в новостворених господарських формуваннях, що базується на запропонованій автором структурі головного меню автоматизованої системи обліку показників діяльності господарств. У результаті забезпечується оптимізація облікового процесу з використанням персональних ЕОМ.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що реалізація на практиці висновків і пропозицій автора сприятиме вдосконаленню методики обліку та контролю виробничих витрат у тваринництві. Впровадження в сільськогосподарських підприємствах результатів дослідження дасть змогу підвищити оперативність та аналітичність облікової інформації, посилити контроль виробничих витрат відповідно до вимог законодавства, засновницьких документів та облікової політики сільськогосподарського підприємства.

Окремі пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення обліку і контролю виробничих витрат впроваджено в практику виробничо-фінансової діяльності ТзОВ “Дружба” Тернопільського району Тернопільської області, ТзОВ “Злагода” Козівського району Тернопільської області, ТзОВ агрофірми „Нива” Підволочиського району Тернопільської області, головного управління сільського господарства і продовольства Тернопільської облдержадміністрації, що підтверджується відповідними довідками.

Крім того, результати дисертаційних досліджень використовуються у навчальному процесі Інституту аграрного бізнесу Тернопільської академії народного господарства, зокрема при викладанні таких дисциплін, як “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Контроль і ревізія”.

Особистий внесок здобувача. Всі подані в дисертаційній роботі наукові результати і пропозиції щодо вдосконалення обліку і контролю виробничих витрат у тваринництві розроблено автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані  лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: апробація результатів дисертації

Основні результати та висновки дослідження пройшли апробацію на:

 • Міжнародній науковій конференції “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м. Тернопіль, 1999 р.);
 • науковій конференції “Аграрна реформа та розвиток інфраструктури аграрного ринку” (м. Тернопіль, 2001 р.);
 • Всеукраїнській науковій конференції “Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців” (м. Хмельницький, 2001р.).

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: структура, та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи 184 сторінки друкованого тексту. Дисертаційне дослідження містить 23 таблиці на 27 сторінках, 14 рисунків на 14 сторінках, 19 додатків на 26 сторінках. Список використаних джерел налічує 166 назв і займає 14 сторінок.

Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 2,47 друкованого аркуша, з них належить автору – 2,17 друкованого аркуша. У наукових фахових виданнях опубліковано 6 робіт загальним обсягом 1,54 друкованого аркуша.

Публікації у фахових наукових виданнях:

 1. Олійник В. М., Завитій О. П. Бухгалтерський облік у тваринництві та можливості його поліпшення // Науковий журнал ТАНГ. – Спецвипуск №12 “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку контролю і аналізу в системі управління підприємством” Тернопіль. – 23–24 вересня 1999. – С.34-36. Особистий внесок автора: запропоновано нові підходи до організації бухгалтерського обліку в тваринництві та можливості його поліпшення. (0,5 / 0,3 д.а.).
 2. Завитій О. П., Рожелюк В. М. Аналіз відхилень і бюджетний контроль підприємств суб’єктів ринкового середовища // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.– Серія: Економіка № 7.– 2001.– С.199–202. Особистий внесок автора: розроблено систему показників, які визначають аналіз відхилень і бюджетний контроль суб’єктів ринкового середовища (0,3 / 0,2 д. а.).
 3. Завитій О. П. Використання відхилень від норм для прийняття управлінських рішень в тваринництві // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В.Гнатюка. – Серія: Економіка № 8. 2001.– С.178–181. (0,2 д. а.).
 4. Завитій О. П. Аналіз впливу факторів на виробництво продукції тваринництва // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу.– Випуск № 9.– Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.151–154. (0,2 д.а.).
 5. Завитій О. П. Особливості тваринницької галузі та їх вплив на організацію обліку і контролю витрат // Науковий журнал ТАНГ. – Спецвипуск № 13 “Аграрна реформа та розвиток інфраструктури аграрного ринку”.– Тернопіль.– 3 липня.– 2001 р. – С.35–37. (0,22 д.а.).
 6. Завитій О. П. Аналіз стану виробництва продукції тваринництва // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Випуск 10. – Тернопіль: Економічна думка, 2001 р. – С.146–147. (0,12 д.а.).

Публікації в інших наукових виданнях:

 1. Завитій О. П., Бруханський Р. Ф. “Директ-костинг” як метод управлінського обліку // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки / Збірник наукових праць викладачів, студентів, аспірантів. –Тернопіль: ТАНГ, 1996.– С.24–25. (0,1 д.а.).
 2. Завитій О.П. Основні напрямки вдосконалення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах // Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ.– Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.332–333. (0,15 д.а.).
 3. Завитій О. П. Розвиток тваринництва Тернопільської області в період економічної нестабільності // Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – С. 96–99. (0,12 д. а.)
 4. Завитій О. П. Особливості обліку і розподілу непрямих витрат у галузях тваринництва сільськогосподарських підприємств // Розвиток науки про бухгалтерський облік.– Матеріали Міжнародної наукової конференції.– Частина 1.– Житомир: ЖІТІ, 2000 р. – С.136–139. (0,22 д. а.).
 5. Завитій О. П., Яцишин І. М., Ведашенко Н. М. Зведений облік затрат і виходу продукції основного виробництва // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців.– Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (25–26 травня 2001 р.).– Хмельницький: ХІЕП, 2001.– С.337–342. Особистий внесок автора: проаналізовані літературні джерела з питань обліку затрат і обґрунтовано їх склад на виробництво продукції. (0,12 д.а.).
 6. Завитій О. П. Особливості формування прямих матеріальних витрат на виробництво продукції тваринництва // Проблеми економіки України: Збірник наукових праць: / Відповідальний за випуск Проф. М. С. Пушкар.– Випуск № 8.– Тернопіль: Карт-бланш. 2001. – С.85-87. (0,22 д. а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *