Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання

Бухгалтерська фінансова звітність

Бібліографічний опис

Коробко О. М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Коробко Оксана Миколаївна – Київ, 2003. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних засад удосконалення бухгалтерської фінансової звітності. В дослідженні уточнено поняття бухгалтерської фінансової звітності та систематизовано її класифікаційні ознаки відповідно до вимог користувачів; запропоновано внести зміни до складу якісних характеристик та принципів формування звітності. Визначено напрямки удосконалення методики фінансового аналізу звітності; узагальнено організаційно-аналітичні засади аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності; оцінено вплив методології бухгалтерського обліку на якість звітних показників та розроблені рекомендації щодо удосконалення окремих положень законодавчо-нормативної бази бухгалтерського обліку; обґрунтовано сукупність методів, прийомів та способів при формуванні фінансових звітів в залежності від впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Запропоновано суттєві зміни в складі основних форм фінансової звітності.

Ключові слова

бухгалтерська фінансова звітність, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, фінансовий аналіз, фінансово-господарська діяльність, зовнішні і внутрішні користувачі

Бухгалтерська фінансова звітність: актуальність теми

Об’єктивні умови жорсткої конкуренції, що пов’язані з активним впровадженням ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання, вимагають, перш за все, підтримання високої власної конкурентної позиції. За цих обставин значно зростає попит на фінансову інформацію. Саме виняткова роль інформаційного забезпечення в процесах управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерської фінансової звітності як основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також результати його виробничо-господарської діяльності за звітний період.

Зміни, що відбуваються на сучасному етапі в бухгалтерському обліку України, обумовлюються вимогами, що ставляться до інформації, яку формує дана система, заінтересованими користувачами. Складне переплетіння інтересів різних груп користувачів до звітної інформації передбачає її використання в процесах оцінки, аналізу та прогнозування умов і результатів господарювання як окремого підприємства, так і галузі в цілому. Необхідно відмітити, що вплив бухгалтерської фінансової звітності на ефективність прийняття рішень визначається тим, наскільки об’єктивно вона відповідає запитам користувачів.

Результати дослідження процесів формування та інтерпретації показників бухгалтерської фінансової звітності, затвердженої до використання Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, дозволяють стверджувати про недостатнє задоволення інформаційних потреб управління. Успішне вирішення цих проблем в значній мірі залежить від рівня їх теоретико-методологічного вивчення і узагальнення, що є науковою основою розробки практичних рекомендацій для підвищення якості звітної інформації та ефективності її використання в управлінні.

Стан вивчення проблеми

Розв’язанню теоретичних і методологічних питань формування, аналізу та прогнозування фінансової звітності присвячена значна кількість досліджень вітчизняних вчених (Ф.Ф.Бутинця, С.В.Голова, М.Я.Дем’яненка, Г.Г.Кірейцева, В.К.Савчука, В.В.Сопка, В.Д.Слободяна, В.О.Шевчука, П.Я.Хомина, Л.В.Чижевської та інших вчених).

Крім того, проблеми звітності, процедури її складання та аналізу в умовах ринкової економіки досить повно висвітлені в працях вчених країн близького і далекого зарубіжжя (П.С.Безруких, В.В.Ковальова, О.В.Єфімової, Н.П.Кондракова, Я.В.Соколова, А.Д.Шеремета, Л.Бернстайна, Г.Велша, Ван Бреди, Ж.Рішара, Т.Карліна, Д.Колдуела, Б.Нідлза, Е.С.Хендріксена та інших).

Значні досягнення названих вчених стали основою подальшого дослідження проблем та формування висновків і пропозицій щодо удосконалення бухгалтерської фінансової звітності. Необхідно відмітити, що зарубіжний досвід складання і використання фінансової звітності представляє значний інтерес в теоретичному і практичному плані, але його вивчення і використання вітчизняними теоретиками і практиками повинно максимально враховувати особливості розвитку і становлення економіки України на сучасному етапі.

Процеси реформування бухгалтерського обліку, як і практика використання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, засвідчили наявність багатьох недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо формування та використання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та прийнятті управлінських рішень. Отже, виникає об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок, спрямованих на удосконалення практики складання і використання бухгалтерської фінансової звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів, що і визначає актуальність обраної теми дослідження.

Бухгалтерська фінансова звітність: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота пов’язана з науково-дослідною темою НАУ “Розробка моделі оцінки та проектування фінансового стану підприємств АПК” (номер державної реєстрації 0101U001706).

Бухгалтерська фінансова звітність: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень удосконалення бухгалтерської фінансової звітності, розробка на їх основі практичних рекомендацій спрямованих на поліпшення методики формування, аналізу та прогнозування основних фінансових показників.

Для досягнення поставленої мети, що визначає зміст дослідження, в дисертації було передбачено вирішити наступні основні задачі:

 • розкрити економічну сутність бухгалтерської фінансової звітності,  визначити її роль в системі інформаційного забезпечення підтримки і обґрунтування управлінських рішень;
 • дослідити склад якісних характеристик інформації та принципів формування фінансової звітності з метою оцінки їх впливу на фінансові показники;
 • визначити напрямки розвитку бухгалтерської фінансової звітності з врахуванням практики ведення бухгалтерського обліку, що існувала в Україні до 2000 року та положень міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • вивчити вплив облікової політики підприємства на кількісно-якісні характеристики звітних даних, внести пропозиції щодо обґрунтованого використання її можливостей;
 • обґрунтувати напрямки удосконалення методики фінансового аналізу і прогнозування звітних показників;
 • розробити рекомендації покращення інформаційних та прогнозно-аналітичних можливостей бухгалтерської фінансової звітності;

Бухгалтерська фінансова звітність: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є  процедури складання, подання та використання фінансової звітності на підприємствах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних основ формування, аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності.

Бухгалтерська фінансова звітність: методи дослідження

При проведенні дисертаційного дослідження були використані діалектичний, системний та історичний підходи до вивчення теоретичних і методологічних основ формування і використання бухгалтерської фінансової звітності. У межах діалектичного підходу використано методи індукції та дедукції.

При вирішенні поставлених задач в дослідженні використані загальнонаукові методи:

 • аналізу і синтезу – при вивченні сучасного стану та перспектив розвитку бухгалтерської фінансової звітності;
 • порівняльних характеристик – при розкритті суті бухгалтерської фінансової звітності та систематизації її класифікаційних ознак,
 • також методи групування, деталізації, вибірковий та власне спостереження.

В процесі дослідження були використані:

 • законодавчі і нормативні акти, що регламентують бухгалтерський облік,
 • методичний та інструктивний матеріал з формування і аналізу звітних показників,
 • фактичні дані підприємств,
 • праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з теорії і практики бухгалтерського обліку.

Бухгалтерська фінансова звітність: наукова новизна одержаних результатів

Результати, що одержані автором в ході дослідження і виносяться на захист, полягають у розробці теоретико-методологічних, методичних і практичних засад формування і використання бухгалтерської фінансової звітності, зокрема:

 • уточнено поняття “бухгалтерська фінансова звітність”, що розкриває зміст звітної інформації – про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал, мету складання та адресність подання задоволення конкретних інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів;
 • дістали подальший розвиток питання складу та змістового навантаження якісних характеристик та принципів формування бухгалтерської фінансової звітності. Запропоновано включити принципи періодичності і повноти до складу якісних характеристик та доповнити останні ознаками своєчасності і раціональності. Визнати принцип грошового вимірника як обмеження до якісних характеристик звітної інформації;
 • внесено пропозиції щодо удосконалення окремих положень чинної законодавчо-нормативної бази бухгалтерського обліку, що забезпечують мінімізацію неузгоджених позицій між національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, між податковим і бухгалтерським обліком при відображенні фактів фінансово-господарської діяльності підприємств;
 • доповнено систему аналізу і прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності, що дозволяє отримати достовірну та зіставну інформацію і приймати на її основі обґрунтовані управлінські рішення;
 • запропоновано алгоритм формування облікової політики підприємства, що формалізує складання бухгалтерської фінансової звітності та підвищує її якісні характеристики;
 • розроблено рекомендації щодо удосконалення форм балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, що дозволяє відображати реальний майновий і фінансовий стан господарюючого суб’єкту, та підвищує якість інформації, яка надається користувачам;

Бухгалтерська фінансова звітність: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці науково- обґрунтованих практичних рекомендацій щодо удосконалення бухгалтерської фінансової звітності. Реалізація таких рекомендацій сприятиме оптимізації процесу формування та ефективності використання інформації бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні і прийнятті господарських рішень.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в господарську практику Головним управлінням сільського господарства і продовольства Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка №14-3/1221 від 09.09.02р.), управлінням сільського господарства і продовольства Чернігівської районної державної адміністрації (довідка №04-01/56 від 27.08.02р.) та товариством з обмеженою відповідальністю “Сонат” Чернігівського району Чернігівської області.

Бухгалтерська фінансова звітність: особистий внесок здобувача

Наукові положення, висновки і пропозиції, що містяться в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. Їх впровадження в практичну діяльність суб’єктів господарювання сприятиме підвищенню ефективності використання показників бухгалтерської фінансової звітності в процесі обґрунтування та прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерська фінансова звітність: апробація результатів дисертації

Теоретичні положення, висновки, пропозиції, одержані в досліджені, доповідались на:

 • міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, Житомирський інженерно-технологічний інститут, 13-24 листопада 2000р.),
 • наукових конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів економічного факультету НАУ (м. Київ, Національний аграрний університет, 2000 р., 2002 р.),
 • засіданнях кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Національного аграрного університету.

Бухгалтерська фінансова звітність: структура і обсяг роботи

Дисертаційна робота викладена на 195 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який включає 159 найменувань. Робота містить 12 таблиць, 5 рисунків, 10 додатків.

Бухгалтерська фінансова звітність: список публікацій за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 6 самостійно підготовлених наукових праць загальним обсягом 1,5 друк. арк., з них: чотири наукових статті у фахових виданнях та дві публікації матеріалів та тез конференцій.

 1. Коробко О.М. Взаємозв’язок балансу з іншими формами бухгалтерської фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2000. – Вип.29. – С.247– 251.
 2. Коробко О.М. Вплив бухгалтерської оцінки в процесі управління фінансами на прийняття рішень // Вісник Житомирського інженерно-технічного університету. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – №15. – С.280 – 282.
 3. Коробко О.М. Підвищення аналітичних можливостей бухгалтерської фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип.56. – С.213 – 216.
 4. Коробко О.М. Принципи формування фінансової звітності // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип.58. – С.257–260.
 5. Коробко О.М. Роль і місце бухгалтерської звітності в фінансовому менеджменті // Розвиток науки про бухгалтерський облік. Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції. Частина 1. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – С.150 – 155.
 6. Коробко О.М. Бухгалтерська звітність як важливий елемент в ринкових умовах // Економічні проблеми розвитку АПК в умовах ринкової трансформації: Матеріали науково-практичної конференції 29–31 березня 2000. – Київ: Національний аграрний університет, 2000. – С.30 – 31.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансова звітність підприємства” за посиланням:

РубрикаФінансова звітність підприємства

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог